Skip to main content

Full text of "Spinoza en zijn kring : historisch-kritische Studiën over Hollandsche vrijgeesten"

See other formats


-%4r 


m 


z*>x 


«SN 


>-,v^":: 


-^ 


ff-* 


¥*«  '*, 


**p*# 


Vb 


SPINOZA EN ZIJN KBIM 


X  I'fihSKNT-EXnil'LAAI; 

1 VAN' 

SCHRIJVER. 


SPINOZA EN ZIJN KRING 


HISTORISCH-KRITISCHE STUDIËN 


OVER 


HOLLANDSCHE  VRIJGEESTEN 


_k. o. meinsma 


S-GRAVENHAGE 

MARTINUS  NIJHOFF 

1896 

Bibliothc ^rs&unf 

der Judenfrage 
fteukfurt a. M. 


670302 


Zuid-Hollandsche Boek- en Handelsdrukkerij, Den Haag. 


L. S. 


Bij het verschijnen van dit werk breng ik gaarne mijn oprechten 
dank aan de velen, die mij door hunne wehoülendheid en hulp- 
vaardigheid in staat stelden, een groot deel van den inhoud te 
verzamelen. 

Aan' Heer en Bibliothecarissen en Beambten van de Koninklijke 
Boekerij en 't Museum Meermanno-Westreenianum te 's-Graven- 
hage, van de Universiteitsbibliotheken te Amsterdam en Leiden, 
van de Boekerijen der Doopsgezinde en Portug. -Israël. Gemeente 
te Amsterdam. 

Evenzoo aan Heeren Archivarissen en Adjunct-Archivarissen 
van de stedelijke Archieven te Amsterdam , 's-Gravenhage, Rotter- 
dam, Dordrecht en Utrecht, alsmede aan den Heer Rijks- Archivaris. 

Niet minder is het mij eene behoefte mijne hulde en dank te 
betuigen aan de Kerkeraden der Nederd. Hervormde , de Portug. - 
Israël., en de Luthersche Gemeente te Amsterdam, alsmede aan 
het Bestuur der Classis en van het Weeshuis „de OranjeappeV 
aldaar. 

En dan, bovenal aan Prof. Dr. J. P. N. Land. Want deze 
heeft niet alleen een vrij groot gedeelte van dit boek, vóór het 
ter perse ging, doorlezende (eene met groote heuschheid en op- 


VI 

offering van tijd ondernomen taak, die ziekte hem noopte te 
staken) door tal van geleerde en zaakkundige opmerkingen van 
zijne onivaardeerbare belangstelling in dit werk blijk gegeven: 
alleen reeds eene hartelijke dankzegging waard ; maar hij was 
het ook, die het den onderzoeker mogelijk maakte zijn' omvang- 
rijken en tijdroovenden arbeid op behoorlijke wijs te voltooien, 
door zijne vriendelijke hulpvaardigheid en die van anderen. 
Hem en hun allen mijn weigemeenden dank! 

Amsterdam, Januari 1896. 

K.  O.  MEINSMA. 


INHOUD. 


Blatlz. 

Inleiding ix 

Hoofdstuk    I.   De Libertijnen 1 

„       II.   De Joden in Amsterdam 36 

„      III.   Dagen van strijd 68 

IV.   De Collegianten ■   . 94 

„       V.   De Lucianist 125 

„      VI.   Rijnsburg 158 

VII.   „Cosmopolis" 191 

VIII.   Voorburg 224 

„      IX.   Spinozisme en Christendom 257 

„       X.   Een Ketterproces 293 

„      XI.   De kluizenaar van de Paviljoensgracht. 328 

„     XII.   Een zonderling uitstapje 363 

„    XIII.   Laatste dagen 400 

XIV.   Begrafenis 434 

BIJLAGEN. 

I.   Acte van relaxatie van Uriël Da Costa.   .   . 1 

II.   Brief van Philippus van Limborcli over Da Costa 1 

III. Bericht van Sabbathai Horowitz over de Eab- 

bijnenschool 2 

IV. Plakkaat tegen de Socinianen van 19 Sept. 1653 3 
V.   Bericht van een „oud man" aan Grottlieb Stolle 5 

VI.   Bericht van Jan Rieuwertsz. jr. aan denzelfden 7 
VII.   Brief van Philippus van Limborch aan Lambert 
van  Velthuysen,  over  Spinoza  en Adriaan 

Koerbagh 9 

VIII.   Brief  van   denzelfden  aan  Christiaen  Hart- 

soeker, met naschrift over Spinoza.   ... 10 


VIH INHOUD. 

Bladz. 

IX— XI.   Briefwisseling van Philippus van Limborck met 
Joan  Ie  Clerc,  over  Spinoza  en  Adriaan 

Koerbagli 12 

XII.   Uittreksels uit Hadrianus Beverland's boek De 

Peccato Originali lij 

Register 17 


CORRIGENDA. 


In een werk van dezen omvang, is het moeielijk drukfouten 
geheel te vermijden. Hier en daar werd gezondigd tegen de 
eenmaal aangenomen schrijfwijze van eigennamen, e. d. De lezer 
gelieve die zelf te verbeteren. Verder merkte ik nog op: 


Blz.  5, 

regel 6 v. b. staat placcaten , 

lees 

: plakkaten. 

»    G, 

„ 18v.b.   „ 

gelegengeid , 

» 

gelegenheid. 

.   9, 

„  15 v. b.   „ 

hunne kudde , 

B 

hunne kudde. 

„   11, 

„   9 v. o.   „ 

onze, 

» 

onzen. 

„   54, 

„   8 v. o.   ,, 

Jonannes, 

B 

Johannes. 

„   55, 

„ 14 v. b.   „ 

adelijke, 

B 

adellijke. 

. HU, 

„ 21 v. b.   „ 

een kwaad- , 

» 

den kwaad-. 

,  H3, 

„ 10 v. 1). ■  „ 

Rochomius , 

n 

Ruhovius. 

. 123, 

„  19v.b.   „ 

naastig , 

B 

naarstig. 

. 204, 

„   8 v. b.   „ 

genisii , 

» 

genisis. 

„ 241, 

„   8 v. o.   „ 

haar invloed , 

n 

zijn invloed. 

„ 308, 

„ 25 v. b.   „ 

de aangeklaagde, „ 

den aangeklaagde. 

„ 335 , 

„ 2Gv.b.   „ 

Den goeden , 

» 

De goede. 

. 348, 

0    1 V. 0.     „ 

Veerkada , 

B 

Veerkade. 

„ 373, 

„  lOv.b.   „ 

Daniël Boxel, 

» 

Hugo Boxel. 

414 

„   3 v. b.   ., 

Gazzette, 

n 

Gazette. 

Verder  vergelijke  men  bij  het  me 

degedeelde over Balling 

op blz. 

104 terstond hetgeen vermeld staat 

■ op blz. 222, noot. 

Evenzoc 

i  bij  hetgeen op blz. 151 over 

Joh; 

umes Bouwmeester 

gemeld 

wordt, noot 2 i 

ap blz. 263. 

INLEIDING. 


In Februari 1677 was Spinoza gestorven. 

Langer dan eene eeuw werd zijne nagedachtenis en zijn werk 
verguisd en verketterd, 

En de enkelen , die anders dachten , mochten deelen in zijn lot. 

Toen namen de besten en grootsten van ons geslacht zijne 
geschriften ter hand. 

Lessing, Jacobi, Göthe en Heine in Duitschland, Byron en 
Shelley in Engeland en Italië . . . De eersten hebben den eenvou- 
digen brillenslijper , in zijne vrijwillige armoede groot door zijn 
denkkracht , de eer en de plaats geschonken , die hem rechtens 
toekwam. 

Sedert is ook de belangstelling in het leven van den uitge- 
bannen Amsterdamschen Jood opnieuw ontwaakt ; sedert hebben 
vele geleerden getracht ons daarvan eene juiste voorstelling 
te geven. Doch hunne pogingen — hoe goed bedoeld, hoe 
ijverig en zorgvuldig uitgevoerd — zijn slechts ten halve 
gelukt, wijl geen hunner zich die eischen gesteld heeft, 
waaraan eene goede levensbeschrijving beantwoorden moet. 

In de geschiedenis der Nieuwere Wijsbegeerte is het leven 
van bijna al zijne minderen beter en nauwkeuriger bekend 
dan het zijne. 

Het eerst is de geleerde wereld eenigszins ingelicht betref- 
fende het leven van den grooten denker, toen in het laatst 
van 1677 zijne nagelaten werken werden uitgegeven. Dat boek 
toch was voorzien van eene voorrede, waarin een zijner beste 


vrienden — waarschijnlijk Jarig Jelles of Dr. Lodewijk 
Meyer — eene korte samenvatting gaf van Spinoza's levens- 
loop, zoo kort, dat zij nauwelijks twee bladzijden druks beslaat. 
Toch is deze schets van het hoogste belang , want op de waar- 
heid van hetgeen daarin werd geboekt, kan stellig niemand 
iets afdingen. Dat is en blijft de toetssteen, waarop al het later 
geschrevene beproefd dient te worden. 

Eerst twintig jaren later, nadat de groote meerderheid der 
mannen , welke langdurig en vertrouwelijk met Spinoza hadden 
omgegaan, ten grave gedragen was, verscheen de band van 
Pierre Bayle's Dictionnaire historique et critique (Rotterdam, 
1697), welke eene korte levensschets van Spinoza , grootendeels 
op de Praefatio der Opera posthuma steunend, alsmede eene 
uitvoerige bestrijding van zijn wijsgeerig systeem bevat: de 
laatste meer een bewijs voor Bayle's ontzettende geleerdheid, 
dan voor de scherpzinnigheid van zijn verstand. Slechts enkele 
nieuwe wetenswaardigheden heeft Bayle aan het reeds bekende 
toegevoegd, welke hij zoo hier en daar had opgevangen bij 
tijdgenooten , die Spinoza uit de verte hadden gekend. Men 
kan niet zeggen dat hij 't met zorg en nauwgezetheid heeft 
weten te verwerken. 1) 

Desniettemin was Bayle's opstel uitstekend geschikt om 
Spinoza's naam over de geheele wereld bekend te maken. De 
nieuwsgierigheid werd er door geprikkeld. Men wilde meer 
weten , sommigen , om tegelijk met Spinoza's philosophie ook 
zijn leven te kunnen veroordeelen , anderen uit simpele verwon- 
dering, of dan werkelijk het leven van „den beruchtsten atheïst 
die ooit op aarde geleefd had" zoo smetteloos rein was als 
vriend en vijand tot nog toe had moeten erkennen? Langer 
dan duizend jaar had men de domme menigte diets gemaakt . 
dat wijsgeeren en vrijgeesten krachtens hunne leer, slechts 
onzedelijke, in den grond verdorven menschen konden zijn, 
die, zoo zij niet tijdig tot boete en berouw kwamen, van hun 


1) Bayle's artikel over Spinoza werd volgens den eersten druk der Diction- 
naire in het Nederlandsen vertaald door F. Halma (1698). Zie Dr. A. van 
der Linde, B. Spinoza. Bibliografie, N°. 70. 


XI 

sterfbed regelrecht ter helle voeren. Hoe viel Spinoza's leven 
met die voorstelling te rijmen? Had hij niet gedronken, gevloekt, 
zijne vrienden bedrogen en bestolen, en dergelijke meer, zooals 
toch immers — naar men geloofde — de gewoonte is bij vrij- 
geesten ? Was hij niet — zooals ook bij „ atheïsten '' gewoon 
is — gestorven in schrik en angst, misschien met hulp van 
maankopsap of vergif? Ziedaar vragen, waarop men vooreerst 
een antwoord zocht. 

Toen dus in 1698 of '99 de Duitscher Sebastiaan Kortholt — 
een zoon van dien Christiaan Kortholt, die Spinoza, zonder 
eenige kennis van zijn leven , slechts op grond van zijn Theo- 
logisch-Politiek Vertoog , een der „ drie grootste bedriegers der 
wereld" gescholden had — naar Holland kwam en eenigen tijd 
in den Haag vertoefde, waren dit de vragen, waarmede hij 
zich tot Van der Spyck , Spinoza's voormaligen huisheer , wendde. 
En de antwoorden van den Haagschen schilder bevielen hem 
slechts matig, wijl deze — zooals uit alles wat wij weten, 
duidelijk blijkt — een man was van beproefde trouw, die het 
aandenken aan zijn gestorven huisgenoot in hooge eere hield, 
en niets vertelde, dat hij niet geheel kon verantwoorden. Dus 
sprak hij slechts over de laatste levensjaren van den Joodschen 
denker, want over diens vroeger leven wist hij weinig. Kort- 
holt zond zijne aanteekeningen in het licht in de inleiding bij 
den herdruk van zijn vader's boek „ de tribus Impostoribus 
magnis ", in het jaar 1700 te Kiel verschenen. Daaronder zijn 
twee of drie mededeelingen , welke ons niet van meer betrouw- 
baren kant bevestigd worden , en welke toch , zoo zij geloof- 
waardig zijn , van belang te achten zijn. 

Een ander Duitscher, met name Gottlieb Stolle, deed in het 
jaar 1703 eene reis door Holland. Bij zijn vertrek kreeg deze 
geleerde van zijne vrienden, tot welke o. a. de bekende ver- 
lichtings-vriend Christiaan Thomasius behoorde , de opdracht 
mede, toch, voor alles, berichten in te winnen over Spinoza's 
leven. Met grooten ijver heeft hij zich van die taak gekweten. 
Nog vóór Stolle de grenzen der Geünieerde Provinciën over- 
schreed , begon hij reeds op te teekenen , wat elk der geleerden, 
die hij bezocht , over den beruchten Amsterdamschen Jood wist 


XII 


en dacht , en daarmede is hij voortgegaan tot hij in zijn vader- 
land terug kwam. Ongelukkig zijn er onder Stolle's aanteeke- 
ningen slechts twee voor den levensbeschrijver van gewicht, 
wijl deze twee niet zoozeer persoonlijke meeningen of on dit's 
bevatten , maar verstrekt werden door mannen , welke Spinoza 
bij zijn leven gekend hadden , en dus 't een en ander weten 
konden. Stolle sprak nl. te Amsterdam , in de herberg „ de 
Bremer hopman " „ een zeker oud man , die van kindsbeen af 
met paradoxe lieden verkeerd en zich zijne eigene theologie 
gemaakt had. Ook Spinoza had hij gekend." Wat later sprak 
hij ook Jan Rieuwertsz , den zoon van Spinoza's gelijknamigen 
uitgever en vriend. Wat Stolle uit hun mond opteekende, 
is hoogst merkwaardig ; slechts schijnt hij 's avonds in zijn 
herberg opgeschreven te hebben, wat hij overdag vernomen 
had , waardoor eene groote menigte onnauwkeurigheden in deze 
berichten geslopen zijn, die echter terstond in het oog vallen 
van ieder, die Spinoza's leven bestudeerd heeft. Tot op heden 
hebben zij echter verhinderd, dat van het goede , daarin vervat, 
een ernstig gebruik gemaakt werd. Daarbij komt, dat Stolle's 
reisbeschrijving niet werd gedrukt, en het oorspronkelijke 
handschrift zoek geraakt is. Een uitvoerig uittreksel in hand- 
schrift wordt bewaard op de koninklijke Bibliotheek te Breslau, 1) 
waaruit de verdienstelijke geschiedschrijver Gr. E. Guhrauer 
het merkwaardigste afdrukken liet in Adolf Schmidt's Zeit- 
schrift für Geschichte, Band VII, Berlin 1847, S. 385 ff. 
481 ff. 

De goede Stolle bezocht ook den Haag ; doch minder gelukkig 
dan Kortholt, klopte hij daar niet aan de deur van den Mr. 
Schilder op de Paviljoensgracht. Hadde hij 't gedaan , hij had 
er misschien op 't zelfde oogenblik een man ontmoet , die voor- 
nemens was eene uitvoerige levensbeschrijving van den denker 
op te stellen, nl. Ds. Johannes Colerus. 

Colerus of Kohier werd den 5den Januari 1647 te Dusseldorf 
geboren ; na voleindigde studie werd hij eerst predikant bij de 
Luthersche gemeente te Mülheim , van waar men hem in 1678 


1) In den catalogus te vinden onder IV. 8°, 49. 


XIII 


naar Weesp beriep: enkele maanden later (15 Sept. 1679) 
verwisselde hij die standplaats met Amsterdam. Betrokken in 
de kerkelijke twisten van de Luthersche gemeente , toonde 
Colerus zich zeer eigenzinnig en hardnekkig, zoodat het eene 
uitkomst voor hem was , toen hij , in 1693 naar den Haag 
beroepen werd. Daar vestigde hij zich , in October van dat 
jaar, met vrouw en kroost in eene woning op de „Stille 
Veerkade" (tegenwoordig N° 12) „vroeger bewoond door de 
weduwe van den advocaat Willem van der Werve , 1) bij welke 
Spinoza een tijd lang in den kost geweest was. Het feit, dat 
Colerus' studeerkamer eens den grooten wijsgeer tot hetzelfde 
doel had gediend; dat onze predikant onder de leden zijner 
gemeente ook Van der Spyck aantrof, die veel van Spinoza 
wist en vertellen kon , gaf hem aanleiding tot het schrijven 
zijner beroemde biografie. 

Daar de weduwe Van der Werve , zooals bekend is , bij 
Colerus' aankomst in den Haag reeds lang gestorven was, 
moest hij hoofdzakelijk bij den schilder Van der Spyck terecht 
komen, wilde hij nauwkeuriger kennis betreffende den Jood- 
schen brillenslijper verkrijgen. Ieder zal toegeven dat Van der 
Spyck en zijne echtgenoote menschen waren, wier goede trouw 
en waarheidszin boven alle verdenking staat; maar toch 
blijven hier eenige feiten te gedenken , waarmede men rekening 
te houden heeft. 

Gunstens 16 , misschien zelfs 25 jaren waren sedert Spinoza's 
dood voorbij gegaan, vóór Colerus op de gedachte kwam, het 
leven van den wijsgeer te beschrijven. De Van der Spyck' s 
echter waren slechts getuige geweest van Spinoza's doen en 
laten , zoolang hij in den Haag had gewoond. Over zijn vroeger 
leven mogen zij af en toe iets opgevangen hebben uit zijn eigen 
mond: doch slechts zelden wordt hetgeen men 20 of 25 jaren 
geleden toevallig hoorde, wederverteld met de gewenschte 
nauwkeurigheid. Het is dan ook iederen Spinoza- vorscher bekend, 
hoe gebrekkig en onbetrouwbaar het weinige is , dat de goede 
Colerus  over  Spinoza's  jeugd  en jongelingsjaren, ja tot aan 


1) Zelf schrijft hij verkeerdelijk «Yan Velen». 


XIV 


het jaar 1671 toe , wist op te teekenen. Dat hij Spinoza's ouders 
niet eens bij name kende; dat hij hem in zijn vroegste jeugd 
Latijn, en eerst daarna de Joodsche theologie bestudeeren laat, 
en desniettegenstaande vertelt, dat de — zeven jaren jon- 
gere ■ — Dirck Kerckrinck zijn medescholier bij Van den 
Enden geweest is; dat hij den jongen wijsgeer eene verliefd- 
heid toedicht op Van den Enden's dochter, hoewel het meisje 
nauwelijks twaalf jaren telde , toen Spinoza — ten minste naar 
Colerus' voorstelling — de stad verliet ; dat hij Spinoza's ver- 
blijf te Eijnsburg, zijn verhuizen naar Voorburg op geheel 
verkeerde tijdstippen stelt , die verre afwijken van de werke- 
lijke, ons in 's meesters briefwisseling bewaard gebleven; dat 
hij eindelijk den naam van juffrouw Van der Werve als „Van 
Velen" misschrijft en in drie of vier bladzijden (in 12°) alles 
vermeldt, wat hem uit de jaren 1632 — 71 betreffende Spinoza 
bekend geworden was : bewijst , dat zijne berichten betreffende 
de genoemde jaren hoogst gebrekkig en onvoldoende waren, 
dat hem zelven geen duidelijk beeld van Spinoza's leven voor 
oogen stond. 

Slechts het , om zoo te zeggen Haagsche deel zijner biografie 
verdient onbepaald vertrouwen, en dit laatste des te meer, 
wijl 't geen hij meedeelt over 's wijsgeers leven bij Van der 
Spyck geheel klopt met de mededeelingen van Sebastiaan Kort- 
holt, hoewel hij diens Praefatio slechts uit enkele aanhalingen 
bij P. Bayle schijnt te kennen. Men moet echter in 't oog 
houden, dat Colerus niet de biografische schets uit de Praefatio 
der Opera posthuma, maar het tamelijk verwarde opstel van 
Bayle aan zijn eigen levensbeeld van Spinoza ten grondslag 
legde. 

Met Paschen 1704 sprak de Luthersche predikant zijne rede 
over „De waarachtige Verrijzenis Jesu Christi uit den dooden, 
tegen B. de Spinoza en zijne Aanhangers verdedigd" voor zijne 
gemeenteleden uit, en zond haar, tegelijk met zijne levens- 
beschrijving van den denker, in 1705 bij den boekhandelaar 
J. Lindenberg te Amsterdam in het licht. In het volgende jaar 
publiceerde de Haagsche uitgever T. Johnson de bekende 
Fransehe  vertaling  der  biografie,  welke,  daar  Colerus  de 


XV 

Fransche taal niet machtig was 1), door een ander moet 
bewerkt zijn. Colerus stierf op den 19den Juli 1707 en werd te 
Rijswijk, aan den ingang der kerk begraven, waar nog zijn 
grafsteen te vinden is. 2) 

In hetzelfde jaar 1705 gaf de Amsterdamsche plaatsnijder 
Willem Groeree een lijvigen kwartijn uit, die het opschrift 
voerde „De Kerklyke en Wereldlyke Historiën". Hij herhaalde 
daarin de reeds bekende feiten betreffende Spinoza's leven , 
meldde bovendien het een en ander aangaande Dr. Franciscus 
van den Enden , dien hij persoonlijk had gekend , alsmede iets 
over een leerling van Spinoza, die noch ten onzent, noch in 
het buitenland de aandacht getrokken Heeft , welke hij verdient. 
Door leven en werken toch is Adriaan Koerbagh — want zóó 
heette hij — een zeer merkwaardige figuur. (Zie Groeree, 
blz. 614, 664 — 70). Doch het schijnt, dat men Willem Goeree 
tegenwoordig niet tot de betrouwbare schrijvers rekent : niemand 
heeft van zijne berichten gebruik gemaakt. In hoeverre men 
daarin recht heeft? 

Terwijl P. Bayle nog leefde, waren er reeds manuscripten 
in omloop, in welke het een en ander aangaande Spinoza ver- 
meld stond. In de latere uitgaven zijner Dictionnaire beroept 
hij zich meermalen op eene „Mémoire communiqué au Libraire", 
doch zijne uittreksels zijn te schaarsch om ons duidelijk te 
maken, wat deze Mémoire eigenlijk bevatte. Zeker is het 
echter, dat op heden nog verschillende handschriften bestaan 
van eene levensbeschrijving van Spinoza in de Fransche taal. 
Men wil, dat zij in 't jaar 1719 gedrukt werd in de vNou- 
velles Littérair es' ", een tijdschrift, dat te Amsterdam verscheen 
(Van der Linde, Bibliografie N° 99); doch het is noch den 
Engelschen geleerde Fred. Pollock, noch mij mogen gelukken, 
dat deel der „Nouvelles" te vinden. Slechts afschriften — van 
welke één, op de Koninklijke Bibliotheek in den Haag, ook 't jaar- 
tal 1719 draagt, en latere nadrukken (1735, 1775) zijn bekend. 


1) Colerus, Leven van Spinosa. Herdruk 1880, bl. 69. 

2) Een  «lijkklacht»  over  zijn  «droevig  afsterven» bij Jan van Gysen, 
(dicbt-)werken, II blz. 98. (Amst. 1708.) 


XVI 


De opsteller van deze levensschets „La Vie et V Esprit de 
Mr. Benoit de Spinosa" getiteld, verzekert, dat hij een vriend 
van Spinoza geweest is , en men moet erkennen , dat zijn werk 
getuigt van groote vereering en hooge bewondering voor den 
overleden meester. Ongelukkig heeft hij zijn naam verzwegen. 
Tijdgenooten echter vermoedden, dat deze biografie „peut-être 
avec certitude\ een stukje was „du feu Sieur Lucas, qui étoit 
Ami et Disciple de Mr. de Spinosa" (Aanteekening in 't Haagsche 
afschrift. Van der Linde , Bibliografie N° 99.) Nog wordt ge- 
meld, dat hij arts van beroep was, zich door leven en zeden 
berucht maakte en „Quintessences" schreef, waarin hij de 
aanmatiging van Lodewijk XIV bestreed. Meer heeft men tot 
nog toe niet omtrent hem kunnen vinden , en ik kan er slechts 
bijvoegen, dat P. Bayle in 't art. „Hénault" zijner „Dictionnaire" 
iemand, die klaarblijkelijk dezelfde persoon is, kortweg „Mon- 
sieur Lucas" noemt. (Ed. 1730.) 

Desniettemin hebben latere bibliografen — Prosper Mar- 
chand, Oettinger, Quérard — wien het misschien ook niet 
gelukken wilde, wat meer omtrent hem te vinden, beweerd, 
dat de man eigenlijk Lucas Vroesen heette ; of wel , een tweetal 
personen verzonnen, waarvan de een Lucas, de ander Vroesen 
heette , welke samen het boek geschreven hadden. Doch in oude 
aanteekeningen vindt men slechts den naam Lucas alleen. 

Het aangehaalde vpeut-être avec certitude" laat echter ruimte 
voor andere vermoedens. Nu bezit de Koninkl. Bibliotheek een 
exemplaar van Boullainvilliers (Van der Linde, Bibliografie 
N° 107), waarin talrijke aanteekeningen voorkomen, klaarblij- 
kelijk kort na 1731 geschreven. Zooals bekend is , werd in 1678 
een e Franscke vertaling uitgegeven van Spinoza' s Trad. Theol.- 
Polit., vermeerderd met aanteekeningen van den schrijver: zij 
was bewerkt door den réfugié Mr. de Saint-Grlain. Waar nu 
in „ Boullainvilliers " over deze vertaling gesproken wordt , 
vindt men de volgende kantteekening : „ A 1'égard de 1'auteur 
de cette traduction, les sentimens sont partagez. Les uns la 
donnent au feu Sr. de St-Glain, auteur de la Gazette de 
Rotterdam (lisez : Amsterdam), les autres au Sr. Lucas, auteur 
de la Quinte-essence ; mais ü est tres certain quelle est de celui- 


XVII 

la même, qui a êcrit la Vie de Spinosa. Bibl. liaison, t. 7, #.169". 
De Saint-Grlain dus? 

Wie eigenlijk de schrijver dezer biografie geweest is, zal wel 
onbeslist blijven , tenzij toevalligerwijze eens documenten mochten 
gevonden worden, welke daarover licht brengen. 

Beschouwen wij , zonder ons daarover verder te bekommeren, 
den inhoud dezer levensschets, dan zal het ieder onbevooroor- 
deeld onderzoeker terstond in het oog vallen , dat zij veel meer 
dan die van Colerus overeenstemt met de Praefatio der Opera 
posthuma , en dikwijls de ware opeenvolging der gebeurtenissen 
beter aangeeft. 

De Praefatio meldt, dat Spinoza zich in zijne jeugd eerst 
bezig hield met letterkundige studiën , en eerst later Descartes' 
en andere wijsgeeren leerde kennen. Klaarblijkelijk is daarmede 
gemeend, dat hij in zijne vroegste jeugd Hebreeuwsch en 
Spaansch, alsmede de Joodsche literatuur en philosophie aan- 
leerde, en daarna, waarschijnlijk bij Dr. Van den Enden, de 
geschriften van Descartes ter hand nam. Deze voorstelling 
geeft ook „Lucas", niet Colerus. 

De Praefatio weet niets van Spinoza' s vertrek naar Ouder- 
kerk, nadat de banvloek over hem uitgesproken was. Ook 
„Lucas" maakt van geen verblijf te Ouderkerk melding, noch 
de oude man bij Stolle; wel Colerus. 

De Praefatio laat onzen wijsgeer uit Amsterdam terstond 
naar Rijnsburg verhuizen; zoo ook „Lucas", die tevens nog 
te berichten weet — wat zeer juist is — dat Spinoza er 
ongeveer twee jaren verbleef (1661 — 63) ; Colerus echter stelt 
het vertrek uit Ouderkerk naar llijnsburg in 1664, en laat 
hem nog in 't zelfde jaar van daar naar Voorburg gaan : alles 
geheel in tegenspraak met de feiten, ons uit Spinoza's brief- 
wisseling bekend. Hieruit kan men slechts besluiten, dat „Lucas" 
voor de jaren 1632 — 71 , in betrouwbaarheid verre den voor- 
rang boven Colerus verdient, en dat men de berichten van 
den laatsten èn verbeteren, èn in eene geheel andere orde 
samenvoegen moet, om ze te kunnen gebruiken. Dit kan echter 
slechts geschieden door iemand, die zich met de meer intieme 
geschiedenis van dien tijd vertrouwd gemaakt heeft. 


XVIII 

Met betrekking tot de Haagsche periode van Spinoza's leven 
geeft de Praefatio ons zoo goed als niets. Merkwaardig echter 
is het) dat hier Colerus en „ Lucas " gewoonlijk geheel overeen- 
stemmen ; wat niet moeielijk te verklaren is. De eerste kon 
de waarheid bij Van der Spyck en andere oude Hagenaars 
vernemen , de laatste kon ze , — als „ vriend " — kennen. 
Ongelukkig is daarmede niet alles gezegd. Want op twee 
plaatsen is de overeenstemming tusschen beide levensberichten 
zóó groot, dat men vragen moet: wie van beiden is hier de 
afschrijver? Men vergelijke eens wat beiden vertellen over 
Simon de Vries' aanbieding Spinoza een jaargeld uit te keeren, 
en hunne beschrijving van Spinoza's uiterlijk ! Ook is er eene 
plaats, waar de een den ander schijnt te weerleggen , nl. waar 
zij beschrijven , hoe Spinoza gewoonlijk gekleed ging. En mocht 
men dit laatste ook zóó verklaren kunnen, dat beiden gelijk 
hebben, dat Spinoza — zooals Colerus zegt — tehuis, bij den 
arbeid, slechts eenvoudig, zelfs slordig gekleed was, doch 
zich — als „Lucas" beweert — slechts uiterst netjes gekleed 
op den openbaren weg vertoonde — dan nog blijft de zonder- 
linge overeenstemming der beide andere plaatsen onverklaard. 

Hier doet zich een nieuw vraagstuk op , nl. dit : wanneer is 
„La Vie de Mr. Benoit de Spinoza" vervaardigd? Niet in 
1718 of '19: want niet alleen heet het van den aanvang een 
werk „ du feu Sieur Lucas ", maar 't boekje ademt het enthou- 
siasme van den jonkman, die lief heeft en haat met jeugdige 
kracht; die zich, zooals aan 't einde blijkt, kort na den dood 
des Meesters , met hoop en vertrouwen tot diens achtergebleven 
vrienden en vereerders wendt. En mannen, welke Spinoza 
persoonlijk gekend hadden, moesten in 1719 minstens 65 a 70 
jaar tellen ! 

Men vindt in het werkje zelf slechts een tweetal plaatsen, 
die, in verband gebracht met elkander, den tijd der vervaar- 
diging ongeveer aangeven. Waar de schrijver Spinoza's Utrecht- 
sche reis verhaalt , zegt hij : „ Mr. Ie Prince de Condé , qui 
était a Utrecht au commencement des dernières guerres", en 
daarmede is natuurlijk de oorlog van Lodewijk XIV tegen 
Holland, tusschen 1672 — 78, gemeend. Later vervolgt hij : „Car, 


XIX 


quoiqu'il (Spinoza) n'ait pas été assez heureux pour voir la fin 
des dernières guerres , 011 Messieurs des Etats Generaux reprirent 
Ie gouvernement de leur empire a demi perdu, soit par Ie 
sort des armes, ou par celui d'un malheureux choix; ce n'a 
pas été un petit bonheur pour lui d'être échappé a la tempête 
que ses ennemis lui préparaient". 

Hieruit kan slechts besloten worden, dat de schrijver, hij 
zij dan Lucas of de Saint-Glain , moet geschreven hebben 
tusschen 1678 en 1688, toen, nadat "Willem III den troon 
van Groot Brittanje bemachtigd had, de oorlog opnieuw ont- 
brandde. Is nu de Saint-Grlain de schrijver, dan valt de tijd 
der vervaardiging nog nauwkeuriger te bepalen , want P. Bayle 
wist op den 18den Januari 1685 , dat deze gestorven was , en 
zijne weduwe de uitgave van de Gazette $ Amsterdam, die hij 
begonnen had, voortzette. 1) In 't boekje zelf spreekt de zin- 
speling op de Fransche vertaling van den Trad. Theol.-Polit. 
(zooals bekend is 't eerst onder den titel „ La Clefdn Sanctnaire" 
verschenen), voor de juistheid dezer veronderstelling. En ook 
de „ Catalogue des Ouvrages de M. de Spinoza ", gewoonlijk aan 
deze biografie toegevoegd, maakt geen bezwaar; want het 
laatste boek daarin vermeld is Abraham Johan Cuffeler's 
Specimen artis ratiocinandi , „Hamburgi", 1684; het kan desnoods 
door een ander toegevoegd zijn. Over Spinoza's verhandeling 
Van den Regenboog wordt nog gezegd: „ qu'il a jeté au feu", 
hoewel ze in het jaar 1687 in den Haag gedrukt werd. 

Dienvolgens is „ La Vie de Mr. Benoit de Spinoza" vóór 1688 
opgesteld. Men mag echter niet beweren , dat Colerus het gekend 
heeft, want deze zegt zelf, dat hij de Fransche taal niet machtig 
was. (blz. 69, herdruk). Bovendien, hadde hij „ la Vie " gekend, 
dan zou hij allicht meer ontleend hebben dan beide hierboven 
aangeduide plaatsen. Zoo blijft ons slechts de veronderstelling 
over , dat hij een en ander vernomen heeft van iemand , die in 
den Haag woonde en deze biografie in handschrift bezat. 

In het jaar 1731 verscheen te Brussel een boekje in 12°, 
dat  den titel  voerde  „ Refntation  des  Erreurs  de Benoit de 


1) P. Bayle, Oeuvres diverses, Tom. IV, p. 616, ed. 1730. 


XX 


Spinosa" (Bibliografie, N° 107/108). Wie het eene „Supercherie 
littéraire" noemt, drukt daarmede nauwkeurig uit wat het is. 
De onbekende verzamelaar geeft eerst eene levensbeschrijving 
van Spinoza, die hij uit „Lucas" en Colerus samenflanste op 
eene wijze, welke terstond verraadt, dat hij geheel zonder 
zaakkennis en kritiek gewerkt heeft. Deze is alzoo geheel 
waardeloos. Daarop volgt een boek, dat oorspronkelijk den 
titel voerde : „ Essai de Métaphysique dans les Principes de 
B. de S.", (samengesteld door wijlen den graaf Boullainvilliers), 
waarvan verschillende afschriften in omloop waren. 1) Eindelijk 
herdrukt hij eene latijnsche verhandeling van den Joodschen 
arts Isaak Orobio de Gastro tegen Bredenburg, welke zeldzaam 
geworden was. 

Zooals bekend is bezit de Koninklijke Bibliotheek een tweetal 
handschriften van Spinoza's eerste werk: de Verhandeling „van 
God , den Mensch en deszelfs Welstand ". In den jongeren codex , 
geschreven door den Amsterdamschen heelmeester Johannes 
Monnikhoff, 2) vindt men eene korte levensbeschrijving van 
Spinoza , grootendeels aan Colerus ontleend. Over enkele dingen 
had Monnikhoff, die stellig niet vóór 1750 geschreven heeft, 
nadere inlichtingen ingewonnen. Zoo weet hij bv. te melden, 
dat Spinoza's ouders te Amsterdam op de Houtgracht gewoond 
hadden naast de oude Synagoge, en dat hun huis in het jaar 
1743 verbouwd was; dat Spinoza te Bijnsburg in het huisje 
woonde , dat den steen met het bekende versje van Camphuyzen 
voert ; dat Van der Spyck ook solliciteur militair geweest was, 
enz. Zelfs geeft hij eenige kritiek op Colerus' werk: hij ver- 
betert bv. diens bericht over Spinoza's verblijf te Bijnsburg , 
en spreekt Lodewijk Meyer vrij van de beschuldiging, die 
Colerus hem ten laste legt. 

't Behoeft nauwelijks opgemerkt te worden, dat Monnikhoff's 
berichten, hoewel er veel bij is dat er zeer geloofwaardig 
uitziet,  niet  voetstoots  als even zoovele feiten mogen aange- 


1) S. Reimmann, Historia Atheïsmi. Hildesiae, 1725,. p. 982. seq. 

2) Zie  over  hem:  Joh.  Monnikhoff,  acad. proefschr. van H. Wintgens, 
Leiden, 1879. Monnikhoff leefde van 1707 tot 1787. 


XXI 

nomen worden. Immers slechts onder menschen van boven de 
negentig kon hij er misschien nog vinden , die Spinoza gekend 
hadden; waarschijnlijker is echter, dat al zijne mededeelingen 
op overlevering rusten. 

Ziedaar ongeveer het voornaamste, wat den levensbeschrijver 
van Spinoza, buiten de werken en brieven van den wijsgeer, 
voor 't oogenblik ten dienste staat. Buitendien zijn er nog 
enkele aanteekeningen van tijdgenooten , in boeken en brieven 
verspreid, welke wij hier gevoegelijk kunnen voorbij gaan. 
Zoo zouden wij dus tot de nieuwere biografen van den wijsgeer 
kunnen overgaan; doch beter dan hen afzonderlijk te bespreken, 
is het stellig , allen te gelijk te behandelen , ofschoon — misschien 
niet allen ons bekend zijn geworden. 

Nog nooit is eene levensbeschrijving van Spinoza ondernomen 
met de vereischte wetenschappelijke voorbereiding. De talrijke 
buitenlanders , die het waagstuk beproefden , hebben zich meestal 
aan den bekenden Colerus gehouden , en slechts hier en daar 
melding gemaakt van den ongenoemden , en minder bekenden 
„Lucas". De berichten van Kortholt, welke sedert 1700; de 
mededeelingen van Goeree , die sedert 1705 ; de aanteekeningen 
van G-ottlieb Stolle , welke sedert 1847 in druk verkrijgbaar 
waren, zijn gewoonlijk veronachtzaamd. Nieuws of merkwaar- 
digs over den wijsgeer zelven of zijn vriendenkring is er zeer 
weinig aan toegevoegd. Men kan dat vreemdelingen vergeven : 
men mag van hen geen kennis der Nederlandsche taal- en 
letterkunde, geen diepgaande kennis van de geschiedenis van 
ons land verwachten: veel minder nog vertrouwdheid met de 
intieme geschiedenis van steden als Amsterdam en den Haag. 
En gaarne erkennen wij de groote moeite , die mannen als 
Auerbach , Ginsberg , Saisset , Pollock , Bolin en zoovele anderen, 
zich hebben getroost om juist te zijn. Eerlijk erkend , het buiten- 
land heeft tot op heden meer gedaan voor Spinoza's roem dan 
Nederland zelf. 

De Hollandsche geleerden, die deze taak ondernamen, zijn 
weinig talrijk, en de meerderheid onder hen stelde zich niet 
ten doel eene wetenschappelijke levensbeschrijving van Spinoza 
te  vervaardigen.  Zij wenschten slechts, leven en werken van 


XXII 


den grootsten denker, dien ons land in de zeventiende eeuw 
voortbracht, in ruimeren kring bekend te maken, zonder voor 
te geven veel nieuws of gewichtigs te brengen voor de geleerde 
wereld. Anderen schreven slechts korte opstellen, naar aan- 
leiding van den tweehonderd-jarigen gedenkdag van Spinoza's 
dood, of van de onthulling van het Spinoza-standbeeld te 
's-Gravenhage. Deze kleinere geschriften , alsook het proefschrift 
van Dr. Ant. van der Linde — dat slechts eene korte biografie 
bevat — mogen wij voorbij gaan. Ons rest dus slechts te spreken 
over het boek van Joh. van Vloten : „ Benedictus de Spinoza , 
naar Leven en Werken , in verband met zijnen en onzen tijd , 
geschetst", waarvan wij de „tweede, herziene en vermeer- 
derde druk" (Schiedam 1871) zullen gebruiken. 

Vragen wij, hoe Van Vloten zijne taak heeft uitgevoerd, 
dan blijkt het, dat hij vrij slecht bekend was met de biogra- 
fische stof, waarover hij te beschikken had. Colerus' werkje was 
hem bekend ; „ Lucas " slechts uit de fragmenten bij Boidlainvüliers ; 
Kortholt weinig of niet ; Goeree en Stolle in 't geheel niet ; 
wel echter Monnikhoff. Zonder Colerus en „ Lucas " onderling , 
of met de Praefatio der O}), posth. te vergelijken, volgt hij 
hoofdzakelijk Colerus ; slechts een- of tweemaal verwijst hij 
den lezer naar Boullainvilliers ; waar hij kan lascht hij Monnik- 
hofFs mededeelingen in, zonder zich duidelijk rekenschap te 
geven van hetgeen aannemelijk of verwerpelijk is. 

Waar hij feiten verhaalt, maakt hij dikwijls fouten, zonder 
het te weten: de gevelsteen in Spinoza's ouderlijk huis, nog 
op heden aanwezig, draagt het opschrift „'T OPREGTE 
TAPEYT HUYS"; Van Vloten schrijft: „in 't nieuwe tapijt- 
huis", (blz. 20). Colerus meldt, dat Spinoza's oudste zuster, 
Rebecca, den wijsgeer overleefde, en zich aanmeldde als erf- 
gename; Van Vloten beweert, dat Rebecca vóór haar broeder 
overleden is, en laat de tweede zuster, Mirjam, welke met 
„Carceris" huwde en reeds vroeg stierf, nog in 1677 opkomen 
om de erfenis, (blz. 21 , 119). Toch is hier 't bericht van Colerus 
geheel juist. Morteira heette, zooals algemeen bekendis, „Saul 
Levi"; Van Vloten schrijft „Mozes". (blz 22). Dat het nog 
onbeslist  is ,  of de  aanslag  op Spinoza's leven , zooals Bayle 


XXIII 


schrijft, voor den Schouwburg, of, naar Colerus meldt, voor 
de Synagoge gepleegd werd, valt Van Vloten niet in; even 
min, dat er op zeer gegronde redenen te twijfelen valt aan 
de juistheid van Colerus' bericht over Spinoza's verblijf te 
Ouderkerk. Door dit laatste werpt hij de biografie gedurende 
de merkwaardige jaren 1656 — '61 geheel in de war. Hij noemt 
Spinoza's vrienden „ meerendeels , zoo niet alle zijne stam- 
genooten" (blz. 29), hoewel er, alles wel bezien, geen enkele 
Israëliet onder was. Hij raadt naar den naam van Spinoza's 
huisgenoot te Voorburg , en slaat , zooals ik hoop aan te toonen , 
de plank geheel mis. Op die wijze zouden wij kunnen voortgaan. 
Sparen wij echter den overledene , die in zoo velerlei opzicht 
groote verdiensten bezat. Immers hij is 't geweest, die Nederland 
opmerkzaam maakte op een zijner grootste zonen ; het opwekte 
tot kennismaking met, en studie van zijne werken. Hij ook, 
die verschillende brieven en het oudste boek van Spinoza voor 
het eerst bekend heeft gemaakt. Hij eindelijk die den eersten 
stoot gaf tot de oprichting van het standbeeld van den denker 
in den Haag. En mocht het misschien blijken, dat straks zijne 
levensschets van Spinoza een verouderd boek geworden is, 
toch zal Van Vloten's naam voor altijd verbonden blijven met 
dien van den denker, dien hij zoo hartstochtelijk vereerde. 
Van Vloten was baanbreker op velerlei gebied; en de pionier 
die het land verkent en het eerst den bijl zwaait tot het 
rooien der boomen , heeft zoo goed zijne verdienste als de boer, 
die later komt om den grond te bewerken ! 

"Welke eischen ik gesteld heb aan eene nieuwe levensbeschrij- 
ving — in dit geval mijn eigen werk? Ik meende niet meer 
te kunnen volstaan met een nauwkeurig onderzoek en kritische 
bewerking van de biografische stof, welke ons in de boven 
besproken bronnen bewaard gebleven is. Die voorraad moest 
en kon met nieuwe feiten verrijkt worden. In de archieven 
van Amsterdam moesten nog verschillende gegevens betreffende 
de ouders en andere familieleden van den wijsgeer verborgen 
liggen , die , aan den dag gebracht , ons in staat zouden stellen 
Spinoza's  jeugd  en  ontwikkelingsgang  beter te schetsen dan 


XXIV 

tot nu toe mogelijk was. Ik heb getracht den lezer de Amster- 
damsche rabbijnenschool te doen kennen en wat er geleerd 
werd. Ik meende te moeten verzamelen, wat er nog te vinden 
is betreffende die mannen, welke eene rol gespeeld hebben in 
Spinoza's leven, overtuigd als ik was, dat juiste kennis van 
hun leven nieuw licht moest werpen op dat van den denker. Mor- 
teira, Aboab en Menasseh ben Israël mochten den lezer geen 
onbekende grootheden blijven. De Amsterdamsche Collegianten, 
met welke Spinoza in zoo velerlei opzicht in betrekking stond, 
dienden uitvoerig geschetst. Er moest meer te viuden zijn 
betreffende Dr. Franciscus van den Enden en zijn gezin: hij 
en zijne dochter Clara Maria zijn voor ons belangwekkende 
figuren geworden. Evenzoo Kerckrinck , Lodewijk Meyer , Pieter 
Balling, Simon de Vries en Jarig Jelles. Wat slag van men- 
schen zij geweest, hoe zij met Spinoza in aanraking kwamen, 
wat zij misschien geschreven hebben en wanneer zij gestorven 
zijn: 't is voor den biograaf van gewicht. Ook Henry Olden- 
burg dienden wij beter te kennen; hoe hij met Spinoza in 
aanraking kwam, waarom er eene gaping van bijna tien jaren 
is in hunne briefwisseling. "Wie Spinoza's discipel en huisgenoot 
te Rijnsburg was viel niet slechts te raden , maar zoo mogelijk 
te bewijzen. Enz. enz. 

Daarbij meende ik de intieme geschiedenis van zijn tijd te 
moeten nagaan , om bv. te verklaren , wat hem aanleiding gaf 
tot het schrijven van het Theol. Pol. Tractaat, en de uitgave 
daarvan in 1670: tot op heden vrij raadselachtige gebeur- 
tenissen. Ik heb getracht een tipje op te lichten van den sluier, 
die er hangt over zijn zonderling en bevreemdend uitstapje 
naar Utrecht in 1673; enz. enz. 

In 't kort, ik streefde er naar antwoord te geven op die 
lange reeks van vragen, welke tot nog toe met „misschien", 
„mogelijk wel", „allicht" e. d. beantwoord werden. 

Voor gegronde kritiek houd ik mij gaarne aanbevolen. 

M. 


De Libertijnen. 

De geweldige strijd in de zestiende eeuw door onze voor- 
vaderen gestreden tegen de Roomsche kerk en de Spaansche 
inquisitie , tegen den hertog van Alva en zijne soldaten , is 
oorzaak geweest dat ten onzent gedurende dat tijdvak minder 
te wijzen valt op uitstekende wijsgeeren of wetenschappelijke 
onderzoekers, dan op helden en staatslieden van beteekenis. 
Velen, die misschien anders zouden geschitterd hebben aan 
den hemel der kennis, heeft hij het musket in den arm, de 
sabel in de hand geduwd, en afgeroepen naar de wallen of 
het slagveld. En de gemoederen van wie thuis bleven werden 
zoozeer door de afwisselende kansen van den grooten vrijheids- 
kamp in beslag genomen, dat ook hun geen tijd bleef voor 
kalme overpeinzing of rustig onderzoek. Want niet alleen met 
de wapenen viel het pleit te beslechten : er moest ook gestreden 
worden op geestelijk gebied. Daar is gekampt in boeken en 
vertoogen , in schotschriften en geuzeliederen. Zoowel met het 
zwaard als met de pen hebben onze vaderen hun plicht gedaan. 

Maar, al zoeken wij binnen onze grenzen in dien tijd tever- 
geefs naar een natuurvorscher als Copernicus, naar een wijsgeer 
als Montaigne . een vrijgeest van de soort van Bruno , Cam- 
panella en Vanini , kunnen wij in elk geval aanwijzen ; en 
zijn optreden is te merkwaardiger, omdat hij deze buitenlanders 
verre voorafging. 

Op een Decemberdag van het jaar 1512 — dus nog voor 
Luther's  beroemde  daad —  werd  binnen  's Gravenhage  een 

1 


brandstapel in gloed gezet, ontstoken ditmaal niet voor een 
martelaar van het geloof , maar van het ongeloof. Herman van 
Rijswijck, hervallen ketter, was ten vure gedoemd. Vraagt 
men om welke redenen ? Zij waren dezelfde als die het leven 
gekost hebben aan Giordano Bruno, dezelfde die een houtmijt 
deden verrijzen voor Vanini , dezelfde die ook Galilei en Cam- 
panella brachten voor de vierschaar van het „heilig gericht." 
Herman van Rijswijck had gedacht, overpeinsd en onderzocht, 
als zij ; en ten dienste der menschheid had hij de uitkomsten 
van zijn nadenken tot gemeengoed gemaakt, zooals zij. 

Reeds tien jaren te voren , in 1502 , was hij tot levenslange 
kerkerstraf veroordeeld door den kettermeester Jan van Om- 
maten; en, wie een blik geworpen heeft in het zwarte register 
van dwalingen , hem ten laste gelegd ; wie bekend is met de 
wijze waarop die tijd vrijgeesten placht te behandelen; die 
staat versteld over zijn dolzinnig bestaan , en kan het vonnis 
van den inquisiteur niet voor onmatig wreed houden. 

„Dit" — zoo luidt het — „zijn de voornaamste kettersche 
stellingen, waarom hij tot levenslange gevangenisstraf ver- 
oordeeld werd. De wereld bestond van alle eeuwigheid en nam 
geen aanvang met de schepping, die slechts een uitvindsel is 
van den dwazen Mozes , zooals uit den Bijbel blijkt. God heeft 
nooit engelen, goede noch kwade geschapen, want daarvan 
staat niets in de Schrift. Ook bestaat er geen hel, zooals men 
tegenwoordig meent. Op dit leven volgt geen ander leven : als 
Socrates sterft, sterft zijne ziel met hem, zooals zij met het 
lichaam een aanvang nam. De geleerde Aristoteles en zijn 
commentator Averroës zijn zeer kort bij de waarheid geweest ; 
Christus daarentegen was een dwaas , een warhoofd , een ver- 
leider van de armen van geest. Christus heeft allen verdoemd 
en niemand behouden; hoevelen toch zijn ter dood gebracht ter 
zake van hem en zijn dwaas evangelie ! Al wat Christus heeft 
gedaan is in lijnrechten strijd met de rede en schadelijk voor 
het menschdbm. Ik ontken uitdrukkelijk, dat Christus de zoon 
is van den almachtigen God, en ook dat Mozes de wet zicht- 
baar en werkelijk van Gode ontvangen heeft. Ons geloof is vol 
van  fabelen ,  zooals  blijkt  uit  de  kinderachtige ,  verzonnen 


schriftuur, uit het waanzinnig evangelie. Dat het laatste 
onwaar is, blijkt daaruit, dat, wie zonder vleesch te worden 
de wereld konde scheppen, haar ook zonder dat had kunnen 
behouden." 

Wij hebben hier slechts de uitkomsten, waartoe Herman 
van Rijswijck op grond zijner Averroïstische wijsbegeerte ge- 
raakt was , en de gedrukte boeken , waarin hij misschien reken- 
schap gaf van zijne gevoelens, ontbreken ons. Daardoor schijnen 
ons zijne stellingen uiterst stout, stouter zelfs dan Bruno of 
Vanini ze een eeuw later durfden formuleeren. Bijna zou men 
twijfelen of deze „ketter" wel recht bij zijn verstand geweest 
is, wanneer niet daaronder geschreven stond: 

„Alle deze artikelen heeft hij beleden met zijn eigen mond , 
en goed bij zijn verstand zijnde, in tegenwoordigheid van den 
kettermeester, den notaris en getuigen. En hij voegde er bij : 
„Ik ben een Christen geboren, maar ik ben geen Christen 
meer, want de Christenen zijn gekken." 

Wat mag wel den kettermeester Jan van Ommaten bewogen 
hebben, vonnis te strijken met zooveel gematigdheid'? Wij 
weten het niet. Maar het stond te voorzien, dat zijn beroeps- 
genooten minder zachtzinnig zouden optreden dan hij. 

En als onze vrijgeest uit de gevangenis ontsnapt, wederom 
den strijd aanbindt tegen den godsdienst, in 1512 opnieuw 
voor den rechterstoel gebracht wordt, dan zetelt daar een 
ander, de gevreesde Jacob van Hoogstraten, wereldbekend 
geworden door de „Brieven der Duisterlingen". Dan luidt het 
vonnis : 

„Herman van Rijswijck, hervallen ketter, wordt, met zijne 
boeken, voor zonsondergang verbrand tot assche." 1) 

De Roomsche kerk kon in dien tijd niet anders handelen; 
het vonnis, dat zij over Herman van Rijswijck streek, zou 
stellig  nog  door  de  groote  meerderheid  zijner  tijdgenooten 


1) De stukken zijn te vinden bij Paul Fredericq, Corpus Documentorum 
Inquisitionis Neerlandicae , I, 400, 416, 417. Volgens W. Goeree, Kerk- 
lyke en Weereldlyke Historiën , 2e druk , (1730), blz. 587. zou hij na 
1480 eene geheele sekte gesticht hebben van «Rijswijckers», wier leer 
zeer materialistisch getint was. 


onderschreven zijn. Maar , waar wij weten , dat op dien eenen, 
wij zouden haast zeggen zelfgekozen brandstapel , nog tallooze 
andere gevolgd zijn om veel geringere redenen; dat na dat 
jaar 1512 nog duizenden en duizenden onzer voorouders den 
marteldood geleden hebben op het schavot of aan de galg ter 
wille hunner overtuiging, daar juichen wij over het feit, dat 
aan den avond dier eeuw een zóó machtige ommekeer in de 
toestanden en de inzichten der menschen zijn beslag heeft 
gekregen , dat terechtstellingen als die van Herman van Rijs- 
wijck voortaan vrijwel tot het onmogelijke behooren , ten minste 
— binnen Holland. 

Wij behoeven hier niet op te sommen wat al heeft samen- 
gewerkt om dien grootschen ommekeer tot stand te brengen. 
De dappere daad van den Wittenberger monnik; de beeld- 
stormende geuzen met hunne spot- en schimpliederen ; hun 
strijd tegen den onderdrukker, vóór gewetensvrijheid : dat alles 
is vaak genoeg verhaald. De glorie van de daden van den 
Zwijger, de welversneden pen van een Marnix zijn vaak ge- 
noeg bezongen. "Wij weten het allen: voor de Protestanten 
binnen de zeven provinciën is , aan den avond der zestiende 
eeuw, gewetensvrijheid verkregen. 

Edoch, waar nieuwe ideeën toegang zoeken tot de gemoe- 
deren der menschen , is hunne baan in den beginne alles 
behalve bij een triumftocht te vergelijken. En de gedachte aan 
verdraagzaamheid en vrijheid voor elke overtuiging lag de 
meesten nog zeer verre. De ongelukkige kanselier Thomas 
Morus , de vriend van onzen Erasmus , beschouwde die alge- 
meene verdraagzaamheid bij den aanvang der zestiende eeuw 
nog als een vrome wensch, iets, dat misschien nooit in ver- 
vulling zou gaan, een denkbeeld uit Utopia (1516). Dat zij 
vóór het einde dier eeuw burgerrecht zou verkrijgen binnen 
de Nederlanden , heeft voor een groot deel gelegen aan het 
karakter, dat de strijd tegen de Spaansche overheersching 
aannam. Roomschen en Protestanten, zoo meende „de ijzeren 
hertog", waren gelijkelijk schuldig, en behoorden gelijkelijk 
gestraft te worden. Zoowel Roomschen als Hervormden hadden 


overlast  van  zijne  soldaten,  moesten  bijdragen in de tiende 
penning  en  andere  oorlogslasten. Daardoor is de strijd tegen 
Spanje  een  nationale  strijd  geworden, waarin Roomschen en 
Gereformeerden zij aan zij gestreden , te zamen met de Doops- 
gezinden geleden hebben. Zoowel Willem I als de Staten heb- 
ben dat zeer juist ingezien. Te beginnen met de placcaten die 
de Prins  namens den koning van Spanje in 1566 binnen Ant- 
werpen  uitvaardigde  bij provisie  1),  staat  verdraagzaamheid 
voor  beide  religiën in hun vaandel. Daaraan hebben de Her- 
vormden het  feit te danken, dat zij, voor zoover de Noorde- 
lijke Gewesten aangaat, een dozijn jaren later de bovendrijvende 
partij  waren.  Doch  onder  het  gepeupel,  zoo goed als onder 
de  predikanten,  was  eene  breede  schare, die nog altijd van 
den  ouden  zuurdeesem  der  vervolging  van andersdenkenden 
doortrokken  was.  En  hunne  macht  bleek  al spoedig uit de 
minder  welwillende  behandeling,  die  de  Katholieken  bijna 
overal  hadden  te  verduren.  Het was te begrijpen. Onder  de 
predikanten  vond  men  vele  gewezen monniken, die wel hun 
kap op den tuin hadden gehangen, maar daarmede niet altijd 
hunne beschouwing van zaken. Een vos verliest wel zijn haren, 
maar  nimmer  zijn  streken:  zoo stak het monster van onver- 
draagzaamheid  en  vervolgzucht  spoedig  den  kop  weder op. 
Wel  heeft  de  Prins,  door  zijn  bemiddelend optreden voort- 
durend getracht deze hydra den kop in te drukken, doch zijne 
daden  zouden  waarschijnlijk  weinig  gebaat  hebben,  als  hij 
alleen  had gestaan te midden der woelingen. De beste verde- 
diger,  de  ijverigste  pleitbezorger  van  het beginsel der ver- 
draagzaamheid  was  gedurende  lange  jaren  de  Haarlemsche 
graveur-notaris Dirk Volkertszoon Coornhert. Ofschoon in naam 
althans  Katholiek  gebleven,  wist  ieder,  „dat  hij een groot 
deel  der Boomsche leeringen en exercitiën voor leugen, afgo- 
derij  en  ijdelheid  hield, en de meeste hoofden der Roomsche 
kerk  verslindende  wolven  achtte". 2)  Hoewel  hij  't in vele 
opzichten  met  de Protestanten eens was, sloot hij zich nooit 


1) Zie Bor., fol. 65. 

2) F. D. J. Moorrees, D. V. Coornhert, Schoonh. 1887, blz. 95. 


aan bij hunne partij , maar wreef levenslang Roomschen , Her- 
vormden en Doopsgezinden hdnne fouten en verkeerdheden op 
de meest vrijzinnige wijze in den baard. Ofschoon zijn „Proces 
van 't ketterdooden ende Dwangh der Conscientien" stellig het 
meest bekende zijner geschriften is, schijnt hij mij nergens 
zóó goed en afdoende voor de verdraagzaamheid gesproken te 
hebben, als in de Remonstrantie, welke hij opstelde op ver- 
zoek van de Leidsche magistraat. Daar was reeds in 1579 bij 
eene, in den grond nietige kwestie, het vraagstuk opgerezen 
of in de jonge republiek de kerk afhankelijk zoude zijn van 
den staat, of wel, de wereldlijke overheid zich te gedragen 
had naar de voorschriften der kerk. De Leidsche magistraat, 
doordrongen van de beginselen van Oranje en Coornhert , bleef 
vasthouden aan haar recht, ook toen de nationale synode, in 
1581 te Middelburg vergaderd, haar in het ongelijk stelde, 
en den inmiddels ontslagen Leidschen predikant, door wiens 
toedoen de twist ontstaan was, gelijk gaf. Reeds bij eene 
vroegere gelegengeid had de regeering der Sleutelstad van 
Coornherts pen gebruik gemaakt, om hare zienswijze te ver- 
dedigen. En, niet gezind de zaak op te geven, riep men hem 
in 1582 wederom te hulpe om een Vertoog op te stellen tegen 
de besluiten der Synode. 

„Ik wil mij nu wenden tot de predikanten," zoo schrijft 
hij 1) , „en hen mits dezen vermanen , dat zij aan hun naam 
voldoen, te weten, dat zij dienaren 2) zijn en geen oversten. 
Dat zij moeten tevreden zijn met hun ambt, en hen dienen, 
die hen tot dienst aangenomen hebben, en niet, buiten hun 
beroep om, hun neus steken in de zaken der overheid, maar 
zich alleen houden aan het Woord Gods: wie u niet ontvangt 
of begeert te hooren, daar gaat van daan, en maakt geen 
beroerte, door tegen den wil der bewoners de huizen binnen 
te dringen: maar volgt veel liever de leer van onzen Heer 
Jezus Christus en de gewoonte der Apostelen: schudt het stof 
van uwe voeten en kleederen. 

„En wilt u ook niet schoeien met den schoen , dien de Papen — 


1) Coornherts Werken, II, fo. 184, vlgd. 2) Verbi Divini Ministri. 


tegen wil en dank — in deze landen moesten laten staan. 
Maar weest geschoeid met den schoen, waarvan de Apostel 
Petrus spreekt (Eph. 15), dat gij bereid zijt tot het evangelie 
des vredes. 

„Wij hebben ons met recht te zamen verbonden tegen de 
Spaansche wreedheid. Eilieve, waarom? Is het geweest om 
een of anderen bijzonderen Godsdienst alleen te begunstigen 
en vrijheid te laten? Ieder, die zijne oogen open gehad heeft, 
weet dat het eerste vuur van den oorlog ontstoken is door het 
branden , blaken en worgen der ketters .... maar ten leste 
heeft de goedertieren God aan deze provincie vrijheid ge- 
schonken, en ons dermate gesterkt, dat wij tot nog toe het 
land tegen den vijand behouden hebben. Die ons daarbij gehol- 
pen, die hun lijf en leven voor ons gewaagd, die op onze poorten , 
ivallen, of ivaar het noodig was, als muildieren gearbeid en met 
leeuwenmoed gestreden hebben, dat waren niet allen lieden van één 
en dezelfde gezindte: maar daaronder waren er velen, die men nu 
wel graag zoude verdrukken. En vooral zij dringen daarop aan, 
die voor ons het minst op het spel gezet hebben .... 

„Wij kunnen niet anders verstaan , dan dat het tot behoud 
van het land beter is , dat , een ieder zijne bijzondere vrijheid 
behoudende, wij allen te zamen gelijk vroeger vereenigd blijven 
om de gemeene zaak te bevorderen ; waartoe elk , hetzij met 
geldelijken of anderen steun, zooveel te gewilliger zal zijn, 
als hij ziet, dat het om gewetensvrijheid te doen is, dat het 
geldt hem zelven den beul van den nek te weren. 

„De ware geloovigen zullen, naar des Heeren woord, altijd 
in de minderheid zijn ; en mocht het met dwang en door de 
macht der overheid gelukken, allen in de geünieerde Provinciën 
tot Christenen te maken , het zouden geen ware , maar naam- 
christenen zijn: een wereld vol booze huichelaars. En het is 
beter voor een ongeloovige , dan voor een huichelaar gehouden 
te worden. 

„Wij begeeren alleen, dat de burgerlijke overheid, die nu 
eenmaal het staatsgezag heeft, dat geheel en onverdeeld be- 
houden moge, en dat men niet deur en poorten openstelle om 
de geestelijkheid, de mannen der kerk , een nieuw rechtsgebied, 


8 

eene nieuwe heerschappij te verzekeren over overheid en onder- 
danen/' 

In dien toon gaat de wakkere man voort en ontzegt aan 
kerk en synode alle recht zich te mengen in het openbaar en 
burgerlijk leven. Is het wonder , dat de stokebranden onder de 
predikanten den onaf hankelijken libertijn , die de Katholieken 
dorst verdedigen en zelfs Calvijn in den baard voer , hartgrondig 
voor alle duivels wenschten? 

Gelukkig heeft zijne beschouwingswijze aanhangers gevonden, 
hoofdzakelijk onder de provinciale en stedelijke overheden. Zij 
hebben ingezien, dat verdraagzaamheid het beste wapen was 
tegen den algemeenen vijand, het beste middel om de geünieerde 
Provinciën tot bloei en grootheid te brengen. Het moet voor 
den verketterden humanist , toen hij op den 29sten October van 
het jaar 1590 ontsliep, een zalige overtuiging geweest zijn, 
dat de strijd zijns levens vrucht had gedragen, dat anderen 
zijne voetstappen zouden drukken. 

Hebben Coornhert en de Prins zoolang hun het leven gegund 
was , onverdroten samengewerkt tot bereiking van hetzelfde 
groote doel , 's Prinsen vriend , Marnix van St. Aldegonde , 
verschijnt in onze oogen eenigszins als een spellebreker : wij 
hadden van den schrijver van den „Bijenkorf der H. Roomsche 
Kerk" liever iets anders verwacht dan eene aanbeveling der 
vervolging , al was deze dan ook gericht tegen „de geestdrijvers," 
zooals hij de doopsgezinden en andere sekten bestempelde. 1) 
Wel is waar was hij levenslang meer Godgeleerde dan staats- 
man; wel zat hem de theologie in merg en been; doch na die 
beide voorgangers had hij , ook al liep zijn leven op 't eind , 
helderder doorzicht kunnen toonen. Zijn schrijven is dan ook 
nog binnen het jaar afdoend wederlegd door een „Duitschen" 
edelman , in een vertoog , waaronder Coornherts naam niet zou 
misstaan hebben. 2) 


1) Ondersoekinge en grondelijcke wederlegginge der GeestdrijvischeLeere, 
1595. (bij Toorenenbergen , deel II). 

2) Groote uittreksels bij Pieter Jansz. (Twisck) in zijn Religions Vrykeyt, 
Hoorn, 1609; I, 131 vlgd. 


Onder de Libertijnen die na Coornhert kwamen, moet in de 
eerste plaats genoemd worden de Amsterdamsche Burgemeester 
Cornelis Pietersz. Hooft, de vader van „den grooten Heiden" 
onder de Nederlandsche dichters. Amsterdam , in 1578 eindelijk 
„Greus" geworden , werd in zijne dagen het broeinest van allerlei 
sekten en allerlei ketterijen. Wie wegens afwijking van de 
heerschende gevoelens ten platten lande of uit de kleine 
steden verjaagd werd, meende niet beter te kunnen doen dan 
zich te Amsterdam neer te zetten, overtuigd dat de grootste 
huizenzee allicht het veiligste toevluchtsoord was. De Amster- 
damsche predikanten van dien tijd, waaronder vele uit Engeland 
verjaagde Puriteinen waren, bewaakten echter met argusoogen de 
aan hunne zorgen toevertrouwde kudde ; en niet alleen dat, maar 
ook op de handelingen der wereldlijke overheid, en op schapen, 
die niet tot hunne kudde behoorden , meenden zij een waakzaam 
oog te moeten houden. Terwijl de Amsterdamsche regenten den 
Doopsgezinden wegens hunne „groote nijverheit" de handen 
boven 't hoofd hielden , en hen beschermden , „omdat se de stadt 
door 't voortplanten van alleley neering en handel veel voor- 
deels toebraghten," werd hunne gemeente door de predikanten 
met leede oogen aangezien : dikwerf drongen zij tegen wil en 
dank der bewoners , de huizen der Mennonieten binnen om hen 
te onderhouden over geloofszaken. 1) Waar zóó gehandeld werd 
tegenover lieden, die geheel buiten hunne gemeente stenden, 
daar kan het niemand verwondering baren , dat zij tegenover 
de leden hunner eigen gemeente als rechte Izegrimmen optraden, 
wanneer zij maar in het minst met hen van meening verschilden. 
Dat ondervond in 1597 een zekere Groosen Michielsz. Vogel- 
sangh, een eenvoudig fluweelwerker, uit Buuren geboortig. 
De godsdienstoorlog had hem aanleiding gegeven tot iets meer 
dan blind geloof; hij had den bijbel bestudeerd, en daar hij 
niet geheel op de gebrekkige Nederlandsche vertaling van dien 
tijd wilde vertrouwen, had hij zich langzamerhand wat Latijn, 
Grrieksch en zelfs Hebreeuwsch aangeschaft. Daarmede gewa- 
pend waagde hij het, zoo hier  en daar heel andere dingen in 


1) Brandt,, Historie der Reformatie. I, 811, vlgd. 


10 

den  Bijbel te lezen dan de predikanten er uit lazen, en nam 
zelfs de vrijheid — vergefelijk in dagen van Godsdienstijver — 
zijne  nieuwe  inzichten  onder zijn kring te verbreiden. Het is 
mogelijk ,  dat  de  man  een  gevaarlijker  vijand  voor de kerk 
was,  dan  hij  ons op 't oogenblik toeschijnt: zijne kennis, ge- 
paard aan het feit , dat hij te Wezel , in Frankrijk , te Grenève , 
Frankfort  en  Londen  zijn  bedrijf  had uitgeoefend, mag hem 
allicht  een  goede  dosis  gezond verstand aangebracht hebben. 
Enkele  zijner stellingen  —  hij  leerde  o. a. dat Christus een 
mensch,  en  geen God was, dat Hij dus niet eeuwig was, en 
dat men de toenmalige bijbelvertaling niet kon vertrouwen — 
zullen  den  kinderen  dezer  eeuw  waarschijnlijk  minder gods- 
lasterlijk  en  onwaar in  de  ooren  klinken, dan in die dagen 
der  goê  gemeente. Hij had zijne inzichten uiteengezet in een 
boekske van weinig omvang, dat den titel voerde „Het Licht 
der Waarheid." Reeds lang had de kerkeraad zorgvuldig over 
zijn  doen  en laten gewaakt, hem vermaand en nog eens ver- 
maand,  doch  zonder  hem  van  zijne  „vele  en  schrikkelijke 
dwalingen"  te  kunnen afbrengen. Daarom wendde hij zich in 
den loop van dat jaar met een verzoekschrift tot de stedelijke 
overheid,  waarin  verzocht  werd,  dat  de  wereldlijke  rechter 
hem,  „een  verrot  lidt ,  openbaerlyck  van  de gemeinte afge- 
sneden ," onschadelijk mocht maken, en tevens eenige kettersche 
boekjes,  reeds  vroeger  verboden,  doch  nu  herdrukt, mocht 
verbieden.  Het  feit,  dat  de  zaak  Vogelsangh als een hals- 
misdaad scheen  opgevat  te worden, joeg burgemeester Hooft 
in  't harnas.  Reeds  lang had hij het drijven der predikanten 
tegen andersdenkenden, hun vijandig optreden tegen de regee- 
ring, met leede oogen aangezien. Nu hield hij twee vertoogen 
in  den  raad,  waarin  hij  opkwam  voor  het  goed recht van 
\ogelsangh, en zoowel de predikanten als wie met hen terug 
wilden naar vervolging en gewetensdwang, scherpelijk de les las. 
„Waarom," zoo sprak hij tot zijne mede-regenten,  „zijn wij 
tegen   de  Spaansche  dwinglandij  opgestaan?  Was  het  niet 
omdat  wij  geen  gewetensdwang en vrijheidsbekorting konden 
dulden?   En  is  ons  dat  niet  gelukt,  omdat  allen,  zonder 
onderscheid,  Katholieken  zoowel als Protestanten, de handen 


11 

ineen geslagen hebben? Ik begrijp niet, dat gijlieden de men- 
schen niet rustig in hunne eigen overtuiging kunt laten leven, 
zoolang zij geen gevaar veroorzaken voor de gemeene vrijheid. 
Handelend op de wijze, zooals gij voornemens schijnt te han- 
delen, vervalt gij uit afkeer van wreedheid tot wreedheid, en 
eer gij zelve vrij zijt , gaat gij al heerschen over andersden- 
kenden. Zal onze stad dan nooit rusten van de felheid der 
overheden tegen het volk, of van het volk tegen de overheid? 
Een schild is ons nog noodiger dan een zwaard ! Den koning 
van Spanje hebben wij , niettegenstaande zijne groote macht , 
geen rechten wilden toekennen over ons gemoed, en gij wilt 
u die aanmatigen? Zijn wij op die wijze het land meester 
geworden? In vijfentwintig jaren heeft men de landzaten in 
geloofszaken niet tot eensgezindheid kunnen brengen, en wil 
men die nu op stel en sprong eischen? Willen de predikanten 
waarlijk hunne kerk uitbreiden, dan moeten zij heel anders 
optreden: 't geeft geen pas dat zij de menschen , vóór zij aan 
het avondmaal worden toegelaten, zoo scherp ondervragen 
of zij wel in alles streng rechtzinnig zijn. Want al zijn de 
meesten kleine luiden met weinig kennis , ook hun kan men 
geen gezond verstand ontzeggen. 

„Eensgezindheid tusschen de kerkelijke en burgerlijke over- 
heid is wenschelijk en noodig. Doch, waar wij op grond van 
onze handvesten en gewoonten vreemdelingen uit de regeering 
weren , daar zullen ons hier andere vreemdelingen 1) de wet 
komen stellen? Wij zagen liever in den kerkeraad menschen 
van onze eigen ernstigen , bestendigen en vreedzamen aard , 
dan drijvers, die ons op zoo'n wijze vergelden, dat wij hen 
met open armen ontvingen, koesterden en onthaalden! Daarbij 
laten die luiden ons in den steek, zooals dikwijls gebleken is, 
als de nood aan den man komt. Ook onder Leycesters bestuur 
hebben zij niets dan onrust gestookt, 't Is hoog tijd, daar 
eens orde op te stellen, want reeds zijn zij begonnen het lid- 
maatschap van den kerkeraad als een monopolie te beschouwen, 
dat,  met  uitsluiting  van  de  oude  landzaten alleen hun toe- 


1) De Engelsche, en de te Genève gevormde predikanten. 


12 

komt; en voortdurend doen zij hun best alleen vreemde predi- 
kanten te beroepen. Wij zijn zoo goedwillig, dat wij de in 
hun gevolg hier gekomen , vreemde armen op onze kosten bijna 
nog beter onderhouden dan de ouden en gebrekkigen onder 
onze eigen stadgenooten : en toch durven die lieden in hunne 
predikatiën , voor een kerk vol volks , uitvaren op met name 
genoemde overheidspersonen , ja zelfs dezen bliksem der ver- 
doemenis op hen slingeren : „Wie een van deze kleenen , die 
in mij gelooven, ergert, het waar hem beter, dat een molen- 
steen aan zijn hals gebonden, en hij in de zee geworpen 
werde." En toch had dezelfde mond even te voren gezegd : 
„Wie niet tegen ons is , die is met ons , en wie u lieden een 
beker waters zal te drinken geven , in mijnen naam , omdat 
gij Christus' discipelen zijt, voorwaar zeg ik u, hij zal zijn 
loon geenszins verliezen." Hoewel nu zij , die zóó bejegend 
worden, niet alleen niet tegen de gemeente zijn, maar haar 
zooveel goeds deden , dat men het allerminst bij een beker 
waters vergelijken kan , gaat men toch op heftigen toon verder, 
en voegt er bij: „dat zoodanige lieden ten jongsten dage 
zullen hooren de schrikkelijke stemme des Heeren : Gaat van 
mij , gij vervloekten in het eeuwige vuur , dat den Duivel en 
zijne engelen bereid is." 

„Ik hoop niet, dat de geheele kerkeraad, de overheid dezer 
stad of de Staten 's Lands zulke kwaadsprekerij zullen goed- 
keuren en toelaten. Dan zouden wij op den duur door de 
vreemde predikanten in moeilijkheden geraken, die noch met 
ons volkskarakter, noch met de rede , noch met onze Christelijke 

gezindheid  overeenkomen De kerkelijken letten er niet 

genoegzaam op , dat de aard der Hollanders medebrengt , dat 
zij zelve de Schriftuur onderzoeken , en geen religie lichtvaardig 
aannemen , gelijk sommige andere volkeren , die , als hunne 
vorsten van godsdienst veranderen , hen daarin eenvoudig 
navolgen. Ik kan niet gelooven, dat gij, mijne Heeren, van 
meening zijt, dat, wie zich niet in alles naar de kerk kunnen 
voegen , daarom zwartgemaakt en bemoeielijkt moeten worden ; 
anders toch zouden wij op 't oogenblik velen, die zich met 
alle  kracht  inspannen om ons den Spanjaard van den hals te 


13 

weren, moeten mishandelen. Dan zou de tyrannie in deze 
landen niet ophouden, maar alleen de tyran veranderd zijn. 
Zij, die voorheen zelve werden verdrukt, zouden nu — zich 
zelven al het voordeel alleen toeeigenend , dat door Grods genade 
en ten koste en laste der geheele gemeente op de Spanjaarden 
behaald is — anderen gaan vervolgen en verdrukken. Met de 
Pauselijke inquisitie nog zoo kort voor oogen, kan ik dit 
voornemen aan geen verstandige vaderlanders toedichten , maar 
meen , zoo al iemand door verkeerde inblazingen daartoe mocht 
verleid zijn , dat hij , de zaak beter inziende en nader over- 
wegende , van gevoelen zal veranderen .... 

„Want zou bet geen jammerlijke zaak zijn , dat zij , die in 
dezelfde mate door de dwinglandij geleden hebben, die in 
ballingschap gelijke smaadheid uitstonden, wier ellende 's lands 
ingezetenen , zonder dat zij onderscheid maakten in religie , 
gelijkelijk ter harte ging, dat zij elkander zouden beleedigen? 
Zou het niet hoogst onredelijk zijn, nadat men nog nauwelijks 
twintig of vijfentwintig jaren vrijheid heeft genoten , en terwijl 
de roede en 't zwaard des vijands ons nog dreigt van nabij , 
ja boven het hoofd hangt, nu reeds zijne medeburgers, nog 
onlangs lotgenooten in het kruisdragen onder de Spaansche 
tyrannie , met dezelfde felheid te behandelen ? 

„Immers, ook onder de Joden, waarmee wij ons het liefst 
vergelijken , leefden vele sekten in de grootste verdraagzaamheid 
naast elkaar. En, waar de overheden gaarne bekennen, dat 
zij niet in alle opzichten volmaakt zijn , mochten ook de predi- 
kanten wel eens de hand in eigen boezem steken. Mij dunkt 
het onbetamelijk, dat zij er hunne preeken op inrichten, om 
de wethouders bij 't gemeene volk zwart en hatelijk te maken. 
Zij behoorden in hunne predikatiën voorzichtig en gematigd te 
zijn, en zich niet te diep en vermetel te steken in de zaken 
die de Overheid aangaan." 1) 

Het bleek echter al spoedig, dat er onder de „wethouders" 
meerdere  waren, die liever aan den leiband liepen der predi- 

1) Verkort en in hedendaagscb. Hollandsen overgebracht,, volgens Brandt, 
Reformatie, I, 817, vlgd. Het ware te wenschen dat zijn zoon nooit hadde 
getracht ,,mooier" proza te schrijven dan dit! 


14 

kanten, dan zich te schikken naar den gulden raad van hun' 
wakkeren burgemeester. Daarom hield Hooft eene tweede 
toespraak, zoo mogelijk in nog duidelijker bewoordingen dan 
de eerste, waarin hij nogmaals zijne gronden opsomde, om in 
dezen aan de vervolgingszucht der predikanten geen voet te 
geven. 1) Het heeft niet mogen baten. Niettegenstaande intus- 
schen gebleken was, dat Vogelsangh vrouw en kinderen op 
zijne wijze in „de vreeze des Heeren" opvoedde , niettegenstaande 
op zijn burgerlijk leven niet het minste viel aan te merken, 
werd hij in Louwmaand van het jaar 1598 uit de stad ver- 
wezen, zijn boekje opgehaald en verbrand: de meest afdoende 
wederlegging. 2) Onder het rechtsgebied van den Baljuw van 
Kennemerland geraakt en te Haarlem opnieuw in den kerker 
gebracht, herriep de ongelukkige — men bedenke dat hij 
vrouw en kinderen had — zijne gevoelens en werd ontslagen; 
op den 14den van Slachtmaand verkreeg zijne echtgenoote van 
„Mijne Heeren van den Grerechte" der Stad Amsterdam, dat 
hij zich weder binnen de muren mocht vestigen. 

Een dergelijk staaltje , misschien één uit meerdere , die minder 
bekend werden , toont ons onder welk gesternte de zeventiende 
eeuw in Nederland een aanvang nam. Nog leest men met ge- 
noegen , hoe de waardige Hooft toen gesproken heeft : hij , die 
't ook goedkeurde, dat zijne echtgenoote haar troost zocht in 
de vergadering der verketterde doopsgezinden, 3) en er stellig 
het zijne toe bijdroeg om van zijn dichterlijken zoon den vrij- 
geest te maken, die hij geworden is. 4) 

Ten onrechte zoo goed als vergeten is een ander Amster- 
damsen libertijn dier dagen, Robbert Robbertsz. Ie Canu. 
Op  27  Nov.  1563  te  Amersfoort  geboren, 5) zal hij in zijne 


1) ibid. I, 825, vlgd. 

2) Vonnis  volgens Brandt in het Sententieboeck der Stadt Amsterdam op 
4 Mei 1598. 

3) Brandt, Reformatie, I, 821. 

4) Zie  o. a.  bet gedicht  „Noodlot"  in  P.  C.  Hooft's gedichten, uitg. 
Leendertsz. 1871, I, 164. 

5) Navorscher,  1855,  bijblad  blz.  XIV.  Waar  geene andere bronnen 


15 

jonge jaren de zee bevaren hebben. In 1586 althans, of daar- 
omtrent, vestigde hij zich als „schoolmeester der grooter- 
zeevaert" „buyte de Haerlemmerpoort , achter de Brouwery 
van de Klaver, in de Leydstar tot Amsterdam." Hij schijnt 
er spoedig gehuwd te zijn met Eva Passens , en toen deze 
stierf, hertrouwde hij in 1601 met Anne Jacobs. 1) 
S 

Uit zijne school zijn onze eerste en beroemdste zeevaarders 
voortgekomen. Cornelis Houtman , de eerste Indië-vaarder ; Jacob 
van Heemskerck, Cornelis de Rijp, Grerrit de Veer — misschien 
ook Willem Barends — de mannen van Nova Zembla; de ad- 
miraal Jacob van Eek — die Indië bereikte in de helft van den 
tijd, dien Houtman noodig had , en „hunne gesellen ," allen heb- 
ben bij Robbert Robbertsz. de stuurmanskunst geleerd. Zulke 
leerlingen bewijzen meer voor zijne verdienste dan lange redenee- 
ringen. Hij zelf durfde verzekeren: „als men de waarheyt 
bekennen wil : so moet men bekennen dat over 25 Jaren weynich 
Stierlieden in deze landen waren, die niet anders dan alleen 
maar op de Noortster wisten te varen : Maar 't sedert den 
Jare 1586, dat ick de Zeeluyden hebbe leeren op alderleye 
Sterren varen, als sy de Noortster niet meer en sien conden, 
is de Zeevaert seer toegenomen : want daaruyt zijn veel cloecke 
vermaarde Stierlieden gheresen. Ooc de groote vermaarde en 
wijdtberoemde Zeevaert , die vóór die tijdt in dese landen niet 
gheweest en is, door dien sy voor die tijdt niet anders dan 
alleen op de Noortster wisten te varen. Oock sullen mijn 
Scholieren, alsoowel de eerste makers van de ghebulte Pas- 
caarten,  als  de  eerste  opstelders  van de Oost-indische vaart 


worden opgegeven, zijn mijne mededeelingen ontleend aan 's mans pamfletten, 
meerendeels aanwezig in de Kemonstrantsche pamfl. Verzameling, ter Univ. 
Bibl. te Amsterdam. 

1)  Amsterdamsche  Puyboecken  op 12 Juni 1601, waar ook zijne hand- 
teekening te vinden is. Hij woonde toen in de Mensstraat bij de Blauwbrug. 


16 

mijn leeringhe prijsen, ende betuygen, dat sy die in alle 
deelen der weerelt goet ende oprecht bevonden hebben, alsoo 
wel in zee als aan landt/' 1) 

Xiets wederspreekt deze stoute getuigenis. Integendeel, er 
is alle reden om aan te nemen dat zijne beroemd geworden 
discipelen hun' scherpzinnigen meester hoog vereerden. Toen 
de predikant-aardrijkskundige Petrus Plancius zijn bekend boek 
over Haven vinding in het licht gaf, wees Robbert Robbertsz. 
er zijne scholieren terstond op, dat Plancius' systeem niet 
deugde; op zijn verzoek nam Jacob van Eek de proef in het 
Zuiden bij het eiland Ascencion, Jacob von Heemskerck in het 
Noorden bij Nova Zembla, en beiden kwamen hem later ver- 
tellen , dat hij goed gezien had ! Ja , zoo vriendschappelijk was 
de verhouding, dat hij onzen Nova Zembla-vaarders na hunne 
terugkomst in het vaderland aan een examen onderwierp, en 
hen in gemoede kapittelde over verschillende fouten en mis- 
slagen, die zij begaan hadden. 2) De Staten-Greneraal hebben 
in dien tijd Robbert Robbertsz. kennis en verdienste beter 
begrepen dan het nageslacht. In Augustus 1611 riepen zij hun 
„Eersamen, lieven, bysonderen" R. R. naar den Haag, tegelijk 
met den bedaagden Leidschen professor in de wiskunde Rodol- 
phus Snellius. Een Engelsch warhoofd, Thomas Leamer, 
destijds hier vertoevende, wenschte de groote premie te ver- 
dienen door de Staten-Generaal uitgeloofd voor de oplossing 
van het vraagstuk : hoe de lengte te vinden op zee , en was 
met eene lijvige verhandeling komen aandragen. Om dat werk 
te  beoordeelen  waren  Snellius en Robbert Robbertsz. in den 


1) Uit: Korte Verantwoordinghe van Robbert Robbertsz. tegen Thomas 
Leamer. Enghelsman.  1612 (?) (zonder pagin.) 

2) Zie zijn latijnschen brief, geschreven in 1627 aan Willem Jansz Blaeu, 
den vervaardiger van den wereldberoemden atlas, aldaar, Vol. I, bij de 
kaart van Nova Zembla. Quam petiisti summum colloquii inter me et dis- 
cipulos quondam meos, Jacobum Heemskerk, Gerardum de Veer, Joannem 
Cornelii Rijp, compluresque alios, paucis accipe." etc. Als geen ander 
't vóór hem gedaan heeft, is hij tevens de uitvinder van de methode, 
miuieknoten door cijfers voor te stellen; op die wijze geeft hij de melodie 
aan van een versje, dat te vinden is op de laatste bladzijde van zijn 
„Meypraetgen" ('16 LO), tenminste in een der drukken. 


17 

Haag besteld. Zij zagen het door, doch bevonden het zóó ver- 
ward ,• zóó doorspekt met theologischen onzin — Prins Maurits 
werd o. a. voortdurend als „Zebaoth" aangesproken — dat 
zij geen beteren weg wisten dan den man eenige eenvou- 
dige vraagstukken voor te leggen — welke hij niet kon 
beantwoorden. De oude Snellius, wel inziende, dat Robbert 
Robbertsz. in langdurige ervaring verre boven hem stond, liet 
hem gaarne het woord over , en tot groote ergernis van Leamer, 
werd hij met zijne „lijmerij", als Robbertsz. het noemde, naar 
huis gezonden. Aan Leamers spijt over het niet behalen der 
premie hebben wij Robbertsz.' kluchtige „Verantwoordinge" te 
danken. 

Met opzet wijdde ik eene geheele bladzijde aan zijne ver- 
diensten voor onze zeevaart: misschien is daarop nauwelijks 
ten halve al 't goede gezegd wat er op dat gebied zoo al van 
hem te zeggen valt, want slechts een gedeelte zijner geschrif- 
ten werd mij bekend. Ook ten opzichte van hem zijn onze 
landgenooten , — trouwe aanbidders van de opgaande zon — vrij 
ondankbaar geweest. De man , die een paar schepen vol kruid- 
nagelen, of een zilvervloot thuis braeht, werd bij zijn leven 
en na zijn dood bezongen en bewierookt 1). Doch hij , die door 
zijn goed onderricht onze eerste en latere „schipvaerten" naar 
Indie mogelijk maakte, wordt vergeten, zelfs als men zijn' 
leerling, Cornelis Houtman, verheerlijkt. 

Maar, wij dienen kennis te maken met den Libertijn Robbert 
Robbertsz. Toen hij zich in 1586 te Amsterdam vestigde , 
behoorde hij tot de Doopsgezinden: hetzij, dat zijn geloof reeds 
eene zaak van erfenis was , of wel , dat hij zich uit vrije ver- 
kiezing bij de meest vooruitstrevende richting heeft aange- 
sloten. Hij achtte zich zelven echter te hoog, dan dat hij 
zweren wilde bij de woorden van welken meester ook. Daarbij 
had hij de eigenaardigheid de dingen met een humoristischen 
blik te bezien, en nooit zijn oordeel onder stoelen of banken 
te  versteken.   Dus  wees   men   hem   spoedig  na  als  een 


1) Men herinnere zich Piet Hein's eigen woorden! 


18 

„spotvogel", die „met alle religiën en godsdiensten den draak 
stak , vooral met doop , avondmaal en ban : want hij achtte 
het onverschillig, waar men zich liet doopen, als het slechts 
geschiedde in Jezus' naam ; hij gaf er niet om , met wie hij 
't avondmaal vierde , als het hem slechts verbeterde ; hij lachte 
wat om ban en broederlijke bestraffing." 1) Daar was wat 
waars in: Robbertsz. was geen sekteman, vond niet noodig om 
elk gering meeningsverschil eene nieuwe kerk te stichten. Had 
Jezus soms geëischt, „dat de menschen zoo houterig stijf waren 
om zich in te beelden , op een punt van een speld of naald na 
te weten, waar de knoop van de veter lag?" Doch hij spotte 
niet met den waren godsdienst, „dien God alleen aanziet: nl. 
weduwen en weezen in hunne droefenis bezoeken , met geld en 
goede woorden troosten en zich zelven , onbesmet van de wereld, 
te behouden." Den leeraars der doopsgezinden was dat niet 
genoeg : in het jaar 1591 deden zij hem in den ban , met het 
gewone gevolg , dat zijne geloofsgenooten trachtten hem het 
brood uit den mond te stooten, en ieder voor den „spotter" 
waarschuwden. Die soort van vervolging moede, vertrok hij 
in 1610 met vrouw en kinderen van Amsterdam naar Hoorn. 
Op 18 Maart 1614 werd door de Staten-Greneraal besloten . 
dat het College der Admiraliteit te Enkhuizen of Hoorn hem 
een jaargeld van honderd gulden moest uitkeeren, totdat voor 
zijn onderhoud en den bouw zijner zeevaartschool zou zijn 
gezorgd. 2) 

Reeds in de laatste jaren van de zestiende eeuw was 
Robbertsz. begonnen in tal van pamfletten de twistzoekers en 
scheurmakers onder de Doopsgezinden en andere sekten te 
geeselen en tot verdraagzaamheid aan te sporen, altijd goed 
leven en handelen verheffend boven dogma-gekibbel. Voort- 
durend heeft hij den doopsgezinden leeraren achtervolgd met 
den eisch , toch eens bekend te maken , waarom zij hem ver- 
volgden, waarom zij hem eigenlijk in den ban gedaan hadden? 
Hij heeft geen antwoord bekomen. Blijkbaar begrepen zij maar 


1) Sommighe Buerpraetgens. Hoorn, 1614. 

2) Navorscher, IV, 201. 


19 

al te goed, dat, al schreef hij altijd „Onder Verbeteringh" 
boven zijne boekjes, er aan zijn spotzieken aard niets te ver- 
beteren viel; dat, al noemde hij zich zelven „een nieteling," 
„een 0 in 't cijfer," hij ook anderen, van den hoogste tot den 
laagste , geen haar beter rekende , en dat hij , hoe ook hnn 
antwoord mocht luiden, de lachers door een handigen zet op 
zijne zijde zou weten te brengen. 

Van Coornhert's dagen af was de strijd om het oppergezag 
tusschen kerk en staat zonder ophouden voortgezet. Vernamen 
wij uit Hooft's toespraak, hoe aanmatigend de Amsterdamsche 
predikanten in 1597 dorsten optreden ; hoe zij er naar streefden 
zich dezelfde macht over het geweten te verzekeren , die hunnen 
katholieken ambtgenooten kort te voren ontglipt was; hoe zij 
zelfs niet terugdeinsden voor feitelijke vervolging van anders- 
denkenden: hunne ambtsbroeders in andere steden waren over 
het algemeen niet minder ijverig voor de eere Grods. Zoo schreef 
de Rotterdamsche predikant Caspar Grevinchoven een boekske 
van weinig minder dan honderd kwarto bladzijden „Van de 
vryheydt der Secten, hoe schadelyck deselve zij." En wij 
behoeven slechts zijn oordeel over de terechtstelling van Michael 
Servet te vernemen, om te begrijpen welke geest hem bezielde : 

„Nu late ick oordeelen alle onpartijdige , met wat conscientie 
dat yemant desen grouwelijcken ende seer schrickelicken 
Grodslasteraer can voorstaen , ende yemandt beschuldighen 
daerover dat die is omgebrocht; wie is die, dien syn hayren 
niet en schricken op synen hoofde . die dese lasteringe aen- 
hoort? Soo God gewilt heeft eenen valschen Propheet of 
droomer, die daer leerde den Israelijten eenen anderen G-odt, 
daer van haere vaderen niet en wisten, dat men dien doot- 
steenigen soude , wie kan seggen dat desen grouwelijcken 
lasterare sy onrecht gheschiet?"  1). 

Hij begreep echter, dat daden als die van Calvijn het 
protestantisme bij velen niet minder gehaat zouden maken dan 
het katholicisme, en voegt er dus vergoelijkend bij: „nochtans 


1) 't Boekje  verscheen  na  den  dood des schrijvers , Tot Dordrecht, By 
Adriaen Jansz. Bot. Anno 1611, blz 23. (een ex. in mijn bezit). 


20 

en wil ie niet toestaen om verscheydentheyt der Religie 
yemande dwaselijc te vervolgen of te dooden." 

De twist om het oppergezag is tijdens het twaalfjarig 
bestand ineengevloeid met dien over het leerstuk der voor- 
beschikking, en ten slotte beslecht door den strijd tusschen 
Prins Maurits en Oldenbarnevelt. Had de laatste zoolang hem 
mogelijk was, kerkelijke inmenging in staatszaken geweerd, 
had hij door verstandige besluiten voortdurend getracht de 
grootste drijvers in toom te houden: toen Prins Maurits — 
„die niet wist of de predestinatie groen of blauw was" — de 
tegenpartij koos en bij de Contra-Remonstranten ter kerk ging ; 
toen Oldenbarnevelt twee jaren later het leven liet op het 
schavot, werd het aanzien des lands geheel anders. „Armijn, 
die kreeg den schop," zooals Vondel zeide: kerkeraden en 
synoden voerden sedert den boventoon. 

Robbert Robbertsz. heeft, als alle libertijnen dier dagen 
natuurlijk de zijde van Arminius en Oldenbarnevelt gekozen, 
zonder juist Arminiaan te worden: hij vond het twisten over 
onbegrijpelijke leerstukken onnoodig, doch kende het streven 
der predikanten te goed om rustig en lijdelijk toeschouwer te 
blijven. Zijne gedichten — want de schoolmeester der groote 
zeevaart dichtte ook, al was hij te zeer een kind van de 
zestiende eeuw om het niet op de rechte wijze der rederijkers 
te doen — zijn meer scherp en stout , dan mooi. Zoo durft hij, 
in een gedicht, dat waarschijnlijk uit 1608 dagteekent, en den 
titel voert „De Noortsche Rommelpot", de Luthersche kerk 
met een Oude-Mannenhuis , die van Calvijn met een pesthuis 
vergelijken; de Doopsgezinde gemeente stelt hij voor als een 
gasthuis, waar Jan en alleman in komt. Niet onduidelijk laat 
hij doorschemeren, dat hij 't noch houdt met „die Romany 
drincken", noch met „de 2£a//svleyseters", noch met „die de 
Luyt slaan", en dat hij ook van de Doopers niet weten wil. 
In een daarbij gedrukt liedeken droomt hij , dat hij door God 
wordt uitgenoodigd bij „Christus onze Weert" ten avondmaal 
te komen. Daar zit de Paus voor, maar achtereenvolgens 
stormen Luther, Calvijn en de Mennisten binnen en trachten 
hem te verdringen: 


21 

6. D'een ging d'ander daar verachten 
Elcx tongh gaf daer vier 

Elck sprack : ons met ons gheslachten 

Comt de plaats toe hier: 

Want d'Apostels syn ghestorven, 

En nu hebben wij 

Dese plaets van haar verworven 

Om te doen als zij. 

7. Hoe sal noch dit spel afloopen 
Dacht ick in mijn Gheest, 

Elck seyt hem comt toe te Doopen 
En te bannen meest: 
Elck wil Christus stoel bezitten, 
En aent hooghst eynd' ghaen, 
Sal den Weert behaghen ditten 
Can ick niet verstaen. 

9. Ick sprack : Broeders weest te vreden 
Laet ons rusten t'saem, 
Want ons Weert sal elck syn Steden 
Gheven naer 'tbetaem, 
Maer niemant en woud' mij hooren, 
In dit groot discoort 
Al mijn preken was verlooren 
Elck verachten 'tWoort. 

In het jaar 1610 dichtte hij een „Nieuwe Jaars Claach-Liedt, 
over  de Doodt van Jacobus Arminius/' waarin hij verzekert: 

„Maar die hem kenden die loofden hem zeer 
Hij liedt noyt arm bedruckt Mensche verlegen 
Hij troostte haer met Geldt en goede leer." 

en  bakte vervolgens een „Rommeltaerte, ofte wat oudts ende 
wat nieus, al voor een Grheldt." Daarin vraagt hij: 

„Ghy  noemt  den Paus den Antichrist., 
Maer zynder nergens meer te vinden? 
Ick meen dat al die willen binden , 
Aen hare droomen ons gemoet 
Al kuyckens zijn van 't zelfde broei" 

en geeft zijn' landgenooten den weigemeenden raad: 


Blijft ghy vereenicht, en verdraeght 
Malcander : soo de Schrift ghewaecht. 
De hooghe poincten laet die varen, 
Totdats' u Godt wil openbaren: 
En staet na liefde rust en vree, 
Met alle menschen t'elcker stee. 

Dergelijke verstandige zetten gaan schuil in een blad vol 
lijmenden onzin, een Rommeltaerte , een typische streek van 
Robbert Robbertsz. 

Zie hier zijne „Korte t'Samenspraecke van de Predestinatie 
tusschen Vader ende Soon" (1610). 1) 

„Vader, ie bidde u, segt my wat ghy gevoelt van de 
Predestinatie, verkiesinge en eeuwich voornemen Godts. 

Ick ghevoele, Sone, dat ie eens Menschen voornemen 
noch niet en kan begrijpen, hoe veel te min dan Gods 
voornemen. Ick en kan noch het hondert duysenste deel 
van des Menschen eygen werken en wysheid niet begrypen : 
hoe veel te min dan sal ie my onderwinden Gods wereken 
ende wijsheid te begrijpen. 

Wat onderwinden haer dan dese hooge Doctoren ende 
Professoren in de H. Theologie? 

Sy spreken van dingen, die ons te hooch zijn, mijn 
Sone: want sy disputeren oft de Hen eer gheweest is, 
dan het Ey , oft het Ey eer dan de Hen ; d'een seyt , dat 
den Boom eer gheweest is dan zijn vrucht, d'ander aeyt 
dat de Vrucht, daer den Boom uyt ghecomen is, eer ge- 
weest is dan den Boom, ende dat de menschen eerst 
kinderen, onnoosel ende naact zijn geweest, eer sy wisten 
datse naect waren. Elck laet hem duncken, dat hy 't best 
weet , ende mijn gevoelen is , Sone , dattet best is daer af 
te swijghen, ende na de liefde haecken, die ons niet en 
sal bedriegen. (1 Cor. 13)." 

Op dat aanbeeld heeft hij doorgehamerd. Zoolang Oldenbar- 
nevelt aan het roer stond, prees hij de verstandige plakkaten 


1) Te vinden achter zijn „Mer-proefjen." 


23 

der Staten, waarin de roervinken tot verdraagzaamheid en 
kalmte werden aangespoord. Soms droeg hij zijne boekjes aan 
diezelfde Staten op, en eens vinden wij zelfs onder zoo'n 
opdracht: „door uwe dienst-schuldighe Robbert Robbertsz. Ie 
Oanu, die noch meer heeft te seggen." 1) In 1618 beging hij 
de stoutheid een boekje vol „G-ravamina ofte Swarigheden van 
sommige waerheydts-liefhebbers tot Hoorn" eigenhandig aan 
Prins Maurits ter hand te stellen , met verzoek deze over te 
leveren aan de volgende Synode Nationaal „om beproeft te 
worden, nae der Schrift die daer seght: Proeft het al ende 
wat goedt is, dat behoudt." Waarschijnlijk ligt daarin de 
verklaring van het feit, dat de Gecommitteerde Raden het 
noodig achtten in Augustus 1619 aan den Hoornschen schout 
te bevelen „onderzoek te doen naar zijn (R. R's) persoon, en 
zijne gezegden tot nadeel van religie en regeering, en, zoo 
deze afkeurenswaardig waren , hem naar rechten en plakkaten 
te straffen/' 2) Of dat gebeurd is bleef onbekend. „T'was 
anders een vremde , losse , en hollebolge geest , een schemper 
en een schieter op allerley gesintheden, en met naemen hadt 
hy 't op het mengelmoes van al de verdeelde Doopsgesinden , 
en de Gereformeerden, die de Remonstranten veroordeelden, 
gelaeden. Ook werdt hij veeltijdts van hun getergt, engesart; 
maar altijds lietense van hunne veeren: Want hij spaerde 
niemandt." 3) „Die hem te na kwam werd met gereede munt 
heen gezonden : 't geviel dat hij wandelende aan de zeekant 
te Hoorn van twee Predikanten, die met hem deunen wilden, 
werd aangesproken: Robbert, gij schijnt vol gedachten, wat 
peinst gij ? Hij daarop : 't is waar , Broeders , ik overdacht wie 
de oorzaak van de zonde is. Zij weder: wel, wie is er de 
oorzaak van ? De snaaksche geest dreef hun toe : Toen de eerste 
zonde bedreven was, zeide de man, dat de vrouw het gedaan 
had ; de Vrouw zei : de slang heeft het gedaan ; doch de slang, 

1) Sommighe Buerpraetgens.  Hoorn , 1614. 

2) Brandt,  Hist.  der  Reform.  III, 836., en de Resolut. der gecommit. 
Eaden op 23 Aug. 1619. 

3) Brandt,  ibid.  Een  zijner  beste  pamfletten  is:  Sommige  Hoornsche 
Veerscheeps Discoursen. Hoorn. 1617. (Koninkl. Bibl.). 


24 

toen nog jong en dom , zweeg stil. Maar nu oud en stout 
geworden, komt ze te Dort op 't Synode, en zeit. dat Grod 
het gedaan heeft." 1) 

Ook op 't gebied der rekenkunde gaf hij blijken van snaaksch- 
heid. In 1607 schreef hij eene prijsvraag uit over de beste 
wijze om een getal van 55 cijfers (zegge vijf en vijftig) uit 
te spreken , en plakte die volgens de heerschende gewoonte 2), 
op' verschillende plaatsen aan. De prijs was: een pinte wijns 
voor 't beste antwoord. Allerlei schoolmeesters , uit Haarlem , 
Amersfoort, Scherpenisse, Spakenburg, enz. dongen mede — 
maar 't spreekt , dat Robbertsz. de pinte wijns zelf heeft opge- 
dronken. 3) 

Twee zijn er onder de Hollandsche libertijnen dier dagen 
geweest , die waarschijnlijk tot Robbert Robbertsz. in nauwere 
betrekking gestaan hebben, en zich even als hij in den grooten 
strijd niet onbetuigd lieten. Ik bedoel Willem Meerman en 
Reinier Telle. De eerste , een zoon van Gerard Meerman, bur- 
gemeester en hoofdschout van Delft , had het voorrecht geboren 
te worden in een tijd, waarin de meestergraad in de rechten 
nog niet het hoogste ideaal was van duizend en een burge- 
meesters zoontjes, en tevens een bewijs van bekwaamheid voor 
allerlei ambten. Wel schijnt hij in zijn jeugd de Latijnsche 
school afgeloopen te hebben: als zeekapitein weet hij u wonder 
guitig aan Apuleius en andere klassieken te herinneren. Vóór 
hij een enkele maal als pamflettist optrad, had hij stellig 
reeds verscheiden reizen naar Portugal , Venetië en de Levant 
achter den rug. Zelf deelt hij mede , „dat hy al wyder geweest 
was, als daer de son bij Noorden scheen" 4), waaruit men 
besluiten  mag,  dat  hij  ook de Indische Zee had doorploegd. 


1) Brandt, Reform, als boven. 

2) Men herinnert zich , dat o. a. Descartes er eene oploste, welke te Breda 
was aangeplakt (Saisset, Précurseurs et disciples de Descartes p. 92. (1862). 

3) Zie : 't Verschèyden Antwoordt. Hoorn 1612 (?). 't Dacht mij wen- 
schelijk over dezen weinig bekenden man ietwat uitvoeriger te spreken dan 
over zijn meer bekende geestverwanten. 

4) Comoedia Vetus, uitg. 1718, blz. 2. 


25 

In  1612  was  hij echter aan land: en den grooten strijd tus- 
schen  Kerk  en  Staat  ziende,  bemerkende welke schadelijke 
gevolgen  die  kamp  aireede na zich sleepte , en de nog scha- 
delijker,  die  te wachten stonden: hoe hij de gemoederen van 
elkaar  vervreemdde,  de  hartstochten  prikkelde,  en aan een 
gewiksten vijand goede gelegenheid bood om in troebel water 
te  visschen ,  heeft  ook  hij  zijne  landgenooten  willen waar- 
schuwen en opwekken tot den rechten weg van eensgezindheid 
terug  te  keeren.  Slechts  een tweetal pamfletten heeft hij in 
het  strijdperk  geslingerd  —  doch die twee zullen voor hem 
spreken zoolang gezond verstand in eere is — naar wij hopen 
tot het einde der dagen. Voor kinderen van onzen tijd is noch 
zijn „Comoedia Vetus of Bootsmans praetje" noch zijn „Malie- 
wagen", die daar op volgde, meer te begrijpen , tenzij voorzien 
van goede taal- en  geschiedkundige aanteekeningen. Maar dan 
zijn zij ook de moeite van 't bestudeeren ten zeerste waard. 1) 
In het eerste schetst hij , aanknoopende bij het gezegde van 
Jezus in het Evangelie:  „Volgt mij na, en ik zal u visschers 
der  menschen  maken",  in korte doch meesterlijke trekken de 
opkomst  en ontaarding der Roomsche hiërarchie. Daarna wor- 
den  de  Hervorming en de strijd tegen de katholieke kerk in 
de Nederlanden geschilderd, en met een handigen draai komt 
Meerman  waar  hij  wezen  wil :  op  de twisten van zijn' tijd. 
Het  hartstochtelijk  drijven  der  predikanten wordt gehekeld, 
op hunne eigenlijke bedoeling : de stichting eener Protestantsche 
hiërarchie,  den  vollen  nadruk  gelegd,  de  raddraaiers  naar 
verdienste  op  de  kaak  gesteld ,  gegeeseld en gebrandmerkt. 
Dat alles wordt verteld in de ongezouten zeemanstaai van dien 
tijd,  gekruid  met  beelden  aan  het  matrozen-  en visschers- 
leven  ontleend ,  een taal , ruw en plat vaak — was van een' 
pikbroek anders te verwachten ? — doch teekenachtig en pittig 
als 't zeevolk zelf. Al schertsend aan het eind van zijn betoog 
gekomen,  houdt  hij  een  tweegesprek met een der twistende 
predikanten : 


1) De uitgave van 1718 is daarvan voorzien, en voor zoover mij bekend, 
nog niet door eene betere vervangen. 


26 

„Laet een bootsman wat lacchen, die sonder ajuynniet 
schreyen en kan: laet hem de vrydom van zijnen mal- 
brief 1) genieten. Maer gy, die de Brieven van wijsheyt 
in de borst draegt, en 't zegel op de tonge, en arbeyd 
er selve niet toe , dat een deerlijcke saeck ook bespot- 
telijk met eenen zy. Speelt so seer met uwe Conscientie 
niet, als of gy God, den Duyvel ende de Werelt teffens 
bedriegen kont. 't Grroote dak van de kerk dekt wel veel, 
maer en smoort het niet al. Ondertussuhen zijn de trouwe 
Dienaers te beklagen, die met haer sevenen soo veel niet 
en konnen uitwisschen, als één Schoorsteenveger kan 
vuyl maken." 

„Ja, maer ondertusschen en krijgen wy geen recht." 

„'t Is u schuit dat gy tot geen andere vierschaer gaen 
en wilt , als daer 't vonnis te vooren gesmeet is." 2) 

„Waer sullen wy dan gaen, daer men de questien 
verstaet?" 

„U eygen Overicheyt, die sich tegens alle wijsheyt van 
de werelt staende hout, die de Rechten en de Rechters, 
daer wy alle na leven > breekt ende maekt, kan die niet 
Raets genoeg vergaren om de verschillen wijsselyk te 
stillen?" 

„Ja, maer het sijn geestelycke saeken: die vereyschen 
een geoeffent verstant, ende en willen van alleman so niet 
gehandelt werden." 

„Waerom dan alleman in d'ooren getuyt een weten- 
schap, die men of niet begrijpen, of wel ontberen kan? 
Maer de crygelheyt is nieuwers mede te stillen: al bood 
men haer schoon d'overwinninge , sy wil noch al meer 
hebben." 

.... „Ja , maer dit zyn al praetgens , en om een eynde 
van de saek te hebben , so moest men 't Schippersgilde 
vergaren" (de Synode bijeen roepen). 

„Kinderen,  wat  een  huys  sou  daer  leggen!  als een 


1) die hem 't recht geeft bootsen, grappen, te maken. 

2) de Synode. 


27 

Hoy-schuyr : ende de naelde te vinden wesen , alsof se de 
Duyvel in 't Hoy gesteeken had. Men moet wel wat 
disputeren, maer niet op 't puntgen van een Spaensche 
naelde; niet om van vrinden vremde, en van vremde 
vyanden te maken* Ghy weet selfs wel te seggen , dat de 
krygele bootsen (guiten) onder de jonge Maets nieuwers 
anders toe en deugen, als om malkanderen te tergen, de 
leden rat te houden , ende by eenen misgreep den hals te 
breken. Daerom, indien de Vaderen onses Vaderlants dit 
hoogh klimmen niet en matigen, ende de wij se Stuyr- 
luyden (de predikanten) van haer malle kinderen niet wat 
leger by de eerden houden" .... 1) 

't Was al boter aan de galg. In hetzelfde jaar 1612 heeft 
Meerman nogmaals zijne landgenooten ernstig gewaarschuwd 
— al doopte hij toen zijn boekje de „Malle wagen" — voor 
hij eene nieuwe „Schipvaert", zijn laatste, ondernam. Want, 
naar Amerika gezeild om op zijne beurt de Noordwestelijke 
doorvaart te ontdekken , heeft men tevergeefs gewacht op zijne 
terugkomst. De ijsvelden benoorden Labrador, die zoo menig 
kloeken schipper het leven gekost hebben, werden stellig ook 
Meermans graf. 2) 

Spreekt Meerman met lof van Robbert Robbertsz. , de dichter 
Reinier Telle schijnt hem gedichtjes gezonden te hebben, die 
Robbertsz. in zijne pamfletten liet afdrukken. Telle of Vitellius. 
in 1558 te Zierikzee geboren, 3) reisde in zijne jeugd half 
Europa af, en werd later rector der latijnsche school in zijn 
vaderstad. In 1610 vertrok hij naar Amsterdam , waar hij zich 
waarschijnlijk ook nog met lesgeven geneerde , doch zijn meesten 
tijd besteedde hij aan aardrijkskunde en geschiedenis. Hij ver- 


1) Comoedia Vetus. blz. 60, 62. 

2) Biografische bijzonderheden in 't «Voorberigt» van de door mij gebruikte 
uitgave. 

3) Zie over hem Dr Jan te Winkel, Tijdschr. voor Nederl. Taal en 
Letterkunde, deel III, (Ie reeks) en Dr. W. P. C. Knuttel. Gids, 1886, 
Octoberafl. blz. 1, vlgd. 


28 

taalde Gruicciardini's boek over de Nederlanden, dat in 1613, 
en vervaardigde een „Caertboeck" van de Nederlanden dat in 
1616 het licht zag. In 1614 geeft hij eene vertaling uit van 
Plutarchus' zedekundige geschriften , en heeft in 't zelfde jaar 
reeds eene overzetting gereed van het meest verafschuwde 
werk dat men in die dagen kende : Servet's de Trinüatis erroribus, 
Van de Dolinghen der Drievuldigheyd. Al is dat werk eerst in 
1620, na zijn dood, ter perse gelegd, het feit bewijst genoeg- 
zaam hoezeer Telle doordrongen was van dien vrijzinnigen geest, 
die in lijnrechten strijd met alle schoolgezag , alles onder de oogen 
durft zien , en niet schroomt samen te gaan met den grootsten 
heresiarch , waar hij in 's lands kerk geen waarheid vindt. Want 
om iets te verdienen werd in die dagen nog niet geschreven. 

Het spreekt van zelf, dat Telle, toen de strijd heet begon 
te worden, en de geest van het lied vaardig over hem werd, 
partij koos voor hen, die afkeerig waren van het hiërarchisch 
streven der Contra-Remonstrantsche predikanten. Ook hem ging 
vrijheid boven alles, en die vrijheid wenschte hij te genieten 
in vrede voor zich en zijne medeburgers. Niets was hem meer 
tegen de borst dan 

zucht tot heersenen in een man. 

Die geerne zou den naem van kercken-dienaer draghen. 1) 

Zoo min als zijne confraters was Telle anti-christelijk of 
ongeloovig: zij allen hielden de kruis vaan hoog, maar verheven 
boven kerkelijke ceremoniën , en beuzelachtig verschil van mee- 
ning. Schijn-Christen zijn , dat kon iedereen : 

Elck kan syn werck wel laten staan, 

En flux ter kercke loopen : 
Elck kan ten avondmale gaen, 

Elck kan hem laten doopen : 
Elck kan na 's lands manieren 

Den Sabbath-dach wel vieren, 
En Psalmen veel met stemmen eel 

Doen klincken door de keel. 2) 


1) Apollo's Harp, Amst  1658, blz. 115. 

2) Vredesangh, 1615. 


29 

Uiterlijke plechtigheden, ziedaar volgens hem 't hoofdver- 
schil tnsschen de Christelijke sekten — dingen, die den waren 
Christen niets waard zijn: 

Daer tegen kan 't ghebeuren plat, 

In desen tyt vol twisten, 
Wt noot; doch meest uyt liefde, dat 
Een vroom en oprecht Christen 
De ceremoniale 
Gheboden altemale 
Ter syde set, of altemet 

Heel weynich daer op let. 1) 

Waarom , waar allen toch hun heil zoeken , hun troost putten 
uit die eene bron, het Nieuwe Testament, het fundament van 
aller leer, waarom geen eensgezindheid? 

Kon het uitblijven dat een man van zijne gezindheid ten 
scherpste bestreden werd, hij, die zelfs Koranteksten durfde 
aanvoeren tot staving van zijne gevoelens? 2) Strijd echter 
prikkelt , bestrijding nog meer , en zij heeft Teile's harp zijne 
stoutste liederen ontlokt; het bekendste daarvan bleef „der 
Contra Remonstranten Kerf-Stock", waarin hij de leiders en 
de daden van de tegenpartij op de geestigste wijze over den 
hekel haalt. 3) Ook hij juichte de verstandige maatregelen toe 
van Oldenbarnevelt, 

Die waerdige Piloot, die ons vereenicht Schip 
Met synen wysen raet naest Godt heeft helpen stieren, 

Dat het door storm en windt, trots zee, en zand, en klip, 
Ter haven is geraeckt, op 't volgen van sijn vieren. 4) 

Doch in 't ende is hij den strijd moede, en slaakt de ver- 
zuchting: 


1) Ibid. 

2) Tafereel, Begrijpende cortelyck het groot en de merckelyck verschil 
datter is tusschen de Leere der H. Schrifture ende der Geref. Kercken, aen 
de eene, ende der Contra-Remonstranten aen de andere zijde. 1616 (door de 
Staten van Gelderland als «Godslasterlyck , scandaleus, ende calumnieus» in 
Febr. 1617 verboden. Zie Dr. Knuttel, ibid. blz. 15). 

3) Gedeeltelijk afgedrukt en verklaard door Dr. Knuttel, t. a. p. blz 34, vlgd. 

4) Ibid., blz. 28. 


30 

Sal dan dit sectisch vyer, altydt syn voetsel vinden, 
En met gheen watervloet, oyt konnen zijn gheblust 

Salt ons lief Vaderlandt, ja 'swerelts kloot verslinden 
O neen, ons Godt, o neen, verleent ons eenmaal rust. 

Men wil voor uwe eer, quansuys te strijden schijnen, 
Maer ondertusschen ist, om eyghen eer te doen, 

Twistgiericheyt (eylaes) doet liefd' en vree verdwijnen 
En wil ons trecken aen, des Roomschen Paus kaproen. 

Had' mennich mensen syn wensen , de boomen wierden galghen , 
En die op syn ghebedt gheen amen segghen wou , 

Moest voort, hoe seer hy oock voor sulcken spijs mocht walghen , 
Al waer hy nog so goet, Godtvruchtich en ghetrou. 1) 

Het is onzeker of Telle het einde van den strijd beleefd 
heeft. Kort voor 1620 overleed hij , en werd met alle plech- 
tigheid, „op de maniere van uytnemende Poëten" ter aarde 
besteld. 

Gegronde bezwaren zijn er stellig niet tegen aan te voeren , 
wanneer wij ook den goedlachschen Amsterdamsen en dokter 
Samuel Coster tot de Libertijnen rekenen. Wel weten wij niet 
met zekerheid of hij de meening der Arminianen dan wel die 
der Gomaristen aankleefde — 't blijft zelfs mogelijk dat bij 
beide partijen heeft uitgelachen. De levensbijzonderheden , die 
omtrent hem bekend zijn, kunnen in weinige woorden worden 
samengevat. 2) Hij was een timmermanszoon , geboren 16 Sept. 
1579; reeds vroeg werd hij lid eener Amsterdamsche rede- 
rijkerskamer; ging in 1607 te Leiden studeeren, huwde nog 
in datzelfde jaar 3), en promoveerde in 1610. Sedert woonde 
hij te Amsterdam, waar hij eene drukke praktijk uitoefende, 
en op hoogen ouderdom overleed. Zijn vader, die in latere 
dagen  ook  't ambt  van  koster  vervulde,  had  in zijn jonge 


1) Bij Robbert Robbertsz. Sommige Hoornsche Veerscheeps Discoursen, 
blz. 40 (1617.)   . 

2) Costers Werken, uitg. Kollewijn, voorbericht. 

3) Zijne eerste echtgenoote schijnt spoedig overleden te zijn. Op 26 Maart 
1626 ondertrouwde hij opnieuw met Rebecca van Twenhuysen, uit Zwolle 
geboortig. (Amst. Puyboeck.) 


31 

jaren medegedaan aan den beeldenstorm ; kan het verwondering 
baren dat ook den zoon het echte geuzenbloed door de aderen 
stroomde? Jezus uitgezonderd, heeft misschien nooit een tim- 
mermanszoon de Phariseeën en Schriftgeleerden van zijn tijd 
bestreden met zooveel scherpte en heftigheid. 

„Men haalde", zoo wordt er bericht — „zijne snedige ge- 
zegden aan" 1); in zijn wapen voerde hij een schildpad, het 
dier dat steeds zijn huis met zich voert, met het devies 
„Overal thuis". Zijn geestigste streek is wel geweest, dat hij 
de predikanten op die plaats bracht, welke het zwartst bij 
hen aangeschreven stond, nl. op het tooneel. Aan niets hadden 
zij meer den duivel gezien, dan aan „d'Academy." 

Terwijl zijne vermakelijke klucht van Teeuwis den Boer onder 
onze beroemde kluchtspelen de eenig oorspronkelijke is, is ook 
zijn treurspel Ifigenie zóó los van de Grieksche sage, dat het 
bijna voor oorspronkelijk kan doorgaan. Blijkt onze genees- 
meester in alle opzichten een man geweest te zijn, die zijn 
gezeg met aardige loopjes en levendige actiën wist te stoffeeren> 
in Ifigenie heeft hij de kemphanen onder de predikanten gegee- 
seld met vlijmende scherpte. Nauwelijks begrijpt men , hoe een 
stuk als dit in 1617 binnen Amsterdam kon opgevoerd worden. 

Meer dan een der andere Libertijnen was Dr. Coster op 
den man af. Wat zijn ze eigenlijk, zoo vraagt hij, die roer- 
vinken ? Het zijn menschen , van de straat opgeraapt ; uit 
welwillendheid door den een of ander ter school gezonden; 
en nauwelijks komen ze er van daan, of ze matigen zich alle 
gezag aan, willen iedereen de wet stellen. Van den kansel 
blazen zij het volk wat onbegrijpelijke woorden in de ooren 
en mennen dan hunne paardjes waarheen zij willen. 2) 

O wel gheboren volck! dat noyt en wierd ghedwongen 
Van 's Werelts dwingelandt! werdt ghy nu niet ghedrongen 
Te moeten buyghen onder 't moeyelycke juck 
Van malle Papery? Snorckt nu vry van 't gheluck 
Daer ghy de Werelt deur u loflrjck van beroemden , 
Zo dat de buren u de vrye Luyden noemden 3). 


1) Jonckbloet, Letterkunde XVIIe eeuw, I, 105 (1881). 

2) Costers Werken, uitg. Kollewijn, vs. 600. 3) Ibid. vs. 570. 


32 

Was het maar alleen godsdienstijver , die hen bewoog. Coster 
zou er vrede mede hebben. Maar: 

Dat doen ze niet voor niet , 5 neen , ze zijn niet dom , 
En, doen ze wat voor niet, zo weten ze waerom. 1) 

Wat zij 's nachts droomen , dat durven zij over dag , zegt 
de dichter , aan het volk als waarheid diets maken ; zij nemen 
een air aan , als waren zij zelve tegenwoordig geweest in de 
raadzaal der Goden, ingewijd in de diepste geheimenissen. 

Voor Godes gheestlyck volck, daar geeft ghy u voor uyt, 
En 'tschynt dat ghy niet weet, wat dat die naem beduyt. 
Gods volck soeckt liefd en vreed, en ghy soeckt maer te twisten, 
En 't Volck te leeren datse beter niet en wisten. 2) 

„Zouden zij Grods wil niet Weten, die om godswil hebben 
gestudeerd?" laat onze spotter Tersites vragen, 't Antwoord 
is het kort verhaal van den levensloop der predikanten. Aan 
de Hoogeschool bestudeeren zij , onder meesters die 't ook uit 
baatzucht doen , niets dan de godgeleerdheid ; zij zweren bij 
de woorden van hun' professor; staren zich, overbluft door 
woorden zonder zin, blind op één punt; leerden nooit hun 
eigen verstand gebruiken: 

Daar komt de twist van daan, want dese die sal leeren 
Dat 't alles geel is, en in teghendeel sal s weeren 
Een ander wederom de dinghen blauw te zijn. 3) 

Dat twisten en kijven , dat verketteren van elkander , ontlokt 
onzen dichter woorden, die erger zijn dan kaakslagen: Dolk- 
steken zijn het: 

Schynheyl'ge Paep ghy liecht, 
Ghy liecht. Ghy doet niet dan dat ghy de werlt bedriecht 
Met Hemels guychel-spel , en 't zyn u eyghen dinghen , 
Slechts om u baat bedocht, en om bet volck te dwinghen 
Tot sulcks als gby begeert. 4) 

't Was  een  geluk,  dat  Coster  onder  de  Amsterdamsche 


1) Ibid. vs. 636. 2) Ibid. vs. 836. 

3) Ibid., vs. 998. 4) vs. 1329. 


33 

regenten tal van geestverwanten had. Anders ware stellig de 
voorspelling aan hem bewaarheid geworden , die hij in de 
volgende verzen uitspreekt: 

Ghelijc den Noorderstorm de Zee 
Beweeckt, bewegken zy luy mee 
De menseken door een yd'le droom , 
Die teghen dese wint en stroom 
Op zeylen wil, verliest zyn Schip 
Zyn lyf, zyn goedt, op eenen klip. 1) 

Hen kan zich begrijpen hoe de kansels moeten gedaverd 
hebben over den man, die zulke dingen dorst zeggen; hoe hij 
moet vervolgd zijn met een odium theologicum , venijniger dan 
elke andere haat ; hoe 't den predikanten in den krop stak , dat 
„het Schouburgh", als dat stuk opgevoerd werd, voller was 
dan ooit ; en hoe zij , zelfs jaren later door geen schande wijs 
geworden, er het zwijgen niet toe konden doen. 2) Coster had 
echter de lachers op zijne zijde, en dat was hem genoeg. 

Hebben ook de predikanten, na den val van Oldenbarnevelt 
in zeker opzicht de zege behaald; is hun gezag en invloed 
sterk toegenomen: tot een priesterheerschappij als weleer de 
Roomsche kerk bezat, hebben zij het binnen de Nederlanden 
nooit kunnen brengen. "Wel is waar zijn op tal van plaatsen 
de Arminianen onderdrukt — 't was hunne beurt — ; wel zijn 
Roomschen en Doopsgezinden herhaaldelijk met groote onver- 
draagzaamheid behandeld; wel zijn er, zooals wij zien zullen, 
in de zeventiende eeuw feiten voorgevallen , die zonder den 
invloed der gereformeerde geestelijkheid stellig niet zoo'n 
ergen keer hadden genomen: maar hadde hun haan in alles 
victorie gekraaid, dan zouden nog heel andere dingen ge- 
schied zijn. 

Eén gevolg van de twisten over godsdienstige kwestiën is 
er , waarop tot nog toe weinig de aandacht gevestigd is , en 
wel  dit,  dat  velen  door  't aanhoudend  gekijf  al  wat men 


1) Ibid. vs. 1136. 

2) Zie Vondels «Otter in 't Bolwerk.* 


34 

godsdienst noemde zijn kwijt geraakt , en korter bij 't atheïsme 
stonden , dan bij het Christendom. Het spreekt ook zoo van 
zelf, dat Hadrianus Junius het in de zestiende eeuw reeds 
voorspeld heeft. 1) Onder onze staatslieden — „Politieken" 
zei men toen — waren er meerdere , die in „onwetendheid 
het zekerste geloof" zagen (Oldenbarnevelt); anderen voor wie 
Bene vivere et laetari de hoogste moraal, ridere de grootste 
levenswijsheid was. Nog anderen — en zoo scholen er ook 
onder de Christenen — beschouwden den buik als de eenige 
Godheid, die vereering noodig had. Maar ook tal van over- 
tuigde atheïsten en vrijdenkers liepen op Hollandschen bodem 
rond: zóó, dat men nauwelijks wist of de Nederlanden dan 
wel Italië in dat opzicht de kroon spande. Waar een man als 
Vanini goddelooze stellingen verkondigen wil, die hij niet voor 
eigen rekening durft nemen, roept hij een Amsterdamschen 
atheïst ten tooneele ; die durft 't al zeggen wat hij denkt , en , 
met weerleggen houdt zich de schrijver niet op. 2) Het bleef 
niet bij Libertijnen: de Utrechtsche professor Gijsbert Voetius 
kende tal van soorten. Atheïsten , Politieken en Macehiavellisten ; 
Epicuristen, Lucianisten en Naturalisten; Pelagianen, Socini- 
anen en Enthousiasten .... een katalogus zonder einde. Willen 
wij Voetius gelooven , dan is Afrika nooit zoo vol geweest van 
monsters als ons land van zulke „pesten". En ook Lipsius 
verzekert , dat hij velen gekend heeft , die openlijk 't bestaan 
van God loochenden. 3) 

Maar, vraagt men feiten in stee van beweringen, dan zijn 
er althans enkele te geven die ons bekend werden. In 1614 
of '15 werd te 's Gravenhage een zekere Nachtegael , uit Alkmaar 
afkomstig, wegens godslastering uit den lande gebannen. 4) 
Korten tijd later werd een Amsterdamsen dokter, Carolus 
genaamd , „omdat hij wat te veel yverde in 't stuk van Religie 
ende  te nae quam de materie van Staet," uit de stad gezet; 


1) Lib. de Theol. c. 17. 

2) Zie  zijne Dialogen in de «Oeuvres Philos. de Vanini»,  par Eousselot. 
Paris 185G, p. 218, et suiv. 

3) Voetius, Disput, select, de Atheïsmo I, 223, (1648). 

4) Voetius, ibid. p. 224. 


35 

hij begaf zich naar Haarlem, waar hij later eene bloeiende 
praktijk kreeg. 1) Binnen laatstgenoemde stad werd in het 
jaar 1627 een schilder, Johannes Torrentius, wegens het 
verspreiden van atheïstische stellingen en andere redenen tot 
twintig jaren gevangenschap veroordeeld. Eenige jaren later 
is hij echter op verzoek van Karel I in vrijheid gesteld, en 
het Kanaal overgestoken. 2) Voortgezet onderzoek zou stellig 
meer zulke feiten aan den dag brengen. 


1) Schrevel, Harlemias, 1648, blz. 343. 

2) Voetius,  ibid.  p.  223  Schrevel,  Harlemias,  en Kramm, Levens der 
Nederl. Schilders. 


IL 


De Joden in Amsterdam. 

Was het Pyreneesch schiereiland in de middeleeuwen , onder 
de Heerschappij der Arabieren een centrum van beschaving, 
spoedig zou dat anders worden , toen het khalifaat van Cordova 
onder onbeduidende vorsten verviel, het rijk verbrokkelde , en, 
onophoudelijk bestookt door de Christenvorsten uit het Noorden, 
geheel te niet ging. Zoolang de halve maan schitterde boven 
de tinnen van 'tAlhambra, waren de bij geloovige en onwetende 
Christenen gehaat en veracht geweest. De Joden echter, wier 
leer en godsdienst veel meer overeenstemden met de beginselen 
welke de Profeet gepredikt had, werden over het algemeen 
met verdraagzaamheid behandeld , ja zelfs dikwijls meer als 
gelijken dan als minderen beschouwd. Zij namen deel aan het 
intellectueel en artistiek leven, dat zich tijdens het bewind 
der khalifen ontwikkelde ; onder hen stonden geleerden en 
staatslieden, wijsgeeren en dichters op, zooals er onder Abra- 
hams nakroost nog zelden geweest waren ; en nog langen tijd 
nadat uit Mohammeds volk de kracht geweken was, bloeide 
onder de Spaansche Joden de wetenschap hoog op. Dichters 
als Ibn Grebirol en Jehuda Halevi, wijsgeeren als Maimonides 
en Chasdai Crescas, artsen en natuurkundigen, die langen tijd 
de roem waren van Spanje. Hun komt de eer toe , dat zij de 
Arabische wijsheid toegankelijk gemaakt hebben voor de kin- 
deren van het Westen. Zij traden op als vertalers , zij brachten 
veelal de wetenschap van oord tot oord. 

Met zijne macht hernam echter het Christendom zijne onver- 


37 

draagzaamheid. De Joden waren voor de katholieke geeste- 
lijkheid een doorn in het oog, eensdeels door hunne geleerd- 
heid , anderdeels door hun rijkdom. Nog vóór de laatste 
Mohammedanen uit het Schiereiland verjaagd waren, werd 
eene ontzettende vervolging tegen het volk van Israël op touw 
gezet ; indien zij niet , in schijn althans , het Christendom 
omhelsden , werden zij zoo onbarmhartig mogelijk mishandeld. 
Tallooze scharen ondergingen gedwongen den doop om aan de 
wreedheid hunner belagers te ontkomen. Doch toen onder Fer- 
dinand en Isabella geheel Spanje onder één kroon vereenigd 
werd, stond ook deze uitweg niet meer open. Met argusoogen 
werden zij door den inquisiteur Torquemada en zijne spionnen 
bewaakt, en wee den Sckijn-Christenen (Marranen) die onder 
zijne handen vielen! Weldra zegevierde de kerk: op 31 Maart 
1492 verscheen het verschrikkelijke banvonnis , waarbij meer 
dan achtmaal honderdduizend Joden gedwongen werden hunne 
woonsteden, het land, waar het gebeente hunner vaderen rustte, 
waar hun wieg gestaan had , te verlaten. Geplunderd, verjaagd, 
ontvloden zij in breede scharen hun ongastvrij vaderland. 
Velen begaven zich naar Italië, naar de Levant, naar Noord- 
Afrika; anderen vluchtten naar Portugal, waar zij in de grens- 
steden Braganza , Miranda , Elvas en Evora , alsook te Oporto 
tegen betaling van een zwaar hoofdgeld toegelaten en — tijdelijk 
althans — geduld werden. In Spanje echter woedde de inqui- 
sitie met ontzettende wreedheid tegen de achtergeblevenen en 
de Marranen voort. Met leede oogen zag de geestelijkheid het 
aan, dat zoovele Joden aan haren machtigen arm ontkomen 
waren door over de Portugeesche grenzen te vluchten. Doch 
ook daar werd onder den volgenden koning, Emanuel I, een 
kruistocht tegen de Joden op touw gezet, die weldra tot een 
moordtocht werd , toen Alva in 1581 het land voor Filips II 
veroverde. 1) 

Opgeschrikt  als  hoenders  bij  het  zien  van  een roofvogel 
vloden  de  Joden van toen af in alle richtingen van de wind- 


1) Vgl.  H. J. Koenen, Geschiedenis der Joden in Nederland, 1843, blz. 
116 en vlg. en Graetz , Geschichte der Juden, Band IX. 


38 

roos. In Zuid-Frankrijk, te Bayonne en La Rochelle, spoedig 
ook in de Zuidelijke Nederlanden , te Antwerpen en elders , 
zag men ze opdagen , velen arm en berooid , anderen , die een 
belangrijk deel van hun' rijkdom hadden weten te redden. 
Naar het schijnt hebben onder de regeering van Karel V reeds 
velen, uit Spanje verdreven, de oogen op ons land gericht, 
zooals blijkt uit de plakkaten, te Brussel tegen de Marranen 
uitgevaardigd. 1) Na het losbreken van den opstand echter 
hebben wij zekerheid , dat sommigen hunner in de Nederlanden 
vertoefden. Doch eerst de verstrooiing en vernietiging der 
Armada schijnt hun de oogen geopend te hebben. Een niet 
geheel betrouwbaar getuige 2) meldt, dat zij oorspronkelijk 
het plan hadden zich te Middelburg metterwoon te vestigen, 
doch daar, op aandringen der predikanten, werden afgewezen. 
Volgens sommigen in 1590, volgens anderen in 1593 zette 
het eerste drietal Portugeesche Joden , na een avontuurlijke 
reis over Engeland, dat hunne stamgenooten eenige eeuwen 
geleden uitgebannen had , en Embden in Oost-Friesland , te 
Amsterdam voet aan wal. 3) Als „Portugeesche kooplieden" 
oogluikend door de Amsterdamsche regeering toegelaten , 
schijnen Michael Lopez van Porte de Lima (in Noord-Portugal), 
zijn neef Manuel Lopez Pereyra van Oporto , en Maria Nunez , 
zijne zuster (?) spoedig bericht naar hun vaderland gezonden 
te hebben, dat zij in een veilige haven aangeland waren. 
Immers reeds op den grooten Verzoendag van het jaar 1596 
was hun aantal zoo toegenomen , dat zich een tiental geloofs- 
genooten tot het gebed konden vereenigen; en hoewel zij bij 
die gelegenheid — op het gerucht af dat zij Roomschen waren — 
door den schout en zijne rakkers overvallen werden, bleek 
spoedig het misverstand: met geen minderen haat dan de 
Hollanders waren ook zij bezield tegen den Paus en zijne 
vertegenwoordigers , en hun afkeer van de Spaansche inquisitie 
was zoo mogelijk nog grooter. Toen werd hun door de magistraat 


1) Koenen, blz. 127. 

2) Benthem, Holland. Kirch- und SchuleDstaat. 1698. I, S. 624. 

'S) D.  H.  de  Castro,  De  Synagoge  der Port. Israël, gemeente te Amst. 
1875, aanteek. blz. II, waar de verschillende sagen behandeld worden. 


39 

vergund een bedehuis in te richten, dat in 1597 werd ingewijd. 
Naar het schijnt was hun in den beginne weinig anders geoor- 
loofd dan bidden; van andere plechtigheden was vooreerst geen 
sprake. Overigens werden zij in rechten gelijk gesteld met 
andere, niet tot de gereformeerde staatskerk behoorende 
burgers. 

Uit Oporto, Aveiro, Souza, ja zelfs van het eiland Madeira 
kwamen spoedig vele nieuwe ballingen aan, zoowel Joden als 
Marranen. Anderen uit Spanje, Venetië en Antwerpen — waar 
zich velen een tijd lang schijnen schuil gehouden te hebben 1) — 
volgden. De groote meerderheid vestigde zich in die wijk, welke 
nog tegenwoordig den naam van „de Jodenbuurt" draagt: de 
rijkeren op de Breestraat en de Nieuwe Houtmarkt, de minder 
bedeelden op „Vlooienburg" Een ghelto echter , in den Italiaan- 
schen zin van het woord, is dat nooit geworden. Bij de stich- 
ting van het eerste bedehuis hadden zij een eigen geestelijk 
bestuur verkozen; doch, door de nieuwe ballingen, die elk jaar 
aankwamen, en de huwelijken, die gesloten werden, leed het 
niet lang, of een tweede werd geopend, weldra gevolgd door 
een derde, toen, door de gestrenge boetpredikaties van den 
opperrabbijn Isaac Uziel de vrede in de jonge gemeente gestoord 
werd. (1618). 2) Meer dan aan anderen trof het dezen man — 
zelf uit Fez in Marokko afkomstig — , dat zijne geloofsgenooten 
bij de besnijdenis hun katholicisme — al was het ook in schijn 
aangeleerd en uitgeoefend — allesbehalve uitgeschud hadden. 
„Van kindsbeen af hadden de Marranen gehoord en gezien, 
dat zondigen geoorloofd was , mits men zich maar van tijd tot 
tijd met de kerk verzoende. Waren niet de katholieke priesters, 
van allerlei rang , gereed om vergiffenis te schenken , en de 
toekomstige straffen door kerkelijke middelen van de zondaars 
af te wenden? In de oogen der meeste Marranen kwamen de 
gebruiken en plechtigheden van den Joodschen godsdienst een- 


1) Een en ander bleek mij uit de Amsterdamsche Puyboecken van dien 
tijd. Van 28 Nov. 1598 af, vindt men daarin eene reeks van huwelijken 
tusschen Portugeesehe Israëlieten opgeteekend , waarbij steeds hunne geboorte- 
plaats vermeld wordt. 

2) D. H. de Castro, De Synagoge, enz. blz. 10. 


40 

voudig voor de katholieke sacramenten in de plaats , de rab- 
bijnen voor de priesters en biechtvaders. Wanneer men, zoo 
meenden zij , den Joodschen ritus maar stipt opvolgde , en 
bovendien zoo af en toe nog iets voor de gemeente deed, dan 
was het wel geoorloofd aan de begeerten den vrijen teugel te 
laten , zonder te vreezen , dat men zijn zieleheil er bij zou 
inboeten. De rabbijnen konden immers even goed absolutie 
schenken ! En zoo was de levenswandel der Amsterdamsche 
Marranen allesbehalve voorbeeldig, vooral wat de kuischheid 
betreft." 1) 

Meermalen pleegden zij omgang met de blonde dochteren 
hunner onbesneden gastheeren , ja zelfs zijn er enkele huwe- 
lijken tusschen onze zuiderlingen en dochteren van het Noorden 
gesloten; 2) een feit, waartegen weldra een verbod werd uit- 
gevaardigd. 

Hoewel de spanning tusschen de partijen tot 1639 voort- 
duurde , breidde zich de gemeente door den voortdurenden toe- 
voer zoozeer uit, dat Amsterdam weldra koloniën stichtte te 
Hamburg en Rotterdam ; doch de moederstad bleef de kroon 
spannen, hoe ook de gemeente te Hamburg tot bloei kwam. 
Daar de Joden natuurlijk gehouden waren hun aandeel op te 
brengen in 's lands belastingen, zijn dus de „Spaansche matten" 
van de Zilvervloot niet de eenige geweest, die Spanje ons in 
handen speelde om den oorlog te kunnen voortzetten. 

Was reeds in Portugal en Spanje de handel voor de groote 
meerderheid der Joden het middel van bestaan, Holland, dat 
hen buitensloot uit alle ambten en bedieningen , verwees bijna 
allen op die bron van inkomsten. Het spreekt dus van zelf, 
dat zij deelden in de gebreken die over het algemeen den 
koopmansstand aankleven en het is onbillijk van Reinier Telle 
hun  hunne  baatzuchtigheid  te  verwijten. 3)  Trouwens,  men 


1) Graetz, Geschichte der Juden, X, S. 6. 

2) Amsterdam sche Puyboecken op 2 Oct. 1604 en 9 Mei 1609. 

3) Ik haat .... 

In een Portugees zijn Joodschen eigenbaat. 
Appollo's harp, 1663. blz. 104. 


41 

schijnt hier spoedig ingezien te hebben , hoezeer hunne aan- 
wezigheid het land ten goede kwam. Sommigen hadden 
een groot deel van hun vermogen gered, anderen wisten het 
in weinige jaren tot een fabelachtige n rijkdom te brengen. 
Reeds in de tweede helft dier eeuw ging de sage, „dat een 
hunner een huis bewoonde , schitterend van goud , zilver en 
marmer, waarin een zaal was, geheel met ducatons geplaveid." 1) 
In tegenspraak met de zindelijkheid der Hollandsche huis- 
moeders op stoepen en straten , zag het stadsgedeelte door 
hen bewoond, er vuil en morsig uit — een blijk te meer van 
hunne uitheemsche afkomst. 2) Dank zij hun rijkdom en hooge 
geboorte — velen hunner hadden aan gene zijde der Pyreneeën 
tot de nóbleza behoord — waren zij zeer trotsch en pracht- 
lievend. Hunne Duitsche en Poolsche geloofsgenooten , die na 
1630 binnen 't Nieuw- Jeruzalem, zooals de Portugeezen Am- 
sterdam herdoopt hadden , eene toevlucht zochten , werden , als 
halve barbaren , met den nek aangezien en buiten de gemeente 
en de gemeenschap gesloten Een Hamburgsche anti-semiet, de 
vrome „Pastor" Johannes Muller klaagt over hun hoogmoed 
en weelderigheid ; en wat hij van de Joden te Hamburg ver- 
zekert, kan stellig ook op hunne Amsterdamsche broeders toe- 
gepast worden. „Zij gaan daar heen, getooid met gouden en 
zilveren sieraden, met kostbare paarlen en edelgesteenten. Bij 
bruiloften eten zij uit zilveren schalen , en rijden rond in 
karossen zooals slechts aan lieden van voornamen stand geoor- 
loofd zijn. Bovendien houden zij nog voorrijders en een groot 
gevolg." 3) 

Zoo goed als de Hollanders hadden zij eerst na lange jaren 
van lijden het recht verkregen hun geloof ongehinderd te be- 
lijden: als deze klemden zij zich met hand en tand vast aan 
hunne leer. Hunne rabbijnen verschillen slechts in gewaad van 
de hervormde predikanten van dien tijd: als deze waren zij 
streng  rechtzinnig,  als deze heerschzuchtig , als deze zochten 


1) Benthem, Holland. Kircli- und Schulenstaat , I, G24. 

2) «Zwijnerig», durft Benthem zeggen. 

3) Bij Graetz, X, S. 21. 


42 

ook zij hulp bij de wereldlijke overheid, waar zij met hunne 
kerkelijke tuchtmiddelen het gezag onder de gemeenteleden 
niet wisten te handhaven. Ook voor hen was de theologie het 
eenige vak van studie, dat de aandacht verdiende; al het 
andere was slechts middel om op 't veld der godgeleerdheid 
met te beter vrucht werkzaam te zijn. Dat zij alzoo geen 
mindere vaardigheid toonden in het gebruik van het latijn, 
dan hunne hervormde standgenooten , valt hun niet zoo bijzonder 
hoog aan te rekenen, en hunne grootere kennis van het He- 
breeuwsch is minder als eene verdienste te beschouwen, dan 
als iets , dat van zelf sprak. 

Wij bespraken reeds den boetprediker Isaac Uziel , die tot 
zijn dood toe (1622) zijn ambt heeft waargenomen. Zijn invloed 
is echter niet zoo machtig geweest, dat de katholieke tint, 
welke in den eersten tijd over de Portugeesch-Israëlietische 
gemeente lag , tijdens zijn leven geheel is uitgewischt. Nevens 
hem stond de weinig beduidende David Pardo , (1618 tot na 
1640) die door een gelukkigen streek in 1639 de dri'e gemeenten 
weder tot een enkele wist te vereenigen. 1) 

Van grooter beteekenis schijnt geweest te zijn de in Venetië 
geboren Saul Levi Morteira, die, waarschijnlijk weinig meer 
dan twintig jaren oud, reeds in 1616 tot rabbijn werd aan- 
gesteld. Naar men wil was hij meer geleerde dan redenaar, 
tamelijk ervaren in de joodsche letterkunde, maar allesbehalve 
een geniale kop. Zijn ambtsbroeder Isaak Aboab da Fonseca, 
reeds als kind te Amsterdam aangekomen , 2) had zijne kennis 
bij Izaak Uziel opgedaan. Deze was het, die hem zoo goed 
onderichtte in de kunst der welsprekendheid, dat ook Aboab 
reeds op twintigjarigen leeftijd (1626) als voorganger der ge- 
meente kon optreden. Zijne preeken lokten altijd een talrijk 
gehoor. „Doch", zegt Graetz terecht, „een wel ingedeelde, 
aardige , meesleepende preek is niet altijd de vrucht van 
grondige kennis en heldere overtuiging, vooral niet bij Aboab. 


1) D. H. de Castro, De Synagoge, blz. 13. 

2) Hij  was  in  1G05  te  Castrodaïre in Portugal geboren. Zie de Castro, 
Keur van Grafsteenen , I , die eene korte biographie van hem geeft. 


43 

Hij heeft noch op het gebied der wetenschap , noch op dat der 
Talmudstudie iets van belang geleverd. Hij was wispelturig van 
karakter; vleierij vond bij hem een gewillig oor, en maakte 
hem het tegendeel van zelfstandig," 1) Toch was het hem 
gegeven meer dan drie geslachten lang aan het hoofd der ge- 
meente te staan. Diep-ingrijpende vraagstukken zijn in dat 
tijdvak van bijna zeventig jaren voor hem opgerezen : hij toonde 
zich in alles klein, bekrompen van geest, verstoken van een 
helderen blik op verleden of toekomst. Aboab was even bijge- 
loovig als het volk , en in plaats van te leiden werd hij geleid 
door anderen. 

De meest uitstekende onder deze middelmatigheden was 
zonder twijfel Menasseh Ben Israël, in 1604 te La Rochelle 
geboren. 2) Half geradbraakt was zijn vader uit de kerkers 
der inquisitie ontsnapt, om te Amsterdam een veilige wijk- 
plaats te vinden. Ook Menasseh ontving zijne opleiding van 
Isaac Uziel en heeft het in geleerdheid verder gebracht dan 
zijn medescholier Aboab. Omstandigheden en aanleg brachten 
hem voldoende kennis bij van omtrent tien talen, zoo levende 
als doode, en vooral in het hanteeren van het latijn schijnt 
hij voor de Hollandsche geleerden geen haarbreed geweken te 
zijn. Reeds op achttienjarigen leeftijd beklom hij als rabbijn 
het spreekgestoelte. Tal van geschriften , zoowel in het Spaansch 
en Portugeesch als in het Latijn vloeiden uit zijn welversneden 
pen, en daarin ligt de oorzaak, dat zijne vriendschap gezocht 
werd door de Vossiussen, door Kaspar van Baerle en Simon 
Episcopius. Waren het al geen wereldbe wegende ideeën, die 
hij verkondigde, zijn meerdere kennis van 't Hebreeuwsch en 
de Joodsche oudheden wist antwoord te geven op vraagpunten, 
die onzen theologen niet recht helder waren. Spreekt eene 
dichtgeplakte bladzijde in het protokolboek der gemeente nog 
van Menasseh's trotschheid, 3) over het algemeen schijnt hij 
eer gemakkelijk in den omgang, dan ongenaakbaar geweest te 


1) Graetz, X, S. 11. 

2) Arasterdamsche Puyboecken  op  15  Aug. 1G23, waar hij ondertrouwt 
met «Rachel Barbanel van Guyniereyns» , d. i. Abarbanel van Gumoëns. 

3) Zie de vermakelijke geschiedenis bij de Castro, de Synagoge, blz. 16, 17. 


44 

zijn. Zijne grootste verdienste is wel hetgeen hij in de jaren 
1655 en '56 gedaan heeft bij Cromwell, om Engeland weder 
voor de Joden toegankelijk te maken. 1) Doch ook over hem 
hridt het eindoordeel van den besten geschiedschrijver der 
Joden , die vooral de figuur van Menasseh met groote onpar- 
tijdigheid geschilderd heeft, niet bepaald gunstig. „Hij was 
veeleer een veelweter dan een denker. Ofschoon hij zpowel in de 
profane letterkunde als in de christelijke godgeleerdheid thuis 
was, hield hij toch met alle macht vast aan de overgeleverde 
Joodsche leer, niet alleen aan de rabbijnsche wijsheid, maar 
ook aan de geheimleer (de Kabbala) en beschouwde , evenals 
zijne minder ontwikkelde ambtsbroeders (vooral Aboab) elk 
woord in den Talmud en 't boek Zohar als een diepe , ondoor- 
grondelijke waarheid. Niet minder dan zij helde ook Menasseh 
over naar 't bijgeloof." 2) 

Het feit , dat de ketters en vervolgden van gisteren op heden 
als vervolgers optreden , en zelve als kettermeesters de vier- 
schaar spannen, wordt zoo herhaaldelijk in de wereldgeschie- 
denis geboekstaafd, dat het ons slechts zelden nog treft. Toch 
is het diep treurig te zien , hoe de Portugeesche Joden binnen 
Amsterdam, zelve nauwelijks het gevaar ontkomen, terwijl 
daar ginds in hun vaderland de gevangenissen nog vervuld 
zijn van den jammer en de smartkreten hunner geloofsgenooten , 
terwijl daar ginds nog dag op dag voor hunne bloedverwanten 
de pijnbank kraakt en brandstapels ontstoken worden, hoe zij, 
op hunne beurt inquisiteurs geworden , de waanzinnige poging 
doen om de gedachte aan banden te leggen , tot een voorge- 
schreven geloof te dwingen. Men moge om daden als deze te 
verklaren, wijzen op den geest van dien tijd; op de zucht 
naar eenheid van geloof, onder de Joden bijzonder sterk ge- 
worden door de Spaansche vervolging; maar het blijft onbe- 
twistbaar dat dergelijke feiten nog moeielijker te vergeven dan 
te begrijpen vallen. In de onbarmhartige behandeling van den 
vrijgeest  Uriel  da  Costa  is  ten  duidelijkste gebleken, welke 


1) Graetz, X, S.  109 ff. 2) Graetz, X, S. 13. 


45 

diepgaande sporen eenige eenwen levens te midden van Katho- 
lieken , één eeuw levens onder den schijn van Katholicisme , in 
de gemoederen der Portugeesche Joden hadden achtergelaten. 
Daarom , en omdat uit zijn treurigen levensloop de behandeling, 
in latere dagen onzen Spinoza aangedaan, begrijpelijker wordt, 
mag hij hier niet onvermeld blijven. 1) 

Da Costa is, naar hij zelf verzekert, geboren te Oporto, 
waarschijnlijk omstreeks den tijd waarin door alle Spaansche 
en Portugeesche havensteden gewerkt werd aan de uitrusting 
der Armada (1585 — 88). Zijne ouders, die tot den landadel 
behoorden , waren vrome Christenen , hoewel uit het Jodendom 
afkomstig. Het knaapje, dat bij den doop den naam Gabriel 
ontving, werd opgevoed zooals 't betaamde, d. w. z. onderwezen 
in die kunsten en wetenschappen, welke voor een edelmans- 
kind onontbeerlijk werden geacht. Ook leerde hij paardrijden, 
het hanteeren van de wapenen , kortom alle ridderlijke oefe- 
ningen. Blijkt de welstand der familie uit het feit , dat zij een 
fraai huis bewoonde , en vele dienstknechten hield , het ridder- 
wezen was toen reeds te diep in verval, dan dat men alleen 
met ridderlijke kunsten volstaan kon: daarom legde Grabriël 
zich toe op de rechtsgeleerdheid. Wat zijn karakter en inborst 
aangaat,  hij  „was van nature zeer godvruchtig en zoo barm- 

1) Zooals men weet was tot op heden de eenige bron, die wij voor de 
kennis van zijn leven hebben, zijn Exemplar humanae vitae, uitgegeven 
door Philippus van Limborch (de Veritate religionis Christianae amica 
collatio cum erudito Judaeo (Orobio de Castro). Goudae, 16S7). Zelfs 
onder de Portugeesche Joden is, voor zooverre mij bekend, nooit iemand 
geweest, die den inhoud van dat boekje (Exemplar) betwijfeld heeft. Franco 
Mendes , wiens geschiedenis van de Portugeesche Joden , in handschrift , in de 
Archieven van de Port. Israël. Gemeente bewaard wordt, waar ik ze zag, 
maakt er zonder eenig voorbehoud gebruik van. En hoewel de sage langen 
tijd onder de Joden heeft voortgeleefd, is 't opmerkelijk , dat Franco Mendes 
betreffende Uriel geen woord meer weet, dan het Exemplar bevat. Da Costa 
heeft echter in zijn apologetisch testament van geen enkel jaartal melding 
gemaakt, zoodat gedurende twee eeuwen slechts één enkel jaartal in zijne 
levensbeschrijving heeft vastgestaan, nl. dat, waarin een tegen zijne gevoelens 
gericht boekje het licht zag. Door onderzoek en combinatie ben ik in staat, 
met vrij groote zekerheid zijn geheele loopbaan te schetsen. 


46 

hartig gezind , dat hij niet zonder schreien van iemands ellende 
kon hooren spreken 1). De schaamte was hem zoozeer eigen, 
dat hij voor niets meer vreesde , dan voor de schande." 
Toch was hij niet flauwhartig van natuur, want onrecht en 
geweld waren hem een doorn in het oog , verwekten zijne gram- 
schap , joegen hem in 't harnas. Grootgebracht in den Katho- 
lieken godsdienst, deed hij reeds als jongeling zijn uiterste 
best om zijne godsdienstplichten nauwkeurig te vervullen , ten 
einde de eeuwige verdoemenis te ontgaan. 

Op mannelijken leeftijd gekomen , zette hij zich tot het lezen 
van het evangelie en andere geestelijke boeken. Hij begon te 
twijfelen of men op de Roomsche wijs kon zalig worden, of 
er wel een leven na dit leven bestond. Hij verviel in „onop- 
losbare raadselen, angst en vreeze", doch hield dat alles be- 
sloten in zijn hart. Door gelukkige omstandigheden verkreeg 
hij op vijf-en-twintigjarigen leeftijd het ambt van rentmeester 
der collegiale kerk (1610 a 12). 

Ontgroeid aan den Roomschen godsdienst begon onze jonge 
rechtsgeleerde, wetende hoezeer de Joodsche leer van de Chris- 
telijke verschilt, het Oude Testament te bestudeeren. Hij be- 
merkte al ras, dat de boeken van Mozes en de Profeten in 
vele opzichten streden tegen de leer van het Nieuwe Verbond , 
en vooral het feit, dat in het Oude Testament nergens uit- 
drukkelijk van een toekomstig leven, zoozeer in strijd met de 
alledaagsche waarneming, gerept wordt, zal hem getroffen 
hebben. Alleen op het vermoeden af, dat de Joodsche leer 
beter zou stroken met zijne inzichten dan het Christendom, 
besloot  hij , daar het onder 't Spaansch bewind niet vrij stond 


1)  Het  is  merkwaardig,  dat  de eenige  bewaard gebleven acte, waarop 
zijne handteekening 


QfntJ. dfê' 


voorkomt, juist  eene  contribuanten-lijst  is  van een liefdadig genootschap. 
(Navorscher, 1857, blz. 216.) 


47 

in Portugal de eerste te belijden, het land te verlaten. Daar 
zijn vader gestorven, en hij als oudste zoon het hoofd der 
familie was , wist hij zijne moeder en broeders 1) — van eene 
zuster maakt hij eerst later gewag — gemakkelijk tot zijne 
gevoelens over te halen, wat hem zeer slecht had kunnen 
bekomen als er iets van uitgelekt ware. Zonder zich om de 
voordeelen te bekreunen die zijne betrekking afwierp, droeg 
hij haar aan een ander over, en ging in alle stilte met zijne 
geheele familie scheep, om zich te Amsterdam te vestigen. 
(1615 ?). Terstond na zijne aankomst aldaar sloot zich het geheele 
gezin bij de Portugeesche Joden, hunne landgenooten , aan , en 
werden de vijf gebroeders da Costa volgens de wet besneden. 
Bij die gelegenheid werd de Christelijke doopnaam van onzen 
Grabriël door Uriël vervangen, en met de namen zijner broeders 
zal hetzelfde hebben plaats gehad. Ware Gabriël ietwat minder 
heet gebakerd geweest , en had hij eens eerst het Jodendom waar- 
genomen , vóór hij tot dezen onberaden stap overging . hij zou 
zich als Uriël waarschijnlijk heel wat lijden bespaard hebben. 
Kort daarop schijnt Uriël, als ook drie zijner broeders, in 
het  huwelijk  te  zijn  getreden. 2) Uriël  trouwde eene zekere 


1) ilr. Izaak da Costa heeft in de Navorscher van 1857, blz. 216 mee- 
gedeeld, dat hij vier broers had. te Amsterdam bekend onder de namen 
Aaron, Mordechai, Abraham en Joseph da Costa. Deze mededeeling, vermoe- 
delijk op familiepapieren steunende, is ongetwijfeld juist. Uriël en Aaron 
stierven kinderloos. 

2) Alle niet gereformeerden waren verplicht op het stadhuis te trouwen. 
De Joden en de Doopsgezinden echter hebben zoo vaak mogelijk getracht 
zich aan die bepaling te onttrekken, en huwden dan. zooals de Amsterdamsche 
kerkeraad onophoudelijk klaagt, «in hunne conventiculen.» 

De Magistraat, die in die dagen (1615 — 20) de handen vol had door de 
kerkelijke twisten, was niet bij machte daarop het oog te houden. Ziedaar 
de reden, waarom wij in het jaar 1615 geen enkel, in 1616 slechts drie, 
in 1617 vier, in 1618 één, in 1619 één, in 1620 twee, in 1621 en 22 geen 
enkel huwelijk tusschen Portugeesche Israëlieten in de Amsterdamsche Puy- 
boecken vermeld vinden, ofschoon er zonder twijfel in al die jaren meerdere 
gesloten zijn. Waren de gebr. da Costa in Oporto gehuwd, dan was het 
stellig niet zoo gemakkelijk geweest het land te verlaten ; die huwelijken 
zijn waarschijnlijk hier gesloten, ofschoon geen er van in de Puyboecken 
staat  opgeteekend.  Was  dat het geval, dan zouden wij zekerheid over hun 


48 

Sara, die echter reeds in het laatst van 1622 overleed en te 
Ouderkerk begraven werd. 1) Had Uriël gedacht te Amsterdam 
een verlicht Jodendom aan te treffen, dat ontdaan was van 
het geloof aan een toekomstig leven, en niet op bekrompen 
wijze vasthield aan verouderde voorschriften , hij bemerkte 
spoedig zijne misrekening. „Na verloop van weinige dagen 
bevond ik", zoo schrijft hij, „dat de zeden en inzettingen der 
Joden geenszins overeenkomen met die dingen , welke door 
Mozes geboden zijn. "Want indien de wet zuiver moet worden 
waargenomen, gelijk ze zelve eischt, dan hebben zij, die 
,, wijzen" genoemd worden onder de Joden, verkeerdelijk tal 
van dingen uitgevonden, waarvan de wet een afkeer heeft." 
Bovendien ergerde hij zich aan de trotschheid en aanmatiging 
der rabbijnen, „die gaarne de eerste plaatsen bekleeden in 
den tempel en het eerst gegroet worden op de straten", en kon 
niet nalaten zijne inzichten te verdedigen. De rabbijnen echter 
brachten hem aan het verstand , dat hij zich in alle opzichten 
naar hunne voorschriften had te gedragen : deed hij dat niet , 
dan zouden zij hem bannen uit hunne gemeente, en alle gemeen- 
schap met hem afsnijden, zoowel in goddelijke als in menschelijke 
zaken." Doch Uriël wilde niet voor hunne dreigementen 
wijken. Hij , die om vrijheid te erlangen , zijn ambt en land 
in den steek gelaten had, kon zich niet onderwerpen aan 
menschen, die eigenlijk niets te bevelen hadden. Dus werd hij 


ouderdom hebben. In 1G22 of 23 heeft de Magistraat ongetwijfeld de Joden 
eens aan hun plicht herinnerd: 't jaar 1623 vermeldt 14 huwelijken van 
Portugeezen ! 

1) Dat Uriël gehuwd is geweest blijkt uit het Exempla?; waar hij, over 
latere gebeurtenissen sprekend, zegt « hoc enim tempus orbatus eram uxore.» 
Nu staat in het graf boek van het Jodenkerkhof te Ouderkerk, uitgegeven 
door D. H. de Castro, Keur van Grafsteenen, I, Leiden 1883, op blz. 25 
vermeld, dat op 29 Dec. 1622 overleed «Sara da Costa, vrouw van Gabrïêl 
da Costa.» Al was de naam, dien hij bij de besnijdenis ontvangen had Uriël, 
lijkt het mij toch, dat wij hier met zijne vrouw te doen hebben. Immers, 
een naam dien men langer dan 25 jaar draagt, wordt niet plotseling uitge- 
wischt. Hetzelfde graf boek bewijst, dat mijne tijdsbepalingen niet ver van 
de waarheid kunnen zijn. Zoo bv. 1615 als jaar van aankomst. Immers op 
30 Oct. 1617 werd reeds een kind van Mordechai da Costa begraven. 


49 

als een „verrot lid" uit de gemeente gebannen , met dat gevolg, 
dat zijne broeders , die hij vroeger tot leermeester verstrekt , 
en naar zijn beste weten behandeld had, hem zelfs op straat 
niet meer groetten. Dit geschiedde waarschijnlijk in 1617, 
onder de rabbijnen Joseph Pardo, Isaak Uziël en Saul Levi 
Morteira. 1) 

Te veel stak in onzen Uriël de aard van den Spaanschen 
hidalgo, dan dat hij buigen wilde. Integendeel. Alles nog eens 
goed overdenkende, kwam hij in de volgende jaren tot de over- 
tuiging, dat zijne loochening van de onsterfelijkheid volkomen 
gegrond en geheel met de Oud-Testamentische leer in over- 
eenstemming was. Hij besloot daarom zijn gevoelen schriftelijk 
te verdedigen. Maar nauwelijks hadden de Joden van zijn plan 
gehoord , of een storm stak tegen hem op. Zij scholden hem een 
Epicurist , schoon hij nooit iets van Epicurus gelezen had. „De 
kinderen , opgestookt door hunne ouders en rabbijnen , kwamen 
met geheele troepen op de straat, vervloekten mij luidkeels 
en tergden mij met allerlei gevoelige smaadredenen, roepende, 
dat ik een ketter en afvallige was. Soms vergaderden ze ook 
voor mijn deur, wierpen met steenen, en deden al wat zij 
konden om mij te verontrusten, opdat ik zelfs niet veilig in 
mijn huis zou zijn." Nog vóór zijn eigen vertoog gereed was, 
gaf de arts Semuel da Silva reeds, op aanstoken der rabbijnen, 
een boekje tegen hem in het licht, dat in 't Portugeesch den 
titel voerde: „Verhandeling over de onsterfelijkheid der ziel, 
samengesteld door den dokter S. da Silva, waarin de onwe- 
tendheid aangetoond wordt van een zekeren wederspreker uit 
onzen tijd, die onder andere verschrikkelijke dwalingen, de 
krankzinnigheid heeft vol te houden en te verkondigen , dat 
de ziel des menschen te gelijk met het lichaam te gronde gaat. 
Te Amsterdam gedrukt bij Paul Ravesteijn, in het jaar van 
de schepping der wereld 5383" (1623). 2) Reeds het titelblad 
van dit 178 octavobladzijden beslaande vertoog zeide te veel, 


1) In  't  archief van de Port. Isr. Gemeente vroeg ik te vergeefs naar 
een Protokolboek uit dien tijd. 

2) Tratado  da  Immortalidade  da  Alma.  Een exempl. wordt bewaard in 
de Bibl. der Port. -Israël. Gemeente te Amsterdam. 

4 


50 

dan dat Uriël er de zaak bij laten kon. "Weinige maanden 
later gaf hij , volgens de overlevering bij denzelfden boekhan- 
delaar, een tegenvertoog in het licht, op welks titelblad hij da 
Silva „een valschen verdachtmaker" schold. 1) 

Dat was koren op den molen der rabbijnen. Immers de 
onsterfelijkheid der ziel was ook een Christelijk leerstuk, en 
nu konden zij met recht het wereldlijk gerecht te hulp roepen. 
En zoo geschiedde. „Op deze hunne aanklacht werd ik in de 
gevangenis geworpen en daar acht of tien dagen geweest 
zijnde, werd ik onder borgtocht ontslagen: want de schout 
eischte eene boete van mij , en eindelijk werd mijn vonnis 
gestreken, dat ik hem dertig guldens zou betalen, met verlies 
van de boeken. 2) Dit geschiedde op den eersten Meidag van 
het jaar 1624. 

Maar, heeft de gladde weg van den twijfel een begin, het 
einde — wij weten het allen — is niet te vinden voor de 
kinderen der menschen. "Wij voor ons kunnen geheel begrijpen , 
dat Uriël da Costa na vijftien lange jaren geheel alleen den 
strijd te hebben volgehouden, tegen zijne familie , die hem ver- 
afschuwde , tegen eene geheele gemeente , die hem in alles tegen- 
werkte en vervolgde, ten laatste begon te twijfelen aan het 
goed recht van zijn eigen verzet. "Wanneer tusschen de acte 
van beschuldiging en den brandstapel eene tijdruimte ligt van 
weinige weken , is het martelaarschap betrekkelijk gemakkelijk. 
Doch wie onder zulke omstandigheden vijftien jaren lang zijn 
hoofd niet buigt , moet nog van harder hout gesneden zijn dan 
de groote meerderheid der martelaars. 


1) De bibliografen geven als titel op: Examen dos Tradicoens Phariseas 
conferidas con a Ley escrita, por Uriël, Jurista Hebreo, com reposto akutn 
Semuel da Silva seu falso Calumniador (Amst., 1624). Xock Graetz, noch 
mij is het mogen gelukken een exemplaar te vinden. (Ook niet op 't Amst. 
archief). "Waarschijnlijk is het niet meer te vinden. 

2) In de Amst. «Confessieboeken» kon ik niet vinden dat hij is verhoord 
geworden. Het kwam mij voor, dat die afdeeling, waarin Uriëls verhoor had 
moeten staan (Jan. tot Mei 1624), ontbrak. De borgtocht beliep 1200 gl. en 
werd aangegaan door Miguel Esteuez de Pina en Juan Perez da Cunha. 
Zie het document afgedrukt in Bijlage I. 


51 

Slechts weinig is ons bekend van wat da Costa tusschen 
zijne gevangenschap in 1624 , en zijn terugkeer tot de synagoge, 
die waarschijnlijk in 1632 voorgevallen is, heeft geleden en 
verdragen. Hij stond alleen, zonder liefhebbende gade, die 
hem binnenshuis vergoedde, wat hij daar buiten voor onrecht 
leed. Geen familielid, dat zich om hem bekommerde. Waar- 
schijnlijk is in die jaren zelfs zijne oude moeder ten grave 
gedragen, zonder dat hij geroepen werd tot de begrafenis. 1) 
Hij is in dien tijd gaan twijfelen aan Mozes en de profeten, 
en kwam tot de overtuiging, dat de wet, in het Oude Testa- 
ment verkondigd, als zoovele andere dingen, niet meer is dan 
eene menschelijke uitvinding. Gehoond door de Joden, een 
vreemde onder de Christenen , ,,wier taal hij zelfs niet verstond," 
besloot hij , dat het „beter was te huilen met de wolven in het 
bosch", en keerde in de gemeenschap terug. Een neef trad 
daarbij op als bemiddelaar. (1632 — 33). 

Een verklaarbare en vergefelijke misslag ! Immers, wie zoover 
gekomen is in zijne overtuiging, is ontgroeid aan alle gods- 
dienststelsels, en zou moeten huichelen tot aan zijn sterfbed! 
Na enkele dagen verklapte reeds een neef, dien hij in huis had, 
dat hij zich niet hield aan de Joodsche spijswetten. Van dien 
dag af begon de strijd opnieuw. De man, die zijn terugkeer 
tot het Jodendom voorbereid had, inziende, dat men de schuld 
op zijne schouders zou wentelen, joeg allen , ook zijne broeders, 
opnieuw tegen hem in 't harnas. Om op zijn ouden dag niet 
alleen te staan wilde da Costa een tweede huwelijk aangaan: 
het werd verhinderd; de koophandel , dien hij met zijne broeders 
dreef, werd onmogelijk gemaakt; ja een hunner onthield hem 
zelfs de gelden, waarop hij recht had. 

Opnieuw ontstak de toorn der rabbijnen , de woede des volks 
tegen den afvallige. Zij steeg ten top, toen da Costa, eens 
twee vreemde Christenen ontmoetende , die zich bij het Joden- 
dom wilden aansluiten, hun dien stap ontried, en hen wees 
op  het  zware  juk,  dat  zij  zich  daarmede  op de schouders 


1) Zij  is waarschijnlijk de Sara da Costa, die in 't Ouderkerker graf boek 
vermeld wordt op 4 Oct. 1628. 


52 

zouden leggen. Deze vreemdelingen echter, die hun geloof 
beschouwden als een zaak van koophandel , brachten met hunne 
zielen , ook zijne woorden over aan de Joodsche overheid. 

,,Toen vergaderden de Oversten der Synagoge, de rabbijnen 
brandden van spijt en toorn , en de onbezonnen schare riep 
met groote stem: „ kruist hem, kruist hem". Ik werd gedag- 
vaard voor den grooten raad; daar werd uiteengezet, hetgeen 
men tegen mij had, met een zachte en droevige stem, alsof 
het een halszaak ware geweest. Eindelijk streken zij dit vonnis, 
dat ik , bijaldien ik een Jood was , hun oordeel moest afwachten ; 
zoo niet: dat ze mij wederom in den ban zouden doen. Toen 
werd een boekje voorgelezen , behelzende , dat ik in de synagoge 
moest komen , bekleed met een treurgewaad ; dat ik , een zwarte 
waskaars in de hand houdende, ten aanhoore van de geheele 
gemeente zekere woorden moest spreken, die dwaas genoeg 
klonken , en waarin mijne misdaden op 't breedst werden uit- 
gemeten. Daarna zou ik in de synagoge met een lederen zweep 
of riem gegeeseld worden , en mij vervolgens neerleggen op 
den drempel, waar na de geheele gemeente over mij zoude 
heengaan. Ook moest ik op zekere dagen vasten." 

Inwendig gloeiende van toorn , wendde Uriël zich af. Hij , 
een Portugeesch edelman, zou zich zooveel smaad laten aan- 
doen? Hij ging heen, in het gelaat gespuwd door volwassen 
mannen , als ware hij minder dan de gemeenste boef. Gedu- 
rende de volgende jaren heeft hij op allerlei wijzen beproefd 
terug te keeren.tot de gemeente, zonder zich met schande te 
overladen. Men hoorde hem niet aan. Zijn nek, zoo was 
besloten, moest hij buigen, het kostte wat het wilde. Wij 
behoeven niet te vragen, welke gedragslijn tegenover hem is 
gevolgd. Wanneer eene bergvesting onneembaar blijkt door hare 
ligging , besluit de belegeraar tot uithongering. Tot de uiterste 
armoede en ellende vervallen, 1) liet hij zich in den aanvang 
van 1640 bewegen zijn trotsch hoofd te buigen. Met schoon- 
schijnende redenen wist men hem de belofte af te persen, dat 


1) Zie den nierkwaardigen latijnschen brief van Philippus van Limborch, 
hierachter als bijlage II afgedrukt. 


53 

hij zich zoude onderwerpen: „men zou slechts doen wat beta- 
melijk was." Ofschoon met wantrouwen, gaf hij toe. 

„Ik ging in de Synagoge, die vol was van mannen en 
vrouwen: er was wat schoons te zien! Toen het tijd was, 
beklom ik den bouten preekstoel in het midden der synagoge. 
Daar las ik overluid het geschrift, dat ze opgesteld hadden, 
behelzende de belijdenis, dat ik waardig was duizendmaal 
te sterven om hetgeen ik misdreven had, t. w. dat ik den 
Sabbath geschonden, 't geloof niet gehouden, en zelfs anderen 
geraden had, zich niet tot bet Jodendom te begeven; dat ik, 
als boete voor die misdaden, kunne bevelen gehoorzamen zoude, 
en alles volbrengen 't geen zij mij oplegden , belovende , mij in 
de toekomst te hoeden voor dergelijke zonden en euveldaden. 
Van het gestoelte afdalende , kwam de voorzitter bij mij , en 
fluisterde mij in het oor, dat ik mij naar een hoek der syna- 
goge begeven zou. Daar gekomen , beval de deurwaarder mij , 
dat ik mij zou ontkleeden. Ik ontblootte mij tot het middel, 
bewond mijn hoofd met een doek, deed mijne schoenen van de 
voeten , stak mijne armen uit , en sloeg ze om een pilaar , dien 
ik met mijne handen vasthield. De deurwachter bond mijne 
handen daaraan vast. Vervolgens gaf de voorzanger mij , vol- 
gens de overlevering , negen-en-dertig slagen met een riem op den 
rug, want meer dan veertig is bij de wet niet geoorloofd, en 
zondigen wilden zij natuurlijk niet. Onder de geeseling werd 
een psalm gezongen. Toen ging ik op den vloer zitten , en een 
leeraar of wijze kwam bij mij , die mij van den ban ontsloeg. 
Ik trok mijne kleeren weer aan, ging naar den drempel der 
synagoge , en legde mij daarop neer. Mijn hoofd werd onder- 
steund door den koster. Toen gingen allen die van boven 
kwamen over mij heen, d. w. z. zij lichtten hun eene been op 
en stapten over mij heen aan 't onderste gedeelte der beenen ; 
dit deden zoowel ouden als jongen. Nadat dit gebeurd was, 
werd het stof van mijne kleeren geveegd, en ik ging naar huis." 

Vermoeden slechts, beschrijven kunnen wij het niet. wat 
gedurende dit alles in de ziel van den ruim vijf tig jarigen man 
is omgegaan. Geschandvlekt , gegeeseld, en vertreden! Thuis 
gekomen  stond zijn besluit vast. Nog enkele dagen besteedde 


54 

hij aan het opstellen van zijne treurige levensgeschiedenis. In 
de latere bladzijden hoort men hem knarsetanden in zijn zie- 
denden toorn, het krassen van zijne pen, wanneer hij zijne 
snerpende sarcasmen daar neerschrijft. 

Nog slechts eens — waarschijnlijk — heeft men hem op 
straat gezien. Het was in April 1640 , dat hij , naar men zegt, 
een pistoolschot loste op den man, die zijn leven het meest 
vergald had. Hij miste. Naar huis teruggesneld maakte een 
tweede schot een einde aan de rampzalige loopbaan van den 
hartstochtelijken Portugees. 1) 

Nog in deze eeuw wist men op de begraafplaats te Ouderkerk 
de plek te toonen , waar de arme zelfmoordenaar begraven is : wel 
een bewijs , welk een diepen indruk dit drama heeft achterge- 
laten in de gemoederen van hen, die het hebben medegeleefd. 

Voortdurend was het aantal Joden te Amsterdam toegenomen, 
en nog steeds stroomden nieuwe ballingen uit het Zuiden naar 
het „Nieuw Jeruzalem". Bij de hereeniging der drie gemeenten 
onder één bestuur (1638), werd besloten de oude synagoge, 
Beth Jisrael (het huis Israels) op de lange Houtgracht, die te 
klein geworden was , te verbouwen , welk werk in 1639 gereed 
kwam. Daar, in het nieuwe gebouw, moet Uriël da Costa 
getuchtigd zijn 2) onder de rabbijnen Morteira, David Pardo, 
Menasseh ben Israël en Isaac Aboab da Fonseca. Aan dit 
bedehuis werd terstond bij de oprichting eene school verbonden, 
welke de Joodsche jongelingschap de gelegenheid bood op te 
klimmen van de eerste kennis der Hebreeuwsche letters tot 
den hoogsten trap der Talmoed-studie. 3) 


1) Het is Graetz (Geschichte der Juden, X, Noten, S. IY.) eindelijk 
mogen gelukken den juisten tijd dezer gebeurtenis vast te stellen. In een 
boek van den Hamburger predikant Jonannes Muller, dat tot titel voert: 
«Das Judentbum, aus den Schriften der Eabbinen aufgedeckt und durch die 
Weissagungen des göttl. Worts widerlegt. Hamburg, 1644", en naar het 
schijnt hoogst zeldzaam geworden is, vond hij op blz. 71 in weinige regels 
de geschiedenis van het leven en den dood van «Uriël Jurista, ein Saddu- 
caeer», verhaald. 

2) D. H. de Castro, de Synagoge, blz. 10, 15. 

3) De Barrios, Arbol de las Yidas. pag. 63, seq. 


55 

Weinig hebben de rabbijnen zeker vermoed, dat onder de 
eerste leerlingen, welke zij daar opkweekten, een jongske was , 
dat, eens man geworden, door zijne leer de onverdraagzame 
behandeling , eenen Uriël da Costa en zoo vele andere denkers 
aangedaan, wraken zou, en als een licht zou schitteren in 
komende tijden : wij bedoelen Baruch d'Espinoza. En daar zijne 
geschiedenis het hoofdonderwerp vormt van dit boek, is het 
stellig wenschelijk hier al datgene te vereenigen, wat ons 
omtrent zijne familie en afkomst bekend werd. 

De familie d'Espinoza was onder de Portugeesche Israëliten 
ruim vertegenwoordigd. Reeds op het eind der zestiende , of in 
de eerste jaren der zeventiende eeuw kwam een zekere Abra- 
ham d'Espinoza uit Portugal, over Nantes in de Nederlanden. 
Naar men wil was hij Baruch's grootvader en van adelijke 
geboorte. 1) In het grafboek van het Portug.-Israël. kerkhof 
te Ouderkerk aan den Amstel, wordt op 29 December 1621 
de begrafenis van een zijner kinderen vermeld; op 7 Januari 
1625 werd op denzelfden doodenakker, voor zijne zuster Dona 
Sara d'Espinoza eene laatste rustplaats gedolven. Hij zelf moet 
na 1630 overleden zijn, daar zijn naam in het uitgegeven 
gedeelte van het begrafenisregister niet voorkomt. Een broeder 
of wel een zoon van hem was waarschijnlijk de Isaac d'Espinoza, 
die ook over Nantes te Amsterdam kwam. Uit zijn huis werd 
op 28 October 1621 een kinderlijkje grafwaarts gedragen; hij 
zelf overleed te Rotterdam op 9 April 1627, doch werd ook 
te Ouderkerk ter aarde besteld. Nog vinden wij op 2 Februari 
1624 het overlijden van een zekeren David Israël d'Espinoza 
vermeld, die zonder twijfel ook tot de familie behoorde. 2) 

Michaël d'Espinoza, Baruchs vader, moet omstreeks het jaar 
1600 te Figueira in Portugal , kort bij Coïmbra gelegen , 
geboren zijn. Als zoovele zijner geloofsgenooten en familieleden 
zal ook hij nog op jeugdigen leeftijd zijn ongastvrij vaderland 
den rug gekeerd en zich te Amsterdam gevestigd hebben. Hij 
woonde met de groote meerderheid op „Vlooienburg" en voorzag 


1) Mr. Izaak da Costa, in de Navorscher van 1857, blz. 216. 

2) Al deze feiten bij D.H. de Gastro, Keur van Graf steen en, I, blz. 21 — 30. 


56 

door koophandel in zijn onderhoud. Waarschijnlijk is hij hier 
omtrent 1620 in het huwelijk getreden met eene zekere Rachel , 
wier eigen naam niet vast staat. 1) Kort na elkander zijn twee 
kinderen, uit dezen echt gesproten, te Ouderkerk begraven 
(op 3 Dec. 1623 en 29 April 1624). Nog schonk zijne vrouw 
hem eene dochter, die den naam Rebecca kreeg, en na den 
dood van haar half broeder , Baruch , in 1677 , zich als erfgename 
aanmeldde. Hare moeder, Rachel, overleed op 22 Februari 
1627. 2) 

Michaël d'Espinoza , die het met zijn jeugdig kind niet lang 
zonder eene vrouw stellen kon, trad een jaar later opnieuw 
in den echt met Hanna Debora d'Espinoza, die waarschijnlijk 
uit een anderen tak der familie stamde. 3) Ook dit huwelijk 
werd in de Synagoge gesloten. Het werd in 1629 gezegend 
met de geboorte eener dochter , die den naam kreeg van Mirjam. 
Stellig had Michaël reeds sedert jaren verlangd naar een' zoon, 
een „stamhouder". Zijne wensch zou vervuld worden. Op 24 
November 1632 schonk Hanna Debora hem een knaapje, over 
wiens geboorte de ouders zoo verheugd waren, dat zij het bij 
de besnijdenis den naam van Baruch, „de gezegende", gaven. 
Kunnen wij ook vermoeden, dat het een zwak en tenger 
kind moet geweest zijn — immers van eene moeder die zoo 
vroeg reeds naar 't kerkhof gebracht werd, mogen wij geen 
sterk kroost verwachten — met zekerheid weten wij van 
zijne jeugd zoo goed als niets. Mirjam telde nauwelijks 
negen, Baruch nog geen zes jaren, toen zij de liefdevolle 
verzorging hunner moeder reeds moesten derven: Hanna 
Debora  overleed  op  6  November   1638.  Een  zware  steen 


1) 't Huwelijk werd niet op het stadhuis, dus stellig in de synagoge 
gesloten. 

2) De Hr. D. H. de Castro vond eenige jaren geleden op 't Ouderkerker 
kerkhof de grafsteenen der familie d'Espinoza terug, en gaf daarvan verslag 
in Oud-Holland, Jaargang VI, blz. 45 e. v. Het opschrift op Eachel's 
grafsteen luidt: 

Sepultura de Rachel de Espinosa mulher de Michaël de Espinosa que 
faleceo em 5 de Adar do ano 5387. 

3) Deze en de volgende feiten zal ik straks met bewijzen staven. 


57 

op den Ouderkerker doodenakker, die getuigt voor deu wel- 
stand der familie, dekt hare asch. 1) Langer dan de eerste 
vrouw is zij door Michaël betreurd; doch de omstandigheden 
hebben hem waarschijnlijk gedwongen zijne jeugdige kinderen 
eene andere verzorgster te geven. En zoo vinden wij dan in 
de Amsterdamsche Puyboecken vermeld, dat op 11 April 1641 
ten stadhuize verscheen: 

„Michael de Espinose van Viugère 2), wed. van Debora 
Despinqsa, woont op Vloyenburgk , en Hester de Spinose van 
Lisbona, out ontrent 40 jaren, geen ouders hebbende, geas- 
sisteerd) met Margreta Fernand, haer suster, woont als vooren." 


^to^U'm^M^ 


s^^e^de^pi^^l^j, 


Xadat de aanstaande echtelieden zeventien dagen „onder 
de geboden" gestaan hadden, werd dit huwelijk op 28 April 
1641 ten stadhuize voltrokken. 3) 


1) Opschrift: 

Sa D. Hana Debora d'Espinoza , mulher D. Mikael d'Espinoza que a levou 
el Dio pa sy en 28 D. Hesvan 5399 Aos. 

2) Figueira , waarschijnlijk 

3) Volgens «'t Eegister van trouwen opt Stadthuys». Daar staat Michaël 
vermeld als geboren te «Vieiger». Aangezien alle biografen hem een Portu- 
geeschen Jood noemen, zal wel niemand mijne veronderstelling betwijfelen, 
dat het de naam van het stadje Figueira, en geen andere is, dien de 
schrijvers van beide registers zoo onbarmhartig verhaspelden. Tevens is hier- 
mede overtuigend bewezen, dat Baruch's moeder, Hanna Debora, ook eene 
d'Espinoza was, want de Puyboecken geven in dergelijke gevallen altijd den 
eigen naam der vrouw. Eindelijk vervalt de dwaling, dat Baruch in «'t opregt 
Tapeythuys» op de Houtgracht zou geboren zijn. Zij rust op de mededeeling 
van Joh. Monnikhoff, die (in 'tHaagsche Hs.) alleen zegt, dat zijne ouders 
daar woonden, — wat stellig op lateren tijd betrekking heeft. 


58 

Ofschoon het vermoeden voor de hand ligt , dat Esther eene 
zuster van Hanna Debora was, bleef zij met dat al voor de 
kinderen eene stiefmoeder , — laat ons hopen niet van de gewone 
type. Rebecca en Mirjam zullen wel geleerd hebben zich naar 
de inzichten der zooveel oudere vrouw te schikken. Wat Baruch 
aangaat, waarschijnlijk is hij in 1639 terstond naar de Talmoed- 
Thora school gezonden, zoodat hij een groot gedeelte van den 
dag buitenshuis doorbracht. Immers gewoonlijk duurden de 
schooltijden van 's morgens acht tot elf, en 's middags van 
twee tot vijf uur ; alleen de winter bracht daarin eenige 
verandering. 1) „De Boom des Levens", zooals de school ge- 
noemd werd, was verdeeld in zeven klassen. 2) In de laagste 
klasse leerde Mordechay de Castro de jeugd de Hebreeuwsche 
letters, de vocaalteekens en het spellen; Joseph de Faro 
onderwees hen in de tweede in het lezen van den Pentateuch, 
op den bekenden zingenden toon ; aan rabbi Jacob Gomez was 
opgedragen de jongens in de derde klasse te oefenen in het 
overbrengen van de boeken Mozes' in het Spaansch ; in de 
vierde gaf Rabbi Abraham Baruch onderricht in de moeielijke 
taal der Profeten , die ook in het Spaansch werd overgebracht ; 
Rabbi Selomo Salom wees den leerlingen in de vijfde klasse 
den weg in de commentaren van Rashi ; Chacham Izaak Aboab 
wijdde de zesde in in de studie der Gemard, (uitbreiding der 
wet), de Hebreeuwsche welsprekendheid en de dichtkunde — wat 
ook nog als lager onderwijs beschouwd werd. In de hoogste 
klasse ontving de „grootste jeugd" bij Chacham Saul Levi 
Morteira  het  hooger onderricht  in de Gemara, de verklaring 


1) Volgens bericht van den Duitschen rabbijn Horowitz , straks te ver- 
melden. Zie bijlage III. 

2) Het reglement dier school is uit een Spaansch Handschrift vertaald 
door D. H. de Castro, de Synagoge, aanteek. blz. XXVI. Het onvolledige 
bericht daar gegeven vul ik aan uit het overigens in alle opzichten over- 
eenstemmend relaas bij de Barrios , Arbol de las Vidas , 5443 , pag. 03. 
Het opmerkelijk feit, dat het Spaansch op de school meer de aandacht werd 
waardig gekeurd dan het Portugeesch, moet ongetwijfeld verklaard worden 
uit een groote mate van piëteit voor het land, waaruit bijna allen, zij het 
ook door Portugal heen, afkomstig waren, en voor de taal, die door de 
vaderen was gebruikt. 


59 

van den Talmoed met de glossen, Tosafot. Morteira werd van 
allen het best bezoldigd: 600 gl. 'sjaars en 100 manden turf. 
Aan Menasseh Ben Israël, die slechts eens per maand eene 
predikatie moest houden, werd een jaargeld van 150 gl. — 
zonder turf — uitgekeerd. 

Heeft onze ijverige en leergierige Baruch ongetwijfeld behoord 
tot de beste leerlingen van den „Boom des Levens", ook hem 
zal het wel een zestal jaren gekost hebben, vóór hij aan het 
hooger onderwijs van Chacham Morteira kon deelnemen. Izaak 
Aboab heeft stellig niet tot zijne gidsen behoord. Deze toch 
aanvaardde in 1642 de waardigheid van opperrabbijn bij de 
Portugeesch-Israëlitische gemeente te Fernambuco in Brazilië , 
en is nog twee jaren langer dan Witte Corneliszoon de With 
— die in 1650 „den Hongerberg", zooals hij 't Recif noemde, 
vaarwel zeide — te midden der immer stouter aanrukkende 
Portugeezen gebleven. 1) Gedurende dien tusschentijd heeft 
Menasseh Ben Israël in zijne plaats het onderwijs verstrekt. 2) 

De beroemde Duitsche rabbijn Sabbathai Horowitz, die de 
school in 1641 bezocht, stond opgetogen over de uitnemende 
resultaten, die met het op deze leest geschoeide onderricht 
verkregen werden. 3) Heeft ook geen der leerlingen zooveel 
naam gemaakt in de wereld als Baruch d'Espinoza, toch zijn er 
onder zijne medescholieren mannen geweest van groote betee- 
kenis voor het Jodendom. Daar was Mose Zacuto , in 1630 uit 
eene beroemde familie gesproten, door zijne neiging tot mys- 
ticisme en poëzie van kindsbeen af een tegenvoeter van Spinoza. 
Zocht deze klaarheid en licht, de geest van gene zwom bij 
voorkeur in het halfdonker, het vage. Hij geloofde allerlei 
sprookjes ; als knaap had hij latijn geleerd, doch man geworden, 
ging hij veertig dagen vasten om het te vergeten, daar zijns 
inziens voor die „duivelstaal" en de kabbalistische geheimleer 
in één en hetzelfde hoofd geen plaats was. Hij stierf te Venetië 


1) De Barrios, Tora Hor, pag. 21. 

2) De Barrios, Arbol de las Vidas, pag. 64: «el docto Menasseh ben 
Israël tuvo la dignidad de Praeceptor de el sexto Medras, por haverla 
rehusado el sabio Ishac Aboab, que passo en el Ano 5402 al Brasil», etc. 

8) Zie Sabbatbai Bass, Sifte jesjéniem, Amst. (David Tartas) 16S0. 


60 

in 1697. 1) Dan merken wij een zekeren Izaak Naar op, in 
1630 te Hamburg geboren, die reeds vroegtijdig te Amsterdam 
kwam en ook de school afliep. Mogen wij Graetz gelooven , dan 
ging ook hij op in mysticisme , was bovendien twistziek van 
aard, en bedeeld met een ruim geweten. In het jaar 1653 ging 
hij , met zijne stamgenooten Joseph Abarbanel en Samuel Ben 
Israël te Leiden in de medicijnen studeeren 2). Dokter geworden 
huwde hij in 1657 te Amsterdam, doch werd op lateren leef- 
tijd opperrabbijn te Livorno. 3) Hij schreef een boek tegen den 
Christelijken godsdienst. Eindelijk ontmoeten wij nog een Semuel 
de Casseres , wiens familie tot de eersten behoorde, die zich te 
Amsterdam vestigden. Als dichter en kanselredenaar was hij 
een tijd lang beroemd. Spoedig zullen wij meer van hem hooren. 
Meer dan op anderen moet het op den jongen Spinoza indruk 
gemaakt hebben, dat in 1644 en '45 meermalen een man uit 
de gojim — de heidenen — in de synagoge verscheen, wel is 
waar een man uit het volk , maar toch ernstig en geleerd verre 
boven zijn stand ; hoe hij , gewapend met den Hebreeuwschen 
bijbel door Rabbi Menasseh ben Israël zelven in 1635 te 
Amsterdam uitgegeven, hulp en voorlichting zocht, waar hij 
stiet op moeielijkheden ; hoe hij , in het Hebreeuwsch wel 
ervaren, zoowel Menasseh als de overige Joodsche geleerden 
in de synagoge dapper op de vingers tikte , waar zij de woorden 
van een tekst ten gunste van hun eigen geloof trachtten te 
verdraaien ; hoe hij , in de hitte van den woordentwist , waaraan 
soms de geheele synagoge te pas kwam, dood bedaard een 
boek van Chrysostomus of een' anderen kerkvader voor den 
dag haalde , om zijne meening te verdedigen ; hoe hij meermalen, 


1) Graetz, Geschichte, X, 170, en de Barrios, Arbol de las Vidas , p. 78. 

2) Zie 't Album Studiosorum op dat jaar. Hij promoveerde op 2 Juni 1655, 
aldaar , volgens den Series medicorum Amstelodamensium op 't Amst. archief. 
Volgens de Puyboecken trad bij, 27 jaar oud, op 13 Dec. 1657 in bet huwelijk 
met Rachel Seneor. 

3) «Ishak Naar . . . Jaxam del Pueblo Hebreo de Liorne y compositor del 
maravilloso compendio de los Dinim». De Barrios, Corona da Ley, p. 3. 
Zijn: Discurso en que se muestra, que los Fundamentos del Cristianisrno 
implican a la Razon naturale y a la Sagrada Escritura. in Hs. op de Bibl. 
der Port. Synag. 


61 

als alle anderen zijne vragen onbeantwoord lieten , „opging 
naar de hoogste Synagoge", waar „Rabbi Chachaam Mortere 
sat bij de grootste jeucht", en hoe Morteira, zelf door 's mans 
redenen in 't nauw gebracht , hem vaak met klinkende woorden 
in plaats van argumenten afscheepte. Wie verwachten mocht, 
dat hier de naam van een rechtzinnig Protestantsch ijveraar 
zou volgen, heeft misgetast: het was de Doopsgezinde Jan 
Pietersz. , naar zijn beroep bijgenaamd „Beelthouwer", die, 
omstreeks 1603 te Enkhuizen (?) geboren, zijn leven lang gezocht 
heeft naar „het ware geloof". Nog meermalen zullen wij hem 
in Spinoza's omgeving terug vinden. 1) 

Kunnen dergelijke voorvallen eenigszins verklaren hoe onze 
Baruch, aan het denken geraakt, langzamerhand zijn ver- 
trouwen op de wijsheid der rabbijnen begon te verliezen, van 
andere zijde wordt ons eene anecdote betreffende zijn jeugd mee- 
gedeeld, die, als zij waar is, ook diepe sporen moet achter- 
gelaten hebben in zijn gemoed. „Was hij reeds van nature 
geneigd onophoudelijk het bijgeloof te bestrijden" — zoo vertelt 
Lucas — „ook het onderricht van zijn vader , een man , niet 
misdeeld van gezond verstand, heeft daartoe veel bijgedragen. 
Meermalen had deze brave man hem gezegd, dat hij bijgeloof 
en schijnheiligheid niet met ware vroomheid verwarren moest j 
en, zijn zoon eens willende beproeven, zond hij den knaap, 
nauwelijks tien jaren oud , uit om eene som gelds op te halen, 
welke eene oude Amsterdamsche vrouw hem schuldig was. 
Toen Baruch binnen trad , vond hij haar verdiept in de Schrift. 
Zij gaf hem een teeken , dat hij wachten moest , totdat zij haar 
kapittel gelezen had. Nadat zij gereed was , deed het kind zijne 
boodschap , en de oude telde hem zijn geld op de tafel , zeg- 
gende : „ziedaar wat ik aan uw' vader schuldig ben. Dat gij 
een even rechtschapen man moogt worden als hij; hij toch heeft 


1) Dit een en ander staat te lezen in zijn «Schildt der Christenen tegen 
alle Onchristenen» , waarvan de Ie druk omstreeks 1647, de 2e in 1660, 
de derde, dien ik gebruik, in zijne verzamelde werken, Amst. 1671 ver- 
schenen is. Zie aldaar blz. 17, 20, 27 vlg. ; 56 vlg. Iets over zijn leven 
bij Benthem, Holl. Kirch- und Schulenstaat , 1698, I, S. 900. 


62 

nooit tegen de wet van Mozes gezondigd, en alleen als gij 
hem navolgt, zal de Hemel u zegenen". Daarop streek zij het 
geld bijeen, om het in het zakje van het kind te doen. Maar 
Baruch, bemerkende dat de oude alle kenmerken had van die 
valsche vroomheid, waarvoor zijn vader hem zoo dikwijls had 
gewaarschuwd, wilde het natellen, hoe zij zich ook verzette. 
Hij bevond, dat er twee dukaten te min waren, die de vrome 
oude door eene gleuf in de tafellade had laten vallen, en zag 
daardoor zijne meening bevestigd. Trotsch over den < afloop 
van dit geval, waarover zijn vader hem prees, nam hij in 
't vervolg zulk soort van lieden met meerder zorg waar dan 
voorheen , en wist ze later zoo geestig bespottelijk te maken , 
dat ieder er verwonderd over was." 

Of Michaël d'Espinoza ondertusschen tot grooteren welstand 
gekomen was, of wel, dat hij om andere redenen de oude 
woning op „Vlooienburg" met het deftiger „opregt Tapeyt- 
huys" op de lange Houtgracht, naast de toenmalige synagoge 1) 
heeft verwisseld, bleef onbekend. Zeker is het echter, dat hij 
na zijn derde huwelijk verschillende malen onder de Parnassim 
— de kerkmeesters — zijner gemeente voorkomt : wel een bewijs, 
dat onze koopman niet tot de onaanzienlijksten behoorde. 2) 
Vrij waarschijnlijk dunkt het mij , dat hij Baruch , nadat zijne 
groote begaafdheden gebleken waren , voor 't rabbinaat heeft 
bestemd: immers, hij had nog een' anderen zoon, Izaak, die 
na 's vaders dood stellig de handelszaak kon voortzetten. Tot 
nog toe hebben wij over dezen broeder van onzen Baruch 
niet gerept, daar het geheel onbekend bleef, wanneer hij 
geboren werd. Zoowel Michaëls eerste als zijne laatste echt- 
genoote kan hem het leven geschonken hebben. Heeft Michaël 
werkelijk zoo gerekend, dan is het eene treurige wetenschap, 


1) «'t Is egter zeker, dat zijn ouderen deftige en welbeniiddelde Portu- 
geesche Joden waren, hebbende in een vraay Koopmanshuys op de Burgwal, 
naast de oude Portugieze Kerk gewoond» (Colerus). Het huis werd in 1743 
verbouwd; de plaats wordt nu ingenomen door N° 41 op het Waterlooplein. 
Of het ook vroeger dien naam droeg blijkt niet. 

2) In 't Protokolboek der gemeente vond ik hem o. a. in 1642 en 1649 
als zoodanig opgegeven. 


63 

dat hij  zich misrekend heeft: want Izaak d'Espinoza stierf op 
26 September 1649. 1) 

Zelfs wanneer wij Baruch's bijzondere begaafdheid in aan- 
merking nemen , mogen wij niet besluiten , dat hij eene zoo 
groote hoeveelheid leerstof, als er in de lagere klassen van den 
„Boom des Levens" viel op te doen, in een twee- of drietal 
jaren zal meester geworden zijn; trouwens, de rabbijn Horowitz 
deelt in zijn bericht over de school uitdrukkelijk mede , dat 
geen knaap, vóór hij zijn dertiende levensjaar volbracht, en 
zich Bijbel en Mischna geheel had eigen gemaakt, met de studie 
van den Talmoed begon. 2) Vóór 1646 is de jonge Spinoza dus 
waarschijnlijk niet onder de leiding van Saul Levi Morteira, 
„den Fakkel der Synagoge" — als een lofredenaar hem noemt — 
gekomen. 3) Wij mogen echter gerust veronderstellen, dat de 
diepdenkende knaap zich weinig aangetrokken gevoeld heeft 
tot die machtige rij van folianten , die te zamen den Talmoed 
uitmaken : de pandecten van het speciaal Joodsche recht, waarin 
zeldzame korrels van wijsheid schuilgaan onder langgerekte 
haarklooverijen betreffende meerendeels verouderde wetten en 
voorschriften , eeuwen geleden onder een geheel andere hemel- 
streek vervaardigd. De groote wijsgeeren, die zijn volk nog 
in  den  gouden  tijd  had  voortgebracht,  een  Ibn  Ezra , een 


1) Grafsteen te Ouderkerk: 

Sa de Yshac de Micael Espinoza i° en 18 de Tisri anno 5410. 
(Stellig -was hij geen klein kind meer). 

2) Bij Sabbathai Bass, Sifte jesjéniem, Amst. David Tartas, 1680. 

3) Men beeft betwijfeld of hij wel onder Morteira had gestudeerd, en 
beweerd, dat zijn naam op de lijst van M.'s leerlingen niet voorkomt. Ik 
voor mg ben echter ten stelligste van het tegendeel overtuigd, en zou gaarne 
de authentieke lijsten er op nazien. Ik kon ze echter niet te zien krijgen 
in de Synagoge. Dat de Barrios of Franco Mendes Spinoza niet als zoodanig 
noemen — want op hunne geschriften steunt waarschijnlijk die bewering — 
bewijst m. i. tiiets. Het schelden van de Barrios — «Don Schmieros de los 
Papyros» noemt Graetz hem, geloof ik — op Spinoza in zijn boek Corona da 
Ley, onderwijl hij Morteira in de hoogte steekt, is, naar mij voorkomt, 
veelzeggend! De lezer dient te weten, dat deze de Barrios schreef, toen de 
in 1660 gestorven Morteira nog in warme herrinnering , en Spinoza nauwe- 
lijks zes jaren dood was, nl. in 1683. 


64 

Maimonides , een Gersonides en een Chasdai Crescas, lagen 
hem nader aan het hart. Wij kunnen ons voorstellen hoe hij , 
vijftien of zestien jaren oud geworden, nog in de ouderlijke 
woning op Vlooienburg, of misschien reeds in 't Opregte 
Tapeythuys op de Houtgracht, geheele middagen zat te stu- 
deeren in een zwaren folioband, met den veelzeggenden titel: 
„de Gids der Dwalenden" 1), terwijl zijne medescholieren 
met jongensspelen hunnen tijd doorbrachten. Aangekomen op 
dien leeftijd, waarop men waarde begint te hechten aan eigen 
oordeel , en het ontzag voor leermeesters gaandeweg verdwijnt, 
stelde zijne breedere kennis hem spoedig in staat de woorden 
der rabbijnen te wikken en te wegen in de schaal der kritiek, 
waar zijne schoolmakkers ze als even zoovele orakelen aan- 
namen. 

Edoch, mag Baruch zijn' leermeester ook al eens door zijne 
kennis verbaasd, door de juistheid zijner bedenkingen over- 
bluft hebben , nog altijd waren er twee dingen , waarmede de 
rabbijnen hem konden overtroeven : de joodsche geheimleer of 
Kabbala , en hunne kennis van het latijn. De eerste , meer een 
voortbrengsel van Oostersche fantasie en wondergeloof dan van 
"Westersche scherpzinnigheid , dagteekent in beginsel misschien 
uit de eerste eeuwen onzer jaartelling. 2) Zij leert eene soort 
van schriftbeschouwing, die in hare geheimzinnigheid sterker 
aan 't hocus pocus der tooverij dan aan gezonde redelijkheid 
herinnert; eene wereldbeschouwing , vol van mysticisme. Schoone 
beeldspraak en bloemrijke taal omhullen een kern, die niets 
te beduiden heeft. Gedurende de verdrukking in de middel- 
eeuwen onder het geheele Jodendom in zwang gekomen, nam 
zij in den tijd der Renaissance zeer veel van de Nieuw- 
Platonische ideeën , welke de meerderheid der geleerden dier 
dagen huldigden, in zich op, en bracht sedert, twee eeuwen 
lang, vele hoofden op hol. Zoowel Alorteira als Menasseh ben 


1) Moren Nebochim, het hoofdwerk van Maimonides, door den Franschen 
geleerde S. Munk in zijne taal overgebracht. Parijs 1856 — 66. 

2) Vgl. Adolf Franck, La Cabbale, Paris.. 1S43. (over 't boek Zohar). 


65 

Israël waren warme aanhangers dezer beuzelachtige weten- 
schap, doch vooral Izaak Aboab is als Kabbalist berucht 
geworden; hij was het, die een tweetal kabbalistische boeken 
van den Spaanschen Jood Abraham Herrera, die in 1639 
overleed, uit het Spaansch in het Hebreeuwsch vertaalde en 
in 1655 in het licht zond. 1) Ook op den jongen Spinoza 
heeit het geheimzinnige der Kabbala zijne aantrekkingskracht 
uitgeoefend: Volgens zijn eigen getuigenis heeft hij mannen 
gekend, die er zich mee ophielden; hunne boeken gelezen. 2) 
Misschien was het wel de „academie" Kether Tora, „de kroon 
der wet", in 1643 door Morteira te Amsterdam opgericht, 
welke zich met dergelijke studiën onledig hield. 3) Of zijne 
inwijding met zooveel bezweringen gepaard ging, als wel 
eens verteld is 4), staat te betwijfelen; doch zeker is het, 
dat hij deze waanwijsheid spoedig in al hare naaktheid heeft 
doorschouwd. 5) 

Zijne onbekendheid met het latijn , de taal der geleerden , 
was voor Spinoza een feit van hooger beteekenis. Immers, het 
kan hem niet ontgaan zijn , hoezeer hij daardoor achterstond 
bij zijne schoolmakkers , die naar de Hoogeschool zouden: hun 
was een onafzienbaar veld van stadie geopend, dat voor hem 
gesloten bleef. Wij weten niet, wanneer de jengdige denker 
met de studie van die taal een aanvang heeft gemaakt; ver- 
schillende redenen doen ons vermoeden , dat het niet vóór 1650 
zal geschied zijn. Volgens Colerus was het een Hoogduitsch 
student,  die  hem dagelijks eenige uren in de beginselen dier 


1) Porta Coelorum et Templum Domini. Nog bestaan verschillende afschriften 
van de Spaansche origineelen , o. a. in de Bibl. der Synagoge te Amsterdam. 
't Is dus niet onmogelijk; dat Spinoza ze gelezen heeft. 

2) Legi etiam et insuper novi nugatores aliquos cabbalisticas , quorum 
insaniam nunquam mirari satis potui (Tract. Theol. Pol. cap. 9). 

3) De Barrios, die het een en ander betreffende haar meedeelt (Corona 
da Ley) vergat haar doel te vermelden, en ook Koenen schijnt het niet te 
weten. Mogelijk was zij de laatste en hoogste afdeeling der gemeente-school. 

4) Hoofdstuk VIII van Auerbach's roman! 

5) Het eenige boek van dien aard in zijne bibliotheek aanwezig was 
Josef del Medigo's abscondita sapientiae, 1629. 


66 

taal oefende. 1) Heeft deze vermeerdering van kennis in den 
beginne stellig weinig invloed geoefend op zijn denken en 
de verhouding tot zijne geloofsgenooten , weldra zou zij zijne 
vervreemding van het geloof der vaderen — die zich stellig 
in die dagen reeds begon te openbaren — tot eene afscheuring, 
van eene berst eene niet te dempen klove maken. 

Baruch's huisgenooten hebben waarschijnlijk weinig bemerkt, 
wat er in den geest van den jongen man omging , want andere 
aangelegenheden namen stellig de geheele aandacht der familie 
in beslag, 't Waren niet de feestelijkheden alom in den lande , 
doch bovenal te Amsterdam gevierd over het sluiten van den 
Munsterschen  vrede.  De zaak was van meer huiselijken aard. 

Naast Baruch waren ook zijne zusters, Rebecca en Mirjam 
opgegroeid , en , al stak de laatste niet uit door geleerdheid 
— zelfs schrijven kon zij niet — toch bleek zij aantrekkelijk 
genoeg, dat zij onder Baruch's oudere schoolmakkers spoedig 
een aanbidder vond. Als wij echter in dezen tusschen de regels 
mogen lezen, dan kunnen wij vermoeden, dat er heel wat 
huiselijke tafereeltjes zijn voorgevallen, vóór de volgende 
„Proclamatie van Ondertrouw", op den 2den Juni van het jaar 
1650  in  de Amsterdamsche  „Puyboecken" werd opgeteekend: 

„Compareerden als voren Samuel de Caseres, out 22 Jaar, 
geen ouders hebbende, studiosus, wonende Bataviersstraat, en 
Mariam Spinoza van A(msterdam) , out 21 Jaer , noch een vader 
hebbende ; woont als vooren. Greass(isteerd) met haer stiefmoeder 
Ester Spinosa." 


J^^Q^ 


Mogen  wij  daaruit 'misschien besluiten, dat Mirjams vader 
weinig zin heeft gehad om de hand zijner dochter te schenken 


1) Is  dat juist  — maar ik wantrouw liet bericht — dan is het stellig 
niet van langen duur geweest. 


67 

aan Semuel de Casseres, 1) een jonkman, die nog de rabbijnen- 
school bezocht, en waarschijnlijk nauwelijks in staat was zijn 
eigen brood te verdienen? Misschien was hij eenigermate 
bemiddeld; doch hoe het zij, het is opvallend, dat noch de 
oude Michaël, noch Baruch, bij de plechtigheid tegenwoordig 
zijn geweest. Op den kant staat gelukkig aangeteekend , dat 
„Michael d'Espinose de vader (heeft) ge(con)senteert in desen 
huwel(ycke)." Wegens ziekte of andere redenen liet de vol- 
trekking nog langer dan twee maanden op zich wachten. Zij 
had eerst plaats op 14 Augustus, 1650. 

1) De familie de Caceres — de naam verwijst naar de stad van dien naam 
in de Spaansche provincie Estramadura — behoorde tot de eersten, die in ons 
land aankwamen. Een zekere Mozes de Caceres was reeds in 1596 lid der 
gemeente (D. H. de Castro, de Synagoge, blz. 5), en werd in 1615 Parnas 
(de Castro, Keur van Grafsteenen, blz. 8); een David de Caceres stierf op 
18 Oct. 1624 (ibid. blz. 26). Daniel de Caceres, waarschijnlijk Semuels vader, 
approbeerde in 1632 Menasseh Ben Israëls Conciliador , in 1642 zijn boek 
de la Fragilidad humana. Semuel verwierf later den titel van Chackam , en 
was, volgens de Barrios, een groot prediker en allerzonderlingst man «gran 
Predicador, y curiosissimo sugeto» (Corona da Ley, p. 3). Naar het schijnt 
was hij toen onderwijzer van de derde klasse der gemeenteschool (De Barrios, 

Meyrat Henaym, p. 84), «Semuel de Caceres, noble Jaxam Eslatercer 

luz que alumbra Los adultos, y pueriles, por el exemplo, y virtud.» Ook 
als dichter maakte hij naam : o. a. bleef van hem bewaard een gedicht op 
zijn overleden meester Morteira. In 1683 zingt de Barrios (Arbol de las 
Vidas p. 83) 

Poëta, Predicador, 
y Jaxam, sirvio Samuel 
de Cazares a Dios, fiel, 
de la Ley Sancta Escritor. 
En el Templo de su Amor 
empleó su esclarecida 
Juventud. de Ley vestida, 
hasta que de Azul Dosel 
Oye las vozes Samuel 
que lo llaman d otra vida. 

Men voelt, dat hij hier met zijn zwager, Spinoza, wordt vergeleken! 


III. 


Dagen van Strijd. 

Ondanks de vele en krachtige pogingen , aangewend om den 
nieuwen stand van zaken , binnen de Nederlanden in betrekkelijk 
weinige jaren in het aanzijn getreden , in de aangenomen vormen 
te bevestigen; ondanks het streven der predikanten met hun 
machtigen Calvinistischen aanhang den raenschelijken geest op- 
nieuw te kluisteren aan eene onveranderlijke kerkleer, is in 
de eerste helft der zeventiende eeuw een adem van vrijheidszin 
over de geünieerde provinciën gevaren, die zich nauwelijks 
beteugelen, laat staan binden liet. Weliswaar rezen de ge- 
schillen op kerkelijk gebied telkens weder op; wel stond men 
hier en ginds vaak op het punt tot Vanden régime terug te 
keeren, maar de macht van het Calvinistisch dogmatisme nam 
langzaam doch bestendig af. 

Vooral binnen Amsterdam werd vaak heftig gestreden. En 
opmerkelijk is het, hoe begrijpelijk ook overigens, dat de 
armee der strijders voor gewetensvrijheid, zich vooral recru- 
teerde uit de aanhangers van die sekten, welke nauwelijks 
getolereerd werden. Toen Vondel de behandeling, den vrij- 
zinnigen predikant Corneiis Hanekop aangedaan, wraakte in 
zijn onsterfelijken „Rommelpot", toen hij met burgemeester 
Reinier Pauw den draak stak in zijn „Reintje de Vos", en 
de heftigste roervinken onder de dominees, Smout en Otto 
Badius te lijf ging, behoorde hij nog tot de Doopsgezinden, 
ofschoon hij sterk Remonstrantsche neigingen vertoonde. Het 
was  bij  het  walletje  af,  dat  hij in die dagen schotschriften 


69 

als deze door den druk gemeen maken kon: wat ten duidelijkste 
blijkt uit de angst en vreeze, waarin hij eenige weken ver- 
keerde, nadat in het najaar van 1625 zijn politiek treurspel 
Palamedes, op aanraden van den schepen Albert Koenraadts 
Burgh geschreven, het licht had gezien. 1) 

Nog duidelijker blijkt de toenmalige staat van zaken uit 
hetgeen een tweetal jaren later in de Amsterdamsche vroed- 
schap voorviel. Daar had de kerkelijke , onverdraagzame partij 
vele en warme aanhangers: mannen als Nikolaas Tulp en 
Reinier Pauw, maar al te zeer gezind om voet te geven aan 
het drijven der predikanten. En zoo goed stonden de kansen 
voor hen , dat het bij de beraadslagingen van een enkele stem 
kon afhangen , welke richting in het vervolg den boventoon 
voeren zou. Bij zulk eene gelegenheid was het, dat de vrij- 
zinnige burgemeester Geurt Diedriks van Beuningen, die „ter 
dood toe krank" geweest was, nog nauwelijks aan de betere 
hand, zijn geneesheer, denzelfden Nikolaas Tulp, raadpleegde, 
of hij al dan niet naar 't raadhuis zou opgaan. Tulp zag hem 
er liever niet, en ontried het, met het oog op zijne zwakte. 
Doch van Beuningen, begrijpende, dat het op zijne stem aan- 
kwam, zette met behulp van een Roomschen dokter de zaak 
door; hij 

«rees 

Al hijgende op, en liet de wagen 

De kranke leen op 't Raethuis dragen, 

Zoo uitgemergelt en gemat: 
Niet eens beducht, of 't schokkend rat 
Of winterlucht zijn' tijd mogt korten. 
En weer op nieuw hem in doen storten» 2) 

en de flinke man smaakte de voldoening „zijn goude vrijheit" 
uit „de klem" te redden. 

Kenmerkten zich onze Hoogescholen door den middeleeuwschen, 
scholastieken geest, die er ten opzichte der philosophie nog 
langen tijd heerschende bleef; onder de studeerende jongeling- 

1) Zie Brandt's, Leven van Vondel. 

2) Vondel. 


70 

schap van die dagen zien wij hier en ginds heldere koppen 
opduiken. Weinigen echter zetten den voet op wijsgeerig terrein, 
en nauwelijks bemerkt men hier , dat aan de overzijde van het 
kanaal een Herbert van Cherbury en een Baco , daar in Italië 
een Leonard da Vinci en een G-alilei, in Duitschland mannen 
als Nicolaas van Cusa, Copernicus, Paracelsus en een Kepler 
aan het werk zijn. Eenzaam en alleen staat tusschen 1610 en 
1620 aan de Utrechtsche hoogesckool een jong theoloog, David 
van G-oorle (Gorlaeus), die de baan der oude atomistiek weder 
op wilde , en ten minste van Gralilei's werken kennis nam : 
't herdenken waard. 1) Zien wij wat verder, dan treffen wij 
aan de Leidsche Universiteit een jonkman aan (1645) , die 
weldra half Europa door de stoute vindingen van zijn door- 
dringend vernuft in verbazing brengen zal , onzen Christiaan 
Huygens. 2) Copernicus' leer, ten onzent nauwelijks doorge- 
drongen , wordt aangevallen , doch vindt terstond verdedigers. 3) 
Maar niets heeft zoozeer de geesten wakker geschud, de pennen 
in beweging gebracht, als de geschriften van den Franschen 
denker, die weinige jaren voor Spinoza's geboorte, in 1629, 
de Nederlanden tot zijne woonstee verkoos: René Descartes. 
Zelden heeft iemand schitterender diensten bewezen dan hij 
aan den vooruitgang van het menschdom. De diepgaande invloed 
zijner wijsbegeerte heeft gewerkt op al zijne tijdgenooten, niet 
het minst op Baruch Spinoza. 

Descartes — wij zijn verplicht eene bladzijde aan hem te 
wijden — is op 31 Maart 1596 geboren te Lahaye tusschen 
Tours en Poitiers. Zijne ouders behoorden tot den landadel. 
In de jaren 1604 tot 1612 werd hij opgevoed in het Jezuïeten- 


1) Hij schreef: Exercitationes pkilosophicae , quibus philosophia theoretica 
fere universa discutitur, et pluriraa ac praecipua peripateticorum dogmata 
evertuntur (Post mortem auctoris editae, etc. Ultra]. 1G20) Vgl. Kurd Lasswitz, 
Gesch. der Atomistik, Hamburg 1890 , 1. S. 333: « ein eiitschiedener Vertreter 
der Atomistik». 

2) P. Harting, Christ. Huygens. Gron. 18G8. 

3) o. a. Wittichius. prof. in de theol. te Nijmegen. 


71 

college La Flèche ; daar gaf hij reeds vele blijken van de 
scherpte van zijnen geest, uitgezonderd de wiskunde, voldeed 
hem geen der wetenschappen, die er onderwezen werden. Zijn' 
leermeester in de wijsbegeerte viel hij lastig met duizend 
tegenwerpingen en bedenkingen; de logica, die men er doceerde, 
dacht hem onnut of gevaarlijk ; de metaphysica en de natuur- 
kunde walgden hem door hunne onhoudbare onderstellingen en 
de duistere taal waarin zij gehuld werden. Na het verlaten 
der school leidde hij eenige jaren een aigezonderd leven in een 
stille achterbuurt van Parijs, om ongehinderd zijne wijsgeerige 
overdenkingen te kunnen voortzetten. Op 't aanzoek van vrienden 
in het burgerlijk leven teruggekeerd , greep onze jonge edelman 
den degen, en diende eenigen tijd als vrijwilliger in het leger 
van Prins Maurits. Reeds toen begon hij zijne gedachten op 
schrift te brengen. 

Daar Maurits na het einde van het Bestand weinig meer 
uitvoerde , ging Descartes , die de wereld wilde zien en het 
drijven der menschen . over in het leger van den hertog van 
Beieren , en streed mede tegen de Protestanten in Duitsch- 
land. In 't bivak zette hij zijne overpeinzingen voort. Gedu- 
rende eenige volgende jaren deed hij verre reizen , in Tirol en 
Bohème, naar A^enetië en Rome, en dacht er, in Frankrijk 
teruggekeerd , een oogenblik over , zich als huisvader te ves- 
tigen. Maar, zooals vele anderen die de waarheid tot leids- 
vrouw verkozen , zag hij af van zijne huwelijksplannen, maakte 
nog even het beleg van La Roebelle mede, en begaf zich 
daarna, drieëndertig jaren oud, naar de Nederlanden, de streek, 
die hem het meest beviel. 

Hij woont er eerst te Amsterdam , even bedaard en kalm te 
midden der drukte van handel en verkeer, als een ander in 
landelijke eenzaamheid ; vervolgens vertoeft hij ook in andere 
steden en dorpen, en werkt er de grootsche gedachten uit , die 
in de school en bij 't bivakvuur in zijn' geest ontkiemd waren. 
Hij komt tot het besluit, dat al 't geen men hem tot nog toe op 
het veld der wetenschap als wijsheid verkondigd, als waarheid 
geleerd heeft , dwaling , niets dan dwaling is , die het goed is 
zoo gauw mogelijk te vergeten ; dat twijfel, voortdurende twijfel 


72 

aan alles , het eenige middel is om tot ware kennis te geraken. 
Ondertusschen vindt hij , welke groote vorderingen mogelijk zijn 
in de natuurkunde , wanneer men bij hare beoefening van de 
wiskunde gebruik maakt; hij geraakt tot een systematisch natuur- 
onderzoek, dat gedeeltelijk ook nog het onze is, en komt op 
grond zijner onderzoekingen en overpeinzingen tot een geheel 
nieuwe wereldbeschouwing. In 1637 zet hij dat alles uiteen in 
zijn „Discours de la Methode", gevolgd door zijne „Dioptrique", 
zijne „Météores" en zijne „Geometrie", en bewijst daarmede op 
hetzelfde oogenblik zijne genialiteit in de wiskunde , de wijs- 
begeerte en de natuurkunde. In kristalhelder Fransch geschreven 
— een nieuw breken met de overlevering — bezorgen hem zijne 
geschriften bij hun verschijnen terstond tallooze bewonderaars en 
vrienden , doch ook — bovenal onder de godgeleerden — bittere 
vijanden. De Utrecktsche hoogleeraar Gijsbert Voetius, een man 
van niet geringe verdienste , maar in godsdienst en wijsbegeerte 
van de uiterste rechtzinnigheid, trekt jaren lang tegen hem 
te velde , en verkondigt den volke , dat de nieuwe wijsbegeerte, 
door Descartes geleeraard , de poorten open zet van den weg , 
die lijnrecht op scepticisme, atheïsme, ja op waanzin uitloopt ! 
Theologen van veel minder beteekenis dan hun meester , schelden 
mede in het koor; de kansels daveren van hun geschreeuw. 
Men streeft er naar eene nieuwe inquisitie in het aanzijn te 
roepen. Onderwijl geeft onze wijsgeer in tal van nieuwe 
geschriften voortdurend blijk van zijn scherpzinnigen geest; 
zijne ontzaggelijke verdiensten worden erkend door den eersten 
minister van zijn vaderland: de kardinaal Mazarin kent hem 
een jaargeld toe „op grond van zijne groote verdiensten, de 
nuttigheid die zijne wijsbegeerte , zijne onderzoekingen en 
langdurige studiën hebben voor het menschdom , als ook 
om hem in staat te stellen zijne schoone proefnemingen 
voort te zetten , die niet zonder kosten kunnen gedaan 
worden." 

De wijsgeerige dochter van Grustaaf Adolf , koningin Christina 
van Zweden , waardeert hem dermate , dat zij hem weet over 
te halen zich te Stockholm te vestigen, (1649), doch, niet 
bestand tegen de guurheid van den Noordseken winter, maakt 


73 

eene korte ziekte op 11 Februari 1650 een einde aan zijn 
welbesteed leven. 1) 

Wil men het hem als eene zwakheid in zijn karakter, als 
een smet op zijn' naam aanrekenen, dat hij, in vrede willende 
leven met de kerk , in 1633 , zijn op de leer van Copemicus 
steunend geschrift vdu Monde"1 aan de vlammen prijs gaf, 
toen hij vernam dat Galilei weinig tijds geleden op grond van 
gelijke meeningen door de inquisitie veroordeeld was : het 
komt ons voor, dat hij door zijne latere geschriften die smet 
grootendeels heeft uitgewischt. En wie is geheel aansprakelijk 
voor zijne daden en karakter? 

Descartes staat bij den aanvang van den nieuweren tijd als 
de grondlegger der wijsbegeerte; heeft Giordano Bruno, in 
zijn mystisch aanschouwen de groote waarheden van de toe- 
komst gevoeld; heeft een Baco van Verulam de wegen, die 
men op moest in vage schemering gezien : Descartes heeft ze 
betreden en voor zijne navolgers gebaand. 

De tijden waren daarvoor rijp geworden. Weinig minder snel 
dan het Darwinisme in onze dagen heeft zich toenmaals het 
Cartésianisme meester gemaakt van de geesten. Binnen weinige 
jaren telde men zoowel onder de artsen als onder de godgeleerden 
een groot aantal aanhangers zijner leer , allen meer ijverig dan 
geniaal. De besten onder hen waren misschien de Leidsche hoog- 
leeraar  Adriaan  Heereboord 2) ,  de Raey 3), en Clauberg. 4) 


1) Literatuur over hem, behalve zijne werken en brieven , Bouiller , Histoire 
de la Philosophie Cartésienne. Paris 1854; E. Saisset , Précurseurs et disciples 
de Descartes. Paris 18G2; A. C. Duker, Schoolgezag en eigen-onderzoek. 
Hist. Krit. studie van den strijd tusschen Voetius en Descartes. Leiden, 
1861; etc. Over zijn' dood is een merkwaardige brief bewaard van Johannes 
van Wullen, geneesheer en ouderling der Luthersche gemeente te Amsterdam , 
die, met zijn collega Magirus, in Sept. 1649 — dus waarschijnlijk tegelijk 
met Descartes , — zich in Zweden vestigde. Hij is te vinden aan 't eind van 
vol. II der werken van Spinoza in de uitgave Van Vloten-Land, en ook bij 
J. de Wal, Mededeel, der Maatschappij v. Ned. Letterk. 1864, blz.  138. 

2) Zie zijne Meletemata Philosophica, etc. Lugd. Batav. 1659. (in 4°); 
hij werd o. a. bestreden door den Deventer dichter-predikant Jacob Revius: 
Statera Philosophiae Cartesianae. Lugd. Batav. (1655(?) 

3) Clavis Philos. Nat. 1655.     4) Defensio Cartes. 1652. 


74 

Wijsgeerige vraagstukken en twisten over philosophiscke 
onderwerpen hebben echter altijd het eigenlijk gezegde volk 
koud gelaten. Moge ook de naam van den grooten man op de 
klap geraakt zijn, is ook de term „Cartesiaan" een tijd lang 
gelijkbeduidend geweest met het woord „atheïst", men mag 
gerustelijk aannemen, dat de zaak zelve over de hoofden is 
heengegaan. De groote meerderheid werd geboren, leefde en 
liefde onder de alledaagsche beslommeringen , verbracht, omdat 
het nu eenmaal zoo behoorde, een groot deel van den Zondag 
in de kerk, en ging ter eeuwige rust weinig minder onnoozel 
dan zij op deze aarde gekomen waren — slaven der sleur. 
Slechts eene kleine minderheid zocht zich rekenschap te geven 
van geloof en meeningen , trachtte op zijne wijze naar waarheid. 
Waren menschen als Jan Pietersz. „Beeltbouwer", die de 
waarheid najaagde tot in de Portugeesche synagoge, witte 
raven , toch vond men er verscheidene op verschillende plaatsen 
van ons land, die zijne voetstappen drukten. Zij scholen bijna 
allen onder de Doopsgezinden, de sekte, die de meeste vrijheid 
liet; enkelen waren, in naam althans, Remonstrantsch. 

Reeds in het eerste kwart der zeventiende eeuw badden 
deze vrijzinnige lieden de gewoonte aangenomen, af en toe 
samen te komen. De gebroeders Jan, Adriaan en Gijsbrecht 
van der Kudde — ontwikkelde landbouwers 1) — wier geslacht 
al voor den Spaanschen tijd in den reuk stond van ketterij , 
hadden oorspronkelijk te Warmond eene vrije gemeente gesticht, 
die echter weldra naar Rijnsburg werd overgebracht. Tweemaal 
'sjaars — op Pinkster, en in de maand Augustus, op den 
laatsten Zondag van de Rotterdamsche kermis — stroomden 
daar de geestverwanten van heinde en ver samen; in lateren 
tijd schonk een rijk gemeentelid hun een ruim vergaderlokaal, 
„het groote Huis", dat in het Oosteinde van het dorp stond, 
en ook gelegenheid bood om tijdelijk te vertoeven. Voor het 
meerendeel schrandere, ver boven het gewone peil ontwikkelde 
kooplieden, verstonden de ., Rijnsburgers" of „Collegianten" — 
de naamsoorsprong is duidelijk — dat officiëele schriftgeleerden 


1) Een  vierde  broeder  was professor in de Hebreeuwsche taal te Leiden. 


75 

hun even onnoodig waren als den eersten Christengemeenten 
in den Apostolischen tijd. Elk volwassene kon , zoo hij daartoe 
roeping gevoelde , zijne medebroeders stichten uit de Schrift. 
Daarbij was de meest mogelijke vrijheid van tekstverklaring, 
algeheele vrijheid van spreken veroorloofd. De leden zelve 
bedienden in hunne bijeenkomsten — die opgeluisterd werden 
door het zingen der schoone liederen van Dirk Rafaëlsz. 
Kamphuizen en andere gemeenteleden — den doop aan vol- 
wassenen (door onderdompeling 1) en het avondmaal. Ook werd 
eene collecte gehouden, waarvan de opbrengst, die gewoonlijk 
zeer ruim was , onder de Rijnsburgsche armen werd verdeeld. 2) 
Waar een voldoend aantal Rijnsburgers bijeen waren, hielden 
zij ook wekelijksche vergaderingen : zoo te Groningen , Leeu- 
warden . Rotterdam en op andere plaatsen. Doch Amsterdam 
stond boven aan. Daar vond men er verscheidene , die hunne 
neiging om alles te onderzoeken, wat op den godsdienst be- 
trekking had , zoo ver dreven , dat zij niet schroomden ook de 
anti-trinitarische geschriften te bestudeeren van een Laelius 
Socinus en een Servet, en, het valt niet te miskennen, zij 
gaven aan de toenmaals zoo verketterde gevoelens dier scherp- 
zinnige mannen de voorkeur boven de rechtzinnige kerkleer. 
Zij speelden een gevaarlijk spel, want de naam „Sociniaan" 
gold in die dagen voor erger dan „Turk" of „atheïst", en wie 
zich tot die gevoelens bekenden . werden als geslagen vijanden 
van kerk en geloof beschouwd. In 1593 hadden de Staten, de 
theologische faculteit te Leiden gehoord, twee Poolsche aan- 
hangers van Socinus' leer, Christophorus Ostorodus en Andreas 
Voidovius , die , uit hun land verdreven , tijdelijk te Leiden 
vertoefden , geboden binnen tien dagen het land te verlaten 
en hunne geschriften in beslag genomen om ze te verbranden. 3) 

1) Zie de afbeelding van het «Groote huis » met zulk eene doopplechtigheid 
bij J. C. van Slee, De Rijnsburger Collegianten, Haarlem, 1895. 

2) Vlg. S. F. Rues, Tegenw. Staet der Doopsgez. in de Ver. Nederl. , 
Amst. 1745. Berigt van de tegenw. Staet der Collegianten of Eijnsburgers 
(daar achter) blz. 277, en J. C. van Slee, De Rijnsburger Collegianten. 

3) Wat niet geschiedde. De meeste werden naderhand uitgegeven; zoo bv. 
een Compendiolum hunner leer, met weerlegging door D. Joh. Cloppenburg, 


76 

Desniettegenstaande verschenen er reeds in Cartesius' dagen 
in Holland enkele Sociniaansche geschriften , in het Latijn en 
in het Hollandsen , waarvan de drukkers en uitgevers gewoonlijk 
op 't kerkhof te zoeken waren. 1) Zelfs zag in 1641 eene Hol- 
landsche overzetting van Mohammeds „Alkoran" — korten tijd 
geleden door den Neurenbergschen predikant Salomon Swigger 
in het Duitsck vertaald — het licht. 2) 

Omstreeks het jaar 1645 begonnen ook de samenkomsten 
der Rijnsburgers binnen Amsterdam eene Sociniaansche tint 
aan te nemen. Zij werden tweemaal 's weeks gehouden , meestal 
ten huize van een Doopsgezinde , Cornelis Moorman , die in 
1646 in „de Corenboot" op de Nieuwe Zijds Achterburgwal, 
in 1647 en volgende jaren op de Lindengracht woonde. Zij 
lazen er eerst de Handelingen der Apostelen en het Boek 
Daniël, later Paulus' brief aan de Romeinen e. a. gedeelten 
van den Bijbel. Bij den oppermachtigen kerkeraad der Her- 
vormde gemeente liepen deze bijeenkomsten al spoedig in de 
gaten, en op 4 April 1647 wist dominee Leupenius, „die sich 
wat naerder op de sake van de Socinianen en haer gevoelen 
geïnformeert hadde" aan den kerkeraad te berichten: „datse 
bij malkanderen komen als vrienden om een praetjen, en als 
hare vergaderinge begint aen te wassen , datse dan beginnen 
d'een of d'andere vrage voor te stellen en te disputeeren , 
ydereen hoorende, maer nymant veroordeelende; sijnde haere 
vergaderinge wel hondert in getale sterek; dat goey fatsoen- 
lijcke lieden daer comen, en datse seer schadelijcke stucken 
soecken te defendeeren." 3) 


Prof. te Franeker: Kort Begrijp van de Opkoinste ende Leere der Socinianen. 
Dordrecht, 1652 , die de geschiedenis van Ostorod en Voidovius verhaalt, 
blz. 27 vlg. Over Laelius Socimis en zijne volgelingen, zie het werk van 
F. Trechsel. Heidelb. 1844; over Servet, een werk van denzelfden schrijver, 
Heidelb. 1839; en Dr. A. v. d. Linde, M. Servet. Gron. 1891. 

1) Vgl. Chr. Sepp, Het Staatstoezicht op de Godsd. Letterk. in de Noordel. 
Nederl. Leiden 1891, blz. 37 e. v. 

2) «Gedrukt voor Barent Adriaensz. Berentsma, Boeckverkooper tot Ham- 
burgh,  1641.» 

3) Door de onwaardeerbare vrijzinnigheid van den tegenwoordigen kerkeraad 
was  ik  in  staat deel VIII tot XIY van hare protokollen, loopende over de 


77 

De kerkeraad, wel begrijpende hoe er dozijnwerk van scha- 
delijke gevolgen ook voor zijne gemeente te vreezen stond, 
wanneer deze school van vrij onderzoek niet in de geboorte 
werd gesmoord, vaardigde terstond eene commissie uit zijn 
midden af. om Burgemeesteren te verzoeken hunne macht en 
authoriteit aan te wenden, en deze „schadelijke en verderfelijke 
samenrottingen" te verbieden. Daar zij niet aanstonds gehoor 
vond, bleef zij gedurende het geheele jaar 1647 daarop aan- 
dringen, totdat zij eindelijk, kunnende berichten wat „dwa- 
lingen noch jongst daer gedreven en geventileert waren", over 
den zondenval, de „toegerekende gerechtigheid Christi" en de 
erfzonde, in den loop van 1648 haar zin kreeg. De bijeen- 
komsten werden gestaakt, of, naar wij vermoeden, op minder 
in het oog loopende wijze voortgezet. 

Het is niet onmogelijk, dat de jonge Spinoza als knaap 
meermalen den beruchten Franschen denker, die in het oog 
viel door zijne kleine gestalte en zijn leelijke tronie, langs 
Amsterdams straten heeft zien dwalen, of wel een praatje 
hooren maken met zijn horlogemaker Brandt op 't Rokin 1), 
maar diens geschriften bleven hem vooreerst nog gesloten 
boeken, daar hij toen waarschijnlijk nog het Fransch niet 
machtig was, en van 't Latijn nauwelijks de beginselen had 
leeren kennen. 2) In zijn omgang met de Christenen had hij 
het Hollandsch , onder zijne geloofsgenooten Portugeesch , 
Spaansch, misschien wat Duitsch — en stellig van de velen 
die tijdelijk te Venetië en Rome vertoefd hadden, ook wat Itali- 


jaren 1646 — 1683 te raadplegen, en zal daaruit veel aan het licht brengen, 
betreffende allerlei feiten, waarover tot op heden een sluier hing. Het hier 
meegedeelde in vol. VIII, op 12 Juli 1646, 3 Maart 1647, 21 Maart 1647, 
4 April 1647. 

1) De onderstelling is van Van Vloten. 

2) Behalve bij Colerus wordt nergens over den Hoogduitschen student, die 
Spinoza in het latijn zou onderwezen hebben, gesproken. Erg betrouwbaar 
schijnt het mij dus niet; en allerlei redenen pleiten voor de veronderstelling , 
dat Spinoza eerst ten huize van Fr. van den Enden die taal grondig heeft 
bestudeerd. 


78 

aansch geleerd; in de Talmoed Thora school was hem het 
Hebreeuwsch geheel eigen geworden : vijf talen alzoo , welke 
men in zijn tijd maar zelden bij Christelijke geleerden ver- 
eenigd vond. 

„Nog was hij geen vijftien jaren oud" — zoo meldt een 
zijner biografen 1), en er is niets aan te voeren, wat die berichten 
logenstraft — „toen hij reeds vraagstukken opwierp en tegen- 
werpingen maakte, waarop zelfs de meest geleerden onder 
de Joden nauwelijks antwoord wisten te geven; en ofschoon 
kinderen op dien leeftijd gewoonlijk nog weinig oordeel des 
onderscheids bezitten, was de jonge Spinoza scherpzinnig 
genoeg om te bemerken, dat zijne twijfeling ook zijn leer- 
meester in verwarring bracht. Vreezende hem boos te maken, 
deed hij , alsof hij zeer voldaan was over diens antwoorden , 
en stelde zich tevreden met ze op te teekenen , om er zich bij 
gelegenheid van te bedienen. Weiervaren in het Hebreeuwsch , 
had hij al spoedig bij het lezen van de Schrift geen hulp meer 
noodig, en hij maakte daarbij zulke juiste beschouwingen, dat 
het den Rabbijnen onmogelijk was, hem te weerleggen: zij 
antwoordden hem op de gewone wijze van onwetende lieden, 
die , als zij geen kans zien, zich uit de moeielijkheden te redden, 
den aanhoudenden vrager beschuldigen van inzichten, die in 
strijd zijn met den Godsdienst. 

„Een zoo dwaze handelwijze bracht den denkenden jonkman 
tot de overtuiging, dat het tijd verspillen was op die wijze de 
waarheid te zoeken. Het volk kende haar niet, en te lang 
reeds was hem opgevallen hoeveel dwaling in de Schrift 
geleerd werd, dan dat hij daaraan nog blindelings gelooven 
kon. Hij besloot dus in het vervolg alleen op eigen kracht 
te vertrouwen, en niets te sparen, onderzoek, noch moeite, 
noch zorg, om de waarheid te ontdekken. 

„Wel moet men met groote en buitengewone geestesgaven 
bedeeld zijn, om, nog voor zijn' twintigsten verjaardag een 
zoo belangrijk en omvangrijk onderzoek aan te durven! Doch 
weldra  bleek ,  dat zijne vermetelheid geen roekeloosheid was. 

1) Lucas. 


79 

Want,  opnieuw de Schrift lezende, werd het hem helder, op 
welke wijze zij opgevat en verklaard moest worden. 

„]\iet die kennis gewapend, herlas hij ook een gedeelte 1) 
van den Talmoed met dezelfde nauwkeurigheid. En, daar 
niemand hem evenaarde in de kennis van het Hebreeuwsch, 
was niets hem te moeielijk; doch weinig vond hij, dat hem 
voldeed. Hij was evenwel te schrander om voorbarig te oor- 
deelen, en wilde zijne gedachten laten rijpen, vóór hij ze geheel 
goedkeurde. 

„Saul Levi Morteira, een man van groot aanzien onder de 
Joden en de geleerdste onder de Rabbijnen van zijn' tijd 2), 
kon niet nalaten het gedrag en de genialiteit van zijn discipel 
te bewonderen. Nauwelijks kon hij begrijpen , hoe een zóó 
scherpzinnig jonkman zóó bescheiden kon zijn als onze Baruch. 
Om hem beter te doorzien, stelde hij hem op allerlei wijzen 
op de proef, en bekende later, dat hij nooit iets had kunnen 
aanmerken op zijn gedrag en karakter. Heeft eene dergelijke 
uitspraak, van die zijde, het aanzien, waarin de jonge geleerde 
bij zijne gemeenteleden stond, niet weinig verhoogd, ijdel 
maakte zij hem niet. Hoe jong hij ook was, hij was te voor- 
zichtig om veel op betuigingen van vriendschap en den lof der 
menschen te bouwen." 

Doch, wij mogen de huiselijke omstandigheden van den jeug- 
digen denker niet geheel uit het oog verliezen. Er loopt eene 


1) Ofschoon ik aan Lucas' geschrift veel grooter waarde toeken, dan tot 
nog toe geschiedde, meen ik door eene eenigszins vrije vertaling de onjuist- 
heden te moeten verbeteren, die de schrijver, als apologeet tot overdrijving 
geneigd, hier en daar gemaakt heeft. Zoo hier: «il lut et relut Ie Talmud». 
Waarschijnlijk zag Lucas nooit de reeks van folianten, die samen «de Tal- 
moed» heeten. 

2) Als bewijs van deze mededeelingen kan, behalve de lofrede, die de 
Barrios op den overleden geleerde hield, stellig ook het vrij groote aantal 
Handschriften van Morteira's werken gelden, welke bewaard worden in de 
Biblioth. der Synagoge. Daaronder zijn er met fraai geteekende initialen en 
vignetten, wonderen van pennekunst, waarschijnlijk uitgevoerd door dankbare 
leerlingen. Ook droegen deze vele van hun eigen geschriften aan hun' gevierden 
meester op. 


80 

sage, dat hij, voor den handel bestemd, reeds vroegtijdig den 
toorn zijns vaders gaande maakte , omdat hij zich geheel aan 
de studie overgaf. 1) Vooral na het overlijden van zijn broeder 
Izaak, in 1649, kunnen daarvoor oorzaken ontstaan zijn, en 
het lijkt mij verkeerd, de sage geheel te verwerpen. Met 
meerdere zekerheid zijn wij echter ingelicht betreffende zwaar- 
dere rampen, welke het gezin van den koopman spoedig achter 
elkander troffen. Nog nauwelijks een jaar gehuwd, schonk 
Mirjam, Baruch's zuster, het leven aan een knaapje, doch 
daalde spoedig daarop ten grave. 2) Weder een jaar later, in 
October 1652, ging opnieuw eene lijkstatie van 't Opregt 
Tapeythuys den langen weg op naar de Ouderkerker begraaf- 
plaats: Michaël geleidde Esther, zijne vrouw, Baruch zijne 
stiefmoeder ter laatste rust. 3) Zóó bleef den ouden Michaël 
dus niets over dan zijne dochter Rebecca — nu gelukkig oud 
genoeg om de huishouding te besturen — , zijn Baruch, die een 
anderen weg bewandelde , dan hij misschien wel had gewenscht, 
zijn schoonzoon, de Casseres, op drie-en-twintigjarigen leeftijd 
reeds weduwnaar, en diens jeugdig kind. Laat ons hopen voor 
den ouden man, dat hij sedert te treurig en neergeslagen 
geweest is, om veel acht te slaan op het doen en laten van 
zijn — nu eenigen — zoon. Want het kan niet lang na den 
dood zijner stiefmoeder, en Baruch's twintigsten verjaardag 
geweest zijn , dat deze , 't met zichzelven eens geworden over 
hetgeen hij van de Hebreeuwsche theologie, en de wetenschap 
zijner leermeesters te denken had , hoe langer hoe minder de 
rabbijnenschool bezocht, en eindelijk geheel wegbleef. De sterf- 
gevallen in de familie konden dat voor de buitenwereld ver- 
klaarbaar maken, zoodat er in den beginne stellig weinig op 
gelet  werd.  Doch,  zijn'  huisgenooten  kan  het niet ontsnapt 


1) Kortholt, de tribus impostoribus. ed. alt. (1700) Praef. 

2) Daniel  de  Casseres  meldde zich later als erfgenaam van den wijsgeer 
aan. 't Opschrift op den grafsteen zijner moeder luidt: 

Sa D.  Miriam  D.  Casseres mr de Semuel D. Casseres f ° em 20 D. Elul 
5411 (8 Sept. 1651). 

3) Sa D.  Ester  m* D. Michaël de Espinoza f° em 22 D. Hesvan 5413 
(26 Oct. 1652). 


81 

zijn , dat de jongeling in dien tijd met meer dan gewonen ernst 
nederzat tusschen zijne boeken , verdiept in de studie of star- 
oogend in gepeins. Veel moet er in zijn brein zijn omgegaan, 
veel moet hij in weinige maanden gewerkt hebben. Sommigen, 
die, zooals hem, de bodem, waarop zij stonden, onder de voeten 
wegzinkt, vervallen tot een alles ontkennende twijfelzucht of 
wel tot een cynische onverschilligheid voor alle hoogere vraag- 
stukken ; anderen vervolgen van dien tijd af alles wat met 
den godsdienst en het geloof in betrekking staat met bitteren 
spot, te scherper, naarmate hun gemoed dieper onder de schei- 
ding geleden heeft. "Wat mag wel de reden zijn , dat de jonge 
Spinoza voor dien val gespaard bleef? Wij zouden haar kunnen 
zoeken in zijne half Oostersche afkomst, maar liever zoeken 
wij haar in hetgeen in die dagen waarschijnlijk zijne lectuur 
is geweest. „Soort zoekt soort" is eene zegswijs , zóó afgezaagd , 
dat zij in onzen tijd niet al te wel meer door den beugel mag; 
maar niet gisteren voor het eerst is de opmerking gemaakt, 
dat een vrome zich liever in zijn Thomas a Kempis , een ketter 
liever in een boekske, dat naar den mutserd riekt, verdiept. 
Zou het te verwonderen zijn als onze Baruch, zelf bezig den 
rug te keeren aan het geloof der vaderen, in de dagen toen 
het hem schemerde , gegrepen heeft naar de werken van anderen, 
die vóór hem hetzelfde gedaan hadden? Op gegronde redenen 
kan, dunkt mij, niemand betwijfelen, dat hij in dezen tijd 
moet hebben kennis gemaakt met het merkwaardige boekje 
van den Spaanschen Jood Leo Abarbanel, dat den titel voert 
„Samenspraken over de Liefde", en door den maker geschreven 
werd , nadat hij in Italië tot het Christendom was overgegaan. 1) 


1) Eeeds was er verschillende malen op gewezen, dat Spinoza deze wijs- 
geerige gesprekken van Leo Abravanel moest gekend hebben, het uitvoerigst 
naar het schijnt door Bernhard Zimmels, in zijn « Leo Hebraeus , einjüdischer 
Philosoph der Eenaissance. Breslau 1886». De sedert teruggevonden katalogus 
van Spinoza's bibliotheek bewees, dat het vermoeden juist was : Spinoza bezat 
eene Spaansche vertaling, die van 1568, 1584 of 1593 kan zijn. De eerste 
Italiaansche druk is van 1585. De tweede: «Dialogi di Amore, composti 
per Leone Medico, di natione Hebreo, et dipoi fatto Christiano (Vinegia). 
Aldus (figl.) 1541» ligt voor mij. Zimmels betwijfelt of Leo wel het Joden- 
dom verliet, maar, naar mij voorkomt, op uiterst zwakke gronden. 

6 


82 

Bij hem heeft onze jeugdige denker — tenzij wij het er voor 
willen houden, dat hij geheel zelfstandig tot dat inzicht ge- 
komen is, wat mogelijk, doch niet waarschijnlijk is, — onder 
meer wat hem later zou te pas komen, de schoone gedachte 
gevonden der intellectueele liefde tot God , die van zijne latere 
wijsbegeerte een belangrijk bestanddeel zou vormen. Ook het 
Nieuwe Testament — evenzeer door „afvalligen" geschreven — 
zal hij in de dagen zijner innerlijke tweespalt wel voor het 
eerst gelezen hebben. Eindelijk kunnen wij vermoeden , dat 
Baruch terzelfder tijd mede eenige geschriften van den, in onze 
dagen zoozeer verheerlijkten, martelaar van het vrije denken, 
Griordano Bruno, in handen vielen. Duitsche geleerden hebben 
het, sedert in 1862 de oudste wijsgeerige verhandelingen van 
Spinoza bekend werden , bijna tot zekerheid gemaakt , dat hij 
in zijne jeugd althans enkele der geschriften van den , op 17 
Februari van het jaar 1600 op het Campo dei Fiori te Rome 
verbranden ketter gelezen heeft. 1) Is de zaak ook niet afdoende 
bewezen — immers in den sedert teruggevonden katalogus 
zijner boekerij komt geen enkel werk van den Italiaanschen 
vrijgeest voor — toch valt er weinig tegen in te brengen ; 
doch hier past de meest mogelijke omzichtigheid. Want de 
geschriften van den gewezen monnik waren op verschillende, 
zeer ver uit elkander gelegen plaatsen gedrukt, en toen stellig 
reeds vrij zeldzaam. Misschien heeft hij er enkele van een' 
verzamelaar onder zijne geloofsgenooten ter leen ontvangen. 2) 
In Bruno's werken vond de jeugdige waarheidzoeker eene 
breedere en schoonere opvatting uiteengezet van die panthe- 
ïstische wereldbeschouwing , welke hem stellig reeds had aan- 
getrokken  in  dien  ijlen  en  vagen  vorm ,  in  welke  ook  de 


1) Men zie over deze kwestie o. a. Chr. Sigwart, Spinoza's neuentdeckter 
Tractat u. s. w. Gotha 18GG; R. Avenarius, Ueber die beiden ersten Phasen 
des Spin. Pantheismus. Leipzig 18G8; Car. Schaarschmidt , B. de Spinoza 
«Korte Verhandeling», etc. Amst. 18G9. 

2) Mijns inziens kunnen dat slechts Italiaansche geweest zijn — aangezien 
er alle reden is voor het vermoeden, dat Sp. de overige, in het Latijn ge- 
schreven , toen nog niet voldoende verstond — en wel : De la causa , principio 
et uno, De Fmfinito, universo e mondi (1584) en Degli eroici furori (1585). 


83 

Kabbalistiek haar huldigt 1) ; bovendien zijn zij hem onge- 
twijfeld ten spoorslag geweest tot grondiger studie van wis- 
en natuurkunde. 

Het kon niet lang duren of het zoo geheel veranderde gedrag 
van Morteira's besten discipel moest wel de aandacht trekken 
van zijne geloofsgenooten. „Hij werd zoozeer beheerscht door 
de liefde tot de waarheid" — zegt een zijner biografen 2) — 
„dat hij bijna met niemand meer omgang hield. Doch, welke 
voorzorgen hij ook nam om de anderen uit den weg te blijven , 
er zijn gelegenheden bij welke een fatsoenlijk mensch geene 
ontmoeting vermijden kan, welk gevaar er ook in moge 
schuilen. 

„Onder de jonge lieden, die zich het meest beijverden om 
verkeer met hem aan te knoopen, waren twee jonge mannen, 
die hem, onder het voorwendsel, dat zij zijne meest vertrouwde 
vrienden waren , bezwoeren , hun zijne werkelijke gevoelens 
kenbaar te maken. Zij hielden hem voor, dat hij van hun 
kant niets te vreezen had, hoe zijne meeningen ook mochten 
luiden ; immers hunne nieuwsgierigheid had geen ander doel , 
dan tot heldere inzichten te geraken, waar zij zelve twijfelden. 

„De jonge Spinoza, verwonderd over eene zoo weinig ver- 
wachte toespraak , bleef eenigen tijd zwijgen ; doch eindelijk 
zich door hun aanhouden gedwongen ziende iets te zeggen, 
wees hij er hun al lachende op, „dat zij immers Mozes en de 
Profeten hadden, ware Israëlieten, die over alles hadden be- 
slist. Die konden zij volgen , zoo zij oprechte Israëlieten waren." 

„Als ik hen geloof moet schenken," antwoordde een der 
jongelieden,  „dan  zie  ik  niet  in,  dat  er  eenig onstoffelijk 


1) Zie Franck, La Cabbale. (Paris, 1843) p. 159, 180, 213. 

2) Lucas. Bayle en Colerus geven ons betreffende Spinoza's afscheuring 
van de synagoge niet de minste inlichtingen. Naar mij voorkomt heeft Lucas 
ons wel geen stenographisch verslag, maar toch een in alle hoofdzaken juist 
en betrouwbaar verhaal bewaard van de gebeurtenissen, die aan den banvloek 
vooraf gingen. Waarschijnlijk heeft Spinoza in lateren tijd meermalen aan 
zijne vrienden deze belangrijke episode uit zijn leven medegedeeld. In het 
protokolboek der gemeente is daaromtrent niets te rinden. 


84 

wezen bestaat, noch dat God onlichamelijk is, noch dat de 
ziel onsterfelijk is, of dat de Engelen werkelijke wezens zijn. 
Wat dunkt n daarvan," vervolgde hij, zich tot Spinoza wen- 
dende: „heeft God een lichaam? Bestaan er Engelen? Is de 
ziel onsterfelijk?" 

„Aangezien er niets onstoffelijks of onlichamelijks in de 
Schrift voorkomt," zeide de aangesprokene, „beken ik, dat er 
niets tegen is om aan te nemen, dat God een lichaam heeft, 
en dat te minder, omdat God groot is, zooals de koninklijke 
zanger spreekt. 1) Het is echter onmogelijk, zich iets groots 
voor te stellen zonder uitgebreidheid, en daaraan verbindt 
men onwillekeurig de gedachte van lichamelijkheid. Wat de 
geesten aanbetreft, zooveel is zeker, dat de Schrift hen niet 
beschrijft als werkelijke en blijvende wezens , maar eenvoudig 
als schimmen, die Engelen genoemd worden, omdat God zich 
van hen bedient om zijn wil kenbaar te maken. 2) Zij zijn onzicht- 
baar, wegens hun ijlen en doorzichtigen aard, die slechts 
waargenomen kan worden, zooals men beelden ziet in den 
spiegel , in den droom of in den nacht ; zooals Jakob in den 
slaap de engelen zag opklimmen en afdalen langs eene ladder. 
En de reden, waarom wij nergens lezen, dat de Joden de 
Saduceeërs in den ban gedaan hebben, die niet geloofden aan 
het bestaan van Engelen, is deze, dat het Oude Testament 
nergens gewag maakt van hunne schepping. Wat de ziel aan- 
gaat, het woord ziel wordt overal gebruikt om het leven, dat 
wat leeft , aan te duiden, 't Is dus onnoodig om naar gronden 
te zoeken , waarop hare onsterfelijkheid steunen kan. Het tegen- 
deel echter blijkt op honderd plaatsen en niets zou gemakke- 
lijker te bewijzen vallen; maar 't geeft geen pas hier daarover 
te spreken." 

„Het weinige, dat gij er van zegt," hernam een der vrienden , 
„zou zelfs de meest ongeloovigen kunnen overtuigen. Maar, 
voor uwe vrienden is dat nog niet genoeg: zij verlangen iets 
dat stelliger is ,• en het onderwerp is te belangrijk om er licht- 
vaardig over heen te loopen. Voor 't oogenblik willen wij ons 


1) Psalmen 48 : 2. 2) ayythoc, = bode , afgezant. 


85 

slechts voldaan houden, onder voorwaarde, dat gij het gesprek 
een andermaal hervatten wilt." 

„ Spinoza , die niets liever zag dan dat er een einde kwam 
aan het onderhoud, beloofde alles wat zij maar wilden; doch 
in het vervolg vermeed hij zorgvuldig elke gelegenheid die 
zij zochten om het weder aan te knoopen. Inziende, dat de 
menschelijke nieuwsgierigheid slechts zelden goede bedoelingen 
heeft, bestudeerde hij het gedrag zijner „vrienden". En hij 
vond daarop zooveel aan te merken , dat hij den omgang met 
hen afbrak en niet meer met hen wilde spreken. 

„Zijne „vrienden", bemerkende van welk voornemen hij 
zwanger ging, stelden zich in den beginne tevreden met daar- 
over onder elkaar te grommen, in de meening, dat het hem 
slechts te doen was , om hen op de proef te stellen. Doch, toen 
zij alle hoop vervlogen zagen om hem te buigen, zwoeren zij 
zich te zullen wreken. Om dat met meerdere zekerheid te doen , 
begonnen zij hem zwart te maken in de oogen des volks. Zij 
strooiden uit, „dat het verkeerd was te gelooven, dat de jonge 
Spinoza eenmaal een steunpilaar der synagoge zoude worden; 
dat het er veel meer op leek, dat hij het geloof der vaderen 
zou verwoesten , daar hij niets dan haat en verachting koesterde 
voor de wet van Mozes; dat zij, op aanraden van Morteira, 
zijn omgang hadden gezocht , doch dat zij weldra uit zijne ge- 
sprekken hadden gemerkt , dat hij een goddeloos mensch was ; 
dat rabbi Morteira, hoe geleerd hij ook zijn mocht, zich ver- 
giste en zich grootelijks bedroog met zóó goed over hem te 
denken; dat zelfs zijn voorkomen hun reeds vrees aanjoeg." 

„Dit gerucht, in alle stilte uitgestrooid, werd weldra alge- 
meen bekend, en toen zij de gelegenheid schoon zagen om het 
meer onder de aandacht te brengen, deden zij bericht aan de 
Wijzen der Synagoge 1), die zij zoozeer tegen hem opzetten, 
dat er weinig aan ontbrak , of de beschuldigde was ongehoord 
veroordeeld geworden. 

„Nadat de eerste opwelling van toorn wat gezakt was, 
ontving  onze  Baruch  bevel  voor  hunne  vergadering  te ver- 


1) de Chachamim. 


86 

schijnen. Daar zijn geweten hem van niets kwaads beschuldigde 
ging hij blijmoedig ter Synagoge. Zijne rechters keken bedroefd 
ter aarde, en, blakende voor de eere Grods, hielden zij hem 
voor , dat zij , na de goede meening die zij hadden opgevat 
over zijne vroomheid, slechts moeielijk gelooven konden aan 
de slechte geruchten, die over hem in omloop waren. Dat zij 
hem dus voor zich hadden ontboden om de waarheid te ver- 
nemen; dat zij hem geroepen hadden in de kwelling huns 
harten, om rekenschap te geven van zijn geloof. Dat hij be- 
schuldigd was van de meest ontzettende van alle misdaden, 
namelijk verachting van de Wet. Dat zij vurig wenschten , dat 
hij zich van die blaam kon zuiveren, doch dat er, zoo hij 
overtuigd werd, geen straf streng genoeg was, om hem te 
straffen." 

„Vervolgens bezwoeren zij hem, hun te zeggen of hij schuldig 
was , en , toen zij zagen dat hij het ontkende , traden zijne 
valsche vrienden , die tegenwoordig waren , naar voren , en 
beweerden onbeschaamd: „dat zij gehoord hadden, hoe bijden 
draak stak met de Joden, als bijgeloovige lieden, geboren en 
opgevoed in onwetendheid ; die niet weten wat God is , en toch 
de stoutheid hebben zich gijn volk te noemen, met verachting 
van andere volkeren. Dat de Wet, volgens hem, ingesteld was 
door een man, die wel is waar in de politiek veel hooger stond 
dan zij , doch die in onwetendheid van natuurkennis en god- 
geleerdheid voor hen geen haarbreed onderdeed ; dat men echter 
met een ons gezond verstand het bedrog kon ontdekken, en 
wel even dom moest zijn als de Joden ten tijde van Mozes, 
om nog aan zijne beweringen vast te houden." 

„Dat alles, waarbij nog kwam hetgeen hij over Grod, de 
Engelen en de Ziel gezegd had — want ook dat vergaten zijne 
aanklagers niet te vermelden — ontstelde de geesten dermate, 
dat zij anathema riepen, vóór nog de beschuldigde tijd had een 
woord tot zijne rechtvaardiging te zeggen. 

„De rechters, bezield van een heiligen ijver voor de ont- 
heiligde Wet, ondervroegen, drongen en bedreigden hem, ja 
zochten hem zelfs vrees in te boezemen. Doch op dat alles 
antwoordde  de  beschuldigde  —  zeker overtuigd dat met hen 


87 

niet te redeneeren viel — slechts dit, „dat al hun misbaar 
hem slechts tot medelijden bewoog; dat hij gaarne ja en amen 
wilde zeggen op de beweringen van zóó goede getuigen, als 
men meende onwraakbare getuigenissen noodig te hebben." • 

„Toen Morteira vernam, in welk gevaar zijn leerling ver- 
keerde, snelde hij terstond ter Synagoge; en, plaats genomen 
hebbende onder de rechters, vroeg hij hem af „of hij de goede 
voorbeelden, welke hij hem gegeven had, misschien had ver- 
geten? Of zijn verzet soms de vrucht was van de zorg, die 
hij aan zijne opvoeding had besteed? Of hij niet vreesde te 
vallen onder de handen van den levenden Grod? Dat het schan- 
daal reeds groot was, doch dat er nog tijd was voor berouw." 

„Nadat Morteira al zijne welsprekendheid had uitgeput 
zonder de flinkheid van zijn' leerling aan het wankelen te 
brengen, nam hij een geduchter toon aan, en drong hem, als 
Hoofd der Synagoge, te kiezen tusschen het berouw en de 
«straf, met de bedreiging, dat hij hem in den ban zoude doen , 
zoo hij niet terstond teekenen gaf van boete en berouw. 

„Zonder zich in het minst te ontzetten, antwoordde zijn 
leerling, „dat hij zeer wel bewust was van het gewicht van 
een dergelijk dreigement ; doch dat hij , in ruil voor de moeite, 
welke Morteira zich gegeven had om hem in te wijden in de 
Hebreeuwsche taal, dezen gaarne wilde onderrichten in de 
juiste wijze van den ban uit te spreken." Vertoornd in den 
hoogsten graad, braakte daarop de rabbijn al zijn gal over 
hem uit , sloot , na eenige koele verwijten de vergadering , en 
verliet de Synagoge , zwerend , dat hij slechts zoude terug 
komen met den banbliksem in de hand. Want, hij hield zich 
stellig overtuigd, dat zijn leerling den moed zou missen om 
den banvloek af te wachten." 1) 

Zijn deze gebeurtenissen werkelijk, zooals wij reden hebben 
te veronderstellen, voorgevallen in den loop van het jaar 1653, 
dan is het jammer, dat geen van Spinoza's tijdgenooten de 
moeite heeft genomen ons mede te deelen, hoe dit alles werd 


1) Tot zoover voor 't oogenblik Lucas. 


88 

opgevat in den familiekring van den jeugdigen wijsgeer , binnen 
het Opregt Tapeythuys ? Ongetwijfeld is zijne verhouding tot 
zijn' vader, tot zijne zuster en zijn' zwager eene andere ge- 
worden dan voorheen het geval was. Is misschien de deur der 
ouderlijke woning voor den afvallige gesloten? Wij weten het 
niet; doch iets van dien aard wordt waarschijnlijk, door het- 
geen daarop weldra volgde. Want, toen Baruch's vader, de 
oude Michaël d'Espinoza op 30 Maart 1654 overleed, en te 
Ouderkerk ter aarde besteld was 1), onstond er twist tusschen 
de erfgenamen over zijne nalatenschap. 

„Toen men de erfenis zou gaan deelen," zoo meldt Colerus , 
„zochten zijne zusters" — lees: zijne zuster Rebecca en zijn 
zwager de Casseres — „hem uit te sluiten, en niet tot de 
deeling toe te laten 2). Doch hij dwong hen daartoe langs 
gerechtelij ken weg. Toen men echter aan het deelen zoude 
gaan , liet hij hun alles behouden , voor zich zelven slechts een 
goed bed vorderend, en een daarbij behcorend behangsel" 
(gordijn). Een ander berichtgever (Lucas) schrijft: „van zijn 
vader erfde hij niets, dan eenige verwarde handelszaken. 
Maar diegenen onder de Joden , met welke de goede man 
handel had gedreven , bemerkende dat zijn zoon niet de man 
was om zich met hunne bedriegerijen op te houden , bemoeie- 
lijkten hem derwijze , dat hij hun liever alles behouden liet , 
dan zijne rust op te offeren aan eene onzekere hoop." 

Na deze blijken van onbaatzuchtigheid keerde onze jonge 
wijsgeer voor goed den rug toe aan zijne familie en het geheele 
Jodendom.  Al was zijne uittocht uit Israël nog niet door een 


1) Grafsteen te Ouderkerk : Sa do bemaventurado Michael D. Espinoza que 
fo em 10 D. Nisan A° 5414. 

Ik meen er hier op te moeten wijzen, dat de Hr. De Castro en Dr. David 
Kaufmann (in zijne noten op den katalogus van Sp.'s bibliotheek) de Joodsche 
tijdrekening van de grafsteenen op verschillende wijze inlerpreteeren. Soms 
loopt het verschil over eenige weken. Ik achtte het wenschelijk mij aan den 
eerste te houden,, onderwijl ik tevens de inscripties afdruk, welke ieder in 
staat stellen den juisten datum te berekenen. 

2) Dit bericht kan naar mij voorkomt niet juist zijn, tenxij de gebeur- 
tenissen werkelijk op elkander zijn gevolgd zooals ik ze heb voorgesteld. 


89 

kerkelijk besluit bezegeld, al hoopte men nog langen tijd den 
veelbelovenden jonkman op de een of andere wijze tot het 
geloof der vaderen te kunnen terug brengen , voor hem zelven , 
weinig geneigd als hij was tot veinzen en konkelen, moet het 
vast gestaan hebben, dat hiermede de laatste banden , welke 
hem aan zijne geloofsgenooten bonden, onherroepelijk verscheurd 
waren. Onwillekeurig dringt zich hier de vraag aan ons op , 
tot wie hij zich na deze scheiding gewend heeft? Immers, hij 
verstond geen ambacht; en was het over het algemeen in dien 
tijd lastig, alleen door kennis aan den kost te komen, zijne 
kennis leende zich daartoe al bijzonder slecht. 

Wij hebben een bericht daaromtrent, dat wij geheel ver- 
trouwen, ook al bleef ons de berichtgever onbekend. „Wijl 
Spinoza" — zoo zegt hij — „nu niet wist hoe hij aan den 
kost zou komen, hield hij zich zeer vroom en ging tot de 
Doopsgezinden, welke hem geld en onderhoud verschaften, 
omdat zij overtuigd waren, dat het onwaar was, dat Spinoza 
zulke wonderlijke en booze meeningen aankleefde. In 't bijzonder 
waren er enkele , die zeer gemeenzaam met hem omgingen , 
en, daar zij op bepaalde tijden samenkomsten hielden, waarin 
zij vrijelijk met elkander spraken over godsdienstige en wijs- 
geerige aangelegenheden, had hij deze tot zijne bijzondere 
gevoelens overgehaald."  1) 

Daargelaten de onwelwillende gezindheid, welke in deze 
woorden doorstraalt, is er in het gezegde, op zich zelf reeds 
hoogst waarschijnlijk , niets dat strijdt tegen hetgeen wij met 
zekerheid weten. En wij mogen gerustelijk aannemen, dat de 
roep van vrijzinnigheid en humaniteit , welke van de Doops- 
gezinde  Collegianten  binnen  Amsterdam  uitging ,  ook  onzen 


1) Woorden van den ouden man in de herberg «de Bremer Hopman» tot 
Gottlieb Stolle (S. 485). Dit merkwaardige bericht zal men in zijn geheel, 
alsook de mededeelingen van Jan Rieuwertsz. jr. , aan denzelfden reiziger, 
onder de bijlagen vinden. Met bet bier gezegde stemt overeen het bericht 
bij Lucas, luidende: «Le peu d'habitude qu'il avait depuis quelque temps 
avec les Juifs, 1'obligeant d'en faire avec les Chrétiens,» etc. en zelfs dat 
bij Colerus (Holl. herdruk, blz. 6, 7) ofschoon deze de zaken niet in het 
juiste verband brengt. 


90 

Spinoza moet ter oore gekomen zijn. Het is niet onmogelijk, 
dat hij reeds in de dagen , die aan zijn breken met de Synagoge 
vooraf gingen, hetzij uit nieuwsgierigheid, hetzij op aanraden 
van een' doopsgezinden vriend , wel eens eene enkele vergadering 
dezer verdraagzame lieden heeft bijgewoond. Vóór wij echter 
den lezer in dezen kring kunnen binnen leiden is het wenschelijk , 
om verwarring te voorkomen , eerst zijne geschiedenis als Jood 
— al was het nog slechts in naam — tot het einde toe te 
vervolgen. 

Had Morteira verwacht , dat zijn gewezen discipel den moed 
en vastheid van karakter zoude missen om den banvloek met 
zijne ontzettende gevolgen af te wachten , hij vond zich deerlijk 
bedrogen. „Mocht hij ook goed ingelicht zijn over het groot 
verstand van zijn leerling, diens moed sloeg hij veel te gering 
aan." 1) Stellig heeft de Joodsche kerkeraad den jeugdigen 
denker nog verschillende malen voor zich geroepen ; op allerlei 
manieren is er beproefd den jongen geleerde af te brengen 
van zijne „verderfelijke" meeningen; men hield hem voor, in 
welken „afgrond" hij op het punt stond zich te werpen; men 
bood hem, naar gemeld wordt, zelfs een groot jaargeld 2) aan , 
indien hij in het Jodendom blijven , en, al was het slechts voor 
het oog der wereld, de gebruiken van het geloof der vaderen 
houden wilde 3): doch niets was in staat zijn karakter aan 
het wankelen te brengen of hem zijne meeningen te doen ver- 
loochenen. 

Is het misschien na den afloop van het laatste verhoor 
geweest, toen, wat men natuurlijk zijne „halsstarrigheid" 
noemde,  ten  duidelijkste gebleken was, dat een zeloot onder 


1) Ik volg hier Lucas, ofschoon niet letterlijk. 

2) 't Zelfde heeft hij (Spinoza) dikwils zoo aan zijnen huisheer, als aan 
andere betuigd, voorgevende dat voornoemde pensioen tot 1000 gulden vast- 
gesteld was, dog hij voegde altoos daarbij, dat hij om geen 10000 gulden 
met zoodanigen huik ter Synagoge wilde gaan, overmits hij waarheid zogt, 
en geen schijn. (Colerus, herdruk, blz. 7). 

3) Eerste bericht over dit feit bij P. Bayle; vervolgens hetzelfde bij Jan 
Rieuwertsz. jr.. eindelijk omstandiger bij Colerus. 


91 

zijne geloofsgenooten den jongen man in de duisternis van den 
avond voor de poort der Synagoge opwachtte , en door een 
dolkstoot een einde trachtte te maken aan het leven van den 
„gevloekten renegaat"? Het is zeer wel mogelijk; doch hetzij 
dit nu, hetzij 't eerst later gebeurd is 1), Spinoza had het 
gevaar zien aankomen, zoodat, door eene vlugge beweging 
het wapen zijn doel miste, en slechts zijne kleederen door- 
boorde. Naar bericht wordt 2) gaf dit vooral hem aanleiding 
om een eindweegs buiten Amsterdam, aan den weg naar 
Ouderkerk, bij iemand te gaan inwonen. 

Zoo waren dan alle aangewende pogingen vergeefsch gebleken , 
en had Spinoza ondertusschen den leeftijd bereikt, waarop men 
kon verwachten , dat hij als man wist wat hij wilde. Op grond 
van al het voorgevallene, en stellig ook, omdat het gezag in 
de kleine gemeente diende gehandhaafd te blijven , werd nu 
het tijdstip bepaald, waarop men den banvloek over hem uit- 
spreken, hem uitwerpen zou uit de gemeente. Vooraf werd 
hem daarvan bericht gezonden. „Weizoo", zou hij gezegd 
hebben tot den man, die hem de boodschap bracht, „men dwingt 
mij tot niets, dat ik ook uit mij zelven niet zoude gedaan 
hebben, hadde ik niet gevreesd voor het schandaal. Maar, als 
men toch niet anders wil, dan ga ik met genoegen den weg 
op, die voor mij open ligt, en troost er mij mee, dat mijne 
uittocht onschuldiger is , dan die van de Israëlieten uit Egypte , 
ofschoon ik al even weinig weet , waarvan ik in 't vervolg zal 


1) Tevergeefs heb ik de boeken van Mijne Heeren van den Gerechte 
gedurende deze jaren doorgezocht om over den aanslag iets naders te ver- 
nemen. Het is dan ook niet waarschijnlijk, dat Spinoza de zaak aangegeven 
heeft bij het gerecht. Immers, dan waren hem allicht de doorboorde klee- 
deren af gevorderd als bewijsstukken — welke hij echter na 1670 in den 
Haag nog bezat, 't Is echter waarschijnlijker dat P. Bayle, die meldt, dat 
de aanslag gepleegd werd , toen Sp. op een avond uit den Schouwburg kwam. 
gelijk heeft. In dat geval moeten wij hem na 't uitspreken van den banvloek 
stellen. 

2) Bericht bij Colerus. dat ik niet erg vertrouw, wijl het nergens beves- 
tigd wordt. Is er al iets van waar, dan moet Spinoza even buiten de poort, 
nog onder den rook der stad gewoond hebben, zoodat niets hem belette 
dagelijks binnen de muren te verkeeren. 


92 

moeten leven, als zij. Want ik" — zoo voegde hij er ironisch 
bij — „ heb niemand iets ontnomen , en hoe onrechtvaardig 
men mij ook moge behandelen, ik kan er mij op beroemen, 
dat men mij niets te verwijten heeft." 1) 

Wij mogen vertrouwen , dat zich op den bepaalden dag , den 
zesden der maand Ab van het jaar der Schepping 5416 , 
d. w. z. op Donderdag, 27 Juli, 1656 eene breede schare 
verzamelde in de Synagoge. Toen de ure gekomen was , traden 
de rabbijnen Saul Levi Morteira, en Izaak Aboab — Menasseh 
ben Israël vertoefde toen ter tijd te Londen — met ernstige, 
bedroefde gezichten het gebouw binnen ; een hunner besteeg 
het bidgestoelte 2), en las de zwijgende menigte den volgenden 
banvloek voor: 

„De ïïeeren van den Kerkeraad doen u te weten , hoe zij , 
sedert langen tijd kennis hebbende van de slechte meeningen 
en werken van Baruch d'Espinoza , hem op verschillende wegen , 
en door beloften, poogden terug te brengen van zijn slechten 
weg , en , hem niet kunnende genezen , maar integendeel dage- 
lijks meerder kennis krijgende van de afschuwelijke ketterijen 
die hij deed en leerde , en de ontzettende daden , die hij beging , 
waarvan zij vele geloofwaardige getuigen erlangden , die spraken 
en getuigden in tegenwoordigheid van gezegden Espinoza, 
waardoor hij overtuigd werd. Toen dit alles in tegenwoordig- 
heid der H. H. Chachamim 3) onderzocht werd, besloten zij, 
met hun goedvinden, dat gezegde Espinoza zou gevloekt en 
gebannen worden uit het volk van Israël , gelijk zij thans in 
banvloek stellen en met den volgenden banvloek doen: 

Met het oordeel der Engelen en de uitspraak der Heiligen 
vloeken , bannen , verwenschen en vervloeken wij Baruch 
d'Espinoza, met toestemming van den gezegenden God en 
geheel deze heilige gemeente., voor de Heilige Boeken der 
Thora en de 613 voorschriften welke daarin geschreven staan , 


1) Lucas. 

2) Colerus  schrijft  dat  Izaak  Aboab,  Lucas dat Morteira het was. Ik 
durf niet beslissen. 

3) De opperrabbijnen , Morteira en Aboab. 


93 

met den banvloek, waarmede Jozua Jericho vloekte, met de 
verwenschingen , waarmede Eliza de kwajongens verwenschte , 
en met alle vervloekingen welke in de wet geschreven zijn. 
Vervloekt zij hij bij dag , en vervloekt bij nacht , vervloekt in 
zijn liggen en vervloekt in zijn opstaan, vervloekt in zijn 
uitgaan en vervloekt in zijn ingaan; nimmer moge de Heer 
hem vergeven, en voortaan de woede des Heeren en Zijnijver 
op dezen mensch branden , en hem opleggen alle de vloeken , 
geschreven in het boek dezer wet. En de Heer zal zijn naam 
verdelgen van onder den Hemel , en de Heer zal hem uitstooten 
ten verderve uit alle de stammen Israëls, met al de verwen- 
schingen van 't firmament, geschreven in het boek dezer wet. 
En gij, verkleefden aan den Heer uwen God, blijft heden allen 
behouden ! 

Wij waarschuwen , dat niemand hem mondeling mag spreken, 
noch bij geschrifte, niemand hem eenige gunst bewijzen, niemand 
onder één dak met hem verblijven, niemand op vier ellen 
afstands van hem, niemand eenig geschrift lezen, door hem 
gemaakt of geschreven." 1) 

De man, op wien dezen „bliksem der verdoemenis" werd 
nedergeslingerd, was — tot zijn geluk — bij dat alles niet 
tegenwoordig. Waarom zou hij ook? Immers, toen hij het 
laatste aanzoek tot terugkeer van de hand wees, was daar- 
mede de scheiding onherroepelijk geworden , 2) en 't was stellig 
onnoodig , zich bloot te stellen aan de woede van het gepeupel. 


1) Ik vergeleek den Port. tekst door van Vloten in 't Supplementum 
gepubliceerd met het oorspronkelijke stuk in het gemeenteprotokol : het is 
daarmede eensluidend, behalve dat in 't origineel nog meerdere afkortingen 
voorkomen. De letters D. B. moeten stellig verklaard worden als Dios 
Benditto,  en  niet — als bij Van Vloten — met «tribunali Ecclesiastico. » 

Men vergelijke de Banformule in het boek Kolbo (Kimini 1526; of Venetië 
1567, fol. 144) die in verschillende opzichten overeenstemt. De vertaling 
daarvan, bij Colerus blz. 16, is vrij nauwkeurig. 

2) Colerus verzekert, dat Spinoza afschrift van den banvloek heeft ont- 
vangen. "Waarschijnlijk lijkt het mij niet. 't Is opmerkelijk, dat Lucas hier 
ook bij algemeenheden blijft, en geen woord betreffende den inhoud weet 
te melden. 


IV. 


De  CoLLEGIANTEN. 

De bijeenkomsten der Collegianten binnen Amsterdam, in 
1648 schijnbaar gestaakt, begonnen in September van het jaar 
1650 wederom de aandacht te trekken van den kerkeraad. 
Opnieuw was het Cornelis Jansz. Moorman op de Lindengracht, 
die zijn huis voor de vrienden openstelde ; daar kwamen zij 
den eenen Zondag, 's avonds ten vijf of zes uren, bij elkander 
met het gewone doel: het lezen en vrijelijk verklaren van een 
gedeelte der H. Schrift ; op den volgenden Zondag vergaderden 
zij — stellig om minder in het oog te loopen — „opdeHaer- 
lemmerdijck bij het pleijn, ten huyse van een Engelsman, 
daer deselve syde een cruydenierswinckel is." 1) Zooals van 
zelf spreekt ging spoedig daarop eene commissie uit den 
kerkeraad naar Burgemeesteren , opdat deze de vergaderingen 
der „nieuwe dwaalgeesten " mochten verbieden; zoo welwillend 
mogelijk ontboden Amsterdams burgervaderen de leiders op 
't Stadhuis, die — volgens mededeeling van burgemeester 
Oetgens van Waveren 2) — in 't eerst „hadden gesocht sich 
te excuseeren, maar eyndelyck soo eenigermate aengenomen 
haer naer 't goedtvinden van de E. Heeren te reguleeren", en 
dus opnieuw de bijeenkomsten gedurende eenigen tijd staakten. 

Cornelis  Jansz.  Moorman,  geboren in het jaar 1600 en te 


1) Protokollen  van  den Kerkeraad, Vol. VIII; vergaderingen van 22 en 
29 Sept. 1650. 

2) Protokol ibid. op G en 27 Oct. 1G50. 


95 

Amsterdam op 5 Juni 1670 overleden 1) heeft wel jaren lang 
zijn huis voor de vergaderingen der Collegianten beschikbaar 
gesteld, doch schijnt overigens weinig bekend te zijn geworden. 
Altemet mag hij ook zijn rol wel eens opgezegd hebben, doch 
tot de belhamels onder de nieuwlichters heeft hij niet behoord. 
De eigenlijke leiders der Amsterdamsche Collegianten waren 
Daniël van Breen, Adam Boreel, en Galenus Abrahamsz. 
de Haan. 

Van Breen was naar men wil in 1594 te Haarlem geboren 2), 
en behoorde in 1618 en 1619 tot de ijverigste studenten inde 
godgeleerdheid en de warmste vereerders van Episcopius. Als 
secretaris volgde hij zijne Remonstrantsche leermeesters naar 
de Dordtsche synode. Na de veroordeeling der Remonstranten 
vertoefde hij eenigen tijd te Straatsburg , waar hij het gevoelen 
van Schwenkfeld betreffende het Godsrijk omhelsde 3). In 1621 
te Haarlem teruggekeerd, hield hij nog een tijdlang tot de 
Remonstranten, doch langzamerhand veranderden zijne gevoelens 
geheel van de hunne, en eindelijk stond hij op het stuk van 
't bekleeden van overheidsambten en de weerloosheid geheel 
aan de zijde der Doopsgezinden. Daarbij deed hij zich door 
woord en geschrift kennen als een voorstander van het geloof 
aan het duizendjarig rijk van Christus op aarde , een gevoelen, 
dat , steunend op de voorspellingen in de Schrift en de grootsche 
gebeurtenissen , waardoor de tijden zich kenmerkten , in de 
zeventiende eeuw zeer vele uitstekende koppen op hol gebracht 
heeft. Hij vestigde zich later te Amsterdam , waar hij al spoedig 
kennis  aanknoopte  met  den  geleerden  Zeeuw Adam Boreel, 


1) Benthem, Holl. Kirch- und Sehulenstaat (1698; l, 895. Na zijn dood 
verschenen : Alle de na-gelaten Schriften , handelende van Goddelycke Zaecken. 
Amst. Jan Rieuwertsz. 1671. in fol. 

2) Voor de biografie volg ik Van Slee, De Rijnsburger Collegianten. 1895, 
blz. 135 , vlgd. , maar deze eerste mededeeling schijnt mij aan bedenking 
onderhevig. Want volgens 't Kerkel. Proclamatieboek (Amst. Archief. N° 456) 
trad op 23 Augustus 1641 in het huwelijk: Daniël van Breen van Middel- 
borgh, plaetsnijder, out 42 jr, woon. op de Anjeliersgraft , met Maria 
Bisschop van Amsterdam, out 35 jaar op de Breestraat. Denkelijk is hij 
dezelfde, en moet in dat geval te Middelburg in 1599 geboren zijn. 

3) Een zijner boekjes loopt over « de hoedanigheid van het rijk van Christus ». 


96 

Heer van Duynbeke. 1) Deze , in 1603 te Middelburg uit een 
aanzienlijk geslacht geboren , was zeer ervaren in de He- 
breeuwsclie , Grieksche en Latijnsche talen , en daarbij een 
zonderling man. Men wil, dat hij in zijn jeugd zooveel geld 
had verspild in alchimistische onderzoekingen, dat hij vrijwel 
aan lager wal was geraakt. Hij kleefde allerlei gevoelens aan , 
die van de heerschende afweken. De kerk was, volgens zijn 
inzien, ontaard van den apostolischen eenvoud, en tot in den 
grond verdorven. Deelnemen aan de godsdienstoefeningen van 
zoo'n kerk achtte hij ongeoorloofd : wie 't met godsdienst en 
christendom ernstig meende , moest zich afscheiden , en in 
particuliere samenkomsten zijn troost zoeken, waar geenerlei 
belijdenis gezag had, vrijheid en gelijkheid konden gelden voor 
allen en alleen de H. Schrift bindende kracht toegekend werd. 
Deze inzichten zette hij in 1645 uiteen in een boek „Ad legem et 
testimonium", dat zeer veel tegenspraak uitlokte. Het gelukte 
Boreel ondertusschen op verschillende plaatsen tal van aan- 
hangers voor zijne „kerk der oogluiking" te winnen; het best 
slaagde hij bij de Amsterdamsche Doopsgezinden, zoodat de 
bezoekers van het in 1646 gestichte college zeer vaak als 
„Borellisten" werden aangeduid. 

De Amsterdamsche dichter en wijntapper Jan Zoet — die 
in zonderlinge gevoelens, zooals wij zien zullen, voor Boreel 
de vlag niet behoefde te strijken — bezong hem in een ge- 
dichtje, dat gedeeltelijk de moeite van het aanhalen wel 
waard is: 

Aen den Spraakgeleerden Adam Boreel. 

De Maar, die blies al overlang 

Al keek Atheen en Roma bang, 
U Lof bazuin aan zeeven stroomen; 

Elk boog zich voor u groot verstand, 

En gaf u wetenschap de hand, 
Om met'er over 't Meer te koomen. 

Manasse 2) staat terstond verzet, 

En schrikt, als hij u van de Wet, 


1) Ik volg hier Van Slee, De Rijnsburger Collegianten , blz. 138. 

2) Menasseh ben Israël. 


97 

Met Moozi tong 1) zoo rond hoord spreekken 

Geen taal, hoe konstig in ons land, 

Geen wetenschap, of u verstand, 
Heeft hieraf eenig taal of teekken. 

De liefde huppelt op u tong, 2) 

En poogt de tweedragt, kort van sprong, 
(Waar 't mooglijk) uit'er stee te drijven 

Hoeft Pieter iet , men heelt de wond , 

Dat Jan niet vat, men laat terstond 
Een ieder bij het zijne blijven. 

Bij dit tweetal voegde zich al spoedig de lakenverver Michiel 
Comans, te Rotterdam geboren, 3) en de doopsgezinde genees- 
heer Galenus Abrahamsz. de Haan. De laatste , gedurende 
bijna eene halve eeuw de schrik en de nachtmerrie van alle 
rechtzinnige predikanten , was in vele opzichten een hoogst 
merkwaardig man. Op den 8sten November 1622 te Zierikzee 
uit Doopsgezinde ouders geboren , 4) ging hij op kosten van 
een welwillend begunstiger , te Leiden in de geneeskunde 
studeeren, waar hij op den eersten Maart 1645 den doctors- 
titel verwierf. 5) Nadat hij zich als geneesheer te Amsterdam 
gevestigd, en op 16 September 1646 met Saartje Bierens, de 
dochter van een doopsgezind leeraar, in het huwelijk getreden 
was , 6) werd hij in 1648 ook zelf tot leeraar of woordvoerder 
van de Doopsgezinde gemeente — die er geen eigenlijke predi- 
kanten op nahield — aangesteld. 

Door zijne vriendelijke, innemende manieren, zijn meeslepende 
welsprekendheid, zijn uitgebreide kennis en buitengewone ver- 
draagzaamheid  veroverde  hij  al  spoedig  veler hart. In aan- 


1) d. w. z. in 't Hebreeuwsch. 

2) Daarvan spreekt ook zijn tractatus de fratema religione. 
Dit gedicht bij Jan Zoet, Werkken. 1675, blz. 55. 

3) In de Puyboecken wordt op 1G Maart 1668 zijn tweede huwelijk met 
Elizabeth van der Meersch gemeld. Hij stierf in Dec. 1687 , en werd op den 
9den van die maand in de Nieuwe kerk begraven. 

4) H. Schijn, Geschied, der Mennon. Holl. vert. 2e druk, (1744) 11.574. 

5) Volgens de Series Medic. Amstelod. op 't Amst. archief. 

6) De proclamatie van ondertrouw in 't Puyboeck op 16 Aug. 1646 geeft 
hem 22 jr. ouderdom, wat waarschijnlijk onjuist is. 

7 


98 

raking gekomen met mannen als Breen en Boreel, die hem 
eene warme belangstelling, ja vereering inboezemden voor de 
beginselen der Rijnsburgsche Collegianten , begon hij er al dra 
naar te streven, de geheele Doopsgezinde gemeente te Amsterdam, 
en de zustergemeenten in den omtrek op dezelfde leest te schoeien. 
Meer dan iemand anders heeft hij propaganda gemaakt voor 
de vrijzinnige opvattingen der Rijnsburgers: vandaar dat bij 
de hervormde predikanten niemand met zwarter kool stond 
aangeteekend. Het was hem tot gewoonte geworden het goede 
te aanvaarden, waar hij het ook vond; daarom trof men hem 
niet alleen aan in de bijeenkomsten der Rijnsburgers te Am- 
sterdam en het dorp, waaraan zij hun' naam ontleenden, doch 
ook bij elke nieuwe sekte, die hier ontstond of van elders 
overwaaide. Later werd het hem door zijn doopsgezinden 
ambtgenoot, den geneesheer L. Bidloo, kwalijk genomen „dat 
Lij so groot een gemeenschap hielt met verscheyde lieden, die 
bij onse en andere gemeentens, wegens haer schaedelijcke 
gevoelens afgesondert waeren , of sich selfs afgescheyden 
hadden, als daer waeren A. Boreel, C. Moorman, F. Kuyper, 
M. Coman, J. O. van Halmael, etc. met welcke hij in heyme- 
lijcke of kleyne collegiën handelde van alle nieuws opkomende, 
en van out opgegravene gevoelens der Quakers, Chiliasten, 
Arrianen, Photinianen, Sabellianen, Socinianen, (Brownisten), 
etc, en het leed niet langh of veele der ledematen kregen 
daer mede smaeck in." 1) Zijn ijveren voor de gevoelens, die 
hij aankleefde , was oorzaak , dat weldra tweedracht in zijne 
gemeente ontstond, daar de oudere en stijfzinniger gemeente- 
leden niet voor de nieuwe richting te winnen waren. Met een 
anderen leeraar aan het hoofd — de man heette Samuel 
Apostool — scheidden zij zich af, niet zonder dat jaren lang 
een bittere strijd tusschen beide partijen gevoerd werd, 
waarin  geen  hunner  zich  de overwinning  kon toekennen. 2) 

Ook  buiten  Amsterdam  trok het nieuwe college weldra de 


1) L. Bidloo, Mennoos Kerck in en uyt Babel, etc. 1665 blz. 11. (Bibl, 
Tel. Bapt. Amst. N° 742). 

2) Zie Schijn, Mennon. als boven. II, 574, vlgd. 


99 

aandacht. In 1648 had de Amsterdamsche predikant Roelof 
Pieters, toen hij op de synode te Delft klaagde „over een 
college van Socinianen in zekere stad in Holland", van den 
rapporteur over die zaak nog ten antwoord gekregen, dat het 
slechts een college van Rijnsburgers was , waarop de Magistraat 
der hoofdstad reeds een paar jaar geleden orde had gesteld. 1) 
Weldra zou er op een anderen toon gesproken worden. 

In het jaar 1653 toch richtten een zestal predikanten , gede- 
puteerden van de Zuid- en Noord-Hollandsche synode , namens 
hunne vergadering eene remonstrantie aan de EdelMogende 
Heeren Staten van Holland en West-Friesland, aangaande de 
bijeenkomsten der Socinianen en 't drukken en verkoopen van 
hunne boeken. Daarin werd betoogd, dat er onder alle moge- 
lijke ketterijen geen enkele erger was dan de dwalingen der 
Socinianen; dat deze lieden alle Christelijke leerstukken ver- 
wierpen, het geheele geloof ondermijnden, en de Christelijke 
zedenleer vervingen door een Heidensche zedenkunst; dat zij 
doortrapt arglistig, stout en hoovaardig, opgezwollen door 
waan van eigen gerechtigheid en ingebeelde volmaaktheid, 
vol waren van lastering tegen God en zijn heilige waarheid: 
menschen, die de drieëenheid voor een driehoofdig monster, 
een verzinsel van den Antichrist uitscholden, en spotten met 
de vereeniging der twee naturen in Christus; die de H. Doop 
verlaagden tot een kinderspel , het H. avondmaal tot een 
krachtelooze ceremonie ; die met recht halve Turken genoemd 
werden en hunne leer de slimste van alle ketterijen. Verder 
drukten zij er op , dat door deze lieden , die ook in onze 
provinciën hun zaad begonnen te zaaien , de gemoederen werden 
verontrust , de kerk gevaar liep van scheuring, en de waarheid, 
„die als een zuivere maagd rein moest bewaard worden, in 
perykel kwam van schendinge." Wel hadden alle predikanten 
en professoren hunne pennen gereed om den schadelijken invloed 
dezer geestdrijvers tegen te gaan , doch dat was niet voldoende, 
waarom zij Hunne Groot Mogenden verzochten „deze Vossen, 
die de Wijnbergen verderven , te willen tegengaan en intoomen, 


1) Van Slee, De Eijnsb. Collegianten. blz. 142. 


100 

en de kerk van het gevaar van verleiding bevrijden." Nadat 
nog op het groote kwaad gewezen was, dat ontstaan kon uit 
de gedrukte werken dezer Nieuwlichters, eindigden de afge- 
vaardigden hun vertoog met de woorden : „Derhalven versoecken 
ghedienstelijck uwe Eed. Groot. Mog. Dienaren, de Gedepu- 
puteerden des Suydt- en Noort-Hollandtschen Synodi uyt den 
naem derselver, dat toch in tijts dit quaet werde tegen gegaen, 
dat tegen haer personen ordre mach gestelt worden, dat haer 
conventiculen en Boecken verboden , dat de Perssen en Drucke- 
rijen met die vuyligheyt niet besmet, en dat de Winckels van 
sulck een schadelijcke Koopmanschap gesuyvert worden. Wij 
vertrouwen dat u Eed. Groot Mog. dien wij weten niet meer 
ter herten te gaen als de eere Gods, en welstant van syn 
Kercke, de voor-genomene resolutien eenmael sullen in 't werck 
stellen, en dit groot quaet weeren." 

Heeren Staten vroegen daarop 't advies van de Professoren 
in de Theologie te Leiden , dat op den derden April 1653 door 
Jacobus Triglandius, Abraham Heidanus en Joannes Coccejus 
gegeven werd, en waarin met niet minder gepeperde termen 
tegen de Socinianen te velde getrokken werd dan in het ver- 
toog der predikanten. 

De Staten vaardigden dus den negentienden September 
van hetzelfde jaar een zóó scherp plakkaat uit tegen de aan- 
hangers der gevreesde sekte, dat het nauwelijks te begrijpen 
valt , van waar deze den moed ontleenden , voort te gaan alsof 
er niets gebeurd ware. Immers , wie de Sociniaansche dwalingen 
hier te lande invoerden, gemeen maakten of in samenkomsten 
uitzaaiden, zouden „als lasteraars van Gods Heiligen Naam en 
perturbateurs van de gemeene ruste" voor de eerste maal uit 
den lande gebannen, voor de tweede reis „arbitralicken naer 
exigentie van saecken gestraft ende gecorrigeert worden"; de 
drukkers van Sociniaansche boeken , in welke taal ook , zouden 
voor de eerste maal het recht verliezen hunne nering voort te 
zetten en eene boete beloopen van drieduizend gulden; de 
boekverkoopers , die ze verkochten, eene boete verbeuren van 
duizend gulden, waarvan de eene helft zou ten goede komen 
aan den Heer Officier, de andere helft aan de armen. Tevens 


101 

werd gelast, dat ieder, die voorraad van zoodanige geschriften 
bezat, deze binnen drie dagen moest inleveren, wederom op 
zware geldelijke straffen. 1) 

Zoo hadden dan de kerkelijke brandklok-luiders hun zin 
gekregen; en men begrijpt van zelf, tegen wie dit plakkaat 
hoofdzakelijk gericht was. Edoch, wie zich lieten intoomen, 
de Amsterdamsche Collegianten niet. Reeds in het najaar 
van 1652 hadden zij hunne bijeenkomsten hervat, nu op de 
Anjeliersgracht ten huize van Breen(?), dan in de Elandstraat 
in de woning van een eenvoudig linnen wever, Jan Teunissen 
genaamd. 2) Hunne vergaderingen werden steeds talrijker ; en, 
jonge krachten sloten zich bij de oudere aan: zoo vernemen 
wij in den zomer van 1653 het eerst van een zekeren Franciscus 
Cuyper, een geboren Amsterdammer, die aldra zijn huis op de 
Braak voor de broeders openstelde en in vervolg van tijd een 
man yan name werd onder de Hollandsche Socinianen. Hij was 
nu 24 jaar oud, nog student, doch reeds gehuwd. 3) Natuurlijk 
werden burgemeesteren wederom aangezocht de vergaderingen 
te verbieden ; en , na de uitvaardiging van het scherpe plakkaat 
leek het er een oogenblik op , dat de collegiën voor goed zouden 
gestaakt worden .... ten minste , in het volgend jaar (1654) 
hoorde men er niets van. Het spreekt echter van zelf, dat 
daar een boefje van staatkunde achter school: was men voort- 
gegaan het college in particuliere woningen te houden, dan 
waren er stellig tal van banvonnissen gestreken. Maar dokter 
G-alenus wist raad: niet alleen hield hij voor zijne vrienden 
de kerkekamer der Doopsgezinde gemeente beschikbaar, maar 
trachtte  ook  in  vervolg  van  tijd  het  geheele college bij de 


1) Men vindt de Remonstrantie, het advies van de Theolog. faculteit te 
Leiden, en 't plakkaat der Staten bijeen in pamflet 7476 van de Koninkl. 
Bibl. 't Plakkaat, dat vaker ter sprake zal komen, ook in bijlage IV. 

2) Protokollen van den kerkeraad, vol. VIII op 3 Oct. 1652, 5 Juni 
1653, 17 Juli 1653 (vol. IX fol. 26). 

3) Puyboeck op 28 Nov. 1651: Franciscus Cuyper van A., studiosus, 
22 jr. , woont op de braeck, en Elisabeth van Wamelen van A. , 21 jr. , 
woont in de Bloemstraet. 


102 

Doopsgezinde gemeente in te lijven, stellig overtuigd, dat 
daardoor de nieuwe begrippen des te dieper wortel zouden 
schieten. 1) Toen begon de oude plooi zich met alle macht te 
verzetten; jaren lang werd de strijd gevoerd, met woorden 
en daden, blauwboekjes en schotschriften, voor ons merk- 
waardig, omdat wij er vaak iets uit leeren over bijna onbe- 
kende personen, doch overigens vrij onbeduidend. 2) 

Bij deze mannen was het dus , dat Spinoza zich in den loop 
van het jaar 1654 of in den aanvang van 1655 , aansloot. 
Het kon wel niet anders of de jeugdige wijsgeer moest er 
spoedig op prijs gesteld worden. Zijne groote en grondige 
kennis van de Hebreeuwsche taal, zijn onbevangen oordeel 
over al hetgeen Joodsch, en meer nog, over hetgeen Chris- 
telijk was, dwong achting en waardeering af onder menschen, 
die zich meestal met rationalistische Schriftverklaring bezig 
hielden. Daarbij hadden de wijsgeerige ideeën, waartoe de 
twee-en-twintigjarige jonkman door overpeinzing en studie 
gekomen was, voor zijne nieuwe vrienden al het aantrekkelijke 
van nieuwheid en oorspronkelijkheid. „Hij had" — zoo staat 
er geschreven — „in zijne gesprekken een zoo minzaam voor- 
komen , en gebruikte zulke juiste vergelijkingen , dat hij iedereen, 
ook onbewust, tot zijne meening overhaalde. Hij sprak over- 
redend , hoewel hij noch naar beleefdheid noch naar schoonheid 
in zijne woorden zocht. Hij maakte zich zoo begrijpelijk, en 
zijn onderhoud was zoo vol van gezond verstand, dat niemand 
die hem hoorde, onvoldaan heenging." 3) 

Waar zoovele verschillende opiniën en inzichten ter tafel 
gebracht werden en verdedigers en aanhangers vonden , kon het 
niet missen of ook Spinoza's meeningen vonden , hoe onvolkomen 
zij ook nog waren, enkele bewonderaars, wel niet onder de 
woordvoerders der Collegianten — meerendeels mannen op leeftijd 
met gevestigde overtuiging — doch onder de jongere bezoekers 


1) Van Slee, De Bijnsburger Collegianten. blz. 147. 

2) 't Beloop van dien strijd wordt eenigszins aangegeven bij Van Slee, De 
Bijnsb. Colleg. blz. 144 vlgd. 

3) Lucas. 


103 

van het College , die ernstig naar waarheid zochten. Hier moet 
onze jeugdige denker kennis en vriendschap aangeknoopt hebben 
met verscheidene van zijne latere aanhangers en vereerders. 
Daar waren bv. de gebroeders de Vries, jonge, weigezeten 
kooplieden, de zonen van Joost Fransen de Vries — die toen 
reeds overleden was — en zijne huisvrouw Maria de Wolf 1) , 
die stellig tot de Doopsgezinde Collegianten behoord hebben. 
Uit hun huwelijk waren vier kinderen gesproten: Trijntje 
Joosten de Vries, geboren in 1631, die in het jaar 1655 in 
het huwelijk trad met Alewijn Gijsen, een Amsterdamsen 
koopman , die zich te Schiedam gevestigd had. 2) Isaack Joosten 
de Vries , die in 1632 het levenslicht zag , en zich reeds enkele 
maanden vóór zijne zuster in den echt had begeven met Annetje 
Pieters Purmerent. 3) Daarna was in 1633 of '34 waarschijnlijk 
Simon Joosten de Vries geboren, die ongehuwd bleef, endoor 
zijn innige vriendschap voor den Joodschen denker aanspraak 
heeft op de hulde van het nageslacht; en eindelijk Frans 
Joosten de Vries , geboren in 1635 , die zich eerst in December 
1661 in den echt begaf. 4) 

Bedriegen  wij   ons  niet,  dan  knoopte  Spinoza  daar  ook 


1) Verwante van Vondel's vrouw, Maria de Wolf, vgl. v. Lennep VII, 
blz. 670—71. 

2) Uit Colerus' biografie kent ieder Simon de Vries. Het simpele feit , dat 
deze zijn eersten , bewaard gebleven , brief aan Spinoza (Van Vloten en Land 
ep. VIII) met twee voorletters, S. J. de Vries onderteekende , stelde mij in 
staat met onfeilbare zekerheid zijne geheele familie in een te zetten. 

Dit huwelijk in 't Puyboeck op 22 Juli 1655: Alewijn Gijsen van A. 
coopman, out 28 jr., geass. met Jacob Symonsz. Gijsen syn vader, woon. 
tot Schiedam en Trijntje Joosten de Vries van A. , out 24 jr. , geass. met 
haer moeder Maria de Wolf, woont op de Blaeuburghwal. 

3) Puyboeck op 15 April 1655 : Isaack Joosten de Vries van A. coopman, 
out 23 jaar, geass. met Maria de Wolf sijn moeder, woon. op de Blauw- 
burghwal ende Annetje Pieters Purmerent van A. out 21 jr. , geass. met 
Maycke Outgerts, haar moeder, op de Nieuwedij ck. (Ik vermoed dat dit 
echtpaar zich ook te Schiedam vestigde). 

4) Puyboeck op 8 Dec. 1661: Frans Joosten de Vries van A. coopman, 
oud 26 jr. , geass. met sijn moeder Maria de Wolf op de Cingel, ende 
Sytien Jacobs Uien van A. out 28 jr. , geass. met haer meu Sytie Franse 
de Vries op de Blauwburghwal. 


104 

vriendschappelijke betrekkingen aan met Pieter Balling, een 
Doopsgezinde, die in zijn jeugd „ eenige welbekende Haarlemsche 
en Arasterdamsche kooplieden in Spanje " had vertegenwoordigd , 
of „ in commissie bediend ", 1) een man , die wei-ervaren was 
in de Grieksche en Latijnsche taal, te aantrekkelijker voor 
Spinoza door zijne kennis van het Spaansch. Na zijn terug- 
keer in het vaderland, was hij in het huwelijk getreden met 
eene zekere Annetje, wier eigen naam ons onbekend bleef, 
en had zich te Amsterdam gevestigd. 2) 

Dan vond hij daar Jarig Jelles, een man, „die in zijn jonge 
jaren een kruideniers- winkel tot Amsterdam had gedaan ; maar 
ziende , dat geld en goed bijeen te schrapen , hem naar de ziel 
niet gelukkig maken kon, deed hij (juist in dezen tijd), toen 
zijne nering een ware geldwinning was, zijn winkel aan een 
eerlijk man over, en begaf zich, zonder ooit te trouwen, in 
stilte buiten het gewoel der wereld, om zich te oefenen in de 
kennis der waarheid, die naar de Godzaligheid is, en wijsheid 
te verkrijgen. Met dit onderzoek der waarheid heeft hij omtrent 
30 jaren bezig geweest, noch geld, noch moeite sparende om 
dezelve te koopen: volgende in dezen den raad van Christus 
en van Salomo , dat men namelijk arbeiden moet om in te gaan 
in 't Koninkrijk der Hemelen, en dat de wijsheid meer is dan 
uitgelezen en uitgegraven goud, beter dan robijnen, ja dat alles 
wat men begeeren mag niet bij haar is te vergelijken. Alhoewel 
hij nu geen kennis dan van zijne moedertaal hadde, zoo heeft 
hij zich van alles, dat hem als voordeelig tot zijn oogmerk 
in andere talen aangewezen werd, meester gemaakt, en hetzelve 
in 't Nederlandsen laten vertalen." 3) 


1) Dit blijkt uit een tegen hem gericht pamflet, getiteld : Goliadts Swaart. 
(Bibl. Tel. Bapt. N° 720). 

2) Hij schijnt niet te Amsterdam gehuwd te zijn; dan toch had ik hem 
in de Puyboecken of de boeken der Doopsgezinde gemeente moeten aan- 
treffen. Wel zijn aldaar in lateren tijd twee zijner dochters gedoopt, waarbij 
hunne moeder, Annetje, als getuige optrad, met Roelof Soeten. Een zekere 
Cornelis Balling wordt enkele malen genoemd in de oudere archiefstukken 
der Doopsgezinde Gemeente; zie den Catal. II2 Nü 360, 362, 367, etc. 

3) Achter de gedrukte «Geloofsbelijdenis» van Jarig Jellis, in 1684, na 
zijn  dood,  bij  Jan  Kieuwertsz.  verschenen,  voegt een «vriend» — waar- 


105 

Eindelijk ontmoette hij daar ook den boekverkooper en boek- 
binder Jan Rieuwertsz. , een man , die in zijn tijd veel van zich 
deed spreken. In 1617 te Amsterdam geboren uit gezeten 
burgerlieden , kocht hij zich op den 22sten September 1640 in 
't boekverkoopers gild 1) en vestigde zich in de Dirk van 
Assen-steeg, waar hij „'t Martelaersboeck" uithing. Nadat 
zijne ouders overleden waren, trad hij in Augustus 1649 in het 
huwelijk met Trijn Jans van Calcken uit Zutfen , en trouwde , 
toen zijne eerste echtgenoote spoedig overleed , in 1653 opnieuw 
met  Griertje   Schut   van  Vrede,  een  zijner  buurmeisjes. 2) 


Z 


ty*rx <~fcr&J><r*> &*£/> 


Talloos zijn de boeken, vlugschriften en vliegende blaadjes, die 
door hem werden uitgegeven, in „'t Martelaersboeck" het licht 
zagen : want niet alleen was hij bij uitnemendheid de uitgever 
van de veel schrijvende Doopsgezinden en Collegianten , maar 
stond bekend als de vrijzinnigste uitgever in de hoofdstad; 
ieder, die tegen de heerschende meeningen indruischende ge- 
voelens verkondigen wilde, kon bij Jan Rieuwertsz. terecht, 
die zoowel de rijmen van Kamphuyzen als vertalingen van 
Deseartes  en  boeken  van  Spinoza  op  de  pers  dorst  leggen. 


schijnlijk Rieuwertsz. zelf — deze levensbij zonderheden. Het scheen mij 
wenschelijk niets anders dan de spelling te wijzigen, om de eigenaardige 
kleur te behouden. — Wie, zooals ik, ook dit bericht mocht willen con- 
troleeren, zou in de Amsterdamsche Poorterboeken op 27 April 1656 een 
Jarich Jellese kunnen vinden, die « steigerschuiten voerder » van beroep was, 
en kunnen aanwijzen, dat deze Jarich Jellese op 24 April 1655 ondertrouwd, 
(Kerkel. Proclamatie boek) op 6 Juni 1655 in de Oude Kerk getrouwd is. 
Doch, dat is niet onze Jarig Jellis, die nog bij zijne begrafenis als «jong- 
man» — d. w. z. ongehuwde — te boek stond. 

1) Volgens 't Gildeboek der Boeckverkoopers op 't Amst. archief. 

2) Puyboeck op 29 Juli 1649 J. R. van A. boeckbinder, out 32 jr., 
woont in de Dirck van Assensteegh, geen ouders hebbende en Trijn Jans 
van Calken, woon. tot Sutfen, out 30 jr. Ibid. 10 Juli 1653 J. R. van A. 
boeckbinder , wed. van Trijntje Jans van Kalcke , woont in de Dirk van Assen- 
steegh , en Giertie Schut van Vrede , out 26 jr. , in de Warmoesstraat. 


106 

En , wie bekend is met het boekverkoopersleven van dien tijd ; 
wie weet, dat vaak hunne winkels — op de koffie na — de 
koffiehuizen, of beter nog, de clublokalen waren van min of 
meer geestverwante lieden, die kan begrijpen, wat er in 
„'t Martelaersboeck " alzoo omging! 1) 

Zoo dachten de mannen van de oude plooi onder de Doops- 
gezinden — Tobias Goversz. , Tieleman Tielen en een zekere 
Dr. de Vries waren toen de hoofdlieden — algemeen, en 
stellig niet geheel ten onrechte , dat Jan Kieuwertsz. met 
Dr. Galenus Abrahamsz. een lijn trok ; dat ook hij gaarne de 
Doopsgezinde gemeente in een groot College van Rijnsburgers 
zou veranderd zien , en dat ten zijnent , in ?t Martelaersboeck, 
het plan de campagne tegen de rechtzinnige richting klaar 
gekuipt werd. Een hunner zette die meening uiteen in een 
kwaadaardig pamflet van vier kwarto bladzijden , dat den titel 
voert „Sociniaense Hooft-Pijn", 2) en in eene samenspraak bestaat 
tusschen v Loshooft" — waarin wij terstond Jan Rieuwertsz. 
herkennen, en Dr. Gralenus, die even onwelwillend als „Listige 
Veynser" wordt aangeduid. Het geeft echter een aardigenblik 
op den stand van zaken , waarom wij enkele gedeelten over- 
nemen: 
Loshooft.  Ick  had  niet  gedacht  op  sulcken oproer, maer het 

haeghde  mij  sonderlingh ,  dat onse partijen soo van 

onse maets wierden gestut. 
List.  V.  Loshooft, Loshooft, je praet soo wat, wij zijn ondeckt: 

onse  Partijen  hebben  't geen  sij sochten: want ons 

bedrogh  is  alleman  kenlijck  ghemaeckt.  Ick wilde 

wel  dat  wij op het houden des avondtmaels 3) niet 

hadden gedrongen. 
Loshooft.  Tut,  tut,  niet een fijgh, 'k sel in mijn winckel dat 

vuurtje wel anders stoocken , en seggen dat de vreede 


1) Het spijt mij, dat ik onder de vele gevelsteentjes in de Dirk van 
Hasseltsteeg , die bewaard bleven , het Martelaersboeck niet kon terugvinden. 

2 Door D. O.S. 't Dagteekent uit 1655. Bib. Tel. Bapt. N° 638. Yan 
Slee, De Rijnsburger Collegianten , blz. 147, heeft — zonderling genoeg — 
alleen Dr. Galenus herkend. 

3) nl. met Boreel, Breen, e. a. Collegianten. 


107 

is ghetroffen, en segghen dat men het Avondtmael 
sal houden tot een teecken dat de oneenigheden zijn 
weghgenomen. En schoon dat de dienaers voor de 
heele gemeynte hebben beleden , dat sij u Collegie 
houden 1) niet en achten voor yets van de gemeynte 
geautoriseert ; en dat sij dat voor u reeckinge laeten, 
en dat de ongemacken die daer uyt ontstaen, op u 
sullen komen , etc. dat sal ick wel verdrayen 

List. V. Nu, dat over 'eslagen sey Pamphilus: het is soo, 
Loshooft, breviter loquendo, dat de heele Consistorie 
beslooten heeft, om mijn gevoelen in Religie-saecken , 
als mijn Collegium voor tegenstrijdigh van de kercke 
te houden: en dat, soo de Magistraet onse vermaen- 
huys wil sluyten of eenige andere actiën teghen ons 
wil bedrijven, dat sij dat op mijn rekeninge stellen, 
en mijn niet sullen verschoonen. O! Loshooft, sieje 
wel, dat ons duysentjarich Rijck 2) wel lichtelijck 
van Scipio sel uytgehongert worden? 

Loshooft. Ick selt Jan Knol 3) seggen, die heeft een Enghels 
verstant, die sel de Magistraet wel ompraten van 
Rotterdam, daer is hij goet vriendt mede. Maer 
weetje geen raet? Soo se je betuygen dat je Socini- 
aens bent, segh datse dat liegen; veyns liever, dan 
datje het soudt verliesen; een leugen om best is geen 
sondt. Maeck de luiden wijs dat Tobias Gover sz. en 
Tieleman Tieten Grens binnen, en dat jij recht Men- 
nonist bent. 

List.  V.  Je moet geen sonde doen; roeyt de wortel der sonde 


1) Men herinnert zich dat de Collegianten op de kerkekamer der Doops- 
gezinden vergaderden. 

2) Door zijn verkeer met Van Breen was ook Galenus een sprankje van 
dat geloof aangewaaid. 

3) Over de afkomst van dezen man, weldra zooals wij zien zullen, de 
beruchtste der Amsterdamsche Socinianen, is mij niets gebleken. Wijst deze 
plaats er misschien op dat de eerste helft van zijn leven in Rotterdam speelde? 
Engels verstant moet natuurlijk opgevat worden als engelachtig, d. w. z. 
scherpzinnig. 


108 


uyt, soo sullen de tacken van Fortunatus wensch- 
hoetje het velt behouden. (!) 

Loshooft. Je weet wel beter ; de wortel der sonde uyt te roeyen 
is geen mensche werck: oft mien je dat we noch in 
Engelen sullen op de aerde verandert worden? Ick 
lagh in me vuyst als je so spreeckt, want de luy 
miene dan dat je al een Engel, ten minste een 
Propheet bent. Wil je altydt soo heiligh wesen, soo 
sullen de partyen noch roepen Victoria, Victoria, etc. 
Dat soud ick noch vragen : hebje het Lapis Philoso- 
phorum 1) al 'e vonden ? 

List.  V.  Noch niet, maer het sel haest geschieden. 

Loshooft. Schey dan met het Collegie uyt, totdat je dat 
'evonden hebt. En als je dat hebt, soo ken je immers 
miraculen doen, en dan kun je de luy wel beter be- 
driegen. Waertoe nu op syn Jan van Leydens en 
Knipperdollinghs begonnen? maak de luy met woorden 
gesondt, soo krygh je al de Waterlandtsche Boeren 
op je handt. Maer hoor, doen de Collegianten als een 
hoop kryghs-luyden teghens Dr. de Vries opstinghen, 2) 
soo scheent, dat je dat wel haeghde, en je lachte 
onder je hoet, en dat hebben eenighe luiden ghesien , 
en zijn niet wel genoeght. Namaels moetje dat niet 
meer doen; maer sien liever als Otje die na het 
Rasphuys wierde gheleydt .... 

List. V. Nu adjeu, myn patiënten wachten mij; ick sel myn 
quinta essentia in 't werck stellen .... 

Loshooft.  Ick vrees voor u: je gaet daer je gaet, troosjevry, 


1) Boreel was de eenige niet, die veel geld verspilde in het zoeken naar 
den steen der wijzen. Alchimistische onderzoekingen waren toen aan de orde 
van den dag. en onder Spinoza's vriendenkring waren verscheiden mannen, 
die er zich mede afgaven. Dat Galenus er zich aan bezondigde mag blijken 
uit «'t Verhaal wegens de Goudzoekerij , voorgevallen 1678 — 80, tusschen 
Galenus Abraham'sz. , David Rutgers en Samuel Spruyt, ten betooge dat de 
laatste door de beide eersten jammerlijk bedrogen is.» Catal. Archief. Doops- 
gez. gem. II1 1185, 1186. 

2) Deze was door enkele minder nette Collegianten afgeranseld. 


109 

het  sel je  gelden.  Wat geef icker om; ick verdien 

moy  geit  in  dese  questien:  raken  de  Ouden  der 

boven  op,  het  is  goet;  raken de Jonghen tot ver- 

winninge, het is myn niet teghen." 

Is de voorstelling , die wij hier van Jan Rieuwertsz. krijgen 

niet bijzonder vleiend, men bedenke, dat wij met een partijschrift 

te  doen  hebben.  In  zooverre  echter  kunnen  wij  't  wel als 

waarheid  aannemen,  dat  in  zijn  winkel  de  „geesten"  zich 

verzamelden,  en  bespraken  wat  er  te  doen  stond.  Ook  in 

latere  schotschriften  wordt  daarop  steeds  gewezen. 1)  Zelfs 

durft bovengenoemde Dr. de Vries in een blauwboekje zeggen: 

„Den  onpartijdighe treedt nu met my eens onder de Colle- 

gianten of Galenisten , met zyn ghemoet ; ende voornaementlyk 

bij  die perzoonen , die haar huizen ten besten gheven tot ver- 

ghaederplaetzen. Wel aen, wy ghaen dan eerst Jan Rieuwers 

Winkel, oft in de Schoole der Spotters; daer zult ghy bevinden, 

datze de fouten en misslaghen van haere (tegen)-partyen zullen 

op  het  tiende  deel  verghrooten ;  dat  ze  de Leere , die haer 

teghens  is, zullen voor een duivelsche leere achten; datze de 

oude Leeraeren voor botmuilen en onverstandighe Ezels (omdat 

ze met haer ghevoelen niet overeen koomen) zullen uitspreeken ; 

datze  de  Leere ,  die  altydt in onse Grhemeente is gheleerdt , 

uitmaeken," enz., enz. 2) 

Terecht werd daarop door Caspar Luycken geantwoord , dat 
men Jan Rieuwertsz. toch moeielijk verantwoordelijk kon 
stellen voor hetgeen anderen in zijn winkel bespraken. 3) 

Het kon den honderdoogigen kerkeraad der almachtige her- 
vormde gemeente niet lang onbekend blijven , waar nu het 
kwaad  was schuil gegaan. Konden de toenmalige predikanten 


1) Bv. in «de Ontdekte veinsing der Hedendaagsche Geest-Drijvers en 
Socinianen» (1655) Bibl. Tel. Bapt. Nü 634. Samenspraeck der hedendaegsche 
Geest-Drijvers, (1656?) ibid. N° 642. 

2) Het tweede deel der « ontdekte veinsing » , enz. Bibl. Tel. Bapt. IST0 636. 
Uit een oude aant. op het titelblad blijkt de schrijver. 

3) Ondersoeck over den inhoud van twee boecskens, enz. door C. Luycken, 
1655. ibid, N° 637. 


110 

al moeielijk begrijpen , dat een redelijk mensch gaarne naar 
zijn eigen licht wandelt, onvergefelijk vonden zij het, dat de 
„ dwaalgeesten " er prijs op stelden, de hun aanvertrouwde kaars 
ook voor hunne naasten te laten schijnen. Dat zij zich, dozijn- 
werk van schadelijke gevolgen voorziende, telkens opnieuw 
opmaakten naar Burgemeesteren, om aan de bijeenkomsten der 
„ leugenstoffeerders " een einde, of ten minste paal en perk te 
stellen; dat zij met niet minderen ijver telkens en telkens 
weder te velde trokken tegen tal van dingen, waarvan het 
volk nu eenmaal hield : tegen schouwburg , kermisvermaken 
en de viering van Sint-Nicolaasavond , dat alles bracht hun 
geen vriendschap op. Deels door de Collegianten , maar deels 
ook door mannen uit den boezem van het eigenlijke volk, 
werd er in die dagen een scherpe strijd gevoerd, nog meer 
tegen de predikanten dan tegen de kerk zelve. Zoo lezen wij , 
dat een onbekende een boekske, geschreven door „Ds. Laurentius, 
dienaer Jesu Christi" van een nieuw titelblad had voorzien, 
waarop als 't beroep van den schrijver werd aangegeven 
„dienaer des Duivels"; 1) dat er telkens briefjes in de collec- 
tantenzakjes werden gevonden, waarin de predikanten werden 
beschimpt; 2) dat er zelfs een boekje verscheen met een kwaad- 
aardigen titel „Nieuwe Legende, schavotterende verscheyden 
Reformateurs , leeraers ende mede Nationael Sinodens " (1655). 3) 
Toen zij eenmaal lont geroken hadden en wisten waar 't 
kwaad broeide , hadden zij af en toe een tweetal proponenten 
naar de vergaderingen der Mennoniten „bij de Brouwerij van 
het Lam" gezonden, om eens te vernemen, wat de woordvoerders 
daar verkondigden, 4) doch, hoewel deze taktiek „met alle 
voorzichtigheid was toegepast, had men er nog weinig vrucht 
van vernomen". 5) In het volgende jaar (1656) echter liepen 
de  bijeenkomsten  der  vrijgeesten  weder  sterker in het oog; 


1) Protokollen van den Kerkeraad, vol. IX fol. 60 (17 Sept. 1654). 

2) ïbid. fol. 77 (25 Maart 1655). 

3) ibid. fol. 112 (14 Oct. 1655). 

4) ibid. fol. 69 (21 Jan. 1655; 4 Febr. 1655). 

5) Verslag  van  Ds. Langelius aan de Classis van Amst. Notulenboek op 
10 Aug. 1655. 


111 

't scheen dat de Kerkekamer hun ontzegd was, zoodat zij 
weder op verschillende plaatsen van de stad vergaderden. 
Natuurlijk werd terstond de kerkelijke brandklok geluid! Naar 
burgemeesters! Weer verboden deze de „conventiculen", met 
het gewone gevolg — dat zij eenvoudig verplaatst werden. 1) 
Vooral Jan Knol trok de aandacht. Hij had een brief geschreven 
aan een „gereformeerden Zieketrooster", die zoozeer „ op pooten 
stond", dat de Kerkeraad het noodig oordeelde, het origineel 
in te leveren bij Burgemeesteren . en zelf copie te behouden. 2) 
Tot overmaat van ramp kwam in 't begin van Maart Jan 
Pieterz. „Beelthouwer" — een oude bekende — uit Enkhuizen 
terug, waar hij een tijd lang gewoond had. Ds. Rulaeus kreeg 
al spoedig vandaar bericht: „dat hij wegens allerlei groote 
dwalingen en grouwelijcke gevoelens was afgesneden van de 
kerk, en dat de magistraat aldaar hem de stad had ontzegd". 3) 
Men besloot — immers met zoo'n man in één stad wonen, dat 
ging niet — Burgemeesters op de hoogte te stellen „van al 
wat tot zijn bezwaarnisse dienstig was", en nadat Burge- 
meesteren den man voor zich ontboden hadden en „ scherpelijck 
bedreigt om zich stil te houden", kregen de broeders van 't 
kwartier, waarin hij zich gevestigd had, de vermaning mede 
„naarstig op zijn doen acht te nemen". 4) 

Nog was het jaar niet ten einde, of de kerkeraad vernam 
dat de „Socinianen" nog al hunne bijeenkomsten hielden! In 
„het leggende hert" of „de gekroonde Niet"", ten huize van 
Galenus' moeder in de Elandsstraat, op de Elandsgracht in 
de „Spinnecop", traden Galenus en Moorman als leiders op, 
en ook Jan Knol vond men daar gewoonlijk. Deze laatste zou 
tegen eenige lidmaten der Hervormde kerk gezegd hebben: 
„lek en weet niet in wat voor een Godt ghij ghelooft, in een 
Haidenschen of een Godt die wt drie personen te samen gesmeet 


1) Protokollen  van  den  Kerkeraad,  vol.  IX, fol. 146, 149, e. v. Ver- 
gaderingen van 3, 10, 17, 24 Febr., 9 Maart, 2 Sept. 

2) Protokollen  van  den  kerkeraad, vol. IX vergad. van 17 Febr. 1656, 
en 24 Febr. daaraanvolgende. 

3) ïbid. 9 Maart 1656. 

4) ibid. 16 Maart 1656. 


112 

is". Dat schreide ten hemel. Terstond moesten de bedoelde 
lidmaten hunne verklaring zwart op wit geven, met hunne 
namen er onder. 1) Met dat stuk gewapend trokken Ds. Vinckius, 
Ds. Langelius en frater (d. w. z. ouderling) Revers naar Bur- 
gemeesteren , die de zaak , na eenig dralen , in handen van den 
Heer Officier stelden. Veelzeggend is het antwoord, dat daarop 
volgde. Na onderzoek gat' nl. de Officier voor „verstaen te 
hebben , dat het in de vergaderingen der Socinianen zeer stil 
toeging , alleen zij voorlezende een capittel uit de H. Schriftuur, 
ten ware dat de onze zelfs daar eerst beweginge maakten. 2) 
En dat Jan Knol had getuigd , van eenige uit de onze tot die 
scherpe woorden en reeden getergd geweest te zijn; derhalve 
was Zijne Achtbaarheid beducht, indien hij daarover eenigen 
eisch bij de Achtb. schepenen dede, dat die wellicht soude 
worden ontzeid en hij in de kosten worden gecondemneert. 
"Wel hadde hij Jan Knol tot zijn huis ontboden , die beloofd 
had, zich van alle disputatie en lasterlijke woorden van nu 
voortaan zoude wachten en onthouden." 3) 

Ziedaar eene treurige boodschap voor den kerkeraad! De 
eenige troost was, dat Burgemeesteren in December 1656 de 
„conventiculen" van Socinianen en Doopsgezinden weder eens 
verboden, en dat men kon blijven „vigeleeren" tegen Jan Knol. 
Beelthouwer werd intusschen beschuldigd, dat hij op de 
Zeedijk in „het Boot" lasterlijk zoude gesproken hebben van 
den gereformeerden godsdienst. Doch bij nader onderzoek bleek, 
dat hij zich slechts minder welwillend had uitgelaten over de 
censuur, te Enkhuizen op hem toegepast. En aangezien hij 
„van een zeer vleiende tonge en goede burgerlijke ommegang 
was" viel er weinig tegen hem te ondernemen. 4) Gelukkig 
hielden de Kwakers — en „Kwaaksters" — , die , uit Engeland 
overgekomen , te Amsterdam ook al aanhang vonden , den ker- 
keraad een tijdlang bezig. 


1) Protokollen . van den kerkeraad, vol. IX fol. 180, 181. (9 en 16 Nov. 1656). 

2) Immers  de  kerkeraad  zond  proponenten  en  andere jongelieden naar 
hunne vergaderingen! 

3) Protokollen van de kerkeraad, vol. IX fol. 183. (7 Dec. 1656). 

4) Protokollen van den kerkeraad, vol. IX fol. 189, 190 (4 en 11 Jan. 1657). 


113 

Niettegenstaande 't bnrgemeesterlijk verbod, vernam toch 
de kerkeraad. in Mei 1657 al weder, dat er hier of daar 
geheime samenkomsten gehouden werden; 1) terzelfder tijd 
werden de zenuwen der heeren geprikkeld door een „laster- 
schrift tegen de reformatie en de reformateurs , dat openlijk te 
koop hing", en den titel voerde „de Gereformeerde Speel- 
wagen". 2) Het werd plechtiglijk aan Burgemeesteren gebracht, 
die de zaak weer in handen stelden van den Schout. In het 
najaar gaf Jan Knol opnieuw aanstoot door een „pasquil" dat 
onder zijn naam verkocht werd ; ook wist Ds. Roehomius mede 
te deelen: 3) „dat er in de Dirk van Assensteeg een Menniste 
boeckebinder woonde" — Jan Rieuwertsz. natuurlijk — „in 
wiens huys veele Sociniaansche persoonen nu en dan haar 
ingank namen, ende 't samen hooren discourse maken; maer 
bij niemant te connen vernemen oft uitvinden, datter eenige 
Sociniaensche vergadering werde gehouden. Jan Knol strooide 
daar alle dagen zijn vergift uit." De broeders werden verzocht 
tegen een en ander te vigeleeren , en 't paskwil aan den Schout 
gebracht — die echter niet heeft kunnen bewijzen, dat Jan 
Knol de maker was. 

Een der bekendste figuren van dien tijd, die ook in de 
bijeenkomsten der Collegianten geen vreemde was, was de 
tapper-dichter Jan Zoet, „Amsterdammer". Zoowel hij als zijne 
gedichten zijn bij het latere nageslacht al te zeer in miskrediet 
geraakt; er was eenige reden voor. Hij was geen dichter van 
den eersten rang , en vaak was zijn geschrijf niet van platheid 
vrij te pleiten. Maar, dat behoorde zoo bij den oud-vaderland- 
schen geest, en erger dan Bredero of Starter maakte hij 't ook 
al niet. En, bijna niemand geeft ons een dieperen blik in de 
Amsterdamsche toestanden van die dagen. De levendige tafe- 
reeltjes, die hij zoo hier en daar ophangt van het leven der 
Amsterdamsche lichtekooien en doorbrengers, doen ons aan 
zijn tijdgenoot Adriaan Brouwer denken. Ook in beider leven 
is overeenkomst. 


1) ibid. fol. 204 (17 Mei 1657). 

2) ibid. fol. 210, 212 (12 en 26 Juli 1657). 

3) ibid. fol. 225, 226, 234, 235 (22 Nov.— 27 Dec. 1657). 


114 

Jan Zoet was, naar men wil, in 1614 geboren en wel op 
„den zesten dag van Dorremaand" (Maart.) 1). Zijn jeugd moet 
hij vrij losjes en luchthartig doorgebracht hebben. „Ik heb", 
zoo zegt hij zelf: 

Ik heb mijn Moeders goed by H — ren en bij Snoeren, 

In 'teêlste van mijn jeugd, ligtvaardig deur gebrogt, 
Daarna, in arremoed, gesworven by de Boeren, 

En, aan de Varkkenstrog myn onderhoud gezogt; 
Maar og ! ik kon mijn Maag in 't allerminst verzaaden ; 

Des vond ik nergens heul, dan in mijn Vaders huis. 
Ik vloog hem om den hals, en bad hem om genaaden. 

Zijn gunst heeft my ontlast van 'taltelastig kruis: 
Het vette en beste Kalf, dat ergens was te vinden, 

Wierd voort voor my geslagt, en elk ter feest genood. 
Nu ben ik waarlik vry, en laat my niet meer binden 

Of my mijn broeder haat, nu leef ik, door de dood. 

Stellig behoorde hij nog tot de Amsterdamsche „Venus- 
jankers", om een typisch woord uit zijn tijd te bezigen, toen 
hij zijn grootste gedicht, de „Hedendaagsche Mantel-Eer" 
opstelde, waarin hij den lof van het geld zingt en, op zijn 
Adriaan Brouwer's , schetsjes geeft van het leven der straat- 
nimfen in de Hoofdstad. 2) 

Nadat hij de rol van den verloren zoon ten einde toe vervolgd 
had is hij in 't huwelijk getreden met Machtelt Klaas , 3) die 
hij weliswaar eene enkele maal als „Mijne beminde Huis- 
vrouw" betitelt, doch met welke hij niet overgelukkig schijnt 
geleefd te hebben. 4) Hij had zich gevestigd als tapper in 
„de Zoete Rust", waar, wie rust en vrede minde „Bier, 
Tabak, en Wijn, en Spijs en Slaapplaats voor zijn geld" vinden 
kon. 5)  Doch  ook  na  het aanvaarden van dit beroep schijnt 


1) d'Uitsteekendste Digt-kunstige Werkken, door Jan Zoet , Amsterdammer. 
Amst. 1G75, blz. 227. 

2) De  eerste  druk,  in  't bezit  der Maatschappij van N. L. te Leiden, 
schijnt van 1G36 te dagteekenen. Later in de «Werkken». 

3) vóór 1651. Zie «Werkken», blz. 227. 

4) Zie O. J. Koopman's Grafschrift op onzen dichter, in zijne «Werkken» 
blz. 228. 

5) Werkken, blz. Gl. 


115 

onze liereman nog wel eens de krul in 't hoofd gekregen te 
hebben, — „Ik struikkei dikwijls in mijn gangen" zegt hij 
zelf 1) — zoodat zijne zaken op den duur in 't riet liepen. 
Toen zijne eerste gade overleden was, huwde hij opnieuw met 
Annetje Conings van Nahuys, eene jongedochter, met welke 
hij slechts drie-en-twintig jaar in leeftijd verschilde 2) Doch 
ook dit huwelijk schijnt onder gevaarlijke „wikteekenen" be- 
gonnen te zijn, zooals blijkt uit een gedicht van zijn vriend 
Pieter Verhoek. 3). 

Was hij in de eerste helft zijns levens vrij los en tuimelziek 
van zeden geweest, nadat hij de slechte paden zijner jeugd 
den rug gekeerd had , werd hij 't niet minder van geloof. Of 
hij , als zijn vriend Beelthouwer , de waarheid heeft nage- 
speurd tot in „de Schoole der Jooden" staat niet vast; doch 
wel, dat hij Buxtorf's „Schoole der Jooden" in het „Neder- 
duitz" heeft vertaald. 4) 

Waarschijnlijk onder de Hervormden opgebracht, kon hij 
't met de meeste hunner geloofsartikelen al zeer slecht vinden, 
en wel het slechtst met de leer van 't hiernamaals , die hem 
al zeer dwaas toeleek.  „Indien", zoo vraagt hij den Christenen, 

Indien de Dood u is een ingank tot liet leeven, 
Waarom zijt gy dan dus bekommert, en verbaast? 
Waarom staat gy dan staag te schudden, en te beeven, 

Wanneer die Boode zig , om u te haaien, haast ? 

Het is voor zeeker dan niet wel met u geschaapen; 
Wijl gy, tot deeze reis, zoo qualik kunt verstaan, 
En liever hier de kost in kommer poogt te raapen, 
Dan dat gy naar het Hof terstond zoud willen gaan. 

De  E-oomsche  leer op dat stuk van zaken wilde hem maar 


1) Werkken, blz. 208. 

2) Puyboeck op 12 Oct. 16G3. Jan Soet van A. wijncoper, wed. van 
Machteltse Claes, woont in de binne brouwerstraet en Annetje Conings van 
Nahuys , oud 2G jr. geassist. met Eeynier Hals , woont op de haerlemer straet. 

3) In zijn Poëzie, 1726, blz. 178. 

4) Schoole der Jooden, enz. vertaald door Jan Zoet, Amsterdammer, 
'tAmsteld. Anno 1650. 


116 

heel  niet  bevallen,  wijl daar de tegenspraak tusschen geloof 
en leven wel het ergst is. Immers: 

Den Paus weet zei ver niet waar hy, hier na, zal vaaren. 

Eertz-Bisschop , Kardinaal, en Pater en Bagijn, 
Zijn ang, wanneer de dood, omtrent 'er poort koomt waaren, 

Hoe kan een Leekebroêr dan daar voorzeekert zyn? 
Indien 't onfaalbaar was, 't geen zy aan 't volk belooven, 

Zy zouden voor Godts roe niet beeven. 't Is dan wis 
Dat al het Geuzevuil mee op haar is gestooven 

En dat de regte troost daar niet te vinden is. 

Waar hij ze wel vond? vraagt men: 

"Wat my belangt, ik wil my aan geen kap verbangen. 

Nog Luiter, nog Kalvijn, nog Menno, hoe geleerd, 
Hoe hailig met de mond, hoe zeedig in 'er gangen, 

Navolgen in de daad. Want 't is hier al verkeert. 1) 

Vooral toen hij in lateren tijd de rederijkerskamer of dich- 
trenbent „de Wijngaertranken", met 't blazoen „Liefde boven 
al" had opgericht, 2) vond hij meermalen gelegenheid zijn 
oordeel over de kerk scherp uit te spreken. "Want de meerder- 
heid zijner bentgenooten — Verhoek , Verloove , Steendam , 
van Bixtel, Beelthouwer, enz. 3) — was doopsgezind, en dus 
tuk op 't uitschrijven van prijsvragen over min of meer gods- 
dienstige  onderwerpen.  Zoo luidt zijn antwoord op de vraag: 


aldus 


Wat Hailzaam middel zou het Kristendom best wekken 
En Vreedig weederom in eene Schaapskooi trekken? 


Het beste dat ik weet is: 't Preeken eerst te laaten 

Dat in de Kerkken nu word, door een geest, gedaan; 
Daardoor dat zy elkaêr vervloekken, last'ren, haaten, 

Als Wolven op den roof, vol moeds ten oorlog gaan. 
Het Doopen staaken. Niet een brokje broods meer breeken 

Nog Priesterlik gezag ooit pleegen bij de Trouw. 
Van Kristi Wet alleen, met raine lippen, spreeken, 

Opdat- de liefde eenmaal mag voortgaan in 'er bouw. 


1) Dit alles uit «De Krankke Troost», "Werkken, blz. 68, vlgd. 

2) Kort na 1660? 

3) Zie Verhoek's Poëzie, blz. 192. 


117 

Het warziek Baabel, daar de moordzugt op den zeetel 

Voor oppervoogd gebied , en duizend leugens smeed , 
Staag schuuwen als de pest. Hofaardig, nog vermeetel 

Zig toonen in zijn doen: maar vaardig en gereed 
Staag weezen om het kwaad met raad en daad te weeren, 

En arm van geest te zijn. Zig leedig maaken van 
Het vuil, en stinkkend nat, dat wy zoo graag begeeren, 

Hoewel men daar den dorst nooit meê verdrijven kan. 
Zijn ziel en zaligheid nooit aan een Paap betrouwen, 

Maar zelf door d'enge poort staag dringen. Over al 
De misverstanden treên. Jeruzalem hier bouwen 

Dus koomt men in Godts rijk, en in één Schaapestal. 1) 

Voorwaar een oprechte Collegianten-geloofs belijdenis, waarin 
men Boreel en Breen speurt in eiken regel. Doch, Jan Zoet 
is soms nog feller: 

«Het allerkwaadste kwaad, dat ik ooit weet te vinden, 
Is 't schriklik liegen, dat men in de Kerkken doet, 

Daar door den boozen geest al 't volk zoo weet te blinden, 
Dat ieder dood en hel in zijnen boezem voedt. 2) 

Wat brengt den Preekstoel voort dan menschelikke droomen, 
En wind en waater drift, door 't dooiende onverstand? 

Hier ziet men vlees en bloed weerom ten oordeel koomen 
En steekt de weereld door een eeuwig vuur in brand. 

Maar 't allergoedste goed zal 't hoofd haast booven steekken 
En drijven 't kwaadste kwaad met kragt den tempel uit: 

De naakte waarhaid niet dan van de liefde preekken, 
Als d'Engel Michaël den Droes in d'afgrond sluit. 

Dan zal het haarekleed de Priesterlikke benden, 

Nog nut, nog voordeel doen; want elk zal hun bedrog 

Zoo klaar zien als den dag. Hen, om hun leugnen, schenden, 
En roepen: Dit geslagt is d'oorzaak van onz ogh.» 3) 


1) Werkken, blz. 270. 

2) Elders zegt hij: 

«Al het onder-aards gespook, agt ik rook, en de booze geesten, v..sten, 
Daar men kinders meê vervaart.» (277). 't Was blijkbaar niet voor hem , dat 
Balth. Bekker zijn betooverde Wereld moest schrijven. 

3) Werkken, blz. 281. 


118 

Hooger dan de predikanten stond bij onzen tapper Dokter 
Galenus aangeschreven : 

«Galenus, die geen mensen aan zijn verstand wil binden, 
En d'onvolmaakthaid van zijn zelf zeer graag belijdt; 

Die geen Apostelkerk in deezen tijd kan vinden, 
Die is de wakk're Haan, daar 't onverstand op byt. 

Hy overkraait bet al, in 't straffen van de zonden 
De Nyd word allermeest omtrent de deugd gevonden. 

Doet als Galenus doet, en help de zwakke dragen. 

Voed liefde, en oeffen deugd, en lijdzaambaid, en trouw. 
Verbind, en beel de wond, door 't onverstand geslaagen. 

Laat uwe woorden zijn, gelijk een vrucht'bre douw 
Op 't kwynende gebloemte . . . . » 1) 

Jan Zoet, die „zyn Hemelrijk op Aarden zogt, en niet 
hooger", komt de eer toe dat hij, omstreeks 1657, het gees- 
tigste Collegianten-pamflet heeft opgesteld, dat er onder de 
groote menigte van dien tijd te vinden is. Na al hetgeen in 
dit hoofdstuk voorafging is het nu begrijpelijker dan ooit. 
Daarom moge het hier eene plaats vinden. 

HET GEOOTE VISCHNET. 
Toon:  O Kerstnacht.' Schoonder , etc. 

Gods Eijkke, daar zoo veel van preeken 
Word door Gods Zoone vergeleeken 

By een regtsebaapen Visschersnet. 2) 
Een Xet, daarin men, met verlangen 
Verschaiden slag van viscb ziet vangen. 

Wen 'tin den stroom is uitgezet. 

Het geeft ons Visschen naar bebooren, 

Dan Snoek, dan Baars, dan Zeelt, dan Vooren, 

Dan Karper, Blay , en Post en Aal, 
Dan Braassem , Grundel, Spicrelingcn , 
En Haring , en meer andere dingen; 

Zeer nut tot voedzel, en onthaal. 


1) Nog  verschillende  andere  strofen  van  zijn  «Kristelikke Kruispoort» 
verheerlijken Dr. Galenus. Werkken, blz. 172, vlgd. 

2) Matth. XIII. 


119 

Heeft iemand ooit het groot gewemel, 
Dat, onder d'uitgespannen Heemel, 

In 'twaater krielt, en ons tot spijs, 
Door Gods genaade eens is gegeven, 
Met zijne vlugge veer beschreeven , 

Die spreek? Ik ken 'er geen zoo wijs. 

Naardien ik dan, schoon onbezonnen 
Yan 't visschen , hier iets heb begonnen , 

Zoo luister naar mijn Visschersrluit : 
Zy deunt iets vreemts ; terwijl , in 't vaaren , 
Mijn scheepjen slingert op de baaren: 

En legt u d'aart der Visschen uit. 

De Snoekten, daar 't al voor moet wijkken, 
Zijn 't beeld der Roomsxe Katkolijkkm 

Die, met een ijsselijk getier, 
Al 't volkjen, die heur Lied niet zingen, 
Door Bannen en door Beulen dwingen; 

En stookken Hel en Vagevier. 

De gladde Zeelten, die nooit bijten 
Zijn, even als de Mennonijten 

Zoo quaad te grijpen als een Aal. 
Zy houden steeds een deurtje open, 
En splijten zig aan honderd hoopen, 

Om loon, om kroon, om schip, om taal. 1) 

De Baarzen, dapper hoog gepreezen, 
Wier scharpe Vinnen elk moet vreezen, 

Is 'tEdle nazaad van Kalvtjn, 
Die Goed en Kwaad noodzaaklik noemen, 
En Ezau, in den Buik, verdoemen, 

Wijl Godt niet kan gebonden zijn. 

Zy heerschen Vorst'lik in de Landen. 
Zy hebben harde en scharpe tanden: 

En wreekken zig van overlast. 
De Stroomen moeten voor heur beeven: 
Wie zou aan haar den prijs niet geeven, 

Wijl in 'er hand den Scepter past? 


1) Bij  dezen  regel  geeft  de  dichter  eenige verklarende aanteekeningen , 
welke hier weinig ter zake doen. 


120 

De blanke Blaaijen , schoon voor d'oogcn , 
Zijn Puritainen, zoo vol loogen, 

Gelijk een Ai vol zuivels is. 
Jïiri-voorens zijn de Luteranen 
Die zig nooit van het zuipen spaanen, 

En wonder graag zijn aan den dis. 

Het Grundeltjen, van klainder waarde, 
Zijn d 'Armijnjanen , op der aarde 

Van Magt en Heerschappij berooft; 
Dogh die, weleer, daar hard na dongen: 
Nu schijnt 'er Lied heel uitgezongen, 

Want elk denkt: Jan Neef, wag je hooft. 

De krullende Alen, in de poelen , 
Zijn Joden, van een kwaad gevoelen, 

En loozer dan de looze Slang, 
Die, met 'er opgepronkte loogen 
Onse aller moeder heeft bedroogen. 

Wie leert aan haar een beeter gang? 

Den Spiering, Stinkvisch, heel versmeeten, 
Een arm, veragt, en Boerenëeten, 

Is 't beeld der menschen, die den naam 
Van Neutralisten 1) is gegeven: 
Zij worden overal verdreven 

En niemand acht 'er hier bequaam. 

Ik wil hier van Cocijn 2) niet reppen; 
Nog uit Pellagi kaar iets scheppen; 

Ook staat mij Arrius niet aan. 
Bruinisten namen Stuard 't leven, 
Heel Engeland schijnt haar gegeeven. 

Van Menno heb ik meest gedaan. 

Dat volk heeft duizend kromme sinkken, 
Tot kleeding, eeten en tot drinkken 

Is een bijzond're wet gesmeedt; 
Het haar moet op de kam geschooren, 
Of ziel en lighaam is verlooren, 

Schoon Gods gebod daarvan niet weet. 


1) Een  volk,  onthoudende zig van alle Gemeenschap, dogh laiden egter 
een nabij onberispelijk leven. (Noot van J. Zoet). 

2) Socinus? 


121 

Het Huuwlik word van haar geschonden, 1) 
Den Egtenband geheel ontbonden, 

Om d'allerklainste leurery. 
De Man moet zijne Vrouw verlaaten, 
De Moeder d'aigen Kind'ren haten 

Dus raakt 'er d'eendragt heel in ly. 

Voor deezen waren 't d'oucle Vriesen, 2) 
Die heevig in het twistvuur bliezen; 

Maar ogh! men vind 'er nu zoo veel. 
Dees schijnt zig Haans 3) en Moors 4) te houden. 
Die wil het bier niet, dat zij brouden, 5) 

Een ander voegt zig tot Boreel. 6) 

Den  Vlaaming , en den  Waaterlander , 7) 
Nog onlangs kroopen aan elkander, 

Als 't lijf van een gekloofde Slang; 
Terwijl de dolle Bidloïsien 8) 
Met d'Apostolse 9) heevig twisten: 

Ontziende neus, nog bek, nog wang. 

De Goude Zon 10) begon te beeven 
Om 't Kerkgebaar, en 't Godloos leeven, 


1) Hoe ligt dit volk den disch- en bed-gemeenschap tusschen Man en 
Vrouw, en den Burgerlijken ommegangk tusschen Moeder en Kind verbieden , 
is overal genoeg bekend. J. Z. 

2) (Een van de drie Doopsgezinde sekten). Deeze, als de broedhenne van 
alle de kiekens, zijn zoo fijn, dat ze niet een draad gesteven linnen mogen 
draagen. J. Z. 

3) Galenus (Abrahams de Haan), een Doctor in de Medicijnen, en Ver- 
maander der Vlamingen tot Amsterdam, van veelen gelieft, en van anderen 
gehaat. J. Z. 

4) C. Moorman, een diergelijk persoon, met Doctor Galenus meest in een 
verstand. J. Z. 

5) Zinspeling op hunne vergaderplaats in de voormalige Brouwerij «Het Lam». 

6) Adam Boreel, tegenwoordig in Engeland, drijvende dat de Hailigen met 
Kristus op aarden, als Koningen en Priesters duizent jaaren zullen leven in 
heerschappen. J. Z. 

7) De twee andere Doopsgezinde sekten. 

8) Lambert Bidlo. Een der tegenstanders van Dr. Galenus. 

9) Samuel Apostool, weldra de leider der behoudende partij. 

10) Een ander Doopsgezind vergaderlokaal. 


122 

Daar Rixtel 1) zoo volmaakt van kweeld, 
Dat elk 't gebaar der schurfde Schaapen 
Daarin heel konstig na ziet Apen : 

En, aan haar Teer, 2) voor Smeer, uitdeelt. 

Men vind 'er, die de Visch verzmaaden; 
En, aan een Knol 3) zig ooverlaaden, 

Hoe worremsteekkig hy ook schijnt. 
Dogh God, wiens werk men niet mag laaken, 
Kon Saul ligt tot een Paulus maaken; 

Wijl voor zijn Geest het kwaad verdwijnt. 

Een Puit- Aal, in het Veen gevangen, 4) 
Puur doof, met ongeschooren wangen, 

En met een groove Pij bekleed: 
Een smaad, en spot van veel Doktooren, 
Laat zijne stem, al staam'rend, hooren, 

En zegt dat hij veel Wijshaid weet. 

Veel Wijshaid: niet uit hooge Schooien, 
Daarin nu elk, met lust, gaat dooien; 

Maar uit Godts hoogen troon gehaalt. 
Hy toont ons Kristi Rijk op aarde; 
En hoe het lijdzaam volk, vol waarde, 

Daarin met Kroon en Scepter praalt. 

Dogh wainig lieden hem gelooven. 
Hij schijnt met zotternij bestooven; 


1) Dezen jongen Doopsgezinden dichter zullen wij spoedig weer ontmoeten. 

2) Waarschijnlijk zinspeling op het feit, dat de behoudende partij zich 
van de gemeente afscheidde en een pakhuis in de Teertuinen tot vergader- 
lokaal inrichtte. 

3) Jan Knol, voor doezen godloos geleeft hebbende, schijnt zig geheel 
ter deugde te schikken; drijft, in verschaidé byeenkomsten van menschen, 
met grooten yver  en welspreckenthaid de Leere van Socinus ende Ostoroth. 

J. Z. 

4) Een Boer van Aalsmeer, genaamt Jakob Klaasz. waigerende, met 
voorgccvinge van dat Godt hem met zijn leevendig woord heeft begaaft, om 
Israëls rijk nu weederom op te richten, alle Schattingen en Impositien tot 
onderhoud van 't Oorlog ingesteld: Waarom hij verschaiden maaien in ge- 
vankkenisse is geweest, als onder anderen tot Haarlem, met zijn Broeder, 
den tyd van negen maanden, dogh is altyd, zonder iets te geeven. vry 
geworden. J. Z. 


123 

Elk stoot dien rijkdom met de voet. 
Dat zigtbaar is, dat moet verbranden, 
En 't godloos volk (6 misverstanden!) 

Steeds karmen in dien helschen gloedt. 

Dit klinkt uit allerbande monden; 
En nauwliks word 'er een gevonden, 

Die 't ooge op Noags Arke slaat. 
Zij kunnen aan 't vernuft niet mêeten, 
Wat Kristus weereld heeft gebeeten, 

En dat het booze alleen vergaat. 

Voor my, ik wensche, in 't allerleste, 
Aan ieder mensche 't allerbeste, 

En 't geen ik zelf van Godt begeer: 
Dat liefde d'overhand mag krijgen 
Dat haat en smaad stokstom mag zwijgen, 

En Jezus ons zyn kroon vereer. 

Dat ieder Visscher raine netten 
Mag in de klaare stroomen zetten, 

En naastig zijn in zijne schuit; 
Dat zij veel goede Visschen vangen: 
En d'Opper- Visscher, met verlangen, 

Gehoorzaam volgen, in en uit. 1) 

Het behoeft nauwelijks gezegd, dat de Gereformeerde Ker- 
keraad ook onzen tapper— „vijfde-rijk-beooger" met wantrou- 
wige blikken volgde. 

Hoe lang Spinoza onder deze lieden verkeerd beeft, is 
moeielijk te bepalen. Het is mogelijk , dat bij tot aan zijn 
vertrek naar Rijnsburg zoo af en toe hunne bijeenkomsten 
bleef bezoeken. Reeds in den aanvang van zijn verkeer onder 
deze meerendeels zeer ontwikkelde en vrijzinnige mannen, 
waaronder hij er verscheidene aantrof, die zich ook met wijs- 
geerige studiën bezig hielden, had hij ingezien hoezeer hem 
grondige kennis noodig was van het Latijn , de taal de geleerden. 
„ Terwijl hij daarover onophoudelijk dacht , en er bij alle voor- 
komende gelegenheden over sprak , wilde het toeval , dat Doctor 


1) De  eerste  druk, in 4°, in de Koninkl. Bibl. en die der Doopsgezinde 
Gemeente. Dan: Werkken, blz. 155 vlgd. 


124 

Franciscus van den Enden, die toenmaals met goeden uitslag 
onderricht gaf in het Grieksch en Latijn, eens eene verga- 
dering der Collegianten — die altijd voor ieder open stond — 
bezocht. Door zijne vrijzinnige taal en zijne opmerkingen die 
hout sneden, won Van den Enden Spinoza's hart, en nadat 
hij met den vroolijken doctor in kennis was gekomen bood 
deze hem zoowel zijn onderricht als zijn huis aan, zonder daar- 
voor andere bewijzen van erkentelijkheid te vorderen, dan dat 
Spinoza , wanneer hij daartoe in staat zou zijn , hem eenigen 
tijd behulpzaam zou wezen bij het onderricht van andere 
leerlingen." 1) 

Waarschijnlijk was het omstreeks den aanvang van het jaar 
1656 dat de jeugdige wijsgeer binnengeleid werd in Van den 
Enden's kring. 


1) Lucas: «Il comprenait assez de lui-même combien ces Langues savantes 
lui étaient nécessaires; mais la difficulté était de trouver nioyen de les 
apprendre, n'ayant ni biens, ni naissance, ni amis pour Ie pousser. 

Comme il y pensait incessament et qu'il en parlait en toute rencontre, 
Van den Enden, qui enseignait avec succes Ie Grec et Ie Latin, lui offrit 
ses soins et sa maison, sans exiger d'autre reconnaissance que de lui aider 
quelque temps a instruire ses écoliers, quand il en serait devenu capable.» 
Dit bericht klopt weder geheel met dat van den ouden man aan Stolle: 
«Als nun einst der van Ende in diese Versammlung kommen», u. s. w. 
(Zie de Bijlage). 


V. 


De Lucianist. 

Wie niet, Herostratus gelijk, kerken en steden in brand 
steekt om zijn naam te vereeuwigen; wie niet als een andere 
Alva standbeelden voor zich zelven giet van buitgemaakte 
kanonnen; wie niet duizenden vellen papier met drukinkt en 
zijn eigen naam laat bekladden, om ten minste dien naam te 
behouden ook na zijn dood: dien kan het na zijn verscheiden 
lichtelijk overkomen, dat zijne verdiensten, hoe groot ook, 
schuil gaan in het schemerdonker van het verleden, dat 
zelfs zijn naam in het vergeetboek geraakt. Ziedaar het lot, 
dat te beurt gevallen is aan Doctor Franciscus van den Enden, 
den man, die niet alleen onzen Spinoza inwijdde in de gehei- 
menissen der Latijnsche taal, en opvoerde tot de hoogten der 
Cartesiaan sche philosophie, maar ook op ëene groote menigte 
van andere tijdgenooten een machtigen invloed heeft uitgeoefend. 
Wij zullen trachten hem hier de eere te geven, die hem toekomt. 

Franciscus Affinius van den Enden is zijn rol op dit wereld- 
tooneel begonnen te Antwerpen, waar hij in het jaar 1600 het 
levenslicht zag. 1) Op jeugdigen leeftijd was hij naar Leuvens 


1) Zooals men weet speelde zijn treurig uiteinde te Parijs. Uit de authen- 
tieke stukken van 't Proces , dat hem aan de galg bracht , is het een en ander 
betreffende zijn levensloop medegedeeld door P. Clément , Episodes de 1'histoire 
de France. Paris, 1859 (Le Chevalier de Rohan, p. 216). Later heeft 
J. van Vloten diezelfde stukken nog eens doorgezien, en verslag gegeven 
van het gevondene in de Levensbode, XII (1881), blz. 128 vlgd. Clément's 
werk  is  later opnieuw uitgegeven onder den titel: Trois drames historiques. 


126 

hoogeschool getrokken , waar hij zich niet alleen in de letteren , 
maar ook in de rechtsgeleerdheid en geneeskunde oefende ; en 
dermate blonk hij uit boven zijne medestudenten , dat hem , 
op nauwelijks achttienjarigen leeftijd, reeds de rang van hoog- 
leeraar werd aangeboden: 1) 

Uw jeugt had in de bloem van tweemael negen jaren, 

In Leuvens wijze School, daer elk u noodde om strijt , 

En uw verstant vergeefs begrimt wierd van de nyt, 

Op 't hoog gestoelte lang den tabbert konnen dragen, 

Had zy die glory niet groothartig afgeslagen, 

En, triumferende over elk in haer gemoet, 

De grootsheit en den haet vertreden met den voet. 

Zóó zingt niemand minder dan onze Antonides van der Goes , 
in latere dagen Van den Enden's vriend. 2) Of hij reeds in zijn 
studententijd behoorde tot de orde der Jezuïeten of later daarin 
opgenomen is , weten wij niet recht ; wel mogen wij aannemen, 
dat hij een tijdlang lid van deze beruchte broederschap is 
geweest, daar hij later verschillende malen als „verloopen 
Jezuïet" 3) werd gebrandmerkt. De boosaardige strekking van 
het praedicaat daarlatende, Van den Enden heeft, toen hij 
ongeveer op de helft van zijn loopbaan gekomen was , ingezien 
dat hij beter deed met de kap op den tuin te hangen dan in 
de orde te blijven. Er is reden te vermoeden , dat hij aan de 
leer der alleenzaligmakende kerk was gaan twijfelen, en is 
dat juist, dan kan zijn daad hem slechts tot eere strekken. 
Het zal in den loop van het jaar 1642 geweest zijn , dat hij — 
ondertusschen naar zijne geboorteplaats, Antwerpen, terugge- 


1) Dat zoo iets wel eens meer voorkwam blijkt uit het feit, dat Willem 
Philippi, in 1G00 geboren, in 1G18 als prof. philos. aan een der vier 
paedagogia te Leuven werd aangesteld. Zie Dr. J. P. K Land. Arn. Geulincx 
und s. Philos. 1695, S. 24. 

2) Aen den Heere Franciscus van den Enden, toen hij van zijne Majest. 
van Vrankrijk tot Raedshecre en Lijfarts verkooren wiert. Gedichten , Bildcr- 
dijk-uitg. II, blz. 54. Zonderling genoeg is 't, dat dit gedicht aan den Prof. 
in de Ned. Lett. Joh. van Vloten, onbekend bleef! 

3) De oude man bij Stolle noemt hem «ein Exjesuite»; zoo ook Goeroe, 
K. en W. Geschiedenissen, (1730) blz. 6G5. 


127 

keerd — aldaar in het huwelijk trad met Clara Maria Ver- 
meren, eene vrouw van Dantziger afkomst. 1) In het volgende 
jaar werden zij verblijd door de geboorte eener dochter, welke, 
in sommige opzichten door moeder Natuur misdeeld — zij was 
„vrij wat mank en mismaakt" 2) — daarentegen met gaven 
des geestes zoo mild bedacht was, dat zij eenmaal zou schit- 
teren onder de geleerdsten harer kunne. Bij den doop ontving 
zij naar hare moeder den naam van Clara Maria. Een tweede 
dochter , Margaretha Aldegondis , zag in het laatst van 1644 
of in den aanvang van 1645 ook nog te Antwerpen het levens- 
licht. 3) Kort daarop begaf het geheele gezin zich metterwoon 
naar Amsterdam, hetzij dan, dat de Scheldestad voor de vrij- 
zinnige opvattingen van den gewezen Jezuïet te nauw werd, 
hetzij , dat hij hoopte aan het IJ beter in het onderhoud van 
zich en de zijnen te kunnen voorzien. Zij vonden er vele oude 
bekenden, en ook verschillende familieleden, die evenals zij 
voor en na het Zuiden ontweken waren. In gezelschap van 
Bertoldus Willemse en Allegonda van Blijdesin treffen wij 
onzen Dr. Franciscus op 24 October 1645 voor het eerst aan 
binnen Amsterdam, toen hij met zijne echtgenoote optrad als 
getuigen bij den doop van een spruit van 't eerstgenoemde 
tweetal, in de Roomsch katholieke kerk „de Posthoorn" op de 
Brouwersgracht. 4) Drie jaren later, op 27 October 1648 vinden 
wij hem daar opnieuw, als gelukkige vader van een nieuw 
tweetal dochters, Anna en Adriana Clementia. 5) 

Op  6  Februari  1650  trad  onze doctor zelf als peet op bij 


1) Het laatste blijkt bij Van Vloten, Levensbode XII , 13G. Voor de juist- 
heid van den naam volgen straks bewijzen. 

2) Colerus, blz. 3. 

3) Een gedichtje op haar bij Pieter van Eixtel, Mengelrijmen. Haarlem 
1669 , blz. 58. 

4) 't Doopboek van die kerk op 't Amst. archief. 

5) Bij die gelegenheid trad o. a. als getuige op Joh. van den Eynde. Twee 
vrouwen, Clementia Corthage en Anna Uittenheeshout traden op als peeten: 
daarom is er reden te veronderstellen, dat ditmaal een tweeling ten doop 
gehouden werd. Trouwens, in lateren tijd wordt wel Adriana Clementia nog 
genoemd, Anna niet; deze schijnt dus vroeg overleden te zijn. De naam van 
Franciscus' vrouw is alleen hier als «Vermeulen» misschreven. 


128 

den doop van een ander mans kind , doch was bij die gelegen- 
heid niet van zijne echtgenoote vergezeld; 't welk licht ver- 
klaarbaar wordt als men weet, dat hij op den 4den April van 
hetzelfde jaar reeds weder in „de Posthoorn" verscheen met 
een zoon, die Jacobus gedoopt werd. 1) Op den 12den Maart 
anno 1651 werd zijn laatste kind, Marianna met het heilige 
water besprenkeld, en daarna treffen wij den reeds bedaagden 
doctor nog slechts eene enkele maal als getuige aan. 2) 

Van den Enden — wij zijn daar zeker van — was door 
vrouw Fortuna niet met gaven overladen, en zoo doet zich 
de vraag op, hoe hij in deze jaren in het onderhoud van zijn 
sterk aangroeiend gezin heeft voorzien ? Weer is het Antonides 
van der Goes, die ons op deze vraag een, stellig weinig ver- 
wacht, antwoord geeft: 

Schoon Spanje (een ander heeft daer d'eere van genoten) 
Op uwen raet alleen, den vrede heeft gesloten 
Nae zoo veel stormen, met het vrye Nederlant; 
En d'oorlogsrazerny geslagen in den bant .... 3) 

Ofschoon ik op verschillende wegen, in de geschiedboeken 
en op 't Amsterdamsen archief nadere inlichting gezocht heb 
over het hier medegedeelde , is het mij tot heden niet mogen 
gelukken daaromtrent iets aan het licht te brengen. Heeft de 
ex- Jezuïet , doorsiepen in de staatkunde , en , zooals uit alles 
blijkt, wel ter taal, misschien eene geheime zending voor de 
Amsterdamsche vroedschap aan het hof te Madrid vervuld? 
Niet ik zou gaarne onzen Antonides tot een leugenaar maken , 
en het feit, dat ik op 't Amsterdamsch archief geene beves- 
tiging vond, zegt niets. Immers die zou nog te vinden zijn, 
en zoo niet .... over zoovele zaken ontbreken de officieele 
bescheiden. De tijd van onze groote diplomaten, van een 
Coenraad  van  Beuningen,  een  Hieronymus  van  Beverningk 


1) En  zeker -spoedig den dood in de kaken viel, daar wij er niets meer 
van hoorden. 

2) Op  6  Juni  1651.  Meermalen komt echter nog een Adriaan van den 
Enden voor. 

3) Als boven, blz. 55. 


129 

was nog niet aangebroken in 1647 , en misschien was de wei- 
onderlegde homo politicus, zoo pas uit het Zuiden aangekomen, 
eene uitkomst voor de Amsterdamsche vroedschap. 1) 

Was Van den Enden te bescheiden om veel te stoffen op 
de eere die hem toekwam, volgens onzen dichter versmaadde 
hij evenzeer de gunsten welke het Spaansche bewind hem na 
het sluiten van den Munsterschen vrede wilde bewijzen : 

«En voor die weldaet u in hare Kidderschap 
Te pronk wou zetten op d'aenzienelyxten trap, 
Noch had gy liever by u zelven in te treden, 
Als ü te zien van elk eerbiedig aengebeden.» 2) 

Dr. Franciscus koos een eerzaam en vrij leven boven staats- 
mansroem en vestigde zich kort daarop als — Boekhandelaar 
in de Nes. Hij woonde er omstreeks 1650 „In de Konstwinkel", 3) 
waar, naar het schijnt, verschillende boekjes het. licht zagen. 
Hij is echter nooit lid van het boekverkoopersgild geworden , 
zoodat zijne zaken minder voordeelig gingen ; in het najaar 
van 1652 was hij zoozeer aan lager wal geraakt, dat hij zijne 
schuldeischers moest verzoeken om uitstel van betaling. 4) 
Toen heeft de wakkere man stellig den boekhandel vaarwel 
gezegd en is zich gaan wijden aan wat eigenlijk zijne roeping 
was : het onderwijs der jeugd. Op eigen hand richtte hij naast 
de bestaande eene nieuwe Latijnsche school op ; (waarschijnlijk 
was hij inmiddels op den Cingel gaan wonen), waar heel wat 
Amsterdammers zijn ingewijd in de talen van oud Rome en 
Athene : als ooit de lijst der leerlingen gevonden werd, zouden 
daarop beroemde namen voorkomen ! Want Van den Enden , 
die  zich  ondertusschen met hart en ziel op de nieuwere wijs- 


1) 't Is opmerkelijk, dat de ooievaar gedurende drie jaren wegbleef. (1645 
tot Oct. 1648!). Toch zal Antonides Van den Enden's verdienste wel over- 
dreven hebben voorgesteld. 

2) Als boven, blz. 55. 

3) Ledeboer, Naamlijst der Boekdrukkers, Dev. 1872, blz. 32. Een in 
dat jaar bij hem verschenen pamflet bezit de Koninkl. Bibl. onder N° 6745. 

4) Twee desbetreffende notarieele acten van 17 Sept. 1652 op 't Amst. 
archief. 

9 


130 

begeerte — Baco, Hobbes, Descartes had toegelegd , 1) scheen 
beter dan iemand anders de kunst te verstaan de studie der 
doode talen voor zijne leerlingen aantrekkelijk te maken, beter 
dan iemand anders hun lust in te boezemen tot het werk, en 
ieders krachten en bekwaamheden te doorgronden. Dat hij er 
in slaagde in korten tijd de officieele Latijnsche school de loef 
af te steken , en — hoewel Roomsen — tal van kinderen uit 
de gezeten burgerstand , van allerlei gezindte , ter opvoeding 
kreeg, mag bewijzen, dat men groote ideeën koesterde van 
zijne bekwaamheid , en misschien ook .... niet geheel ondank- 
baar was voor zijne aan den lande bewezen diensten. 

Van den Enden moet op het oogenblik , toen Spinoza kennis 
met hem maakte, reeds een tamelijk bejaard man zijn geweest, 
doch — het blijkt uit zijn latere loopbaan — nog vol van dien 
onuitbluschbaren levenslust, die tegen niets opziet en alles 
vermag. Ongetwijfeld kende hij Oud Rome op zijn duimpje, 
en zal zich ook in staat geacht hebben , den geheelen Horatius 
uit zijn hoofd weder te boek te stellen, als de bestaande 
exemplaren bijgeval zoek raakten. 2) Bezield van vereering 
voor de groote mannen der Renaissance , die wel het klassieke 
in zijne waarde hersteld hadden , doch tevens de vaan opstaken 
van vrij onderzoek; die niet alleen de in vele opzichten ver- 
ouderde begrippen der Aristotelische wijsbegeerte bestreden en 
ondermijnden , doch ook tevens in 't krijt traden voor de ver- 
breiding van meer verlichte ideeën in kerk en staat, beheerschte 
ook hem een onverzadelijke dorst naar kennis. Als zijn leer- 
meester Descartes de kerk latende voor wat zij was, zocht 
ook hij zijne waarheid liever in wis-, natuur- en geneeskunde. 
Daarbij  was  hij  een man, die in zijn lang leven veel gezien 


1) Zie Koelof Eoukema, Xaamboeck der Beroemde Genees- en Heelmeesters 
van alle Eeuwen. Amst. 1706 — waar op blz. 151 een levensbericht van 
«Franeois» van den Ende voorkomt, dat weinig betrouwbaar is. 

2) Vermoedelijk" was hij in 't Grieksch minder doorkneed; Geulincx, die 
24 jaren later dezelfde school doorliep, en er 12 jaren prof. was, wist er, 
naar Prof. Land meedeelt, ook weinig af. Vgl. Dr. J. P. N. Land, Am. 
Geulincx und s. Philos. 1895. S. 75. 


131 

en veel ondervonden had; die door zijne onderhoudende ge- 
sprekken en vroolijke kwinkslagen veler hart wist te winnen; 
een practische kop , die met een enkelen oogopslag de menschen 
doorzag, een homo politicus, die met Macchiavelli in zijn rok- 
zak liep. Roem en aardsche grootheid .... hij lachte er om ; 
waren zij wel waard er een vinger voor uit te steken? Zoo 
kon Antonides van hem zingen : 

« Wat helpt het, of gy de verborgentheên en gronden 

Der wijsheit en natuur zoo klaer hebt ondervonden? 

En of Apol u als zijn zoon heeft opgequeekt, 

En onderwezen wat in zaet en kruiden steekt? 

Of dat geen honig druipt zoo zoet van Hymets tippen , 

Als de welsprekentheit van uw begaefde lippen, 

En dat uw heldendicht , op 's Mantuaners styl , 

Ons dunkt de wedergalm te wezen van Virgyl, 

Dat Flakkus en Pindaer, door uwe lier herboren, 

Hun lyk-asch groenen zien, als zy uw vaerzen hooren: 

En Nazo minder zucht aen 't ongastvrye strant , 

Zoo gy uw roem altijt wilt smooren onder 't zant? 

Wat Moor zoekt aen de zee stranthorenen en schulpen, 

Om die op 't zelfde strant in d'aerde te bestulpen ? 

Wie gaert kleinoodiën aen Ganges parelreê, 

En werpt ze reukeloos in grondelooze zee? 

Verdrinkt een reiziger, als hy naer huis komt vaeren, 

Zijn Indiaenschen schat in d'Indiaensche baeren? 

Of volgt gy maer de zon, o Eaetsheer, in dien staet? 

Die daelt, om op te staen met schooner daegeraet. 

Zoo moete tijt noch ramp uw Fenix veder schenden. 

Zoo worde uw naem geroemt aen alle werrelts Enden. 1) 

Onder de opvoedkundige beginselen van onzen Latinist schijnt 
vooraan gestaan te hebben , dat niets zoo goed geleerd en zoo 
vast onthouden wordt, als hetgeen geleerd werd in de eerste 
dagen der jeugd. Nog bezitten wij een gedicht op een zijner 
leerlingen, die reeds op achtjarigen leeftijd, het Latijn even 
goed  hanteerde  als  zijne  moedertaal. 2)  Sterk was hij over- 


1) Gedichten, uitg. d. Bilderdijk. II, blz. 56. 't Gedicht is natuurlijk uit 
1671 , toen de 71-jarige man tot raadsheer van Lodewijk XIV benoemd was. 

2) P.  Eixtel,  Mengelrijmen,  Haerlem 1669, blz. 16: Aen den E. Heer 
Mr.  Boëtius  van  Elslant,  Poet  ende Reghts-Geleerde ,  over de Latrjnsche 


132 

tuigd van die andere waarheid, dat geen leerstof er gemakke- 
lijker ingaat en gewilliger bodem vindt, dan die al spelende 
wordt toegediend. Zijne dochtertjes bracht hij op met den 
paplepel en 't latijn te gelijk , en van de oudste , Clara Maria, 
mogen wij gerustelijk aannemen, dat zij op twaalfjarigen leeftijd 
latijn sprak als water en genoeg doorkneed was in de gram- 
matica , om bij pasbeginnende leerlingen haar vader gemakkelijk 
te kunnen vervangen. 

Juist in de dagen toen Spinoza zoo'n welwillend meester in 
hem gevonden had, had hij een aardig plan op 't touw gezet. 
Hij zou — in navolging van het gebruik bij de oude huma- 
nisten — den menschen, die zoo hoog liepen met de tooneel- 
poëzie van 't Oude Rome , die stukken eens in de oorspronke- 
lijke taal te genieten geven. Zoo waren zijne leerlingen druk 
bezig Terentius' Andria in te studeeren ; eene keuze , die , 
waar kinderen als vertooners optraden, pleit voor den goeden 
smaak van hun meester. Buitendien had hij ook zelf een 
tooneelstuk geschreven , een zinnespel , waarin het leven van 
een Don Juan afgemaaid werd .... zonder steenen gast. Het 
heette Philedonius of Lusthart. 

Bleef ons daarvan ook geen tekstboekje bewaard, toch kennen 
wij ongeveer den inhoud. Dr. Van den Enden had daarin 
geschetst : 

Hoe los het wulpz' en jongh Verstant, 
De toghten van de Jeught doet draeijen, 
Haer wil met alle winden waeijen 
Soo reden haer niet hout aen bant, 1) 


Tael-oeffeningh van zijn Soontje, Jan van Elslant, oudt zijnde acht Jaren, 
staende ter onderwysinghe van den seer gheleerden Heer Franciscus van den 
Ende, M. D. tot Amsterdam, 't Gedicht eindigt: 

Vaer voort soo Soontje, leer en weet, 

Suygh Geest uit van den Endens ader, 

Opdat ons blijcke, dat uw Vader, 

Achil bij Chiron heeft besteet. 
1) « Zin-erinneringh  van  het  Zin-spel  Philedonius  ofte  Lusthart,  ten 
Tooneele  gevoert  door  den  hoog- geleerden  Heer  Dr.  Franciscus van den 
Enden», in P. Rixtels Mengelrijmen , Haerl. 1669, blz. 23. 


133 

kortom,  hoe  de  jeugdige  Philedonius  zijne  lusten en harts- 
tochten volgend, op slechte wegen geraakt, 

Stelt Deughde uyt, tot zijn oude Dagen, 
Wil eerst zijn lust , dan Godt behagen , 
Meer zondigen , eer hij 't beschreit , 
En, door hartneckigheidt getroffen, 
Sigh kanten teghens Gode en Heyl. 

Doch,  zoo  sprak stellig een van de optredende „sinnekes" 
(allegorische personen) : 

« Wie God versaekt leeft nergens veyl : 
« De Boet'-uur laet sigh wel versloffen . 
«In wellust, by de Jeught, maer keert 
«Weer swaerlijk tot de gryse haren: 
«Wat Jongh ons schielijk is ontvaren, 
«Wort out, en swak, te noö geleert. 

Philedonius, door „Grods-barmkartigheid" in den droom ge- 
waarschuwd en tot deugd  „verwekt" ....  „in 't ende 

Kent en ontwijkt gedreighde ellende, 
Wort oudt, en wijs, selfs in zijn Jeught.» 

In den loop van 1656 waren de stukken er geheel in ge- 
komen en in de eerste dagen van het volgende jaar zouden zij 
op den Schouwburg vertoond worden. Doch , Dr. Van den Enden 
had met meer avontuur dan beraad gehandeld, en buiten den 
waard gerekend, d. w. z. in dezen buiten den kerkeraad. 
Immers , zoo lezen wij op 4 Januari 1657 in de protokollen 
dezer eerwaardige vergadering: 

„Wort bekent ghemaeckt, dat seker Van den Enden, paeps 
schoolmeester alhier, voor soude hebben binnen S a 14 dagen 
openbaer op het Schouburgh een comedy wt Terenüi te laeten 
speelen door zijne discipelen , waeronder ook zouden zijn eenige 
ledematen kinderen ; is goed gevonden soo veel mogelijk is iets 
daar tegen te doen, en zal men beginnen met het aenspreken 
van de ouders , die ledematen zijn , en haar met vele redenen 
verzoeken, datze hare kinderen zulks niet willen toelaten, en 
over  8  dagen  pro  re  nata  zal  verder  geresolveert worden, 


134 

't welk zal geschieden door de Broeders des quartiers." 1) 
De pogingen werden met den gewenschten uitslag bekroond. 
Immers in de volgende vergadering konden „De broederen des 
kwartiers berichten, dat zij de ledematen hadden begroet, die 
eenpariglijk hadden aangenomen hare kinderen niet te laten 
spelen op 't Schouwburg ; " ongelukkig volgde voor den kerke- 
raad de Jobstijding, „dat 't spel toch zou doorgaan", zoodat 
besloten werd, dat Ds. Langelius morgen — d. w. z. 12 
Januari — daarover den presideerenden Burgemeester zoude 
„begroeten". 2) 

Hoe het Ds. Langelius ten stadhuize vergaan is kunnen wij 
den lezer niet meedeelen: de scriba van den kerkeraad vond 
het minder wenschelijk naar het schijnt daarvan melding te 
maken. Wel echter weten wij , dat Dr. Franciscus van den 
Enden met zijne „latinisten" op 13 Januari 1657 den Philedonius, 
op 16 Januari daaraanvolgende Terentius' Andria, den 17den 
dier maand wederom de Andria, en eindelijk op den 27s,en 
nogmaals Philedonius heeft opgevoerd, 3) en wel „op 't Schou- 
burgh", „in 't openbaer", zooals de Kerkeraad gevreesd had. 
Ongetwijfeld waren alle de „Geesten" van Gijsbrechts oude 
veste bij deze nooit geziene vertooningen tegenwoordig, en 
zelfs de Altmeister Joost van den Vondel ontbrak niet. Het 
schijnt echter, dat de Latijnsche verzen van Dr. Van den 
Enden dieperen indruk gemaakt hebben op de toeschouwers, 
dan die van vader Terentius : want niemand , zoover ons bekend 
werd, heeft verder met een woord van de Andria gerept, 
terwijl wij , betreffende den Philedonius niet alleen het gedicht 


1) Protokollen van den Kerkeraad, vol. IX, blz. 189 (Vergad. van 4 
Jan. 1657). 

2) ibid. blz. 190. (Vergad. 11 Jan. 1657). 

3) Zooals beschreven staat bij C. N. Wybrands, het Amsterd. Tooneel 
van 1617— 1^72. Utrecht 1873. 

Dat Van den Enden de man was deelde echter de Heer Wybrands niet 
mede. De toegangsprijs was zeer laag, zoodat de eerste opvoering slechts 11 gl. 
15 st. opbracht. Als men weet, dat in «Het Meisje van Andros» een dozijn 
rollen te verdeelen zijn, de kinderen van gereformeerde lidmaten wegbleven, 
en zeker alleen de oudere leerlingen medespeelden , kan men eenigszins 
bepalen hoe druk bezocht Van den Enden's school moet geweest zijn. 


135 

bezitten van Pieter van Bixtel , 1) maar ook een van Vondel , 
in den vorm van een „ Tooneelkrans voor den Edelen Jongk- 
heere Nikolaes van Vlooswijck , toen hy de rol van Filedonius 
of Lusthart, by D. Franciscus van den Enden, op 'swijzemans 
spreuck , door zyne latynisten ten tooneele gevoerd , zoo loflyck 
en stichtigh uitbeelde". 2) 

«0 Vlooswijck, die van Bloemwijck 3) naer 't Latijn 

Uw naem ontleent, hoe hebt ghy, in den schijn 
Van Filedoon, ons met Latynsche vaerzen 
Gesticht , daer 't volck in d'overoude laerzen 

U heene en weer zagh treên op 'thoogh tooneel! 

Ghy toonde in 't klein, wat Cebes tafereel 
In 't groot elck leert met maght van personaedjen , 
Ge voert in 'tperck der weerelt, toI stellaedjen, 

Vol aerdtsch gewoel. Men zagh, hoe wulpsche Jeught 

Verdwaelt van 'tpadt en heilzaam spoor der Deught, 
En endelijck, na doorgestrede elende, 
Bereickt dit lang gewenscht en zaligh ende, 

Waertoe elck van den hemel is geschickt». 4) 

Toen Van den Enden in het volgende jaar, den 21sten en 
22 Mei 1658 den „Euniichus in 't Latijn met een klucht in 
't Griex" ten tooneele voerde, 5) was de kerkeraad zoo wijs, 
niet opnieuw daartegen te protesteeren. 


1) Pieter van Bixtel was — ik zal dat straks aantoonen — in 1657 niet 
ouder dan 13 jaar. Hij zal dus zelf tot de vertooners behoord hebben — 
zijn Zin-erinneringh draagt alle sporen van een nog weinig ontwikkeld 
talent — of, wat ook mogelijk is, hij heeft in latere jaren het stuk nog- 
maals zien opvoeren. Vfybrands weet echter van eene latere opvoering niets. 

2) Van Lennep's uitgave, deel LX, blz. 239. Het gedicht is daar op 1661 
gesteld, wat m. i. betwijfeld mag worden. Men vindt het reeds in Klioos 
Kraam, 2e Opening, Leeuwarden 1657, blz. 235. 's "Wijzemans spreuck schijnt 
geweest te zijn: Macte nova virtute,  puen 

3) Vrij zonderlinge woordspeling met 'tlatijnscho flos. 

4) Enz. 't Is te wenschen dat de kerkeraad het vers: «Wijsheid spreekt 
in kerke, schoole en schouwburg» ter harte genomen heeft. 

Nicolaas van Vlooswijck, zoon van den Amsterdamschen Maecenas-Burge- 
meester Corn. van Vlooswijck en Anna van Hoorn, werd in Februari 1655 
ingeschreven als student ter academie van Utrecht en op 10 Dec. 1666 
ingehuldigd als slotvoogd en Drost van Muiden, Baljuw van Gooiland, enz. 

5) "Wybrands, t. a. p. 


136 

Het spreekt van zelf , dat ook Baruch Spinoza , nu Van den 
Enden's huisgenoot, deze voorstellingen, waaraan stellig de 
meerderheid der leerlingen deelnam , en waarin ongetwijfeld 
allen belang stelden , heeft bijgewoond. En , in geval het bericht 
bij Pierre Bayle juist mocht zijn , dat n. 1. de aanslag op Spinoza's 
leven gepleegd werd, toen hij op een avond uit den Schouw- 
burg kwam , dan zou men tusschen de genoemde datums kunnen 
kiezen. Immers de Joden waren in die dagen tot zulk een 
hartstochtelijk en moorddadig optreden geprikkeld , doordien 
verschillende leden hunner gemeente afvielen en tot de Chris- 
tenen overliepen — mogelijk wel op aansporing en door de 
schoone voorspiegelingen der predikanten. Gewoonlijk echter 
was het weinig bijzonders , 't geen in hunne netten hangen 
bleef: in 1655 lezen wij van een zekeren Moses GadelaofBen 
Israël die de rol van renegaat speelde , en wegens gebrek aan 
middelen van bestaan, terstond na zijn overgang tot soldaat 
werd bevorderd. 1) In 1659 toonde een zekere Samuel Aboab 
roeping tot de Christelijke zaligheid en lust in dat geloof, en 
wilde met genoegen den H. doop ontvangen , indien .... de 
predikanten hem hielpen de erfenis van zijn oom te bemach- 
tigen. 2) Of de heeren hem die toegezegd hebben, bleef onbe- 
kend ; wel bleek , dat de Joden even begeerig waren om Aboab 
te behouden, als de Protestanten en Roomschen om hem te 
vangen. 3) Toen de predikanten den doop nog eenigen tijd 
uitstelden , omdat Aboab allesbehalve onberispelijk in zijn wandel 
was , werd hij door de Joden — die merkten dat de snoek hun 
ontschoot — „in de Sint-Anthonypoort aangerand, en getrapt. 
Zij hadden met een mes naar hem gestoken." 4) Bij deze 
gelegenheid werd zelfs iemand door bekeeringsijver aangetast, 
die Aboab stellig niet aan de erfenis helpen kon en ook te 
eerlijk was om daarop te azen , en wel .... onze Jan Pieterse 
Beelthouwer,  die  Aboab  ongetwijfeld aangeraden heeft, eerst 


1) Protokollen van den Kerkeraad, vol. IX. (Vergad. 16 Dec 1655). 

2) ibid., vol. X. (Vergad. 24 April 1659). 

3) ibid. (Vergad. 12 Juni 1659). 

4) ibid.  (Vergad.  3  en  10  Juli  1659).  Zijn  alias luidde «Anthonius 
Zausius de Paas». 


137 

goed te onderzoeken , welk het ivare geloof was. 1) Nog hooren 
wij in denzelfden tijd van Abraham Herrera, wiens handel en 
wandel zoo berispelijk waren, dat de Amsterdamsche kerkeraad 
hein voorloopig voor de gunst bedankte. In Amersfoort waren 
de predikanten echter gewilliger, en bevorderden den man tot 
Christen , waarop hij , in Amsterdam teruggekeerd , door zijne 
gewezen geloofsgenooten werd ingerekend en achter slot en 
grendel gezet. Ook hij verzocht de hulp van den kerkeraad. 2) 

De afval van Spinoza moest, door de groote meerderheid 
zijner geloofsgenooten in de eerste jaren wel met dezelfde 
oogen worden aangezien: immers ook hij had zich tot de 
gojim begeven, verkeerde met de Collegianten en in het huis 
van den Roomschen schoolmeester ! 3) 

Toen Spinoza in Van den Endens kring werd opgenomen , 
vond deze in hem een jonkman, die veel wist en veel gedacht 
had ; die door zijn karaktervol gedrag , zijn bescheiden manieren 
en innemenden omgang aller achting en sympathie verwierf, 
iemand, die hem reeds terstond van dienst kon zijn bij de 
opleiding van jongelieden, die voornemens waren in de god- 
geleerdheid te gaan studeeren en daarom kennis van het 
Hebreeuwsch noodig hadden. 4) Maar zijn scherpe blik moet 
spoedig ontdekt hebben, dat het Spinoza ten eenen male 
mangelde aan alle kennis der exacte wetenschappen ; dat hij , 
hoe doorkneed ook in de Hebreeuwsche godgeleerdheid en 
wijsbegeerte, geheel onbekend was gebleven met die vanBaco, 
Hobbes en Descartes ; dat hij niet alleen weinig wist van het 
latijn, maar ook in al die takken van wetenschap een vreemde 


1) ïbid. (De kerkeraad was over zijn bemoeienis weinig gesticht). 

2) ibid. (Vergad. 7 Aug. 1659 , en 28 Aug.). Was hij een familielid van 
den boven (blz. 65) besproken kabbalist? 

3) Er dient op gewezen te worden dat noch Lucas , noch de oude man bij 
Stolle dien aanslag vermelden. Toch koester ik alleen twijfel over het juiste 
tijdstip. 

4) Ik zie geen reden om de mededeeling van Jan Rieuwertsz. junior bij 
Stolle : « Sobald er von den Juden ausgegangen , hatte er . umb sein Brod zu 
verdienen, Kinder informiret», in twijfel te trekken, doch kan haar slechts 
op deze wijs verklaren. Streng-gereformeerden kunnen het allicht niet ge- 
weest zijn. 


138 

was, die bij de Cartesianen het hoogst stonden aangeschreven. 
Zoo nam dan Dr. Van den Enden de taak op zich , hem in dat 
alles in te wijden, en de flinke man bracht zijn bevattelijken 
leerling, dien het allerminst aan lust tot weten ontbrak, binnen 
enkele jaren zoo ver, dat hij niet alleen het latijn verstond en 
bijna onberispelijk schreef, maar ook vertrouwd raakte met 
veel van hetgeen er op het gebied van wis- , natuur- , sterren- 
en ontleedkunde in dien tijd te weten viel. Hij was het tevens , 
die den jeugdigen denker binnen leidde in de Cartesiaansche 
philosophie en eenig inzicht gaf in de daaraan voorafgaande 
systemen; hij misschien ook, die hem bekend maakte met de 
staatswetenschap, met de werken van Macchiavelli , Hobbes 
en anderen. 

Acht men dat alles onmogelijk in een zoo kort tijdsverloop — 
immers het waren hoogstens vier of vijf jaren, die Spinozanog 
te Amsterdam zou doorbrengen — dan zullen wij nog een 
ander staaltje geven van Dr. Van den Endens bekwaamheid 
en kunst. Het was in het jaar 1657 , dat een zekere Dirck 
Kerckrinck, 1) toenmaals een jonkman van achttien jarigen 
leeftijd, plotseling bevangen werd door lust tot de studie. In 
1639 uit Luthersche ouders te Hamburg geboren, 2) schijnt 
hij reeds vroeg met hen naar Amsterdam getrokken te zijn, 
waar verschillende familieleden tot den gezeten koopmansstand 
behoorden. 3) Met niets meer dan de gewone schoolkennis bij 
Van den Enden gekomen, ging hij, slechts twee jaren later, 
genoegzaam onderlegd naar de Leidsche Academie, waar hij 
zich op den 12den Mei 1659 als student in de letteren liet 
inschrijven. 


1) Ik volg bij 't schrijven van namen hier, en waar ik ze ken, de authen- 
tieke handteekening van den besproken persoon. 

2) Banga, Geschied, der Geneesk. in Nederland, II, 564 geeft verkeer- 
delijk 1640 op. 

3) In 't kerkelijk Proclamatieboek treft men op 18 Mei 1628 reeds een 
Dirck Kerckrinck van A. aan, die daar ondertrouwt met Margreta Bassen. 
Een tweede Dirk 'Kerckrinck was — volgens J. A. Jochems, Amsterdams 
Oude Burgervendels (1580—1795) Amst. 1888, in het jaar 1653 lieutenant 
bij de schutterij. Ook in lateren tijd heb ik den familienaam verschillende 
malen in trouw- en begrafenisboeken aangetroffen. 


139 

Doch, de medische wetenschap, waarmede Van den Enden 
hem reeds gemeenzaam had gemaakt , nam weldra zijne geheele 
aandacht in beslag. Trad hij in 1661 voor het eerst als schrijver 
op dat gebied op , 1) in 1665 was hij reeds een vermaard man , 
die dien tak van kennis verrijkte met ontdekkingen, waarbij 
nog zijn naam met eere genoemd wordt. Kerckrinck's vriend, 
de uitgever Andreas Frisius, droeg in dat jaar een boek aan 
hem op, 2) waarbij hij o. a. zegt: 

„Verdrijft de zin om zich met nuttige zaken bezig te houden 
de luiheid; laat de zedelijke ernst geen loszinnigheid tot zich 
toe; de lusten worden verdreven door die andere en betere 
lust om velen te helpen , waardoor uwe kennis van velerhande 
dingen, doch bovenal van de geneeskunde, uitstekend en be- 
wonderenswaardig is; bewonderenswaardig, zeg ik, want wie 
zou niet bewonderen , dat gij , op achttienjarigen leeftijd be- 
gonnen de beginselen der latijnsche taal te leeren , in eene 
tijdruimte van twee jaren tot eene zoo volmaakte kennis van 
het Latijn, en de beginselen van het Grieksch gekomen zijt, 
dat gij de eerste taal niet alleen onberispelijk schrijven en 
spreken kunt, doch ook de andere eenigermate begrijpen; wie 
zou niet prijzen, dat gij in een tweetal jaren zoozeer door- 
drongen zijt van de voorschriften der wijsbegeerte , dat het 
schijnt als had gij er u een menschenleeftijd mede opgehouden ; 
wie staat niet versteld, als hij u even plotseling toegelaten 
ziet tot het binnenste heiligdom der geneeskunde, zoodat gij 
niet alleen de oude beoefenaren dier kunst evenaart , maar wij 
u ook zóó verwonderlijke dingen in de praktijk zien volbrengen , 
dat niemand begrijpen kan op welken geneesmeesters-Parnassus 


1) Kerckring , Cominentarium in Currum triumphalem antimonii, Amst. 1661 . 

2) Fort. Licetus , de Monstris , Ex recens. Gerardi Blasii. Ed. Nov. Amstelod. 
Sumpt. Andr. Frisiae, 1665. Dedic. «Nobilissimo Clarissimoque Domino D. 
Theodoro Kerckrinck, Amico ac Fautori suo suramo Andreas Frisius S.» — 
Oordeel van Boerhave over Kerckrinck: «Amstelodamensis , vir anatomia 
pariter et chemia clarus. Tractatus ejus sunt elegantissimi , sed non soli 
auctore adscribendi, neque enira iis temporibus unus homo perfecte callebat 
anatomiam. Usus est multis observationibus aliorum, qui Amstelodami tune 
vivebant unde haec opera construxit. (bij Banga, II. 570). 


140 

gij gesluimerd hebt , om zoo plotseling als de eerste der artsen 
te kunnen optreden. Het volk aanbidt u; lieden van aanzien 
vereeren u, vorsten trachten den jongeling van vijf-en-twintig 
jaren tot zich te lokken , omdat zij zien , begrijpen en ver- 
nemen , dat gij , niet door gelukkige ondervinding , maar door 
eene vaste en welgegronde methode , wonderen van geneeskunst 
tot stand brengt ver boven de gemeene maat." 

De beide jongelieden , Baruch Spinoza en Dirck Kerckrink , 
hebben ongetwijfeld in goede eendracht en vriendschap ge- 
durende het tweetal jaren, dat zij samen waren, gewedijverd 
om den voorrang. Immers , in hoofdzaak stond voor beiden 
hetzelfde te doen. 1) En ook in lateren tijd is nog lang die 
vriendschap blijven bestaan ; 2) Kerckrinck toch bleef een huis- 
vriend van Dr. Van den Enden, en ook Spinoza zal, als hij 
na 1661 nog af en toe de hoofdstad bezocht, niet nagelaten 
hebben zijn weiwillenden leermeester op te zoeken. Ongetwijfeld 
hebben beiden in die dagen genegenheid opgevat voor Clara 
Maria, Van den Endens wel niet schoone, maar naar het 
schijnt lieftallige en geleerde dochter. Zij vierde in 1657 haar 
veertienden verjaardag, en het is best mogelijk, dat zij het 
was , die de beide jonge mannen de beginselen van 't Latijn 
heeft ingeprent. Meldt niet Colerus, dat zij „in de Latijnsche 
taal zoo vaardig was, dat ze haar vaders leerlingen daarin, 
alsmede in de zangkonst kwam te onderwijzen?" En ook andere 
tijdgenooten berichten hetzelfde. 3) Zelfs noemt Pieter van 
Rixtel , een ander leerling haars vaders , van doopsgezinde 
afkomst , die reeds vroegtijdig blijken gaf van dichterlijk talent , 
onze Clara Maria omnis perita artis , en voegt daar nog bij : 


1) Men ziet, dat Colerus, die — met recht — Spinoza en Kerckrinck te 
zamen Latijn liet leeren, als hij wat meer moeite gedaan had om het ware 
beloop van zaken gewaar te worden , onmogelijk zoo'n verward beeld van 
Spinoza's jeugd had kunnen geven als geschied is. Ongelukkig heeft men 
zijne misslagen bijna twee honderd jaren voor goede munt aangenomen! 

2) Daarvoor pleit o. m. ook eenigszins het feit, dat wij verschillende 
boeken van K. in Spinoza's bibliotheek aantreffen. 

3) De oude man bij Stolle: Dieser van Ende habe eine Tochter gehabt, 
die das schönste Latein paruren kunnen. 


141 

Wat Naelt, Penceel en Pen, wat wil, verstant en deught 
In weet- en zeden-konst volwerckten, is t'aenschouwen 

In Clara, die een Baek van Wijsheydt voor de Jeught, 
Athenen en Parnas aen d'Amstel sal herbouwen. 1) 

Of Spinoza's genegenheid werkelijk in liefde is overgegaan voor 
het ontwikkelde meisje? Wie kan het bevestigen of ontkennen ? 
Men heeft het onmogelijk geacht op grond van hare jeugd; 
anderen zijn daartegen opgekomen, en hebben gewezen op 
Dante en zijne Beatrice. Wat ons betreft , wij wenschen korter 
bij huis te blijven, en zouden er op kunnen wijzen, dat volgens 
Joodsche gebruiken een meisje met haar twaalfden verjaardag 
huwbaar wordt, en huwelijken op 14 of 15-jarigen leeftijd 
onder hen geen zeldzaamheid waren. Maar wij staan hier voor 
een ander geval. Immers Clara Maria was minstens 16 of 17 
jaren oud toen Spinoza Amsterdam verliet, zoodat het zeer 
wel mogelijk is „ dat hij zin in haar had gekregen om haar 
ten huwelijk te vragen, alleen door haar schrander verstand 
en uitmuntende geleerdheid aangeprikkeld." 2) Doch, is dat 
bericht te vertrouwen, stellig heeft hij niet toen al naar hare 
hand gedongen , en de beslissing , aan wie van beide leerlingen 
zij behooren zoude, is eerst veel later gevallen. 

Van den Endens tweede dochter — het dient hier even 
vermeld — schijnt voor hare oudere zuster weinig onder- 
gedaan te hebben. Ten minste, wij vinden bij Pieter van 
Rixtel : 


1) Mengelrijmen, 1669, blz. 57. Het versje moet, dunkt mij, van veel 
vroeger dagteekenen, + 1663. Immers, Pieter van Rixtel in 1644 geboren, 
was eerst boekhouder te Purmerend, daarna te Haarlem. Op 3 Febr. 1663 
leest men in 't Puyboeck: «Pieter van Rixtel van Haarlem, boekhouder, 
out 19 jr, geass. met Jan van Rixtel, syn vader, woont op de Brouwers- 
gracht, en Christina Mooy van A. 21 jr, geass. met Cornelis Mooy haar 
vader, woont als vooren. » In een bruiloftsgedicht, bij die gelegenheid door 
P. Verhoek geschreven (Poëzie, blz. 105) vind ik van hem gezegd: «Gy 
neurde vaerzen nogh in doeken.» In Haarlem werd hij factor van de kamer 
«de Witte Angieren», en stierf aldaar 10 Maart 1673. (Grafschriften bij Jan 
Zoet, blz. 382). 

2) Colerus. 


142 

Op d'Afbeeldinge van Juffr. 

Margareta Aldegondis van den Enden. 

bene tacendo Eloquentia discitur. 

Hoe wel te spreken best in 't swijgen wordt geleert , 
Vertoont ons Margreta, door 't wel swijgen, en wel spreken: 

Oudt Komen, op haer Tongh, herbooren, wort geëert, 
Van Geesten, die haer Pen, om zeden-lessen smeken. 1) 

Of Dr. Franciscus van den Enden een slechten invloed op 
zijne leerlingen heeft uitgeoefend ? Ziedaar een vraagstuk, dat 
te belachelijk zou zijn om te bespreken , waren onze voorouders 
minder bekrompen en kleingeestig geweest. Immers zij hebben 
met man en macht wat men het „atheïsme" noemde van 
Spinoza, op den kerfstok van den geleerden dokter gebracht. 
Colerus noch Bayle hebben hem echter persoonlijk gekend: 
hooren wij dus Willem Goeree, den eenige onder Van den 
Endens „vrienden", die het later noodig vond 's mans nage- 
dachtenis te bekladden. Hij noemt hem „een man, die ons in 
zijn bloeitijd alhier, zeer wel is bekend geweest, met den- 
zelven omgegaan en meer dan eens gegeten en gedronken 
hebben ; waar weynig van gestigt wierden : en vervolgens 
naderhand wel hebben konnen gissen, dat ook Spinoza van 
dezen zijnen Meester, weynig goede beginselen heeft ingezogen ; 
als die zeer mild was zijn Ongodistize gronden, aan rijp en 
groen uyt te venten , en te roemen „ Dat hy zig het fabeltjen 
van 't Geloof had qiiyt gemaakt" En 't heugd ons, dat hij zeker 
Juffrouw op de Rooze G-ragt, die haar eenig Zoontje verlooren 
had, in sté van in Gods Voorzienigheid te leeren berusten, 
door zijn onbeslopte taal zoo heftig bedroefde, dat ze nauw 
te stillen nog te troosten was." 2) Elders meldt dezelfde 
berichtgever: „Wij hebben omtrent 40 Jaren geleden den be- 
kenden Franciscus van den Ende binnen Amsterdam, uyt 
zekere erfgerugten , en als een roemweerdig stuk , met veel 
smaak hooren verhalen, dat, als de Scherpregter Vaninus 
zou  naar  de  v.uur-paal  leyden, daar men hem eerst zou van 


1) Mengelrijmen, 1G69, blz. 58. 

2) W. Goeree, Kerk- en Weereldl. Hist. 2e druk, 1730, blz. G65. 


143 

't spraaklid  berooven,  hij hem belastte de Pols te voelen, of 
hij ook gealtereerd in gemoed of bloed mogt wezen?" 1) 

Wij willen op de waarheid van dit een en ander niets af- 
dingen. Maar men zal ons toegeven, dat tafelgesprekken misschien 
niet juist een zeer gepaste gelegenheid zijn om stichtinge uit 
te venten, en dat doktoren in de medicijnen veelal de meest 
ongeschikte personen zijn, waarvan men dat verwachten kan. 
Wij willen gaarne aannemen , dat Van den Enden , die in zijn 
lang en veelbewogen leven zeker heel wat godsdiensttwisten 
had aanschouwd en meegemaakt, er een groot deel van zijn 
geloof, misschien alles, bij had ingeboet: hij was ongetwijfeld 
een vrijgeest, een Lucianist, die, prat op de nieuwste wijs- 
heid, zooeven door de wijsgeeren van zijn tijd verkondigd, er 
geen been in zag den draak te steken met wat hij als „ver- 
ouderde opiniën" beschouwde. En wij kunnen begrijpen, dat 
een man als hij bewondering moest gevoelen voor de bravade 
van een Vanini, die met ware doodsverachting den brandstapel 
beklom, 't Gedrag van de „juffrouw op de Rozengracht" mogen 
de psychologen verklaren : wij voor ons meenen wel meer ver- 
nomen te hebben, dat, wie nederzit in stil verdriet, bij de 
eerste de beste troost die geboden wordt, plotseling uitbarst 
in luidruchtiger smart. 

Beduidt dit alles dus weinig, van meer beteekenis is stellig 
de dankbaarheid zijner leerlingen en vereerders. Kerckrinck 
schrijft: „Eranciscus van den Enden, die mij onderrichtte in 
de wetenschappen en de wijsbegeerte, een man over wiens 
uitstekende verdiensten ik nog niet uitgepraat ben." 2) Van 
de brallende verzen ter zijner eer door Antonides van der 
(roes 3)  geschreven,  is  den  lezer  reeds  het merkwaardigste 


1) ibicl., blz. 617. «Veertig jaren geleden» (Ie druk 1705) was + 1665. 

2) Qui me liberalibus et philosophicis disciplinis imbuerat (viro de cujus 
eximiis laudibus alibi mibi erit dicendi locus). Opera omnia, Lugd. Bat. 
1717, pag. 199. 

3) Er is m. i. niet alleen grond voor 't vermoeden , dat Antonides veel 
ten huize van den vroolijken dokter heeft verkeerd, maar misschien heeft 
xijn scherpe blik ook weer ontdekt — als bij Spinoza en Kerckrinck — dat 
dat apteekersjongentje te goed was om flesschen te spoelen. En, zooals onze 


144 

getoond. Rest ons nog een kort gedichtje van Pieter van Rixtel , 
dat luidt als volgt: 

Aen den hoogh-geleerden Heer Franciscus van den Enden, 
Medicinen Doctor. 

Godts Wesen , dat sigh selfs geheel in 't al besluyt, 
Begrypt ghy in uw Geest, en leert het ons bekennen. 

Wat heyl uyt weetenschap , wat ramp uyt dwaesheydt spruyt, 
Vertoont ge, om ons tot deught, door waarheydt te gewennen. 1) 

Hier  doet zich  een nieuw vraagstuk op, dat echter lichter 
te stellen , dan te beantwoorden is , nl. dit : was het misschien 


Baruch stellig ten zijnen huize — ik vertrouw gaarne de sage — herdoopt 
of vertaald is in Benedictus , zal het ook Van den Enden wel weer geweest 
zijn, die van Jan Antonisz. een Joannes Antonides van der Goes gemaakt 
heeft. Immers deze was «in zijne kintsheyt geheeten Jan Antonisz., naer 
den lagen zwier der oude eenvoudige burgeren , en vooral der nederige Doops- 
gezinden, hoedanig zijne ouders waren, en nam dezen naem aan op den 
raedt van zeker geleert man, die zijne toekomende vermaertheit tegemoet 
zag; en voegde daer den toenaem zijns Vaderlants bij». Zóó zijn levensbe- 
schrijver; en ik ken slechts één man in Antonides' omgeving , die men na 
Antonides' dood (1684) schroomde te noemen, nl. Dr. Van den Enden. 

Voor de volledigheid wil ik nog op iets wijzen. Bij Joachim Oudaan, II, 
222 , vindt men een gedicht « op de Rechtsvordering van den Hr. Mr. Adriaan 
de Bakker, Hooftoff. der Stad Haarlem, tegen den persoon van Romeyn de 
Hooge, wijlen plaatsnijder tot Amsterdam», etc. waarin de als graveur, 
schilder en latijnsch dichter beroemde Romijn de Hooge — volgens Kramm 
in 1640 of '46 geboren — in zulk een opmerkelijk verband gebracht wordt 
met Van den Enden en het tooneelstuk Philedonius , dat er uit te besluiten 
valt: Romijn de Hooge heeft zijn latijn bij Van den Enden geleerd. En dat 
kan slechts Van den Enden 's roem vermeerderen. Of men echter de erotische 
prenten, die R. de H. teekende, op Van den Enden's rekening mag schrijven? 
Nergens wordt den laatste onzedelijkheid ten laste gelegd , en met onbesuisde 
zwartmakerij moge een Oudaan zich verlustigen — wij liever niet. 

Is Jan van Elsland, die als leerling van Van den Enden bezongen werd 
door van Rixtel , dezelfde , als de latere rijmelaar van dien naam, die op 14 Nov. 
1736 in 'tHaarlemsch Leprozenhuis overleed (zie zijn « Gezangen », Haarlem 
1738 (4e druk, aan het einde), wiens vader o. a. gevierd werd door Tessel- 
schade Roemers (Apollo's Harp, blz. 318) en Henr. Bruno (Mengelmoes I, 
205), dan hebben wij in hem een slecht discipel. Ten minste, als men in 
's mans gezangen zijn leven doorgronden mag. 

1) Mengelrijmen , Haarlem 1669, blz. 40. 


145 

Van den Enden, die Spinoza tot het „Pantheïsme" bracht? 1) 
In een ander gedichtje van langeren adem, dat gedateerd is 
20 Maart 1666, heet het bij Van Rixtel: 

Wie Wijsheidt soekt , aenschou al 't geen de tijt vertoont , 
En let hoe 't quaet en 't goet, zyn Meester straft en loont 

Hoe Godts-dienst het gemoet doet rusten op 't gelooven: 
Hoe Vfaerheydt, onderdrukt, de Loogen raekt te boven: 
Hoe Waen, en Schijn het Volk verblinden in 't verstaen: 
Hoe Raethuys, Kerk en Beurs bestaen door manck te gaen: 

"VVie soo de Weerelt in zijn Ingewant beziet, 

Soekt Godt in 't Al alleen, en vint daer buyten niet. 2) 

Men zou hierin eene bevestiging der vraag kunnen zien .... 
indien Van Rixtel vóór Spinoza met Dr. Van den Enden in 
aanraking ware gekomen , wat stellig niet het geval is. Ook zal 
niemand veronderstellen, dat Spinoza voor niets het Jodendom 
verlaten heeft , voor niets in den ban gedaan werd. Ongetwijfeld 
stonden zijne wijsgeerige ideeën , de kern zijner philosophie , 
vast toen hij uitging uit Israël. Zoo blijft er dus slechts deze 
oplossing over, dat de jeugdige denker, die op ieder met wien 
hij langeren tijd verkeerde, zijn machtigen invloed uitoefende, 
Franciscus van den Enden, den Lucianist, tot het Pantheïsme 
gebracht heeft: de leerling den meester. Immers, het is niet 
om den laatste , maar om den eerste , dat zich weldra de 
pantheïstenclub verzamelt; niet de meester, maar de leerling 
is de bron, waaruit de pantheïstische strooming ontspringt. 
Wel is waar kon het den geleerden arts , die stellig dweepte 
met de Neo-Platonici der Renaissance, niet geheel vreemd 
zijn. Doch het feit is te merkwaardiger, aangezien men 
vroeger — op geheel onvoldoende gronden — het tegendeel 
had vermoed! 3) 


1) Men veroorlove ons het minder juiste woord «pantheïsme» hier te ge- 
bruiken in stee van eene lange omschrijving. Hier is de bedoeling duidelijk, 
doch men vergelijke Dr. J. P. N. Land, Arn. Geulincx und s. Philos. 1895. 
S. 137. 

2) Mengelrijmen, Haarlem 16G9, blz. 141. 

3) Van  Eixtel  is  dan  ook  voor  zooverre  mij  bekend de eenige, wiens 

10 


146 

Het moet eene vroolijke woning geweest zijn, dat huis van 
Dr. Van den Enden ! De levenslustige jeugd, die uit- en ingaande 
den drempel versleet; de ouders der leerlingen, die natuurlijk 
af en toe naar hunne vorderingen kwamen vernemen ; de jonge 
artsen en letterkundigen, die den omgang van den welbe- 
spraakten en veelervaren geleerde zochten: een zeer onder- 
scheiden en afwisselend publiek, waaronder Spinoza stellig 
een flinken voorraad menschenkennis heeft opgedaan , en onge- 
twijfeld ook nieuwe vrienden vond. Waar algeheele zekerheid 
misschien nimmer te verkrijgen valt , kunnen alleen zij , die 
gaarne knoopen in biezen zoeken , het afkeuren, wanneer wij — 
niet geheel zonder grond — de gissing wagen, dat onze 
jeugdige wijsgeer ten huize van Dr. Van den Enden kennis 
heeft gemaakt met verschillende jonge mannen , die wij weldra 
als leergierige vereerders met hem in briefwisseling zien treden. 
In de eerste plaats dient hier Lodewijk Meyer genoemd te 
worden, wiens naam in de geschiedenis onzer vaderlandsche 
letteren niet geheel en al vergeten wordt. Toch is hetgeen 
daar omtrent hem vermeld staat zóó vaag en onbepaald , dat 
men het nauwelijks een beeld kan noemen. 

Lodewijk Meyer was de zoon van Willem Jansz. Meyer en 
Maria Lodewijcks 1), gezeten burgerlieden , die in het jaar 
1630 hetzij te Amsterdam, hetzij elders door zijne geboorte 
verblijd werden. 2) Hij behoorde, evenals Kerckrinck tot de 
Luthersche gemeente. 3) Mogen wij vermoeden , dat hij in zijne 
jeugd de latijnsche school heeft afgeloopen , zeker zijn wij er 
van, dat hij de taal van Cicero uitstekend kende, doch zich 
ook reeds vroegtijdig op de beoefening der Nederlandsche taal 


pantheïsme op Van den Enden teruggaat. Bij Antonides trof ik daarvan 
nergens sporen aan, en Kerckrinck blijft in zijne geschriften altijd vakman, 
d. w. z. medicus. 

1) Ik vond de begrafenis zijner moeder — later te vermelden — die 
evenals hij op de Bierkade woonde. 

2) Voor het jaartal volgt de bewijsplaats. 

3) Dit blijkt uit een door hem vervaardigd gedicht op het orgel in de 
Luthersche kerk, dat uit 1G58 of '59 moet dagleekenen, en waarin hij 
spreekt van «onze kerk». 


147 

en letteren heeft toegelegd. Uit een bundel door hem geschreven 
gedichten, welke ons gelukkig bewaard bleef, 1) blijkt, dat 
hij omstreeks 1650 — zoo al niet eerder — begonnen is de 
dichtpen te hanteeren. De twintigjarige jonkman koesterde 
grootsche plannen: in zijne „Inleiding" zingt hij: 

Een ander Eijmer neem' maar eene stoffe in handen, 

En huw' zyn' luitesnaar an enkel slagh van dicht, 
En speel' de brandt , die Mars in dorpen , steeden , landen , 

Oft die de Minnegodt in hart en boezem sticht. 
Mijn zwaaneschacht, van meer als eene lust gedreeven, 

Wil steeds verschiet van spijs, die haar den honger boet'; 
Nu toont zy 't Kerstendom het spoor van 's Meesters leeven , 

En volgt in Xeêrlandsch rijm Van-Kempen 2) op de voet; 
Dan stapt zy prachtigh op bebloede Treurtooneelen » . . . . 

ja, nog tal van andere blauwe voornemens herbergde zijn 
„zwaneschacht", die echter niet alle tot uitvoering gekomen 
zijn. Hoewel hij zich zoowel tot „priester" van Amor als van 
Melpomene gewijd achtte , schijnt hij den oudsten der Goden 
slechts per occasie gediend te hebben — ten minste, wij 
kennen geen enkel minnelied van hem ; des te meer gedichten 
op bruiloften .... van anderen. Deze nu zijn geen haar beter 
of slechter dan de gewone rijmelarij bij zulke gelegenheden, 
weinig beteekenend en onkiesch — de algemeene fouten van 
den tijd , waaraan ook Vondel zich niet zelden bezondigde. 
Toch schijnt Meyer er zooveel naam mee gemaakt te hebben, 
dat men ook hem als „dichter" aanmerkte, toen Vondel in 
1653 op het Sint Lucasfeest door een bent van honderd schilders 
en poëten als „Feniks van ons Landt" gelauwerd werd. 3) 
Van zijn priesterambt onder Melpomene maakte de jonkman 
in den beginne weinig werk. Wel had hij reeds in 1652 het 
treurspel  „de Verloofde Koninksbruidt " „opgezet", doch door 


1) Handschrift op de Bibl. der Maatschappij van Ned. Letterk. te Leiden , 
vermeld in den Catal. Hss. blz. 82, drukw. I, 341. 

2) Thomas a Kempis. Die etende en stappende pen is een vrij slecht ge- 
kozen beeld. 

3) De weinig beduidende «Lauwerkrans», bij die gelegenheid door Meyer 
saamgedicht, is, behalve in het genoemde Hs., ook te vinden in de Holl. 
Parnas, 1660, I blz. 12. 


148 

studie en andere beslommeringen bleef het jaren lang onaf- 
gewerkt „achter de bank liggen", en verscheen eerst in 1668 
in het licht. 1) 

Of  er  werkelijk een poëet in Lodewijk Meyer school? „De 
konst", zoo zegt hij 

«de konst is nieniandt angebooren, 
Maar wordt door oeffening bejaagt, en arrebeydt, 
Die anhoudt zonder rust, en voortstreeft onbezweeken» 2) 

Ware die meening minder algemeen geweest, dan was ons 
heel wat rijmelarij bespaard gebleven! Doch, in ander opzicht 
leidde zij onzen jonkman tot nuttiger arbeid. In 1650 was 
nl. bij Thomas Fonteyn, toen nog boekdrukker te Haarlem, 
een „Nederlandtsche Woorden-Schat" verschenen, waarin op 
152 bladzijden ruim 3600 „uitheemsche woorden, die soms- 
tijdts onder het Nederlandtsch gevonden worden, verduitscht" 
waren. 3) Zooals later bleek was het werkje samengesteld 
door J. Hofman, een Haarlemsen taaibeoefenaar. Het boekske 
bewees zich spoedig zoo bruikbaar , dat de drukker Fonteyn , 
inmiddels naar Amsterdam verhuisd, naar het schijnt met 
goedvinden van den samensteller, de bewerking van de tweede 
uitgave aan Lodewijk Meyer opdroeg. Met eenige duizenden 
woorden vermeerderd, verscheen het in 1654 te Amsterdam 
opnieuw. „Geen lof noch roem, maar 't nut van zijne land- 
genooten, die met hem nog een trek tot verheerlijking van 
onze taal in hunnen boezem kweekten", ziedaar het doel dat 
Meyer met de uitgave beoogde. En dat zijne landgenooten het 
in dank aannamen blijkt daaruit, dat in 1658 de derde druk, 
nu dubbel zoo omvangrijk geworden, bij Jan Hendrikz. en 
Jan  Rieuwertsz.  het  licht  zag. 4)  Is  de  verdietschinge  der 


1) Dit een en ander blijkt uit het Voorwoord van genoemd stuk. Voor 
de kritiek, zie Jonckbloet, Letterk. XVIIe eeuw, deel II. 

2) «Inleiding», in het Hs. 

3) Deze eerste en alle volg. drukken op de Bibl. der Maatsch. v. Ned. 
Lett. te Leiden. 

4) 24 + 512 blz. Ook deze uitg. was nog bij Fonteyn gedrukt. De 4e 
van 1663, en de 5e van 1GC9 werden nog door Meyer bewerkt, steeds uit- 
dijende. De 6e is van 1688, de 12e van 1805. 


149 

vreemde woorden ook niet altijd even gelukkig, toch is het 
nut en gemak, door Meyer's Woordenschat — zijn naam kwam 
niet op den omslag, voor hij daar werkelijk recht op had — 
aan meer dan vijf achtereenvolgende geslachten bewezen , niet 
licht te overschatten. 

Ondertusschen was Meyer gaan studeeren. Wij vinden hem 
als 24-jarig jonkman , op 19 Sept. 1654 ingeschreven als student 
in de philosophie aan de hoogeschool te Leiden. Wij vinden 
hem daar nogmaals op 25 Sept. 1658 1) — doch nu als student 
in de geneeskunde, waarin hij op 20 Maart 1660 promoveerde. 2) 
Dat hij inmiddels veel te Amsterdam verkeerde , blijkt uit het 
feit, dat hij daar in 1658 zijn blijspel „de Loogenaar", naar 
het Fransch van Corneille bewerkt, in het licht zond; blijkt 
ook uit verschillende bruiloftsdichten , door hem in dien tijd 
vervaardigd. Wij treffen er hem o. a. op de bruiloft van den 
ijverigen Collegiant Jacob Linnich den Jonge met Katharina 
Jacobs de Vries, gevierd op den 5den van Bloeimaand 1658; 3) 
was Meyer's klinkdicht bij die gelegenheid even onbeduidend 
als de rest, Joost van den Vondel, die er als bloedverwant 
ook tegenwoordig was, had een waar prachtstukje ineengezet, 
nog 't lezen over waard. 4) Wij ontmoeten hem nogmaals , 
toen Amalia van Solms in 1659 „op haare Grheboortedagh" te 
Amsterdam „prachtigh onthaalt wierdt". 5) 

Had Meyer in zijn jonge jaren het plan gekoesterd als een 
tweede Thomas a Kempis aan 't Christendom „het spoor van 
's meesters leven" te wijzen, het bleek weldra, dat hij — hoe 
geschikt ook tot tal van dingen — alles behalve voor mystiek 
aangelegd was. Nauwelijks met de studie der wijsbegeerte be- 


1) Daar staat als leeftijd aangegeven 20 jr., wat stellig 28 moet gelezen 
worden. 

2) Series  Media  Amstel. 1641 — 1753, op 'tAmst. Archief. Achter zijn 
naam civis = poorter. Hij noemt zich later «Phil. et Med. Dr.» 

3) Proclamatie  in  de  Puyboecken  op  11  April  1658. Meyer's gedicht 
in 'tHs. 

4) Bij Jonckbloet, Letterk. 17e eeuw, II3, 172 en Van Lennep, VII. 670 — 1. 

5) Gedicht in 'tHs. 


150 

gonnen werd hij een ijverig Cartesiaan , en , zagen wij hem 
straks reeds in betrekking met de Collegianten Jan Rieuwertsz. 
en Jacob Linnich , er is reden te over voor de veronderstelling , 
dat liij evenmin als op liunne bruiloften in hunne colleges een 
vreemde was. Ongetwijfeld had Jan Pietersz. Beelthouwer , die 
hem waarschijnlijk van aangezicht tot aangezicht kende, maar 
in lateren tijd tegen hem schreef en voorwendde hem niet te 
kennen, geheel gelijk toen hij zeide: „my schijnt toe, dat ghy 
in uwe jeught tot de Theologie aengheleydt sijt, of by goede 
meeningh, ofte door quellinghen u daer toe bevlyticht hebt; 
en gy geen hooger wetenschap wetende, als by de Aertsche 
kercke, en gy, geen deurgangh vindende door al dat bittere 
twisten , schelden , ky ven en vloecken , dat ghy daerop hebt 
stil gestaen ; toen getwijffelt of Godt de dingen der menschen 
gadeslaet of niet! en dat ghy toen gevallen sijt aen de kant 
der ghenoemde Philosophen, die de H. Schrifture hatich sijn, 
die door 't gekibbel der Leeraren de Schrifture wrack , vals en 
ydel schatten." 1) Ook Meyer zocht waarheid, eerst in de. 
verschillende godsdienstige systemen , om ze daarna te vinden 
bij Descartes en Spinoza. Meyer, die veel wist en naar het 
schijnt over een machtige boekenschat beschikte , heeft spoedig 
een innige vriendschap opgevat voor den Joodschen denker, 
dien hij bij Dr. Van den Enden leerde kennen; stellig zijn zij 
elkaar meermalen van dienst geweest en bleven elkander waar- 
deeren tot in den dood. De Luthersche geneeskundige had een 
uitgebreiden vriendenkring, maar hij was van nature te voor- 
zichtig om Spinoza met allen in aanraking te brengen. Alleen 
de werkelijk wijsgeerige koppen kwamen daarvoor in aan- 
merking: Meyer's „oudste en trouwste vriend", zijn tijd en 
ambtgenoot Dr. Johannes Bouwmeester zal wel met hem ten 
huize van Van den Enden verkeerd hebben. Hij was op 4 
November 1630 geboren, 2) ging op 30 Maart 1651 te Leiden 


1) In zijn «Antwoort op het Boeck, genaerat de Philos. d'TJytleghster der 
H. Schrifture». (Alle de Wercken, 1671. blz. 7). 

2) De  datum  blijkt  uit  een  gedicht iu Meyer's Hs. in verband met de 
opgave van 20-jarigen ouderdom in 't Alb. Stud. Leid. 


151 

in de philosophie studeeren , en promoveerde daar in de genees- 
kunde op 27 Mei 1658. 1) Hij was een man , die evenals Dr. 
Meyer oog had voor de studie van taal- en letterkunde, die 
scheikundige — dus ook alchimistische onderzoekingen deed; 
die natuur-, aard-, aardrijks-, en sterrenkunde beoefende, en 
in de wijsbegeerte opging, in 't kort, een geleerde, 2) die 
de omni re scibïli et quibusdam aliis wist mee te spreken — 
maar het dan ook bij spreken liet. In druk is al zeer weinig 
van hem tot ons gekomen. Slechts in één enkel opzicht heeft 
Bouwmeester zich geen geestverwant van zijn meer bekenden 
vriend getoond: hij trad in 't huwelijk, 3) terwijl Meyer zonder 
wederhelft door 't leven ging. 

Nog een derde schrander jonkman verscheen in die dagen 
misschien reeds af en toe in Van den Enden's kring, en daar 
zijne geschiedenis niet de minst merkwaardige is, welke in 
dit werk zal behandeld worden, willen wij hier alles wat 
ons omtrent de jeugd en familieomstandigheden van Adriaan 
Koerbagh — want zóó luidde zijn naam — gebleken is, mede- 
deelen. Het is betrekkelijk weinig. 

Zijn vader — wiens voornaam ons onbekend bleef — was 
vermoedelijk van Duitsche afkomst: immers in het Duitsche 
vorstendom Waldeck ligt een stedeke , Korbach geheeten , en 
er bestaat nog een boekje van een Duitschen monnik, Joannes 
Corbachius, in 1535 tegen de Wederdoopers gericht. 4) Hij 
was gehuwd met Trijntje Claes Roch , die hem een drietal 
kinderen schonk, met name Lucia, een meisje dat in 1629 
moet geboren zijn, Adriaan, die in 1632 of '33 het levenslicht 
zag, en Johannes, hoogstens twee jaren jonger. Waarschijnlijk 
waren de kinderen nauwelijks de luren ontwassen toen de 
familie  zich  te  Amsterdam nederzette: mogelijk waren zij er 


1) Series Med. Amstelod. 

2) Dit alles blijkt uit een gedicht door Meyer in 1673 vervaardigd, waarvan 
ik later 't een en ander aanhalen zal. 

3) Bij  zijne begrafenis  wordt  hij genoemd «man van Maria Oortmans». 
Hij woonde op de N. Z. Voorburgwal. 

4) Joannes  Corbachius ,  Contra  Anabaptistas  unici  baptismatis assertio. 
Coloniae, Melch. Novesianus, 1535. (Bibl. Tel. Bapt. te Amst). 


152 

geboren. 1) Hun vader schijnt reeds vroeg overleden te zijn. 
De familie behoorde tot de gereformeerde kerk en was vrij 
bemiddeld. In September 1647 woonde de weduwe Koerbagh 
met hare kinderen op de „Engelse Kay", toen Lucia — 18 
jaren oud geworden — in het huwelijk trad met den laken- 
kooper Jacob Blauwenhelm van de Heerengracht. 2) Eene zuster 
van Blauwenhelm begaf zich twee jaren later in den echt met 
den boekverkooper Johannes van Ravesteyn, toen 31 jaar 
oud. 3) Jacob Blauwenhelm overleed echter spoedig 4) evenals 
zijne zuster, zoodat Johannes van Ravesteyn en Lucia Koerbagh 
besloten liever samen in het huwelijk te treden dan alleen te 
blijven: alzoo geschiedde in de eerste dagen van 1662. o) 
Adriaan en Johannes Koerbagh , een broederpaar dat elkander 
zeldzaam goed verstond, had ondertusschen — vermoedelijk 
op de latijnsche school — de noodige kundigheden opgedaan 
om te gaan studeeren. De eerste gevoelde roeping voor de 
rechtsgeleerdheid en de geneeskunde , de laatste voor de theo- 
logie. Onafscheidelijk verbonden in lief en leed vinden wij 
beiden op denzelfden Septemberdag van het jaar 1653 inge- 
schreven als studenten aan de hoogeschool te Utrecht. 6) Trouw 


1) 't Is mij  niet mogen gelukken daarover meerdere gegevens te vinden. 

2) Kerkel. Proclamatieboek N° 465. 28 Sept. 1647. Jacob Blaewehelm 
van A., out 23 jaar, woon. op de heeregracht, geass. met Hans Propheet 
sijn stiefvader, lakecoper, en Lucia van Keurbach van A., woon. op de 
Engelse Kay, out 18 jr., geass. met Trijn Adriaens, haer moeie. 

Kantteekening : De moeder (van den man?) consenteert in desen huwel. 
Trijntje Claes Roch de moeder die consenteert in desen huwelijk , dito vooren, 
voor mij Serus. 

3) Kerkel. Proclamatieboeck op 5 Dec. 1649. Volgens 't Gildeboek der 
boekverkoopers kocht Ravesteyn zich op 26 Juli 1650 in 't gild, en ver- 
toonde zijn «burgerscedul». 

4) Begraf.-register Nieuwe Kerk, 24 Sept. 1658: Jacob van Blauwenhelm 
op de Keysersgraft. 

5) Kerkel. Proclamatieboek 10 Febr. 1662, Johannes van Ravesteyn, 
boecscoper, wed. van Aeltie Jacobs Blauwenhelm, op 't Water ende Lucia 
Coerbach van A. j wed. van Jacob Blauenhelni , woont op de Rouaensche Kay. 

6) Het is opmerkelijk en vermakelijk, dat de Heer P. Leendertz, die in 
den Navorscher van 1877 (blz. 489 vlgd., 537 vlgd.) een uitvoerig artikel 
over Adriaan Koerbagh schreef, niet kon vinden waar deze gestudeerd had: 


153 

als Orestes eu Pylades vinden wij de beide jongelieden op 30 
Augustus 1656 nogmaals , doch nu aan de Leidsche Alma Mater : 
Adriaan voor de geneeskunde , Johannes voor de godgeleerdheid 
ingeschreven. Het moeten knappe koppen geweest zijn , want 
terwijl Adriaan den doctorstitel verwierf in de geneeskunde , 
en op 13 April 1661 ook in de beide rechten promoveerde, 1) 
vinden wij Johannes Koerbagh , intusschen Candidaat in de 
theologie geworden, op 2 Augustus 1660 voor eene buiten- 
gewone vergadering van de Classis van Amsterdam , in wier 
notulen wij lezen : 

„Lamb. Visch vliet, Jac. Willingh en Joh. Keurbagh, de 
teksten haar opgeleyt tot genoegen der vergaderinge verklaart 
hebbende, is men tot haar exaamen getreeden, waar in sij 
alle dry haar soodaanigh hebben gequeeten , dat de gansche 
vergadering eenpaariglijk geoordeelt heeft haar tot de publique 
predikatie toe te laaten, mits dat sij de gewoonlijke formu- 
lieren onderteekenen." 2) 

Onze Johannes onderteekende de formulieren , en werd dus 
tot proponent bevorderd — nog ongeschokt in zijn pas aan- 
geleerd geloof. 

Simon Joosten de Vries, Pieter Balling, Jarig Jelles, 
Lodewijk Meyer , Johannes Bouwmeester , Adriaan Koerbagh , 
Jan Bieuwertsz. en misschien ook eene enkele maal Jan 
Pietersze Beelthouwer : ziedaar de vriendenkring , voor welke 
Spinoza, nadat hij eenige jaren bij Dr. Van den Enden ge- 
weest was, zijne denkbeelden schriftelijk heeft uiteengezet. 3) 


«in het gedrukte Alb. Stud. der Acad. van Leiden komt zijn naam niet voor» 
(blz. 497.)! Als de heer Leendertz eens onder Ceurbach gezocht had, zou 
hij hem zoowel gevonden hebben als ik; over 't algemeen is dat opstel xeer 
onnauwkeurig en onvolledig. 

1) Dit vermeld de Heer Leendertz, t. a. p. blz. 497. 

2) Geschreven Notulen in het Archief der Nieuwe Kerk , welke ik 't voor- 
recht had te kunnen raadplegen. 

3) "Wie Van Vloten's «Benedictus de Spinoza» kennen, zullen het vreemd 
vinden, dat ik hier niet van Schaller en Bresser gewag maak, wel van 
mannen, die daar geheel ongenoemd bleven: dat alles zal ter zijner tijd 
zijne verklaring vinden. 


154 

Waarschijnlijk kwamen zij gedurende den laatsten tijd van 
Spinoza's verblijf te Amsterdam op de wijze der Collegianten 
samen, waarbij Spinoza — wiens geestelijke meerderheid hun 
niet lang verborgen bleef — als leider optrad. Zijn oudste 
wijsgeerig geschrift, het boekje „Van God, den Mensch en 
deszelfs Welstand", dat ons slechts in het Nederlandsen be- 
waard bleef, 1) toont duidelijker dan zijne latere, meer door- 
wrochte werken, welke invloeden op den geest van den 
jonkman moeten gewerkt hebben. Men speurt er nog de 
Joodsche wijsgeeren uit de Middeleeuwen; men ziet er nog 
vrij dikwijls Bruno om een hoek gluren, en bemerkt duidelijk , 
dat de wijsbegeerte van Descartes nog niet geheel is verwerkt. 
Hoogst opmerkelijk is dit eerste ontwerp der Ethica, niet 
alleen doordat het ons een middel is geworden om den ont- 
wikkelingsgang van den beroemden wijsgeer na te gaan, maar 
vooral ook, omdat het nog de vriendelijk welwillende stemming 
ademt van den jonkman, die op zijn levensweg nog weinig 
doornen en distels had gevonden. Immers , het blijkt uit alles , 
dat hij zich van den banvloek , door zijne voormalige geloofs- 
genooten over hem uitgesproken , niet veel heeft aangetrokken . . . 
Had hij niet terstond tal van welwillende en voorkomende 
vrienden gevonden , die hem niet slechts met open armen 
ontvingen, maar ook ingenomen waren met en bewondering 
koesterden voor de wijsgeerige overtuigingen , welke aanleiding 
gegeven hadden tot zijne uitbanning uit Israël? Geen enkele 
bittere uitlating tegen het profanum vulgus en zijn bijgeloof, 
geen enkele sarkastische veroordeeling van het drijven der 
geestelijkheid — zoo gewoon in zijne latere geschriften — 
treft men in deze eersteling aan. Alleen het voorzichtige ge- 
zegde aan het slot : „ Zoo wil ik u ten hoogsten gebeeden 
hebben wel zorge te draagen omtrent het gemeen maaken van 
deze dingen aan anderen. Ik en wil niet zeggen , dat gy die 
ten  eenen  maal  zult by u houden, maar alleen, zoo gy ooyt 

1) En misschien werd het, niettegenstaande de uitdrukkelijke verklaring 
op het titelblad van het oudste afschrift, dat wij er van bezitten, door 
Spinoza ook in het Nederlandsch en niet in het Latijn geschreven. 


155 

aanvangt , die aan iemand gemeen te maaken , dat u geen ander 
oogmerk en drijve, als alleen het heyl uwens naasten, met 
eenen door baarblijkelijkheid van hem verzekerd zijnde, dat 
beloninge uwen arbeyd niet en zal bedriegen" — bewijst, dat 
hij ingezien had, dat niet ieders geest in staat is nieuwe 
waarheden te bevatten. 

In den laatsten tijd van zijn verblijf bij Dr. Van den Enden 
stond hij dezen stellig ter zijde bij het onderwijs der jeugd 1) 
en daarin hebben wij misschien de aanleiding te zoeken tot 
het schrijven der — onvoltooid gebleven — verhandeling de 
Intéllectiis emendatione , Van de Verbetering van het Verstand. 
Ook dat geschriftje is opgesteld in denzelfden geest, vrij van 
alle bitterheid en scherpe uitvallen. 

Wat, zoo vraagt men onwillekeurig, is oorzaak geweest, 
dat wij enkele jaren later onzen wijsgeer met een geschokt 
vertrouwen, ja onverbloemden afkeer van eene bepaalde klasse 
van menschen — de predikanten — hooren spreken? 

Rabbi Morteira zou, zoo verhaalt een. zijner levensbe- 
schrijvers, 2) ten slotte onwillig geworden zijn over het feit, 
dat de man, dien hij in den ban had gedaan, vrij en frank, 
alsof er niets gebeurd ware, binnen Amsterdam bleef ver- 
keeren; ook zonder zijne voormalige geloofsgenooten aan zijn 
brood kwam, en voortging zijne gevoelens te verspreiden. Dat 
kon noch wilde de beleedigde opper-rabbijn op den langen duur 
dulden. Door een ambtgenoot vergezeld begaf hij zich dus tot 
de Burgemeesters, en deelde hun mede, dat hij Spinoza niet 
in den ban gedaan had om onbeduidende redenen, doch wegens 
verschrikkelijke lastertaal tegen Mozes en de Godheid. En, 
den aangeklaagde zoo zwart mogelijk afmalende , verzocht hij , 
dat de overheid hem de stad mocht ontzeggen. 

De burgemeesters, niet wetende wat in dezen te doen, en 
wel bemerkende , dat de wrok die Morteira koesterde , hem tot 
overdrijving bracht, zonden de rabbijnen naar de predikanten, 


1) Dit wordt  zeer aannemelijk door de voorstelling, die Lucas geeft van 
beider kennismaking, en het gezegde van Jan Rieuwertsz. jr., tot Stolle. 

2) Lucas. 


156 

die — na de zaak onderzocht te hebben — ook al niet wisten 
hoe zich er uit te redden. In de wijze waarop de aangeklaagde 
zich verdedigde , bespeurden zij niets goddeloos ; doch , de aan- 
klager was rabbijn, en wilde het gezag van den geestelijken 
stand bewaard blijven, dan diende er iets te geschieden. Zij 
gaven dus den raad aan Morteira's verzoek gevolg te geven 
en de overheid gaf Spinoza bevel de stad voor eenige maanden 
te verlaten. Deze, die toch reeds lang gewenscht had het 
gewoel der hoofdstad te ontvluchten, om in landelijke stilte 
en eenzaamheid te beter zijne onderzoekingen en overpeinzingen 
te kunnen voortzetten, zei met vreugde de stad vaarwel en 
begaf zich naar Kijnsburg, den zetel der Collegianten. 

Is dit verhaal waar , dan moeten wij aannemen , dat Morteira 
de eerste stappen daartoe heeft gedaan in de laatste maanden 
van het jaar 1659 , en daar hij , waarschijnlijk nog vóór de zaak 
haar beslag gekregen had, in Februari 1660 — naar het 
schijnt geheel onverwachts — overleed, 1) is de zaak onwille- 
keurig op de lange baan geschoven en de straf misschien 
lichter geworden, dan 't geval zou geweest zijn als hij was 
blijven leven. 

Het verbaal strookt zoozeer met de gewoonten van dien tijd , 
en ziet er zoo aannemelijk uit, dat wij het moeielijk kunnen 
verwerpen op grond van het feit , dat ons , na langdurig onder- 
zoek, geen enkel document, geen enkele aanteekening uit de 
archieven bekend werd, waardoor het wordt bevestigd. Van 
twintig andere , overeenkomstige zaken zal men daar eveneens 


1) Zijn grafschrift is medegedeeld door D. H. de Castro in 't Nieuw 
Israël. Weekblad, Jaarg. II, N° 45 (Vrijdag 7 Juni 1867). Dien volgens 
stierf hij op 24 Sjebat 5420 =» 7 Februari (volgens Kayserling, Bibl. Esp. 
Port. Jud. 1890, = 9 Februari) 1660. Een lijkrede op hem werd uitge- 
sproken door Spinoza's zwager Semuel de Casseres , die in Hs. bewaard bleef 
op de Port. Israël. Bibliotheek bij de Synagoge. Het boekje vluchtig door- 
ziende, kon ik in de Casseres Portugeesch geen andere zinspelingen ont- 
dekken, dan dat hij van meening was, dat er in zijn tijd vele doornen en 
distelen op de Israëlitische korenvelden opschoten. Chachara de Casseres zelf 
is zijn vereerden leermeester spoedig in 't graf gevolgd: hij overleed volgens 
Kayserling nog binnen hetzelfde jaar: Nov. 1660. 


157 

vergeefs naar zoeken : Burgemeesters vonden het niet de moeite 
waard daarvan aanteekening te kouden en deden alles monde- 
ling af. En het wordt hoogstwaarschijnlijk door dit andere 
feit , dat Spinoza — zooals wij weldra zullen zien — nog vóór 
hij eenig boek, dat hem in slechten reuk kon brengen, had 
uitgegeven, bij de Amsterdamsehe magistraat wel bekend en 
vrij verdacht was. 1) 

Het moet in de eerste maanden van het jaar 1661 zijn 
geweest, dat onze wijsgeer zijne vrienden vaarwel zeide en 
zich te Rijnsburg ging vestigen. 


1) Evenmin bewijst het iets, dat noch de notulen van den kerkeraad, 
noch die van de Classis er gewag van maken. De zaak gold de gerefor- 
meerde kerk niet, en hoogstens zijn er enkele predikanten, die bij burge- 
meesters in een goed blaadje stonden, in gemoeid. 


VJ. 


RlJNSBUKG. 

Voor een niet gering gedeelte was het stellig aan Descartes 
optreden te danken, dat in het eerste twaalftal jaren na het 
sluiten van den Westfaalschen vrede, de geest van het ratio- 
nalisme opnieuw vaardig werd over de Nederlanden. Eene 
reeks van mannen stond op, die zich begonnen te verzetten 
tegen tal van dingen, zoowel op kerkelijk als wereldlijk gebied , 
aan wier goed recht de voorvaderen zelden of nooit getwijfeld 
hadden. Daar was bv. de Dordrecktsche arts Daniël Jonktys, 
als minnedichter nog te weinig gewaardeerd , een sympathieke 
figuur. In 1638 had hij het gewaagd meer verlichte begrippen 
te verspreiden over tooverij en heksenwezen , door de geschriften 
van den Duitschen geleerde Daniël Sennert over dat onderwerp 
in het Nederlandsen over te brengen. 1) Drie jaren later haalde 
hij zich, door de uitgave van zijn „Hedendaegsche Venus en 
Minerva, of twistgesprek tusschen diezelfde" — een satyrisch 
gedicht, dat voor een niet gering gedeelte rustte op Agrippa 
van Nettesheym's boekje de vanitate scientiarum — den toorn 
der Dordtsche geestelijkheid op den hals. De predikanten 
meenden , „dat hij een bitter Satyrist en niet minder dan een 
pasquilschrijver  was,  wiens  schendig  boek niet alleen, maar 


1) Verhandeling der Tooversieckten , etc. , waarvan minstens drie drukken 
bestaan : 

1. Dordrecht, 1638. 

2. Amsterdam, 164ü, bij Jan Frederiksz. Stam. 

3. Amsterdam, 1G4G, bij Gijsbert Jansz. van Veen. 


159 

zijn persoon zelf zoo bij den politieken als kerkelijken Regter 
behoorde gestraft te worden", en ontzeiden hem dus de deelname 
aan het H. Avondmaal , tot hij hun voldoening gegeven had 
voor zijn misslag. 1) Op stellig minder gewenschte wijze is 
hun die geworden door eene in 1642 gedrukte „Apologie". 
"Welbewust, dat op den duur zijn strijd tegen de dienaren der 
kerk niet vol te houden was, begaf de wakkere geleerde zich 
in 1643 naar Rotterdam , waar hij weldra tot Schepen benoemd 
werd. Als oud-schepen zond hij daar in 1651 een boekske in 
het licht, dat hem meer dan eenig ander aanspraak geeft op 
onze erkentelijkheid. „De Pijn-bank weder sproken, en bema- 
tigt" 2) is een werkje, dat, hoewel niet geheel oorspronkelijk 3) 
veel heeft bijgedragen om de menschen afkeerig te maken en 
tot afschaffing te bewegen van dat verfoeielijk uitvindsel der 
middeleeuwsche „justitie". 4) Heeft Jonktys zelf de zegepraal 
van de goede zaak, die hij voorstond, niet beleefd — de waar- 
dige man overleed in het vier-en-vijftigste jaar zijns levens 
en zijner eeuw — het verre nageslacht heeft de vruchten 
geplukt van wat hij geplant had. 

Niet minder verdienstelijk dan Jonktys heeft zich voor de 
zaak van het rationalisme zijn tijd- en ambtgenoot Lambert 
van Velthuysen gemaakt; een man, aan wien wij hier wat 
meerder aandacht te schenken hebben, omdat hij op lateren 
leeftijd betrekkingen aanknoopte met onzen Spinoza , doch wiens 
veelzijdige werkzaamheid slechts in een afzonderlijk boekdeel 
naar waarde kan beschreven worden. Lambert van Velthuysen 
was  geboren te Utrecht, de stad die van oudsher hét stapel- 


1) Jac. Scheltema, Mengelwerk III, blz. 78. (Utrecht 1823). 

2) Rotterdam, Joannes Naeranus. 1651. 

3) De  Eemonstr.  predikant  Johannes  Graevius was  met  zijn Tribunal 
reformatum voorgegaan. 

4) Ook dit verdienstelijk boek beleefde minstens drie drukken: 

2. Amsterdam, Salomon Schouten 1736. 

3. ibid. 1742. 

Men  bedenke  dat hij  ruim  honderd jaren voorafgaat aan Beccaria, met 
zijne beroemde verhandeling «dei deliüi e delle pene» (1764). 


160 

recht van stijfzinnigheid pretendeerde , in het jaar 1622. 1) 
In 1643 vinden wij hem als student ingeschreven aan de 
Hoogeschool zijner geboortestad , en uit zijne geschriften blijkt , 
dat hij zich, behalve op de geneeskunde, ook op wijsbegeerte 
en godgeleerdheid heeft toegelegd. Vier jaren later vinden wij 
hem ook in het Leidsche album vermeld, 2) en wel als Philo- 
sophiae magister (honoris ergo). Nadat hij zich als doctor in de 
geneeskunde te Utrecht gevestigd had, deed hij weldra als 
ijverig Cartesiaan van zich spreken. Evenals Jonktys buiten- 
gewoon vrijzinnig op godsdienstig gebied — beiden hielden 
het meer met de beginselen der Collegianten dan met de 
leeraren der staatskerk 3) — geraakte hij in zijn werkzaam 
leven verschillende malen met de predikanten in conflict; en, 
waar zij hem in den baard voeren , in de meening , dat hij 
zijne zeis in hunnen oogst wilde slaan, bleef hij hun nimmer 
het antwoord schuldig , maar toonde , dat hij — zooals 't volk 
dat noemt — „haar op de tanden" had. 

Gerustelijk mag men aannemen, dat het vooral de vrijgeest 
Lambert van Velthuyzen , en niemand anders geweest is , die het 
Copernicaansche stelsel binnen onze grenzen het burgerrecht heeft 
verschaft. 4) „In 't jaar onses Heeren" 1655 verscheen nl. van zijne 
hand een „ Bewys , dat het gevoelen van die genen , die leeren 
der Sonne Stilstandt en des Aertrycks Beweging niet strydich 
is met Godts-Woort " — op verzoek van een vriend, der latijnsche 
taal onkundig , in het Hollandsen — vloeiend Hollandsen — 
opgesteld. Hoewei de naam van den schrijver niet op het 
boekje vermeld stond, bleek die spoedig genoeg en Velthuyzen 
werd door „zijn partijen schendigh overgehaelt en gehoont om 


1) Volgens Van der Aa. Biogr. Wdb. 

2) Op 16 Mei 1G47. Hon. ergo beteekent hier alleen, dat hij, wegens 
zijn graad, kosteloos werd ingeschreven. 

3) Jonktys was een bewonderaar van Kaniphuyzen's Muze. (Zie Scheltema, 
III , blz. 87) : .van Velthuyzen bewaart de Amst. bibliotheek correspondenties 
met Curcellaeus, Limborch, e. a. Ook was hij bevriend met Kotterdamsche 
Collegianten en Eemonstranten. 

4) Enkelen bleven echter nog lang vasthouden aan de oude dwaling , o. a. 
Prof. Luyts te Utrecht (geb. 1655). 


161 

dit bestaen". Vooral de Leidsclie predikant J. du Bois maakte 
zich warm , en bewees in zijne tegen schriften 1) — niet dat 
de aarde stilstond , maar wel , dat hij beschikte over een 
voorraad van smaadredenen en scheldwoorden, welke men hem 
aan de vischmarkt zoude benijd hebben. Stellig begreep hij en 
zijne geestverwanten maar al te goed, dat het hier meer 
gold dan het simpele vraagstuk van het draaien der aarde 
alleen: het betrof in laatster instantie de vraag, wien in 
't vervolg de heerschappij op wijsgeerig gebied zou toegekend 
worden, Aristoteles of Descartes. Bij een herdruk van zijn 
boekje 2) — dat nu Velthuysens vlag voerde — voegde 
deze dan ook een tweede gedeelte, waarin hij trachtte 
aan te toonen, dat ook „de gronden van de Philosophie 
van Renatus des Cartes niet strijdig zyn met Godts woort". 
Later volgde nog een „Kader Bewijs", van weinig minderen 
omvang. 3) 

In de voor-reden van zijn tweede pamflet steekt Velthuysen 
op vermakelijke wijze den draak met hen , die te velde trekken 
tegen nieuwe leerstukken omdat zij nieuw zijn : „Is het redens 
genoch om een leer voor altijt te verwerpen, die , doe se nieuw 
was , niet aengenomen is , men verwerpe dan oock het gevoelen 
van den omloop van het oloet in der menschen, en aller beesten 
lichaem; 4) wat tegenspraack heeft dat gevoelen al-hier 't Utrecht 
niet geleden; wat hoon en trots most de Professor niet uytstaen, 
die dat gevoelen eerst in theses en corollarium def endeerde ! Men 
maeckte pasquïllen, en men deylde se om, waer in men hem 
verweet, dat hem het hooft drayde als de Jutphaesche molen. 
Eenige Theologanten waren doen oock soo voorbarich in 't oor- 
delen, en ondersteunden met haer authoriteyt den genen, die 
den  Professor  om  dit  dispuyt  so wars waren; en het quam 


1) «Naecktheyt van de Cartesiaensche Philosophie ontbloot», en «Schade- 
lickheyt van de Cartesiaensche Philosophie». 

2) Utrecht 1656; ruim 130 kwarto bladzijden groot! 

3) Utrecht  1657. Alle  zijn later in het latijn vertaald te vinden in L. 
Velthuysii Ultraj. Operum pars secunda.  Eotterd. 1680, p. 1037, s.s. 

4) Harvev's ontdekking — doch reeds in beginsel bij Servet bekend. 

11 


162 

soo  ver,  dat  men  door  de  gansche Stadt niet en deed dan 
deunen met den Heer Professor." 1) 

Bestrijders van deze soort — zij mogen dan Ds. du Bois 
beeten of anders — verdienen nauwelijks, dat het nageslacht 
hen met medelijdend schouderophalen gedenkt; meestal toch 
dragen zij de livrei van iemand of iets; meenen aan hun 
ambt of stand verplicht te zijn op te treden, zooals zij doen,, 
en, wijl afdoende argumenten hun gewoonlijk ontbreken, 
schilderen zij wat mannekes op den wand , en matten daar 
hun dommekracht op af — zij vallen over bijzaken, die niets 
te beteekenen hebben, of dichten hun tegenstander meeningen 
toe, waaraan hij nog nooit gedacht heeft. Doch de man dien 
het geldt wordt er zwarter op in de oogen der voorbijgangers % 
en dat is voor 't oogenblik genoeg. 

Naast de mannen die , als Jonktys en Velthuysen , zoo op 
hunne wijze den strijd aanbonden tegen heerschende meeningen 
en bestaande toestanden , stond in die dagen een nieuwe reeks 
van geleerden op — tot nu toe zeldzame vogels — die, zich 
weinig bekommerend om kerk en geloof, of wel, uit gemoe- 
delijke behoefte daaraan vasthoudend , op ander gebied al hunne 
krachten inspanden om de menschelijke wetenschap met nieuwe 
gegevens te vermeerderen, op vastere fundamenten te grond- 
vesten: zij meerendeels onbewust, dat ook door hun werken 
kerk en geloof afbreuk gedaan werd — misschien in nog 
grootere mate dan door directe bestrijding. 

Op merkwaardige wijze treedt dit verschil aan den dag, wanneer 
wij Velthuysen vergelijken met zijn jongeren tijdgenoot Johannes 
Hudde , den zoon van Gerard Hudde en Maria "Witsen. In 1623 te 
Amsterdam geboren, en op den 23sten April van dat jaar in de 
Nieuwe kerk gedoopt, 2) bleek hij reeds op jeugdigen leeftijd een 
wiskundig genie van den eersten rang. Tal van belangrijke ont- 


1) Waarschijnlijk is hier Henrikus Eegius bedoeld; zie Banga, Geschied. 
der Geneesk. I, 390. 

2) TVijl alle vroegere mededeelingen betreffende zijn geboortejaar mij onjuist 
voorkwamen, zocht ik het op 'tAmst. archief, en vond het in het Doopboek 
der genoemde kerk. Behalve zijn vader en moeder, trad bij den doop als getuige 
op Grietje Claes. 


163 

dekkingen werden door hem gedaan — waarvan slechts enkele het 
licht zagen. 1) Op 1 ]\Iei 1654 vinden wij hem als student in de 
geneeskunde ingeschreven te Leiden. 2) Drie jaren later is zijn 
naam reeds zóó bekend , dat Velthuysen hem een exemplaar van 
zijne — juist verschenen — verhandeling „over de Milt en de 
Voortplanting" 3) doet toekomen, om zijn oordeel daarover te 
vernemen. De verhandelingen van onzen Utrechtenaar waren — 
zooals bijna alles wat hij geschreven heeft — geen voortbrengselen 
van zelfstandig onderzoek. Slechts wist hij, uitstekend bekend met 
hetgeen alzoo over zijn onderwerp geschreven was , zorgvuldig 
samen te vatten wat de wetenschap van het oogenblik daar- 
omtrent leerde. Hudde antwoordde hem — en dat antwoord 
is karakteristiek — dat hij hem gaarne zijn oordeel wilde 
zeggen, maar eerst in de geneeskunde zou gaan studeeren. 
„Evenwel zouwd' konnen beuren, dat ge binnen weynigh jaren 
daar aan noch geraakt , alzo ik van meening ben , zo haast als 
ik de fondamenten van de medicijnen zal gelert hebben , door ver- 
grootglazen te onderzoeken, of men adoculum de generatie van veel 
dingen niet zal konnen vinden en demonstreren ; en hier toe zie ik 
door verscheyde experimenten , die ik aireede gedaan heb groote 
hoop, zulx ook dat ik tegenwoordigh daardoor bewegen (?) zijnde 
bezigh ben om de beste vergrootglazen te determineren...." 4) 
Al heeft onze Hudde dat voornemen niet ten uitvoer kunnen 
brengen; al bleef het aan een ander — te jong gestorven — 
landgenoot, Reinier de G-raaf , voorbehouden een tipje op te 
lichten van den sluier, die het geheimzinnige vraagstuk der 
voortplanting bedekt : het besliste antwoord van onzen Amster- 


1) De Deductione Equationum, Maximis et Minimis epistolae II . bij Franc, 
a Schooten, Cartesii Geometria cum commentariis , Amst. 1G59. Zijn schriftelijke 
nalatenschap , die hoogst merkwaardig moet geweest zijn , is door de erfgenamen 
verslingerd ; doch het is meer dan tijd wat daarvan nog over is, eens te vereenigen. 

2) Dit is nog aan eenige bedenking onderhevig, want ook de bij Van der Aa 
vermelde Henrick Hudde liet op 13 Augustus 1628 een zoon doopen, die Joannes 
genoemd werd. 

3) De Liene et de Generatione. 1657. In het tweede deel zijner Opera 
(1680), p. 1201. 

4) Brief van Johan Hudde, op 13 Oct. 1657 uit Amsterdam geschreven, 
bewaard op de Amst. Univ. Bibl. onder D. 23. Bij (?) ietwat geschonden. 


164 

dammer toont genoegzaam aan, dat hij beter dan Velthuysen 
begreep, welken weg men op moest. 

Kort daarop ging Hudde naar de Academie te Saumur, 
zooals blijkt uit een brief, vandaar aan den Haarlemschen 
wiskundige Henrik van Heuraet geschreven. 1) Wij zullen 
hem, zoowel als Velthuysen, nog meermalen op onzen weg 
ontmoeten. 

Ongetwijfeld was het Descartes Dioptrica , die onzen Hudde 
bewogen had zich bezig te houden met het „determineeren", 
en waarschijnlijk ook slijpen van vergrootglazen. Een ander 
jong Hollander — misschien toen reeds met Hudde bevriend — 
wijdde een groot deel van zijne aandacht aan hetzelfde doel 
en sleep lenzen voor verrekijkers. Het was onze onvolprezen 
Christiaan Huygens, die op den 25sten Maart 1655 zijn nauwelijks 
voltooiden kijker naar den hemel richtte, en een maan van 
Saturnus ontdekte. 2) Kort daarop ging hij naar Frankrijk; 
schreef na zijn terugkeer de eerste geregelde verhandeling 
over kansrekening (1657), vroeg in hetzelfde jaar nog octrooi 
aan de Staten voor zijne uitvinding der slingeruurwerken, en 
zond twee jaren later zijn beroemd Systema Saturnium de wereld 
in. Daarop ging hij in October 1660 opnieuw naar Parijs, 
bracht met zijne lenzen Fransche natuuronderzoekers als Auzout , 
Thevenot en Goudericke in verbazing , en werd in den aanvang 
van het volgende jaar binnengeleid in de jonge vereeniging 
van natuurvorschers te Londen, die weldra den naam van 
Royal Society en het koninklijk wapen voeren zou. 3) 

Reeds in 1645 hadden enkele Londensche geleerden, op het 
voetspoor  der Italiaansche Academies, 4) de gewoonte aange- 


1) Van der Aa. 

2) Gevolgd naar P. Harting, Christ. Huygens. Gron. 1868, blz. 15,vlgd. 

3) 't Karaktervolle devies luidde «Nullius in verba». 

4) Academia Pontaniana te Napels 1433. 
' Platonica te Florence 1474—1521. 

dei Lincei te Eome 1609—1632. 

Antiquaria te Eome 1498. 

Telesiana of Cosentina te Napels c. 1540 (Telesio). 


165 

nomen wekelijksche vergaderingen te houden , in welke natuur- 
kundige en mathematische onderwerpen besproken werden. Als 
leden mogen genoemd worden John Wallis . John Wilkins , 
Jonathan Goddard , Boy Ie , en Petty. Bij den val der monarchie 
splitste dit genootschap — the Invisible College, zooals de leden 
het noemden — zich in twee afdeelingen, waarvan de eene 
hare vergaderingen hield te Oxford, de andere in een oud 
koopmanshuis, „Gresham College", te Londen. 1) Na de her- 
stelling der Stuarts op den Engelschen troon verloren vele 
der genoemde geleerden hunne betrekkingen te Oxford; zij 
keerden naar Londen terug , waar zij , op 28 Nov. 1660 , na 
eene voorlezing van Christopher Wren in Gresham College , 
besloten hun genootschap te herstichten als „Vereeniging tot 
bevordering der physisch-mathematische experimenteele weten- 
schappen." Het duurde tot het volgend voorjaar, voor zij gere- 
geld aan den arbeid gingen. Onder de nieuwe leden, welke 
men terstond in de vereeniging wenschte op te nemen , bevond 
zich ook een zekere Henry Oldenburg , in meer dan een opzicht 
een hoogst merkwaardige figuur. 

Heinrich Oldenburg — want zoo heette onze vriend eigen- 
lijk — was de zoon van een anderen Heinrich Oldenburg, 
die — evenals meerdere zijner voorvaderen, leeraar was aan 
het Evangelisch Paedagogium en 't Gymnasium illustre te Bremen. 2) 


Academia Secretorum Xaturae te Napels, 1560 (Porta). 

» della  Crusca  te  Florence,  1582,  voor de Ital. taal, in 1657 

vervangen door de Ac. del Cimento. 
Sodalitas Ehenana te Worms, 1490. 

»     Danubiana, sedert 1498 te Weenen. 

1) Ik volg hier Weid, History of the Royal Society, Tol. I. (1848). 
Gresham College werd in 1579 gesticht door Sir Thomas Gresham in zijn 
huis in Bishopsgate street, met zeven professoren voor de verschillende 
vakken.  Dezelfde  Maecenas stichtte de eerste beurs te Londen (1564 — ;70). 

2) De Duitsche geschiedschrijver Friedrich Althaus heeft in de «Beilagen 
zur (Münchener) Allgemeinen Zeitung», jaargang 1888, N° 229, 230,232, 
en 233 het tweede gedeelte van Oldenburg's leven beschreven, en daaraan 
in den jaargang 1889 van hetzelfde blad, N° 212 — 214, de eerste helft 
toegevoegd. Slechts de verbindende schakel tusschen beide helften (1660 — '61) 
bleef hem onbekend. Ik kan dat aanvullen, en veroorloof mij tevens hier en 
daar te verbeteren, wat er in zijne artikelen onnauwkeurig is. 


166 

De jonge Heinrich moet omstreeks 1620 geboren zijn 1) te 
Bremen, waar zijn vader, magister in de philosophie, sedert 
1610 't ambt van leeraar vervulde. Toen deze in 1630 naar 
Dorpat beroepen werd als professor, bleef zijn jeugdige zoon 
het Bremer Paedagogium bezoeken, dat hij in Mei 1633 met 
het Gymnasium illustre verwisselde. De oude Oldenburg over- 
leed reeds in 1634 en liet zijn zoon waarschijnlijk weinig meer 
achter, dan zekere erfelijke Vicariaatsgelden bij den Dom van 
Bremen — de zoogenaamde Vicaria Sancti Liborii — wier bezit 
hem op lateren leeftijd nog betwist zou worden. 

De jonge Oldenburg bleef in zijne geboortestad, waar hij 
theologie studeerde. Nog bewijst een verzoekschrift, in Augustus 
1638 door hem aan den Bremer burgemeester Havemann gericht , 
dat hij niet in zulke schitterende omstandigheden verkeerde, 
of eene jaarlijksche toelage van de stedelijke regeering zou 
hem goed te stade komen. Op den tweeden November 1639 
werd Heinrich Oldenburg tot magister in de godgeleerdheid 
bevorderd, nadat hij in 't openbaar eene theologische disputatie 
„de Ministerio ecclesiastico et magistratu politico" had verdedigd. 
Een onderwerp , veelzeggend ter verklaring van zijn lateren 
levensloop! 2) 

Korten tijd later schijnt Oldenburg zijn vaderland te hebben 
verlaten; er bestaat reden voor de veronderstelling, dat hij bij 
eene voorname familie in Engeland de betrekking van hofmeester 
waarnam en zich op die wijze een' kring van veelvermogende 
kennissen verwierf. Misschien reisde hij na den val van het 
koningsschap een tijdlang op 't vasteland — zijne meer dan 
gewone kennis van het Fransch en Italiaansch maakt dat 
waarschijnlijk — en keerde in 1652 naar Bremen terug, juist 
tijdig genoeg om door Christina van Zweden, die daarover te 
beschikken had, in het onbetwist bezit gesteld te worden van 


1) Althaus veronderstelt 1G15, Engelsche biografen 162G: 't gemiddelde 
lijkt mij beter. 

2) De Bremer stadsbibliotheek bewaart een bundel « Acclamationes ad 
Henricum Oldenburgium , Bremensem, quum sub praesidio Ludovici Crocii, 
S. Theol. D. et Prof. in Gymnas. Brem. disputationem theologicum «de 
ministerio ecclesiastico et magistratu politico» publice defenderet. 


167 

de reeds genoemde vicariaatsinkomsten , waarvan een ander 
hem had trachten te berooven. 

Gedurende den eersten Engelschen zeeoorlog wenschte de 
Bremer raad voor hare schepen onzijdigheid te verkrijgen van 
de Engelsche republiek, en besloot een agent naar Londen te 
zenden. Hoewel Oldenburg daarvoor als vanzelf de aangewezen 
man was , trachtte ook hier een — waarschijnlijk belanghebbend 
— vijand zijne benoeming te verhinderen; doch Oldenburg had 
invloedrijke vrienden in den Bremer raad der Ouden, zoodat 
hem bij instructie van 30 Juni 1653 de zending werd opge- 
dragen. 

In een schrijven uit Londen, van 7 April 1654, veront- 
schuldigt Oldenburg zich bij den Bremer raad over het feit, dat 
zijne zending geen resultaat gehad heeft; immers op den 5den 
der zelfde maand was de vrede tusschen Holland en Engeland 
gesloten. Hij bood echter zijne diensten ook voor het vervolg 
aan, en daarvan kon de Raad zijner geboortestad al spoedig 
gebruik maken, daar Zweden in den zomer van hetzelfde jaar 
een vijandelijken aanval op Bremen deed. Oldenburg vroeg en 
verkreeg Cromwell's bemiddeling ; zoodat in November van dat 
jaar de vrede tusschen Zweden en Bremen werd gesloten. 

Deze politieke werkzaamheid bracht Oldenburg in aanraking 
met Cromwell's latijnschen secretaris , den dichter John Milton ; 
eene hartelijke vriendschap, voor wier innigheid eene reeks 
van bewaard gebleven brieven getuigt, ontstond tusschen de 
beide mannen, en bleef voortduren, ook nadat Oldenburg's 
zending was afgeloopen , en hij zich langzamerhand van de 
politiek afwendde. Waarschijnlijk kwam hij in denzelfden tijd 
ook in aanraking met den Schotschen theoloog John Durie, 
die zijn werkzaam leven gewijd had aan de vereeniging der 
Protestantsche sekten tot een geheel. 1) 

Besluiteloos wat verder te doen, vertoefde hij gedurende 
den loop van het volgende jaar te Pets in Kent: een brief uit 
dien  tijd  bewijst,  dat  hij ook reeds kennis had aangeknoopt 


1) Oldenburg  bespreekt  zijn  streven  uitvoerig  in  een  brief aan Jacob 
ITlrich., generaal superintendent te Zürich, van 4 April 1654. 


168 

met den wijsgeer Thomas Hobbes. In 1656 had hij echter een 
nieuwen werkkring gevonden. „In den aanvang van dit jaar 
studeerde te Oxford als gast 1) Henry Oldenburg, die zich 
ook wel „Grubendol" 2) schreef; in de maand Juni werd hij 
als student ingeschreven onder den naam van Henricus Olden- 
burg Bremensis , Nobilis Saxo. Hij was te dien tijde hofmeester 
bij een jong Iersch edelman, Henry O'Bryan genaamd, een 
zoon van den graaf van Thomond , die ook aldaar studeerde." 3) 

Door Miltons bemiddeling werden nog andere leerlingen aan 
zijne zorgen toevertrouwd; langzamerhand wendde hun meester 
zich ook af van de theologie en begon zich met hart en ziel 
toe te leggen op de beoefening der vrije wetenschap en der 
wijsbegeerte. De kennis en vriendschap, die hij aanknoopte 
met mannen als Dr. Wilkins en Robert Boyle mag daartoe 
het hare hebben bijgedragen. 

In de Meimaand van het jaar 1657 ondernam Oldenburg 
met zijn pupil Richard Jones, een neef van Robert Boyle en 
zoon van Milton's vriendin Lady Ranelagh, eene langdurige 
reis op het vasteland. Het eerste jaar brachten zij door in 
de Academiestad Saumur, het brandpunt van het Protestantsche 
Frankrijk. In het volgende jaar zou Oldenburg, meer dan ooit 
tot natuurkundige studiën aangetrokken , gaarne naar Italië 
gegaan zijn, om Boyle, zooals hij dezen schrijft, geheel in te 
lichten over de opzienbarende kunststukken van den Jezuïeten- 
pater Athanasius Kircher; doch zijne lastgeefster , Lady Rane- 
lagh stemde voor eene reis in Duitschland: en zoo ging het, 
waarschijnlijk over Parijs, naar Frankfort a/d Main. Zij be- 
zochten o. a. Mainz, Leipzig, Saksen en Frankenland, den 
boven en beneden Pfalz e. a. Duitsche provincies. Daarna ging 
het door Zuid-Frankrijk, waar zich ons tweetal langeren tijd 
te Montpellier ophield, tot zij in Maart 1659 te Parijs aan- 
landden. Oldenburg's brieven aan Boyle uit dezen tijd zijn 
voortdurend vol van allerlei nieuwtjes op natuurkundig gebied, 


1) «in the condition of a sojourner». 

2) Anagram van Oldenburg. 

3) Anthony a Wood, Fasti Oxonienses, op het jaar 1G5G. 


169 

bij de onderweg bezochte geleerden opgedaan. Te Parijs 
werden zij ingekwartierd in de Academie van wetenschappen, 
aan wier oefeningen zij deel namen. Tegen 't eind van 1659 
wisselde Oldenburg nog eens een brief met Milton, nit wiens 
antwoord een onbestemd voorgevoelen spreekt van de voor 
hem vreeswekkende gebeurtenis , welke op handen was : de 
herstelling der monarchie. 

Nadat zij in 't voorjaar van 1660 nog eenige zittingen hadden 
bijgewoond van de geleerden , die zich ten huize van de Montmor 
verzamelden — Christiaan Huygens zou er in 't eind van het- 
zelfde jaar binnentreden — zagen zij zich weldra, door de 
snel op elkander volgende gebeurtenissen in hun vaderland, 
verplicht het kanaal over te steken; en daar met de reis ook 
Oldenburg's betrekking een einde nam, belette hem niets zich 
aan te sluiten bij het jonge geleerde genootschap , waarvan hij 
weldra een der werkzaamste leden zou worden.  1) 

Zou de jeugdige vereeniging tot bloei komen, dan had zij 
behalve werkzame leden ook een secretaris noodig, die naast 
de taal der geleerden ook andere Europeesche talen met gemak 
hanteerde; iemand, die kennissen en vrienden had zoowel onder 
de Engelschen als onder de geleerden van het vasteland. Niemand 
was daarvoor zoozeer de aangewezen persoon als onze Oldenburg, 
en het scheen vanzelf te spreken, dat hij die betrekking aanvaardde, 
ook zonder dat wij iets van eene benoeming vermemen. 

Christiaan Huygens was cp 30 Mei 1661 het Kanaal over- 
gestoken en kwam op 2 April te Londen aan, waar hij tot 
het midden van Mei vertoefde. Op den 27sten dier maand was 
hij ten minste in den Haag teruggekeerd. 2) Ongetwijfeld had 


1) Had ik niet te vreezen voor al te groote uitvoerigheid, dan had ik 
hier veel van Oldenburg's briefwisseling kunnen inlasschen. Ik verwijs dus 
naar de gedrukte verzamelingen der brieven van Milton en Boyle, of naar 
de Münchener Zeitung, waarin Althaus' stukken zijn afgedrukt. Wat nu volgt 
bleef Althaus geheel onbekend. 

2) Ik volg hier de mededeelingen in Vol. III der «Oeuvres conrplètes de 
Chr. Huygens»,, een der schoonste geschenken, welke onze geleerden aan de 
wetenschap maken konden. 


170 

hij in den tusschentijd ook Henry Oldenburg leeren kennen, 
wiens naam hem reeds genoemd was in een brief van zijn 
vriend Thevenot uit Parijs. 1) Dat hij nog al tevreden was 
over zijn bezoek aan Engeland, blijkt uit een brief aan zijn 
broer Lodewijk van 9 Juni 1661. „Die van het nieuwe 
natuurkundig genootschap in Gresham College", zoo heet 
het daar, 2) „hebben mij een groot aantal schoone proef- 
nemingen laten zien betreffende het ledige, dat zij niet maken 
door kleine buisjes met kwikzilver gevuld, maar door middel 
van een zekere pomp , waarmede zij de lucht uit een glazen 
stolp  verwijderen,  na  er vooraf een of ander dier en andere 

dingen onder gelegd te hebben Op verzoek van die Heeren 

liet ik de glazen van mijn grooten kijker komen , die proef- 
ondervindelijk beter bleken dan de hunne. Zij zijn mij zeer 
dankbaar aangezien ik hun 't geheim heb geleerd ze te 
vervaardigen." 

Nog vóór er een maand verstreken was 3) begaf ook Olden- 
burg zich op reis. Waarschijnlijk wilde hij , vóór hij de omvang- 
rijke taak van secretaris der nieuwe vereeniging op de schouders 
nam, nog eens een bezoek brengen aan zijne geboortestad, 
hetzij om zijne geldelijke belangen te regelen, hetzij om defi- 
nitief met de Bremer overheid af te rekenen, of wel om eene 
zuster, die te Bremen gehuwd was, nog eens te zien. Een der 
ijverigste leden van de jeugdige vereeniging, Oldenburg's en 
Huygens' vriend Robert Moray gaf hem de opdracht mede 
den ïïollandschen natuurvorscher in den Haag persoonlijk te 
bezoeken om hem mede te deelen wat het genootschap sedert 
zijn vertrek alzoo had uitgericht. Doch Huygens , door volgende 
brieven 4)  van  Moray  van  Oldenburgs  voorgenomen  bezoek 


1) III, 269. N° 858. 

2) III, 276. No 863 (in liet Franscb). 

3) Zie  den brief van R. Moray aan Huygens van 23 Juni 1661. Corres- 
pondence, III, N° 867. 

4) 1 Juli 1661 (N° 869), S Juli 1661. 

Huygens  antwoordde  15  Juli  1661:  «Ik  zie altijd Mr. Oldenburg nog 
maar niet arriveeren;  toch  verlang  ik zeer hem te zien om door hem uit- 


171 

verwittigd , wachtte en wachtte , maar zag tot op den laatsten 
Juli-dag geen Oldenburg komen. 

Waarschijnlijk had deze laatste tegen zijne verwachting een 
direct naar Bremen bestemd schip gevonden — immers als hij 
den gewonen weg over Holland genomen had, zou Huygens 
allicht eerder van hem gehoord hebben. Doch , na zijne bezig- 
heden in zijne geboortestad verricht te hebben , was hij naar 
Amsterdam getrokken, eensdeels om de stad te bezien, ander- 
deels misschien ook om nieuwe geleerde kennissen op te doen. 
Vermoedelijk had hij er eenige Collegianten gesproken, een 
en ander vernomen over den jeugdigen Joodschen wijsgeer, 
voor wien sommigen zooveel bewondering koesterden, en was 
misschien door Jan Rieuwertsz. of een anderen vriend naar 
diens verblijf te Rijnsburg verwezen. Na ook Leiden bezichtigd 
te hebben , wendde hij daarheen op een der laatste Juli-dagen 
van het jaar 1661 zijne schreden. 

Spinoza woonde er , volgens de overlevering 1) , in „ het 
Westeinde van het dorp, bezuiden de Vliet, tusschen den 
Wagenweg en het voetpad op Katwijk aan den Rijn," 
in een achterstraatje, tegenwoordig eenigszins euphemistisch 
„'t Spinoza-laantje" genoemd, in een nederig huisje, dat nog 
op dezen dag in den , naar den weg gekeerden achtergevel 
een vierkanten steen draagt, waarop met zwarte letters het 
bekende slotcouplet van Kamphuyzen's Mayschen Morgenstond 
geschilderd is: 


voerig  ingelicht te  worden  over de werkzaamheden op uwe bijeenkomsten». 

Moray schreef opnieuw 21 Juli daaraanvolgende: «Ik twijfel niet of gij 
zult Mr. Oldenburg gezien hebben vóór dat deze U wordt bezorgd » — maar 
Huygens was nog altijd in afwachting. 

1) Meer dau dat is het bericht, door Monnikhoff omstreeks 1750 geboekt, 
niet. Toch lijkt het mij in hoofdzaak betrouwbaar: hij geeft zeer juist de 
plaats aan, doch zegt verkeerdelijk, dat het opschrift «in den steen is uit- 
gehouwen». Daarvan zijn geen sporen te ontdekken; wel ziet men onder 
de letters van nu, oudere doorschemeren — waaruit te besluiten valt, dat 
het opschrift in deze eeuw eens overgeschilderd is, wat trouwens ook door 
deze, spelling waarschijnlijk wordt. Als jaartal geeft M. op 16G0. Zijne aan- 
teekening zal wel uit het geheugen gemaakt zijn. 


172 


ACH WAREN ALLE 

MENSCHEN WYS 

EN WILDEN DAARBY 

WEL 

DAN WAS DE AARDE 

EEN PARADYS 

NU IS ZE MAAR EEN HEL 

ANNO 1667. 


"Wel moet liet eerlijke , openhartige gelaat van den veel- 
bereisden wereldling op onzen zooveel jongeren, doch bedacht- 
zamen en reeds eenigszins wantrouwigen Spinoza een goeden 
indruk gemaakt , wel moet Oldenburg's rondborstige taal spoedig 
zijn1 gastheer van zijne welgemeende bedoelingen overtuigd 
hebben, dat de laatste zich vinden liet om den theologiae magister, 
in de weinige uren welke zij samen doorbrachten, niet alleen 
tot een warm bewonderaar en vriend te maken , maar hem ook 
een blik gunde in het diepst zijner ziel, hem sprak over zijne 
plannen voor de toekomst, over boeken, waarmede hij bezig 
en die hij voornemens was te schrijven. Hunne in vele opzichten 
overeenstemmende neigingen; hunne liefde tot de wijsbegeerte, 
zoowel waar deze langs den weg der bespiegeling, als waar 
zij door de proefondervindelijke natuurkunde de wereldraadselen 
trachtte te ontsluieren ; beider ingenomenheid met de theologie , 
bracht hen tot elkander, en deed hen, in hun kortstondig 
samenzijn eene vriendschap sluiten, die de jaren trotseerde, 
en eene langdurige briefwisseling het aanzijn schonk, voor 
beiden een blijvend gedenkteeken. 1) 


1) Het oordeel door Van Vloten in zijn B. de Spinoza over Oldenburg 
geveld (2e druk, blz. 26) is zeer voorbarig en onbillijk. Hadde Van Vloten 
geweten van de groote werkzaamheid en toewijding, met welke de — alles- 
behalve rijke — Oldenburg zijn geheele leven in den dienst der wetenschap 
— der vrije wetenschap — heeft doorgebracht; hadde hij geweten, dat Spi- 
noza's vriend in en voor de theologie was opgevoed ; hadde hij beseft hoeveel 
verouderde begrippen en leerstellingen Oldenburg heeft moeten afschudden, 
om te kunnen zijn, wat hij was, dan zou zijn oordeel anders geworden zijn. 

Ware Oldenburg zoon verachtelijk wezen, als Van Vloten geschetst heeft, 


173 

Voor wij ons breeder met Spinoza's verblijf te Rijnsburg 
kunnen bezig houden , is het wenschelijk zijn' bezoeker op diens 
reis door Holland te volgen. Op den eersten Augustus 1661 
schreef Christiaan Huygens in het Fransch aan zijn vriend 
Moray : 

„Mijnheer. Eindelijk is Mr. Oldenburg hier (in den Haag) 
gearriveerd, en heeft mij uw brief van den 23sten Juni ter 
hand gesteld. Hij komt van Bremen en is ook onze steden 
Amsterdam en Leiden gaan zien, waar hij eenige wijsgeeren 
gesproken heeft, die ik nog slechts alleen bij naam ken. Zoo 
o. a. dien Borri, 1) met wien hij een langdurig onderhoud 
gehad heeft, waarvan hij mij vele bijzonderheden heeft mede- 
gedeeld. Hij heeft een brief van dien beroemden volgeling van 
(Raimund) Lullius bij zich voor Mr. Digby, waarin een stuk 
van zijn r onbrandbaar hout." Als dat in uwe bijeenkomsten 
onderzocht is, ben ik zeer benieuwd te vernemen , wat men er 
van zeggen zal .... 

Als het helder weer is van avond, heb ik beloofd Mr. Olden- 
burg de maan te laten zien door mijn telescoop ; maar het lijkt 
er weinig op, en morgen vertrekt hij, zooals hij zegt. ..." 2) 

Of Oldenburg tegenover Huygens ook van zijn nieuwen 
Rijnsburgschen vriend gesproken heeft? Of hij langer dan eerst 
zijn voornemen was, in den Haag gebleven is '? Ziedaar vragen , 
waarop slechts met veronderstellingen te antwoorden valt. Zoo- 
veel is echter zeker, dat hij zich nog op den 13den Augustus 
te Rotterdam bevond, vanwaar hij een briefje „A Monsieur 
Christ. Hugens de Zuylichem op 't Plein in den Haagh" 3) 
schreef, en dezen verzocht een zeldzaam plakkaat van de 
Staten-Generaal op te sporen, waarin de vorm, de waarde en 
't gehalte hunner munten beschreven werd , dat hij gaarne zou 


dan had de fijngevoelende brillenslijper uit Bijnsburg waarschijnlijk van den 
beginne af een geheel andere houding tegenover hem aangenomen , en hem afge- 
scheept, zooals hij in lateren tijd den «Dortenaer» Willem van Blyenbergh deed. 

1) Over  dezen  zonderlingen  Italiaan,  die toen in Holland vertoefde, in 
een der volgende hoofdstukken meer. 

2) Correspondence III, X° 881. 

3) Ib. III. N<> 883. 


174 

bezitten. Tevens meldt hij te Rotterdam kennis aangeknoopt 
te hebben met den ontleedkundige Lodewijk de Bils — Heer 
van Coppendamme, Boonen, enz. — die later professor werd 
aan Leuvens hoogeschool. Op den 19den Augustus was Olden- 
burg, blijkens een brief van Robert Horay aan Huygens, te 
Londen terug. 1) 

Draagt het dorp Rijnsburg op heden nog een ouderwetsch 
karakter, in veel sterker mate moet dat het geval geweest 
zijn met 't „ Rkeynsburch " van 1660 of '61. Toen stonden in 
de boschrijke streek nog de bouwvallen van de beroemde , oude 
abdij , 2) en andere merkwaardigheden , sprekend van een 
eeuwenheugend verleden. Een der meest typische dorpsbe- 
woners was kort voor Spinoza's komst ten grave gedaald: de 
bakker Frans Joachim Oudaen, die er zich in 1622 gevestigd 
had. 3) Hij was toen, wegens 't herbergen van voortvluchtige 
Remonstrantsche predikanten voor de Rotterdamsche schepen- 
bank gedaagd ; doch — begrijpende dat men er horens brandde , 
stuurde hij er zijn kat heen en verliet zelf met de Noorderzon 
de stad. Te Rijnsburg huwde hij met Maria, de dochter van 
Jan Jacobs van der Kodde, die hem in 1628 een' zoon, den 
lateren dichter Joachim Oudaen, en daarna nog een vijftal 
kinderen schonk. Frans Oudaen is een der ijverigste en 
ontwikkeldste Collegianten geworden. In of voor zijn huis 
verzamelden zich jaren lang , 's avonds na gedaan werk , de 
frinksten der broeders. Met mannen als Daniel van Breen en 
Oudaen vond men daar omstreeks 1640 ook den jongen Koen- 
raad van Beuningen — een zoon van den wakkeren Amster- 
damschen  burgemeester  Greurt  Diedriks  4)  —  die  zich , 

1) Correspondence ; III, No 884. 

2) Zie de plaat bij Adrianus Pars, De twee Katwijken, etc. Leiden 1697 , 
bij blz. 326. 

3) Een en ander betreffende hem bij Frans van Hoogstraten, Leven van 
Joachim Oudaen, voor deel III zijner gedichten. Vgl. Van Slee, de Krjnsb. 
Colleg. blz. 89, vlgd. 

4) Zie boven, blz. 69. Geurt D. van Beuningen is jong gestorven: Graf- 
boek Nieuwe Kerk op 19 Nov. 1633, «Burgem. Geurt Dirksz. van Beuningen 
op de Brestraet, f8». 


175 

nauwelijks zestien jaren oud op 18 Februari 1639 als student 
te Leiden had laten inschrijven, en hier de eerste bewijzen 
gaf van zijne welbespraaktheid en zijn werkzamen geest. 

Doch, had ook de oude bakker, omstreeks 1656 deze wereld 
vaarwel gezegd, had ook de gestudeerde Joachim Oudaen 
enkele jaren later Rijnsburg met Rotterdam verwisseld — nog 
woonden er te Rijnsburg velen van den ouden stempel. In 
1660 1) trof men er nog tal van Van der Kodde's, afstam- 
melingen van de stichters der broederschap ; verschillende leden 
van het — in de geschiedenis van Doopsgezinden en Colle- 
gianten vrij bekende — geslacht Van Kierop; ook zekeren 
Jacob Vechters, die toen vermoedelijk nog in „het Grroote 
Huis" woonde, dat later aan de broederschap kwam. 

Spinoza zal zich, waarschijnlijk kort na zijne vestiging onder 
deze verdraagzame en hartelijk welwillende lieden, hebben 
toegelegd op het slijpen van vergroot- en verrekijkerglazen. 
Misschien toen reeds eenigszins gesteund door zijne rijkere 
Amsterdamsche vrienden , vond hij 't in zijn streven naar 
onafhankelijkheid wenschelijk ook zelf wat te verdienen; van 
den anderen kant was het voor hem eene geschikte, hoewel 
minder gezonde afwisseling bij zijn denken en studeeren. De 
lezing van Descartes, zijn lust in natuuronderzoek , zal — 
evenals bij Hudde en Huygens — wel de hoofdaanleiding 
geweest zijn tot de keuze van dit beroep. Of het Talmoedisch 
voorschrift, volgens hetwelk geleerden hunne studie moeten 
afwisselen met handenarbeid 2) — overigens allesbehalve 
afkeurenswaardig — daartoe ook eenig gewicht in de schaal 
gelegd heeft, mogen wij onbeslist laten. 

"Welk een diepen indruk de Joodsche denker, dien hij in 
dat achterstraatje van Rijnsburg had leeren kennen , op Olden- 
burg's  gemoed  gemaakt  had,  blijkt duidelijk uit zijn eersten 


1) Ik ken 't Rrjnsburgsche adresboek van dien tijd eenigszins uit een 
belastingslij st van 1G60, bewaard op 'tLeidsche archief. De Van der Kodde's 
waren nog vertegenwoordigd door Dirk Pietersz., Jan en Claes Cornelisz. v. d. K. 

2) Colerus, articul V. 


176 

enthousiastischen brief, zes of zeven dagen na zijne terug- 
komst in Engeland (26 Augustus 1661) geschreven. „Moeielijk 
als het mij onlangs viel, toen ik U te Rijnsburg bezocht, mij 
van uwe zijde los te scheuren, wil ik er, nauwelijks in Enge- 
lang teruggekeerd , zooveel mogelijk naar streven, mij tenminste 
schriftelijk weder met U te vereenigen. Grondige wetenschap, 
gepaard met menschlievendheid en heuschheid van zeden — 
louter voorrechten, met welke de natuur en uw eigen vlijt U 
ruim voorzien hebben — zijn in zichzelve zoo aantrekkelijk, 
dat zij terstond de liefde opwekken van alle welgezinde en 
beschaafde menschen. Laat ons dus, mijn beste, elkander in 
oprechte vriendschap de hand reiken, en er naar streven haar 
door ijver en hulpvaardigheid in stand te houden. Beschouw 
als het uwe , wat gij van mij , in mijn onbeduidendheid ver- 
wachten kunt; laat mij een gedeelte van uwe geestesgaven, 
dat gij zonder schade missen kunt, in beslag nemen." 

Het wijsgeerig gesprek, dat hij met Spinoza hield „over 
God, over de oneindige uitbreiding en het oneindige denken, 
over het verschil en de overeenstemming dezer attributen, over* 
het verband van de menschelijke ziel met het lichaam en de 
grondstellingen der wijsbegeerte van Descartes en Baco", gaf 
hem voortdurend stof tot denken, en, als een bewijs van 
vriendschap zou hij het waardeeren , als Spinoza hem wilde 
inlichten over twee zaken, die hem niet geheel helder waren 
geworden, t. w. over het onderscheid tusschen het denken en 
de uitbreiding en over de gebreken, die Spinoza in de wijs- 
begeerte van Baco en Descartes afkeurde. Tevens beloofde hij, 
zijn' vriend bij gelegenheid een boek (van Robert Boyle 1) te 
zullen zenden, dat over den aard en de eigenschappen der 
lucht handelde, maar nog niet van de pers was. 

Van dezen dag af komt Oldenburg jaren lang bij zijn zooveel 
jongeren tijdgenoot ter school, voortdurend trachtend door 
briefwisseling een juist inzicht te krijgen in Spinoza's wijs- 
begeerte.  Hoe  te  verklaren dat hij den Hollandschen brillen- 


1) Boyle,  De elasticitate et gravitate Aeris. London, 1663. In Spinoza's 
boekerij, zie den catal. p. 178. 


177 

slijper, hoewel deze hem steeds met de meeste heuschheid 
tegemoet kwam, nooit geheel begrepen heeft? Behalve Olden- 
burg's verkleefdheid aan de van jongs af geleerde theologie , 
is daaraan vooral de kortheid van hun samenzijn schuld. En 
het noodlot wilde, dat de vrienden elkander niet terug zagen. 

Hoezeer ook Spinoza met zijn nieuwen vriend ingenomen 
was, blijkt uit den aanhef van zijn antwoord, in de eerste 
dagen van September geschreven: „Hoe aangenaam mij uwe 
vriendschap is, kunt gij zelf beoordeelen, indien gij 't slechts 
met uwe bescheidenheid overeen kunt brengen, eens even na 
te denken over de voortreffelijke eigenschappen, waaraan gij 
zoo rijk zijt. Hoewel ik , zoolang ik dat in 't oog houd , geloof, 
niet weinig trotsch te mogen zijn, dat ik met U vriendschap 
mag sluiten , — vooral wanneer ik bedenk , dat onder vrienden 
alles, en vooral de dingen des geestes gemeengoed moeten 
zijn — , vermoed ik toch , dat daarvan meer ten laste van 
uwe heuschheid en welwillendheid zal komen, dan ik er toe 
bij te dragen heb." Met hartelijke warmte drukt hij zoo de hem 
toegestoken vriendenhand , en geeft Oldenburg de gewenschte 
ophelderingen. 

Oldenburg bekent in zijn tweeden brief, op 27 September 
1661 geschreven, dat het licht, voor hem ontstoken, hem nog 
niet alles helder gemaakt heeft. Hij brengt er bezwaren tegen 
in, en stelt eene nieuwe reeks van vragen op. De theoloog is 
in dat alles niet te bespeuren. „Ik bezweer U bij onze vriend- 
schap", voegt hij er bij, „hierover vrij en vertrouwelijk met 
mij te spreken, en smeek U dringend, toch volkomen over- 
tuigd te zijn, dat alles, wat gij mij waardig keurt te ver- 
nemen, geheel veilig zal zijn, en dat gij mij nooit ten laste 
zult kunnen leggen iets daarvan tot uwe schade of nadeel aan 
de groote klok te hangen." 1) De brief eindigt met eenige 
mededeelingen over 't „ philosophisch college " — waarvan 
Oldenburg nu secretaris was — de belofte Boyle's boek met de 


1) Deze uitlating slaat stellig terug op de vrees, die Spinoza wel in hun 
gesprek heeft laten doorschemeren, voor 't bekend worden zijner meeningen; 
naar het schijnt heeft O. bij zijn bezoek aan Huygens, dan ook niet van 
Spinoza gerept. 

12 


178 

eerste betrouwbare gelegenheid te zullen zenden en het verzoek 
om een welwillend , onomwonden antwoord. 

Toen deze brief bezorgd werd, stond Spinoza gereed een 
veertiendaagsch uitstapje naar Amsterdam te maken , waarvan 
het doel ons onbekend bleef. Vriendelijk doch beknopt gaf hij 
de gevraagde inlichtingen. Het kan niet lang na zijne terug- 
komst te Rijnsburg geweest zijn , dat hij Boyle's juist ver- 
schenen boek over het salpeter 1) ontving, met een kort briefje 
van Oldenburg, 2) meldend, dat Spinoza's laatste schijven hem 
veel — maar niet alles duidelijk had gemaakt. „Dat zal waar- 
schijnlijk eerst dan het geval zijn , wanneer gij mij helder en 
duidelijk den eersten oorsprong der dingen uiteen zet. Want 
zoolang mij niet recht helder is, door welke oorzaak en op. 
welke wijze de dingen begonnen te bestaan, en door welken 
band zij met de eerste oorzaak , als die bestaat , samenhangen, 
komt mij alles wat ik hoor en lees onsamenhangend voor." 

In zijn antwoord — gelukkig in zijn geheel bewaard in het 
archief der Royal Society — maakt de Rijnsburger geleerde 
uitvoerige aanteekeningen op Boyle's werk , en eindigt : „Wat 
uwe vroegere vragen betreft, na mijne antwoorden daarop 
eens doorgezien te hebben , schijnt het mij dat ik niets vergeten 
heb. En indien ik misschien — zooals mij door de armoede 
der taal nog al eens pleegt te geschieden — hier of daar iets 
duister heb uitgedrukt, dan hoop ik, dat gij U verwaardigen 
zult het mij aan te wijzen; ik zal dan beproeven het duidelijk 
uiteen te zetten. 

„Wat echter uwe nieuwe vraag aangaat, hoe nl. de dingen 
begonnen zijn te bestaan, en door welken band zij met de 
eerste oorzaak samenhangen , over dat onderwerp , en ook over 
de verbetering van het verstand heb ik een bijzonder werkje 
samengesteld , 3) dat ik bezig ben over te schrijven en te ver- 
beteren. Doch van daag of morgen laat ik het werk rusten, 
daar  ik  't nog  niet met mij zelven eens kan worden over de 


1) De Nitro, Flüiditate et Firmitate — niet in den verkoopcatalogus van 
Spinoza's boekerij vermeld. 

2) Van 21 Oct. 1661. 

3) De Intellectus Emendatione. 


179 

uitgave. Ik vrees nl. dat de theologen van onzen tijd, daardoor 
beleedigd , met hun gewonen haat tegen mij , die alle twist 
uit den grond van zijn hart verafschuw, te velde zullen 
trekken. Ik zal uw raad in deze aangelegenheid afwachten , 
en, opdat gij weet, wat de inhoud van mijn boek is, en wat 
de strijdlust misschien zou kunnen wakker roepen: vele attri- 
buten, welke door hen, en voor zoover ik weet ook door alle 
anderen aan God worden toegeschreven, beschouw ik als 
schepselen, terwijl ik daarentegen andere attributen, welke 
zij uit vooroordeel als schepselen beschouwen , als door hen 
slecht begrepen attributen Gods opvat. En ook: dat ik God 
niet zoo van de Natuur onderscheid, als allen, wier inzichten 
mij bekend zijn , het gedaan hebben. Alzoo verwacht ik uw 
raad , want ik houd U voor mijn besten vriend , aan wiens 
trouw het schande zou zijn te twijfelen. Vaar intusschen wel, 
en ga voort mij zoo lief te hebben, als gij begonnen zijt." 1) 
Bij uitzondering draagt Oldenburg's volgend schrijven dit- 
maal geen datum. Maar de omstandigheid, dat hij namens 
Boyle — den eenigen zijner vrienden , met wien hij naar 
't schijnt over Spinoza sprak 2) — dank betuigt voor de 
kritiek op diens boekje, en ook het bericht, dat het wijsgeerig 
genootschap door vorstelijke welwillendheid onlangs tot een 
„Koninklijk genootschap" is bevorderd — in Juli 1662 ver- 
kreeg de jeugdige vereeniging „Letters of Patent" 3) — 
bewijzen, dat deze brief in Augustus of September 1662 ge- 
schreven is. Was Spinoza — dank de behandeling , die hij van 
zijne  voormalige  geloofsgenooten  ondervonden had, dank ook 


1) Niet gedateerd, doch waarschijnlijk uit December 1661 of Januari 16G2. 

2) De meerderheid der leden van het Koninklijk Genootschap , en ook Chr. 
Huygens . stelden slechts belang in al wat proefondervindelijk natuuronderzoek 
betrof; speculatieve wijsbegeerte, vooral als die aan het gebied der theologie 
raakte, lag hun verre, en werd uit hunne bijeenkomsten geweerd. Doch de 
Theol. Mag. Oldenburg koesterde nog altijd eene groote mate van belang- 
stelling voor al wat zijn eigenlijk vak aanbetrof , en ook Boyle's sympathieën 
golden voor een niet gering gedeelte de godgeleerdheid. De eerste voerde dus 
zijn briefwisseling met Spinoza geheel uit persoonlijke liefhebberij. 

3) Weid, History of the Royal Society, 1848. Vol. I. 


180 

zijne bekendheid met de Hollandsche predikanten — even 
vreesachtig in het publiceeren zijner ideeën, als hij koen was 
in zijne overpeinzingen zelve: vriend Oldenburg dacht er toen 
nog heel anders over. 

„Ik zou U in elk geval aanraden" — zoo schrijft hij — „de 
geschriften, zoowel van wijsgeerigen als godgeleerden inhoud, 
de uitkomsten eener zóó grondige geleerdheid , niet te onthouden 
aan de geleerde wereld, maar ze in het licht te geven, wat 
de theologantjes daartegen ook snateren mogen. Immers de 
grootste vrijheid heerscht in uw land ; geheel vrij moet daar 
dan ook gephilosopheerd worden. Toch zal uw eigen voor- 
zichtigheid U wel aanraden, uwe inzichten zoo gematigd 
mogelijk uit te drukken , en laat de rest aan het noodlot over. 
Laat dan , mijn beste , alle vrees varen , om het Pygmeeën- 
geslacht van onzen tijd te vertoornen. Lang genoeg is er met 
de onwetendheid en dwaasheid gestreden. Hijsch de zeilen voor 
de ware wetenschap, om de geheimen der natuur dieper dan 
tot nog toe geschied is , te doorvorschen. Zonder gevaar 
kunnen, naar ik denk, uwe overpeinzingen ten uwent gedrukt 
worden; geen verstandig mensch zal U een stroobreed in den 
weg leggen. En als gij de verstandigen tot vrienden en be- 
schermers hebt, wat vreest gij dan den spot der domkoppen?" 

Het zonderlinge feit, dat Spinoza bijna twee jaren te Rijns- 
burg woonde, zonder dat wij iets van zijne talrijke Amster- 
damsche vrienden en bewonderaars vernemen , zal wel verklaard 
moeten worden, door het drukke persoonlijk verkeer, dat 
zij — zooals uit latere brieven blijkt — met hem onderhielden. 
Misschien ook is hunne briefwisseling met minder angstvallige 
zorg bewaard dan die met Oldenburg. 

Het eerste schrijven, dat ons van een hunner bewaard bleef , 
danken wij aan de pen van den goeden Simon Joosten de Vries, 
die — de eenige ongehuwde onder de broeders — toen, in 
Sprokkelmaand 1663, waarschijnlijk bij zijn broer, Frans 
Joosten de Vries, op 't Singel, woonde. 

„Reeds lang, rechtschapen vriend," zoo heet het daar, „heb 
ik gewenscht eens bij U te zijn; maar het weer en de strenge 


181 

winter waren mij minder gunstig. Soms beklaag ik mij over 
mijn lot, dat er een afstand tusschen ons ligt, die ons zoo 
ver van elkander scheidt. Gelukkig, ja driewerf gelukkig uw 
medgezel Casuarius , 1) die onder 't zelfde dak met U verwijlt , 
en al ontbijtende, etende en wandelende over de voortreffelijkste 
zaken met U spreken kan. Hoewel echter onze lichamen zoo 
ver van elkander zijn , met uw geest waart gij dikwerf tegen- 
woordig, vooral wanneer ik met uwe geschriften verkeer en 
die ter hand neem." 

Laten wij voor 't oogenblik den verderen inhoud van dezen 
brief rusten, en trachten wij iets meer gewaar te worden 
omtrent dezen , ons nog onbekenden huisgenoot van Spinoza , 
dan geeft diens antwoord ons terstond eenige inlichting: 

„Uwe lang verwachte letteren," — zoo schrijft hij stellig 
nog  in  dezelfde  Sprokkelmaand  uit  Rijnsburg,  — nzijn mij 


1) Hier wordt, door eene bijkans onmerkbare verandering, een der 
ongelukkigste misslagen terecht gebracht, die Prof. Van Vloten ooit 
gemaakt heeft. Toen hij indertijd het oorspronkelijke handschrift van dezen 
brief te zien kreeg, las hij daar: «Felix, imo felicissimus tuus socius casu- 
arius sub eodem tecto remorans». Hoewel hem, zoomin als mij , een latijnsch 
woord casuarius bekend was, (slechts in 't allerslechtste middeleeuwsche 
latijn uit Italië komt, volgens Ducange — een enkele maal iets dergelijks 
voor, in den zin van « ellendig , rampzalig mensch ») — verklaarde en vertaalde 
hij het woord als «huisgenoot», en liet De Vries daarmede eene tautologie 
schrijven, waarvan iemand de haren te berge rijzen. Doch, daarmede nog 
niet tevreden, trachtte hij vast te stellen, wie dan wel die huisgenoot was, 
en opperde — op grond van Spinoza's oordeel over hem in zijn antwoord 
aan De Vries — de conjectuur: Albert Burgh, die later Roomsch werd. 
Oogenschijnlijk aannemelijk als deze veronderstelling was, vond zij algemeen 
geloof; in de levensbeschrijvingen van Ginsberg (1876, S. 28), Dr. H. J. 
Betz (blz. 33, 1876) en Fred. Pollock (1880, p. 24) werd zij herhaald; 
door Prof. Spruyt, die Van Vloten's boekje beoordeelde, niet bestreden; in 
de groote uitgave van Spinoza's werken (1883, II, p. 221, noot) eenigszins 
gewaarmerkt, en eindelijk nog naverteld door Prof. Wilhelm Bolin (1894, 
S. 53). Eeeds lang had Van Vloten's conjectuur mij geërgerd, vóór ik de 
eenig juiste oplossing vond , dat wij Casuarius , niet casuarius moesten lezen. 
't Oorspronkelijk handschrift van dezen en den volgenden brief naziende, 
bleek, dat in beiden een vrij duidelijke hoofdletter geschreven stond ! Daarna 
kostte 't mij weinig moeite de geschiedenis van dezen huisgenoot op te sporen, 
't Zal mij nu benieuwen , hoe lang de oude dwaling nog herhaald wordt. 


182 

geworden, en ik zeg U daarvoor, alsook voor uwe liefde tot 
mij, dank. Niet minder dan U verdriet mij uw lange afwezig- 
heid , doch ik ben blij , dat mijne opstelletjes U , en onzen 
vrienden van nut zijn. Zoo toch spreek ik, die afwezig ben, 
met U die verre zijt. Doch gij hebt geen reden om Casearius 1) 
te benijden; niemand toch, die mij meer onaangenaam is, noch 
tegen wien ik meer op mijn hoede ben , dan tegen hem ; waarom 
ik U en alle bekenden gewaarschuwd wil hebben , hem mijne 
(eigenlijke) meeningen niet mede te deelen, vóór hij tot rijper 
leeftijd gekomen is. Hij is nog te kinderachtig en wispelturig, 
en daarbij meer op nieuwheid dan op waarheid uit. Intusschen " 
— voegt hij er vergoelijkend bij — „ik hoop, dat hij deze 
feilen zijner jeugd na een jaar of wat verbeteren zal; ja, 
zoover ik zijn karakter beoordeelen durf, ben ik daar zeker 
van; waarom dan ook zijn aanleg mij noopt, van hem te 
houden." 2) 

Deze Casearius — een merkwaardiger man dan men uit dit 
oordeel wel afleiden zou — was omstreeks 1642 , waarschijnlijk 
te Amsterdam geboren. Van zijne ouders is ons, bij het zorg- 
vuldigste onderzoek , niets bekend geworden , dan alleen . dat 
zij vroeg zijn overleden. 3) Zij , of wel zijne voogden , hadden 
hem , naar wij mogen vermoeden , na het afloopen der lagere 
school bij Dr. Van den Enden in de leer gedaan , waar Spinoza 
hem aantrof en kennis met hem maakte. Waarschijnlijk had 
hij genoeg latijn en andere kundigheden opgedaan , om naar 
de Hoogeschool te trekken , toen Spinoza zich gedwongen zag 
Amsterdam metterwoon te verlaten. Misschien gingen zij samen. 
En zoo vinden wij dan op 21 Mei 1661 in het Album Studiosorum 
der Leidsche Hoogeschool vermeld Johannes Casear (de latijnsche 


1) Spinoza, die hem goed kende, schrijft ook zijn naam goed; De Vries 
maakte daarin eene fout. 

2) Ik vond geen reden aan Van Vloten's vertaling meer te wijzigen. 

3) In 'tLeidsch studentenalbum komen verschillende Casier's voor , sommige 
uit Engeland afstammende. Is echter Casearius de vertaling van een Hollandsche 
naam, dan zal die -waarschijnlijk Keezer (kaasmaker) geluid hebben. 


183 

staart van zijn naam ontbreekt), Amsterdammer , 20 jaren oud , 
als student in de theologie. 1) 

Volgens het manuscript van het studentenalbum woonde hij aan- 
vankelijk bij Jacob van der Aa in de Salomonsteeg. 2) Eerst eenigen 
tijd later moet hij dus kwartier, en onderricht in de Cartesiaan- 
sche philosophie gezocht hebben bij Spinoza te Rijnsburg. 3) 

Waar wij weten , dat in vroegere jaren dikwijls Leidsche 
studenten , „wier nieuwsgierigheid geprikkeld werd door het- 
geen hun aangaande de Rijnsburgers ter oore was gekomen, 
meer uit zucht om te disputeeren , dan om iets tot stichting 
bij te brengen", het college aldaar bezochten; dat zij „meer- 
malen het woord namen, en daarbij vrij spel gaven aan hun 
speelschen moedwil , zoodat dikwijls stoornis en verwarring ont- 
stond : " 4) sedert de dagen van Koenraad van Beuningen zullen 
er, behalve de jongens die naar Rijnsburg kwamen om den 
boel op stelten te zetten en in de war te schoppen, ook wel 
geweest zijn , die met ernstiger bedoelingen daarheen hunne 
schreden richtten. En waar wij — vreemd genoeg — den student 
in de theologie Johannes Casearius bij Spinoza thuis vinden, 
mogen wij veronderstellen , dat in zijn gezelschap ook wel eens 
andere kameraden het stille Rijnsburg — en daarmede ook 
onzen wijsgeer — een bezoek brachten. 


1) Misschien was hij er tijdelijk al eerder geweest. Op 12 Sept. 1659 
vinden wij in 't zelfde Album vernield Johannes Cassarius Amsterdammer, 
20 jaar oud, als student in de philosophie. Onze biografen weten allen, dat 
met namen en ouderdom in die albums dikwijls genoeg geknoeid werd, om 
beide berichten niet bepaald in strijd te achten. Is dit juist, dan studeerde 
hij reeds gelijktijdig met Kerckrinck (op 12 Mei 1659 vermeld). Doch ik 
wil niet beslissen. 

2) Welwillende mededeeling van Dr. W. N. du Eieu. 

3) Monnikhoff, die geheel op Colerus vertrouwde, en Spinoza ook ongeveer 
vier jaren te Ouderkerk vertoeven laat , geeft met een enkel woord te kennen, 
dat hij met zijn Ouderkerker gastvriend naar Rijnsburg zou gegaan zijn. 
Monnikhoff heeft echter niet zorgvuldig onderzocht; en 't komt mij voor, dat 
De Vries, als Spinoza behalve Casearius nog een tweoden huisgenoot te 
Rijnsburg had gehad , dien niet onvermeld zou gelaten hebben. Ik verwerp 
dus die mededeeling. 

4) J. C. van Slee, de Rijnsburger Collegianten . blz. 93, en 't daar geci- 
teerde handschrift. 


184 

Spinoza's medescholier Kerckrinck had vermoedelijk de Aca- 
demie nog niet voor goed verlaten ; ook treffen wij er , sedert 
27 Juli 1660 als student in de medicijnen een zekeren Deen 
aan , van huis uit Niels Stensen , maar op zijn latijnsch Xicolaus 
Steno geheeten, een jongmensch, die nu even de twintig ge- 
passeerd , op lateren leeftijd van zich zou doen spreken en 
waarschijnlijk aan Spinoza niet onbekend was. 1) Bij naam is 
ons reeds eenigermate de candidaat in de theologie Johannes 
Koerbagh bekend, die zich, 27 jaren oud, op 14 Juni 1662 
nog eens inschrijven liet en vermoedelijk voornemens was 
spoedig te promoveeren. Enkele weken later, op 18 Augustus 
1662 ontmoeten wij ook zijn vriend Abraham (Theodorisz.) van 
Berckel , een Leidenaar , een zeldzaam vlugge kop , dien we 
op 27 October 1654, pas 15 jaren oud, ook al vermeld vinden. 
Hij is nu 22 , studeert in de medicijnen , en zit op 12 November 
van 't zelfde jaar 1662 al weer aan de Alma Mater te Utrecht. 
Nog geen twee jaren later, op 21 April 1664 is hij opnieuw 
te Leiden , en nu reeds Doctor medicinae. Eindelijk kunnen wij 
nog een anderen student in de Theologie begroeten , uit Bergen- 
op-Zoom afkomstig , die den naam draagt van Pontiaan van 
Hattem, en pas twee kruisjes telt; in de wieg gelegd om 
een typische figuur te worden in de Historia Spinozismi post 
Spinozam. 2) 

Doch , laat ons even de levensgeschiedenis van onzen Casearius 
vervolgen , al was het alleen om te zien , of er — zooals Spinoza 
vermoedde en hoopte — uit hem nog een degelijk man gegroeid 
is. Wel moeten wij daarvoor den tijd vooruitsnellen — maar, 
dat kan ditmaal geen kwaad. 

Casearius was in 't voorjaar van 1665 — dus lang nadat 
Spinoza Rijnsburg verlaten had — naar de Utrechtsche Aca- 
demie getogen , 3) doch in den herfst van datzelfde jaar vinden 


1) Zie den brief aan Alb. Bnrgh, Opera II, p. 245 en ook de noot aldaar. 
Een broer was waarschijnlijk Joachim Frederik Steno , op 7 Juni 1 655 vermeld. 

2) Alb. Stud. Leid. op 4 Mei 1661. 

3) Zie 't Alb. Stud. op dat jaar. 


185 

wij hem reeds te Amsterdam voor de Classis, in wier 
notulen wij op 5 Oct. 1665 lezen : „D. D. examinandi 
Casearius en Fellinger hebben hare propositiën gedaen 
en is daer op goed gevonden, dat het tot het examen 
selve soude comen, waar in sij haar also hebben gedragen, 
dat de vergaderinge haer toelaet tot de publyke predikatie, 
met serieuse vermaninge van haar meer en meer in Gods 
woord te oefenen ende in het lese van goede Theologische 
Autheuren." 1) 

Wijst deze aanteekening er eensdeels op, dat Spinoza's 
oordeel niet ten eenenmale onbillijk was , anderdeels is 't dui- 
delijk , dat — wie bij Spinoza de Cartesiaan sche philosophie 
studeerde — niet kon geacht worden met „goede (gereformeerd) 
Theologische Autheuren" te hebben kennis gemaakt. Maar, 
de waarschijnlijkste verklaring van het oordeel , door den 
Joodschen wijsgeer en de Amsterdamsche predikanten over 
hem geveld schijnt ons dit: Casearius was — hoewel niet 
dom — geen boekenvriend. Ruim een jaar later kwam de 
nieuwbakken proponent — 't was op 16 November 1666 — 
opnieuw bij de Classis , en vroeg of men hem geen predikants- 
plaatsje kon bezorgen in de Levant (te Smyrna was toen eene 
Hollandsche gemeente) of in de Oost? „Op 't oogenblik geen 
plaats", luidde het antwoord; maar men zou voor hem uitzien. 
Doch eerst toen in 't laatst van 1667 de Oost-Indische Com- 
pagnie aan de Classis bericht deed , dat er predikantennood 
was in Indië , werd , nevens verschillende anderen ook Johannes 
Casearius, op 2 Januari 1668 geëxamineerd en benoemd. 2) 
Ondertusschen was onze vriend , het lange wachten moede , in 
't huwelijksbootje gestapt. Wij lazen ten minste in 't kerkelijk 
Proclamatieboeck 3), dat op 17 Juni 1667: 

„Compareerden Johannes Cassiarius van A(msterdam), pro- 
ponent, oud 25 jare, ouders doot, geass(isteerd) met Pieter (pr.) 
Fido,  woont  op  de  N.  Z. Achterburgwal, en Isabella Brent 


1) Schriftelijke notulen in 't Archief der Nieuwe kerk. 

2) Volgens dezelfde notulen. 

3) Of kerck-inteekenregister. Amst. Archief, N° 490, fol. 142. 


186 

van A(msterdam) , oud 22 jaer, ouders doot, geass. met Tietie 
Balck , haer nicht, woont op 't Spuy." 

Nadat wij alzoo de eerste helft van den levensloop van dezen 
merkwaardigen man aan het licht gebracht hebben — Prof. 
P. J. Veth wanhoopte er voor eenige jaren nog aan , dat wij 
daaromtrent ooit iets zouden gewaar worden 1) — en tenminste 
ook een regel schrifts , wij mogen niet nalaten den lezer tevens 
mede te deelen, wat over het tweede gedeelte van zijne loop- 
baan bekend werd. 

Het is ons niet gebleken met welk schip Casearius en zijne 
jonge vrouw de reis naar Indië volbracht hebben , maar zooveel 
is zeker, dat zij niet aan boord waren van den bodem, waar- 
mede de frater gaudens Mr. Aernout van Overbeeke, Raad van 
Justitie geworden , op 12 April 1668 naar Batavia stevende. 2) 
Toch had ik hun geen vroolijker reisgezelschap kunnen toe- 
wenschen dan dezen berooiden poëet, zoo vol van den echten 
esprit gaidois. Waarschijnlijk werd onze Casearius spoedig na 
zijne aankomst door de Compagnie naar Malabar (Z.-W.-kust 
van Voor-Indië , toen in ons bezit) gezonden , om als predi- 
kant op te treden te Koetsjin (Cochin). Het Christenvolk, dat 
hij er vond , zal voor de groote meerderheid wel uit 't gespuis 
van fortuinzoekers en avonturiers bestaan hebben, aan wier 
stoutmoedigheid en ondernemingsgeest wij 't bezit van Indië 
eigenlijk danken ; ook was er eene Joodsche kolonie van Por- 
tugeezen. 3) 


1) Prof. Veth, over Hendrik Adriaan van Reede tot Drakestein (gouverneur 
van Malabar), Gids, 1887, deel III, blz. 423 vlgd. 

2) Zie zijn «Geestige en verin aekel ij ke Reysbeschrij ving » achter zijne 
Rijmwercken, waarin hij meedeelt, dat zij slechts een «zieketrooster» aan 
boord hadden en een armbus. hun beide even onnoodig — waarom zij ze 
gaarne voor een «fraey meysken» hadden ingeruild. 

3) Daarover bezit de Bibl. der Amst. Synagoge nog een geschriftje. 


187 

Matthijs Cramer, vermoedelijk kort voor Casearms dienaar 
des Goddelijken Woords in dezelfde streek . durft van zijne 
landslui in Indië zeggen : 

«Snorcken, pocchen, ende blasen. 
Daarvan hanght dit land aen een; 
d' Minste weters zijn hier basen, 
't Zijn al danssers op een been: 
Kreupels, die nau sonder krucken 
Konnen recht gaen , soo 't behoort , 
Die verstaen de grootste stucken: 
Trots de beste in het woort. » 1) 

En dat is nog het ergste niet! Waarschijnlijk zouden wij ook 
van Casearius weinig meer gehoord hebben — druk als hij 
't stellig had met de vervulling zijner plichten onder zulke 
Europeanen en inlanders, had Malabar niet in Hendrik Adriaan 
van Reede tot Drakestein een zeer bijzonderen gouverneur 
gehad. „In dienst der Compagnie opgeklommen tot Raad van 
Indië en gouverneur der kust van Malabar, het voormalig rijk 
der Portugeezen met Groa tot hoofdstad , bezat hij , hoewel een 
gewezen marine-officier zonder wetenschappelijke opleiding, al 
op zijn veertiende jaar aan boord gegaan , den aangeboren bota- 
nischen zin van een geniaal dilettant. Hij is een der Neder- 
landers geweest die met niet veel methode, maar met eene 
des te hartstogtelijker liefde, binnen een bepaald gebied zich 
op de tropische flora geworpen hebben. Hetgeen hij zelf ver- 
haalt omtrent de wijs waarop hij aan die honderden fraai 
uitgevoerde afbeeldingen van boomen, planten en vruchten 
gekomen is, verraadt den onverzadelijken beminnaar eener 
onbekende, geheimzinnig weelderige natuur. 

„Eerst klampt hij te Koetsjin, in zijn gouvernement van 
Malabar, pater Matthaeus van Sint-Jozef aan; een bejaard 
roomscb zendeling en karmelietermonnik , afkomstig uit Napels, 
die al sedert langen tijd, zoo goed en kwaad het ging. met 
indische botanie zich heeft bezig gehouden. Daarna krijgt hij , 


1) d'Indiaense  Tyfferbooni.  uyt-tij flerende  verscheiden  heylsame. nuttige 
en zielbedenckende Eijmen. t'Amst. 1670. blz. 95. 


188 

hoewel maar voor een poos, een Nederlander te pakken: 
Paulus Hermannus, geneesheer in dienst der Compagnie, 
weldra te Leiden tot professor benoemd en naar het moeder- 
land teruggekeerd Een gezegend toeval voert eindelijk naar 
Koetsjin een jong gereformeerd predikant, Johannes Casearius, 
in de wetenschappelijke botanie even onbedreven als Van Reede 
zelf, maar bezield met eene even vurige belangstelling. 

„ Nu heeft hij iemand bij de hand die in vloeiend latijn , 1) 
bij de te vervaardigen afbeeldingen, den onmisbaren tekst 
schrijven kau. De voorraad dier teekeningen groeit dagelijks 
aan. De Malabaren zijn een volk met eene beperkte maar 
eeuwenheugende beschaving ; en weldra heeft de hollandsche 
gouverneur uit hun midden vier teekenaars gekozen welke hij 
aan zijn dienst verbindt, en die hem overal vergezellen. 
Onder zijne leiding vormt zich een kollegie van vijftien of 
zestien geleerde bramanen, dienstdoende als adviseurs. Er 
wordt aan alle inlandsche vorsten en hoofden geschreven om 
medewerking ; en daar deze lieden niets liever verlangen dan 
bij den gouverneur uit de verte hunne opwachting te maken, 
zenden zij vrachten exemplaren in. De specimens worden door 
de bramanen onderzocht, geschift, geclassificeerd , alles naar 
de regelen der oude en overgeleverde inlandsche kennis. Som- 
tijds rijzen er tusschen die vakmannen wetenschappelijke ge- 
schillen, die echter nooit tot oneenigheid leiden. Het treft 
integendeel Van Reede dat er in dezen kring gedebatteerd 
wordt met eene voorbeeldige hoffelijkheid en humaniteit. 

„Enkele boomen en planten zijn zoo zeldzaam, dat er in den 
loop van een geheel jaar maar één exemplaar van aangebragt 
wordt. Naar andere wordt door den gouverneur in persoon 
mede gezocht. Hij volbrengt of verzint, namens de Compagnie, 
zendingen naar het binnenland, rivier opwaarts, en doet bij 
deze tochten zich door een paar honderd Malabaren vergezellen , 
die, zoo vaak de stroom een bosch aandoet, door hem aan 
land gezet • en de boomen ingejaagd worden. Van den buit, 
dien  zij  aan  boord  brengen , worden aanstonds door de nooit 


1) Men proeft hier Dr. Franciscus van den Enden weer ! 


189 

ontbrekende teekenaars afbeeldingen gemaakt , en Ds. Casearius 
draalt niet met zijne ontwerp-beschrijving. Op die wijs komt 
de eenmaal beroemde Hortus Malabaricus tot stand." 1) 

Casearius maakte het ontwerp voor het geheele werk, en 
schreef den tekst voor de beide eerste folio-deelen. Van Reede 
zag zich plotseling gedwongen, wegens kuiperijen, naar Batavia 
te vertrekken, en ook Casearius verlangde naar 't Vaderland. 
„Uit officieele bescheiden . opgespoord in 't archief te Batavia 
door Troostenburg de Bruyn , weten wij , dat hij op 12 Sept. 
1676 verlof kreeg om naar Batavia te komen, en den 13den 
Juni 1677 verlost werd , zooals men placht te zeggen , naar 
het vaderland." 2) Nog voor zijn vertrek echter overleed de 
waardige man aan dysenterie en koorts. 3) Van Reede gedacht 
zijn  ontijdig  heengaan  met de volgende gevoelvolle woorden: 

„Maar, o ramp der rampen! toen ik hierover — nl. zijn 
terugkeer — nadacht , is ons onze trouwe Achates , die wakkere 
helper bij den arbeid, die Apollo, die onzen tuin besproeide, 
die zeer geleerde en zeer eerwaarde man Johannes Casearius, 
onze hoogste vreugde, in den bloei der jaren, door een ontijdig 
sterven ontrukt, en heeft de sterfelijkheid met de onsterfelijk- 
heid verwisseld." 4) 

De beroemde kruidkundige Xicolaas Jacquin heeft een ge- 
slacht van planten, dat hij in Amerika ontdekte, aan de 
gedachtenis van Casearius toegewijd, en het den naam van 
Casearia gegeven. Linnaeus nam dien naam niet aan; hij 
voegde  dat  geslacht  bij de Samyda, als weinig daarvan ver- 


1) Busken Huet. Land van Kembrand, II, blz. 69 (2e druk). De terug- 
gave van de Praefatio voor deel III van den Hortus Malabaricus is zóó juist 
en beknopt, dat ik 't niet noodig vond iets te wijzigen. 

2) Prof. Vetb. als boven. 

3) Waarschijnlijk op Batavia, doch recht duidelijk blijkt dat niet; W. ten 
Khijne, die 't werk van Casearius voortzette, betreurt zijn heengaan in een 
gedicht, gedateerd 14 Febr. 1678, in het tweede deel van den Hortus. 

4) Praef. vol. III (1682). Het geheele werk verscheen in 13 foliodeelen, 
1678 — 1703. Eene Hollandsche bewerking: «de Malabaerse Kruythoff» begon 
in 1688 bij Abr. van Someren te Amst. te verschijnen , maar is niet voltooid. 
(Navorscher 1860. blz. 127). 


190 

schillende,  maar  nadat  men  onderscheidene  nieuwe  soorten 
ontdekt had , is het geslacht Casearia hersteld.  1) 

Ziedaar eene bijna volledige biografie van Johannes Casearius, 
Spinoza's leerling, zoolang tevergeefs gezocht. 2) De Rijns- 
burgsche geleerde had goed gezien : er zou iets uit hem 
groeien .... als hij tot rijperen leeftijd gekomen was. 


1) Van der Aa, e. a. biogr. Wdbn. in voce. 

2) Ik wil hieraan nog een en ander van aanbelang toevoegen. Wij weten 
niet of Isabella Brent, Casearius' vrouw, haar man overleefd heeft, in Indië 
gebleven, of in 't Vaderland teruggekeerd is. Doch het is merkwaardig, dat 
wij in 'tAlb. Stud. Leid. op 7 Mei 1718 vermeld vinden Bernardus Casearius, 
Indiae Orientalis, Hugliae Bengalus , 30 jaar oud — dus geboren 1688 — 
als student in de rechten. Was hij een kleinzoon van onzen Johannes? 
Toen Spinoza's vrienden in 1677 zijne briefwisseling uitgaven, wisten zij 
misschien, dat Casearius plan had binnenkort te repatrieeren. Daarom lieten 
zij al wat op hem betrekking had uit de gedrukte brieven weg. En 't is een 
te dwazer misslag van Van Vloten, te meenen dat zij aldus Albert Burgh 
zouden gespaard hebben, dien zij toch waarachtig niet schroomden te noemen. 
Eindelijk nog dit: wie als de Heer Troostenburg de Bruyn een Biogr. Wdb 
maken wil van Indische predikanten, mag, vóór hij de Indische archieven 
afreist, wel eens de Nederlandsche studenten-albums , en de acten van de 
Amsterdamsche Classis raadplegen. Dan toch kan hij allicht meer melden 
dan in het werk van genoemden Heer gewoonlijk is te vinden. 


VIL 


„CoSMOPOLIS." 

„Dat Godt Godt is gheloof ick niet onwaerachtigh is Godt" — 
zoo luidde in Spinoza's dagen een algemeen bekend luifelop- 
schrift te Amsterdam. 1) Gods bestaan aldus afhankelijk te 
stellen van de plaatsing eener enkele komma — voor of achter 
niet — het teekent meer den lange redeneeringen den toen- 
maligen geestelijken toestand onzer goede stad. Ketters en 
vrijgeesten, samengestroomd uit alle hoeken des lands — bijna 
uit alle oorden der bekende wereld — houden er zich op , 
verschaffen er zich een bestaan , verspreiden van daar uit hunne 
meeningen en leerstellingen over 't beschaafd Europa. De Am- 
sterdamsche drukpersen staan gereed om alles te verduizend- 
voudigen, wat onderzoekers en nieuwlichters maar aan het 
papier willen vertrouwen. Waar de inhoud van boeken of 
pamfletten van dien aard is , dat men vreest voor nadere 
kennismaking met den schout en zijne rakkers, daar blijft in 
de eerste plaats de naam des schrijvers weg, in de tweede die 
van den drukker , in de laatste die van onze goede stad zelve. 
Of wel , men stelt onder het vignet , waaraan ingewijden den 
drukker herkennen , en den winkel , waar 't boek te koop is , 
namen als Cosmopolis, Eleutheropolis (Vrijstadt), Alethopolis 
(Waarstadt), Irenopolis (Vreestadt), Londen, Hamburg, Bremen, 
of wel — met bijbedoelingen — „tot "Waarschouw ". Het 
„Venetië van het Noorden " is bijna een eeuw lang het mach- 
tigste centrum , waaruit nieuwe ideeën ontspringen , en 


1) De Philosophie dTytleghster der H. Schrifture, Vrijstadt 1667, blz. 31. 


192 

Tout ce fatras de libelles pervers 
Dont Ie Batave infecte 1'univers. 1) 

dankt grootendeels aan de Amstelstad zijn ontstaan. 

De machtige gereformeerde kerkeraad was niet in staat allen 
en alles onder de zweep te houden. Wat moest hij bv. doen in 
1655, toen dat opzienbarende boek van den Gasconjer Izaak 
de la Peyrère, waarin de schrijver trachtte waar te maken, 
dat ook vóór Adam menschen op aarde geleefd hadden, 2) de 
persen van de Amsterdamsche Elzeviers verliet? Zonder naam 
van schrijver , drukker of plaats de wereld ingegaan, kon men 
er staat op maken, dat de auteur gevlogen en gestoven, de 
drukker uitverkocht zou zijn , vóór men beiden uitgevonden had. 
"Wel heeft in dit geval La Peyrère in de Spaansche Neder- 
landen de gevangenis gezien, die hij hier ontloopen was; wel 
heeft de man te Rome zijn boek en zijn geloof herroepen — 
maar dat nam niet weg, dat het druk gelezen werd. En toen 
hij in 1676 overleed, gaf men hem nog na: 

La Peyrère ici git, ce bon Israélite 

Huguenot, Catholique, enfin Pré-adamite : 
Quatre religions lui plurent a la fois; 

Et son indifference était si peu commune 
Qu'après 80 ans qu'il eut a faire un choix 

Le bon homme partit, et n'en choisit pas une. 

Met meer volharding dan tegen geschriften welke hoofdza- 
kelijk voor de geleerde wereld geschreven waren , bestreed de 
kerkeraad de mannen , die zich terstond tot het volk richtten. 
Omstreeks 1657 begon de Amstelstad overstroomd te worden 
door de Kwakers , uit Engeland gevlucht na de terechtstelling 
van een hunner voornaamste hoofden te Bristol. Jabob Naylor — 
„Steyl-oor", zei men hier — was in 1656, op een paard gezeten, 
die stad binnengereden, vergezeld door een troep vrouwen, 
die „Hosanna", en „Heilig, Heilig, Heilig Heer, God van 
Israël" riepen; voor die godlastering werd Naylor in Winter- 


1) Gresset , Epitre III a ma Muse. 

2) Praeadamitae , sive exercitatio super versibus 12 — 14 capitis V Epistolae 
Pauli ad Komanos. Anno salutis 1655. — Spinoza bezat een exemplaar. 


193 

maand van dat jaar gedurende twee uren op de kaak gesteld, 
zijn tong doorstoken met een gloeiend ijzer , de letter B (blas- 
phemer) op zijn voorhoofd gebrand. Daarna achterstevoor op 
een paard gezet, door de stad gereden, werd hij vervolgens 
zóó gegeeseld , dat zijn geheele lichaam overdekt was met 
striemen en wonden. 1) 

Een aantal dezer sektarissen , meerendeels „ queksters " — 
vrouwen — , hielden in 't voorjaar van 1657 vergaderingen in 
de Sint- Jansstraat, doch werden, op herhaal.d verzoek van 
den kerkeraad eerst gevangen gezet, daarna verbannen. 2) 
Doch binnen 't jaar zijn zij terug, en houden opnieuw bijeen- 
komsten onder „Ombe Thaters", „Robbert Cocham" en „Rob- 
bert Tibbel", in de Sint Jansstraat, op den binnen- Amstel , 
bij de Grimmenessersluis , en op 't Kuiperspad , waar Abraham 
Deurhof hun een tuinhuis verhuurt ; en een der leiders beroemt 
zich, dat hij wel duizend zieltjes in de stad gewonnen heeft. 3) 
Dr. Galenus Abrahamsz. is natuurlijk van de partij , en een 
oogenblik zijn Kwakers, Doopsgezinden en Collegianten nau- 
welijks te onderkennen. Op 29 Februari 1659 krijgt de ker- 
keraad bericht, dat een kwaker, William Ames, 4) een boekje 
vol lastering heeft uitgegeven tegen een Engelsch predikant 
in deze stad; men besluit het aan burgemeesters te „remon- 
streeren", en, „dewijl bij die occasie mentie gemaakt wordt 
van Jan Soet , dat die mede niet en rust , maer zijn dwalingen 
ende verleydingen van het geestelyck koninkrijk overal soekt 
te verspreiden", zal daarover ook geremonstreerd worden. 5) 
Vóór dat de officier nog berichten kan , dat hij Jan Zoet niet 
kan overtuigen van hetgeen hem wordt ten laste gelegd, omdat 
hij niet weet waar hij woont ( ! 6), verscheen opnieuw een boekske, 


1) Diction. of National Biogr. Vol. 40, (1894) in voce. 

2) Mededeeling van Ds. Lansman aan den Kerkeraad, op 19 April 1657. 
Protok., Vol. IX, fol. 202. 

3) ibid. 7, 14 Maart 1658 (IX, 247) 11 April, 11 Juli, 25 Juli 1658. 

4) Met te verwarren met zijn naamgenoot, den Engelschen Puritein, die 
in 1622 Professor werd te Franeker. 

5) Protok., Vol. X. 

6) ibid. 24 April 1659, en 1 Mei 1659. 

13 


194 

dat de ergernis en ontzetting van den kerkeraad gaande maakte. 
Het droeg den titel de Apostasia Christianorum (over den Afval 
der Christenen) en was gevonden bij den boekhandelaar Jacob 
Nieuwelingh. 1) Deze verklaarde echter, dat hij 't werkje ont- 
vangen had „van Jan Rieuwertsz , boekverkooper in de Dirck 
van Assensteeg , en dat het waarschijnlijk gemaakt was van 
een Brederoode, gewesen raetsheer in den Haag." 2) En zoo 
was het : Lancelot van Brederode , weleer assessor bij 't Hof 
van Holland , had eens op zijne wijze — hij was eerst Remon- 
strant, later Anti-tiïnitariër geworden — het verval en de 
ontaarding van het Christendom geschetst. 3) 't Spreekt van 
zelf dat zijne „schadelijke, en ziel verdervende dolingen" aan 
Burgemeesteren moesten geremonstreerd worden. Toch moest 
de Kerkeraad nog verschillende malen aandringen, vóór het 
werd opgehaald: wat eerst geschiedde in Mei 1661. 4) Met 
Dr. Galenus Abrahamsz. , die zijn pen terzelfder tijd ook eens 
in den inkt gedoopt had , maakte men het anders : hij werd 
voor de magistraat geroepen, en, vreedzaam als zijn aard 
was , besloot hij , door den heer van Suydpolsbroek (Jacob de 
Graef?) vermaand, zelf zijn geschriftje te onderdrukken. 5) 
Minder gemakkelijk ging het iets te doen tegen den Rotter- 
damschen boekhandelaar Naeranus — E-emonstrantsch van zijn 
geloof — die „lasterlijke pasquillen in rijm uitgegeven had 
tegen de predikanten, waarin de (kerkelijke) politie en de kerk- 
dienst tevens over den hekel gehaald werden," 6) alsmede tegen 
soortgelijke geschriften en blauwe boeken , tegen de dominees 
gericht , betreffende dingen die te Utrecht gepasseerd waren. 7) 
Waar  de  strijd  tegen  de  kerk zóó gevoerd werd begrijpt 


1) Protokollen, 10 April 1659. 

2) Md., 24 April 1659. 

3) Benthera, Kirch- und Schulenstaat , 1698, I, 893. 

4) Protokollen, 31 Maart 1661, (X, 189), 21 April 1661, (X, 192), 
12 Mei 1661, (X, 195). Wie de eigenlijke drukker was blijkt niet. Later 
verscheen een tweede druk, zonder plaats of jaartal, «verbetert en klaerder 
gestelt door L. v. B.» 

5) 8, 29 Mei 1659. 

6) 5 Juni 1659. 

7) 5 Aug. 1660. Zij werden «opgehaald»: 12 Aug. 1660. 


195 

men eenigszins de laksheid van Burgemeesters en Schout, die, 
bijna week aan week lastig gevallen over telkens andere feiten 
en personen, er op den duur den brui van gaven, zoo dikwijls 
hunne handen in een doornbosch te steken. Zij hadden diezelfde 
handen vol genoeg met bestuurszaken en wetsovertredingen 
van ernstiger aard. En niet alleen is er reden voor het ver- 
moeden, dat sommige ketters om geld en manieren bij hen 
goed aangeschreven stonden, en desnoods wel een potje mochten 
breken, maar ook zullen er onder hen geweest zijn, die drom- 
mels goed wisten , dat de vrijheid die zij lieten , slechts bevor- 
derlijk kon zijn voor den bloei hunner stad. Bovendien, 't waren 
niet alleen commissies uit den kerkeraad, die bijna week aan 
week met de noodige strijkages Burgemeesters kamer binnen 
stapten : ook de Classis deed mee : en 't zijn slechts hunne 
handelingen tegen de vrijgeesten , die hier ter sprake komen. 
Wilden wij ook schetsen, hoe beide lichamen voortdurend in 
het krijt traden tot wering van „Paepsche Stouticheden", tegen 
Sabbathschennis , Kermis- en Schouwburgvermaak en wat dies 
meer zij — er zou geen einde komen aan ons betoog. 

De Kwaker William Ames , die in 't voorjaar van 1659 de 
stad verlaten had, 1) kwam in het najaar terug, 2) en ver- 
gaderde er weer lustig op los in „de vergulde lelie" in de 
Elandstraat en buiten de Regulierspoort. Maar voor 't oogen- 
blik wekte dat in mindere mate de ontzetting , dan het bericht 
op 5 Aug. 1660 vernomen , dat er een Nieuw Testament ge- 
drukt werd met aanteekeningen van een Sociniaan ! Kort daarop 
werd „van het Nieuwe Testament met annotatiën Socini gerap- 
porteert dat het gedrukt wordt op kosten van een persoon die 
sociniaens is ende hem behelpt met uyt te gaen om de latynse en 
grieksche tale te leeren, doch wat het voor een persoon is kan 
noch niet vernomen worden ; word geseid dat het in 14 dagen 
sal gedrukt zijn, waarop ieder zal vigeleeren." 3) Nog binnen 
de week hoorde men reeds , dat het in 't Hoogduitsch was uit- 


1) Protokollen van den kerkeraad op 24 April 1659. 

2) Md. op 28 Aug. 1659. (Vol. X. fol. 72). 

3) Md. op 30 Sept. 1660, (X, 156). 


196 

gegeven  door  Jeremias  Felbinger, en gedrukt bij Christoffel 
Koenraad op de Egelantiersgraclit ! 1) 

Bij  nader  onderzoek  vond  de  Kerkeraad  in  deze nieuwe 
vertaling  „vele  dwalingen  en verdraaiingen van den sin des 
textst,  vooral  over de eeuwige Grodtheid Jesu Christi"; men 
besloot  dus  de  zaak onder de oogen te brengen van de Bur- 
gervaderen , te meer , aangezien ook eene Nederduitsche uitgave 
werd voorbereid. 2) Er was in dezen tijd iets aan den Kerke- 
raad ontsnapt, dat echter niet verborgen bleef aan de classis. 
Een  zekere  Daniël  Zwicker  had  onder  den titel Irenicon 
Irenicorum  een  zeer  Sociniaansch boek in het licht gezonden. 
Ook  deze  ketter  was een Duitscher van afkomst — in 1612 
te  Dantzig geboren — en woonde nu te Amsterdam. Aan de 
kerk  werd  opgedragen zich nader op hem te informeeren. 3) 
Burgemeesters zagen in het Hoogduitsche Nieuwe Testament 
geen  gevaar,  en over het Grieksck „konden zij zoo niet oor- 
deelen";  tegen  de Nederduitsche vertaling zouden zij echter 
vigeleeren. 4)  Daarmede  was  echter de kerkeraad allerminst 
tevreden;  en  wijl intusschen de gewone „verandering" in de 
Magistraat  geschied  was,  besloot  men  bij  de  „congratulatie 
der nieuwe Regeringhe " nog eens goed op de zaak te drukken, 
en  tevens te wijzen op „de exorbitantie van de Sociniaensche 


1) Ik meende het bericht aangaande 's mans beroep te moeten cursiveeren. 
Kon ik oogenblikkelijk bewijzen, dat de Duitscher Jeremias Felbinger om- 
streeks 1654 ook al te Amsterdam was, dan zou ik Colerus' mededeeling, 
dat Spinoza het eerst latijn leerde van een «Hoogduitsch» student , zóó willen 
verklaren , dat deze Jeremias Felbinger hem daarin misschien les gaf, tijdens 
hij onder de Collegianten vertoefde. Ik waag het echter niet deze conjectuur 
in den tekst op te nemen. Benthem, die hem anno 1687 nog te Amsterdam 
aantrof, voortdurend hetzelfde beroep uitoefenend, vertelt, dat hij wegens 
Arriaansche — en niet Sociniaansche — gevoelens zijn «rectoraat» en 
Duitschland had verlaten. (Zie 't uitvoerige relaas aldaar, I, 905). Opmer- 
kelijk is het, dat wij hier weer Christoffel Koenraad als drukker aantreffen, 
van wiens pers tien jaren later de Tractatus Theologico-Politicus kwam. 

2) Protokollen op 13 Januari 1661. Vol. X. 

3) Notulen van de Amsterd. Classis, op 3 Aug. 1660 en Benthem , Holl. 
Kirchen- und Schulstaat, I, 899. 

4) Protokollen van den kerkeraad, 27 Januari 1661, (X, 179). 


197 

conventiculen , waaronder zich quakers en boerelisten vermengen, 
hoedanige o. a. tot 100, 150, en soms nog meer in getale 
worden gehouden op de Oude Zijds Heeregraft, op de hoek 
van het Treeftsteegie , op de Elandsgraft naast de lelie (enz.), 
met aenwijsinge van de schadelijke gevolgen, die onder de 
mennoniten aireede worden bespeurt, ende noch meerder ge- 
vreest, ten eijnde H. Achtbaarheden met authoriteyt in alle 
periculeuse  nieuwicheden  spoediglijk gelieven te voorsien." 1) 

De nieuwe magistraat toonde iets meer dienstijver dan de 
oude, en zond het gehate Nieuwe Testament aan de Leidsche 
professoren om advies. Deze gaven den raad het „op te halen." 2) 
Doch dit liet nog eenigen tijd op zich wachten ; daar inmiddels 
„ openbare beroerten ontstaan was bij de Sociniaansche verga- 
derplaesen op de Lauriersgraft" — wij weten niet of er dit- 
maal proponenten in betrokken waren — en bekend gemaakt 
werd, dat de drukker Pieter de la Burgh met de Hollandsche 
vertaling van 't gevreesde Testament doende was, werd op den 
laatsten Maart besloten nogmaals te remonstreeren , wat , naar 
het schijnt geholpen heeft. De Heer officier zou tenminste „de 
schandaleuse boeken supprimeeren". 3) 

Wanneer wij over het jaar 1662 betrekkelijk kort kunnen 
zijn, dan is dat niet zoozeer, omdat de Amsterdamsche ker- 
keraad tot andere gedachten was gekomen, of besloten had 
de woelerij bedaardelijk te laten uitgisten. Ook niet, omdat 
de ketters en vrijgeesten , zoo voortdurend gedwarsboomd , 
hun toeleg opgaven , om hunne evenmenschen het stof eens 
wat uit de oogen te spoelen , of zelve inzagen , dat hunne 
leerstukken op een kwaden grond gebouwd waren. Maar kort 
en goed daarom , wijl de kerkeraad — eenmaal door de Classis 
op Daniël Zwicker attent gemaakt — gedurende een rond 
jaar, met alle mogelijke eerwaardigheid op klopjacht ging 
tegen dezen ketter alleen: eene verandering van taktiek, 
die misschien betere vruchten zou afwerpen.  „Swickerus ", zoo 


1) Protokollen van den kerkeraad. 28 Januari 1661, (X, 181). 

2) HM. 24 Fehr. 1661, (X, 185). 

3) HM. 31 Maart 1661, (X, 189), 3 Mei 1661, ( X, 194). 


198 

luidt het in Februari van dat jaar. heeft weer nieuwe Socini- 
aansche boeken onder de pers, vermoedelijk bij den drukker 
Pieter de la Burgh in de Niezel : dus informeeren , broeders ! 1) 
Daar is al meer van hem gedrukt ; dus naar den Heer officier : 
ziedaar 't wachtwoord voor Maart. 2) De officier belooft het 
zijne te doen, mits de kerkeraad de zaak goed onderzoekt: 
de „broeders des kwartiers" worden uitgestuurd. Sterk ver 
moeden tegen de la Burgh, heet 't in April: vroeger stond 
zijne drukkerij voor ieder open , nu blijft zij gesloten ! Naar 
Burgemeesters dus! 3) „Ende also op gefondeerde geruchten 
gewesen wort dat de Socinyanen uyt Polen verdreven en elders 
niet ontfangen , wel trachten mochten sich hier ter neder te 
slaen om haer sielverd ervende dwalingen voort te planten, is 
geresolveert daer tegens oock sorchvuldichfyck te waecken, 
ende eenige meerder seeckerheyt becomen hebbende dit oock 
den Achtb. HH. Burgem. te remonstreeren op dat dit cruypende 
quaet door hare wysheyt mach gestuyt worden/' De la Burgh 
is de drukker, zoo klinkt het een week later, dat blijkt uit 
't vignet! Remonstreeren alzoo. 4) 

De la Burgh wordt ontboden ; doch van de Poolsche Socinanen 
weten Amstels Burgervaderen niets. 5) De officier zal tegen 
Zwicker procedeeren; in Juni is zijn zaak reeds „litispendent"; 
in Juli besluit hij Zwicker te verbannen , zijn boek te confis- 
queeren, als de Kerkeraad hem de „notoire Sociniaansche 
dwalingen daarin wil aanwijzen" — wat geschiedt. 6) Doch 
in November is de zaak nog altijd in statu quo. De eerwaarde 
kerkeraad vindt, dat hij, de schrijver van Irenicon Irenicorum, 
als „ lasteraar van Gods Heiligen naem , en perturbateur van 
de gemeene ruste ", op grond van 't plakkaat van 1653 verbannen 
dient te worden. Maar .... de Amsterdamsche magistraat ver- 
klaart zich  onbevoegd; Zwicker's latijn zit haar in den weg. 


1) 23 Febr. 1662, (X, 244). 

2) 2 Maart 1662, (X, 246). 

3) 13 April 1662, (X, 252). 

4) 20 April 1662, (X, 254). 

5) 27 April 1662, (X, 255). 

6) 4 Mei , 4 Juni , 22 Juni , 6 Juli . 1 3 Juli 1662 , (X . 255. 259. 265, 268). 


199 

„Dé vergadering haar ten hoogste bedroevende over soo slechten 
uitslach van soo een gewichtige saecke en 't ernstigh aenhouden 
des Kerkenraads" .... Men zal nogmaals den presideerenden 
schepen begroeten; bij den officier vernemen of hij van plan 
is , de zaak te vervolgen daar 't behoort , anders gaat de zaak 
ad Classem , van daar ad Synodum , die 't wel aan H. Ed.Mog. 
(de Staten) zal bekend maken" 1) . . . . en zoo regelrecht den 
doofpot in. 

Arme Kerkeraad ! Is 't geen hoon en bespotting voor u , als 
Burgemeesters beloven dien Zwicker te ontbieden om „hem te 
vermanen zich in 't vervolg te wachten", en den drukker aan- 
zeggen, dat hem verboden wordt „in 't vervolg schadelijke 
boeken te drukken?" Alsof dergelijke leugenstoffeerders weten 
van ophouden ! Alsof eens drukkers oog niet juist in de 
„ schadelijkheid " zijn voordeel zag ! Zelfs de Poolsche Socini- 
anen, zij gaan af en aan, en doen alsof er geen Amsterdam- 
sche kerkeraad bestond! 2) 

Met groote praal en pracht stapte in die dagen binnen 
Amsterdam een man rond , Italiaan van afkomst , die Francisco 
Joseph Borri heette, en zich „Excellentie" noemen liet. Een 
zoon van den Milaneeschen arts Brando Borri. in 1625 geboren; 
opgevoed in de Seminariën te Rome, waar de Jezuïeten hem 
als een wonder beschouwden wegens zijn zeldzaam geheugen 
en bekwaamheid', legde hij zich met ijver toe op de studie der 
geneeskunde en bovenal op de alchimie. Tot 1654 leidde hij 
een zeer losbandig leven ; toen sloeg hij , door een openbaar 
schandaal gedwongen , een beteren weg in — ten minste , in 
schijn. Hij nam een deftige houding aan , bezocht trouw de 
kerk, werd zorgvuldiger in de keuze zijner vrienden, en hui- 
chelde in bijzondere betrekking te staan met den Hemel. De 
Heer  had  hem  gelast  heilzame  hervormingen  tot  stand  te 


1) 2 Nov. 1652, Vol. X, 291. 

2) Zie 't Gedicht op «Faustus Morstinus, Po^lsch ridder, van (Gerard) 
B(randt) in Apollo's Harp 1G63, blz. 112, en de aanteek. betreffende 
Andreas Wissowatius, bij Bentheni, I, 896. Den bekenden Sandius, schrijver 
van de Bibliotheca Anti-trinitariorum , behoef ik slechts te noemen. 


200 

brengen op aarde , zoo verklaarde hij , en toonde tot bewijs 
zijner goddelijke zending een wonderbaren degen , hem toever- 
trouwd door den engel Michael. Zelf beweerde hij af te stammen 
van Afranius Burrhus , gouverneur van keizer Nero , en had 
dus wel eenig recht op den titel „Excellentie". Schoon e nieu- 
wigheden waren hem geopenbaard in 't godsdienstige : de Heilige 
Maagd was in alles gelijk aan haar Zoon , als hij tegenwoordig 
bij 't sacrament der eucharistie , als hij onbevlekt ontvangen , 
enz. enz. 1). 

Zoolang de nieuwlichter bleef preêken, dat de menschheid 
slechts ééne kudde moest zijn, met den Paus als herder, liet 
men hem met rust. Doch toen 't in de gaten liep , dat hij ook 
persoonlijk van 't herderlijk bedrijf geen afkeer had , raakten de 
poppen aan 't dansen. Borri vluchtte , eerst naar Milaan ; daar 
stichtte hij een geheim genootschap, waarvan de leden hem 
een onbeperkt geloof schuldig waren, alsmede de onbeperkte 
beschikking over hunne beurzen. De zijne was de algemeene 
brandkast. Of onze stichter van den „Nationalen Evangelischen 
Godsdienst" — die, als alle handige bedriegers, grooten toe- 
loop kreeg — ten laatste een aanslag smeedde op Milaan, 
zooals men beweert, blijve onbeslist; maar zooveel is zeker, 
dat de Inquisitie, overtuigd dat de kerk alleen wel in staat 
was haren oogst binnen te halen , en daarbij geen helpers noodig 
had , zich met de nieuwe ketterij bemoeide , en hem op 3 Januari 
1661 met confiscatie van goederen veroordeelde tot den brand- 
stapel ; doch .... bij verstek. Want de vogel was gevlogen. 
De magistraat van Straatsburg, waarheen hij zich begeven 
had, bande hem uit hare stad, en zoo begaf Borri zich over 
Leiden naar Amsterdam. 2) 

Borri , ofschoon naar het schijnt als oogarts van eenige betee- 
kenis. kwam met groot praalvertoon , en deftige uitrusting in 
de  Amstelstad  aan ;  en  nauwelijks  behoefde  hij  te  beweren , 


1) Onze eeuw mocht den man wel heilig verklaren. 

2) Bijzonderheden volgens Diction. des Sciences méd. Biogr. Médic- Paris 
1820, II, p. 417. Roukema, naamlijst der beroemde geneesmeesters, Amst. 
1706, blz. 73. Te Leiden zal Oldenburg hem ontmoet hebben; zie boven, 
blz. 173. 


201 

dat  hij  door  onderzoek  en  overpeinzing de jniste geneesmid- 
delen had  gevonden  voor  allerhande  kwalen.  Zoo  men zijne 
excellentie al niet op zijn woord geloofde , de staatsie en pracht, 
waarmee hij zich bewoog, de fraaie gevlekte tijger, die hij in 
zijn huis aan een ketting hield — door Antonides van der Goes 
vereeuwigd — 1) de koninklijke betaling die hij vorderde, de 
edelgesteenten en schilderijen, die hij onbetaald liet, dat alles 
bewees genoeg! Jammer was 't alleen, dat een Haagsch boek- 
handelaar er niet tegen opzag, ook hem de doopceel te lichten, 
en  een  pamflet  uitgaf,  waarin  zijne  Sententie  en  Executie 
„klaerlijck en oprechtelijck getoont" werd. 2) Franciscus Van 
den Enden, als altijd praktisch, ried zijn leerling Kerckrinck 
aan Borri's omgang en vriendschap te zoeken, ten einde hem 
de „ geheimen ", die hij mocht weten , af te kijken ; maar 't lukte 
slecht;  de  man  liet  zich  niet in  de  kaarten  loeren. 3) Zoo 
leidde  onze kwakzalver hier eenige jaren een leven „ als God 
in  Frankrijk ",  tot  zijn  roem  taande ,  't bezoek  en  't geloof 
afnam , en hij op een goeden morgen met zijne edelgesteenten, 
schilderijen, verzamelde schatten en de Noorderzon vertrokken 
was , 4)  om verder de goede Hamburgers , koningin Christina 
van Zweden , en Frederik III van Denemarken uittebuiten, belust 
als allen waren op de kunst van goud maken, 't eenige geheim, 
dat  de  charlatan  werkelijk  bezat.  Gelukkig  kon  Jan  Zoet, 
die  in  hem  een  minder  gewenschten  mededinger  zag  naar 
't duizendjarig rijk, weldra bij Borri's portret schrijven: 

Hier heeft de konst heur kracht aan Borry's beeld getoont, 
Die, door Inbeelding, zich tot kooning had gekroont 
In Kristi rrjck op aarde; als eertydts Jan van Leiden 
Tot Munster heeft gedaen om 'tvolck uyt dorre weiden, 
In 'tHeylryck klaa verveld, met zynen hardersstaf 
Te drijven naar Godts wil. Maar zijn verwaantheid gaf 
Hem duizend rampen; des hy uit het roemrijck Eoomen 
Aan d'Amstel vluchten moest; daar hij de rol volkoomen 


1) Gedichten. Uitg. door Bilderdijk. II, blz. 86. 

2) Pamfl. Yerz. van de Koninkl. Bibl. , N° 8687. 

3) Th. Kerckringii, Opera Omnia, Lugd. Bat. 1717, p. 199. 

4) Naar het schijnt omstreeks den aanvang van het jaar 1665. 


202 

Van een Bedrieger, in zyn grootsheid heeft gespeelt; 

Doch binnen Weenen hij nu 'tjammerliedtjen kweelt, 

Wyl elck zyn loosheid daar met laster koomt vereeren 

Hoe 't voort met hem zal gaan, dat moet de tyd ons leeren.1) 

Van voornemen ook den sultan eens bij den neus te nemen , 
was hij nl. te Gruldingen in Oostenrijk aangehouden ; werd op 
verzoek van den pauselijken nuntius door den keizer , op voor- 
waarde van lijfsbehoud, uitgeleverd, en bracht de rest van zijn 
leven in gevangenschap op den Engelenburcht door. 2) 

Wij noemden daareven Dr. Franciscus van den Enden ; ver- 
moedelijk was de merkwaardige man nog even druk met les 
geven als voorheen. „Meermalen", zoo vernemen wij, „liet hij 
de Tragediën van Seneca en anderen door zijne discipelen , te 
zijnen huize in 't Latijn spelen", 3) en het volgend gedicht 
„Op het spelen van Medea, vertoont door de Jonkheidt, staande 
onde 't beleidt van den Heer Franciscus van den Enden, der 
Medicynen Doctor", vervaardigd door Spinoza's en Van den 
Enden's vriend Dr. Lodewijk Meijer, is daar om dat bericht 
te bevestigen. („Waar in zyn Dochterkens , Adiïana Clementia" 
— toen vijftien jaar oud — „voor Medea, en Maria Anna" — 
bijna dertien —  „voor Creüsa speelden, in Grasmaandt 1664".) 

Zwicht Schouwburgh. zwijgh Toonneel, en al wie u beklimmen 
'T zij man- oft vrouwekun , 't zij hoogh oft laagh gheschoeydt ; 
Hier koomen kinderen, den luyren naauw ontghroeydt, 
By wien uw speelen toont, lijk bij het lijf de schimmen. 

Als Anna's ooghen voor Kreüsa's ooghen ghlimmen 

Van liefdes ghloedt, oft als haar mondt van minne vloeit, 
Hoe hangt de kijker an haar mond en oogh gheboeyt! 
Maar als Clementia daarna Medea's slimmen 

En loozen trek, ghestijfdt van naar ghespook, vertoont 
En hoe, wijl Jason haar verlaat, versmaadt, en hoont, 
Zij raast, en smeekt, en vloeckt, en zich bestaat te wreeken 


1) Zeldzame plano-druk op 't Amst. archief, Borri's portret, levensbeschrij- 
ving en dit gedicht bevattend, dat niet in Zoet's Werken opgenomen is. 
(Gedrukt bij Seger Tielemans in de Calverstraet). 

2) Overleden 20 Aug. 1695. 

3) W. Goeree, Kerklijke en Weereldlijke Histor., 2e druk, 1730, blz. 665. 


203 

Op eighen kroost, 's mans Bruidt, en die ze heeft gheteeldt 
Van d'ontrouw haars ghemaals; dan staat hij als een beeldt, 
Zyn hart zwelt van haar lof, zijn tong kan 't niet uitspreeken. 1) 

Het zal wel geen betoog behoeven, dat het vermoedelijk 
deze opvoeringen van Medea geweest zijn welke den onge- 
letterden glazenmaker-dichter Jan Vos aanleiding gegeven 
hebben tot het samenflansen van zijne „Medea", waarmede in 
Mei 1665 de nieuwe Amsterdamsche Schouwburg geopend 
werd. 2) 

Spinoza's Amsterdamsche vrienden en volgelingen — wij 
zagen reeds , dat wij daaronder behalve Lodewijk Meijer , 
Simon Joosten de Vries , Pieter Balling , Johannes Bouw- 
meester , en Jarig Jelles , ook Adriaan Koerbagh te rekenen 
hebben 3) — hadden , zooals uit de Vries' slechts gedeeltelijk 
besproken brief blijkt, in het najaar van 1662 of in den aan- 
vang van het volgende jaar, hunne bijeenkomsten opnieuw 
begonnen, welke waarschijnlijk door 't vertrek huns meesters 
tijdelijk gestaakt waren. Spinoza had er zich te Rijnsburg toe 
gezet, om de stof, welke hij in de Verhandeling „van God, 
den Mensch en deszelfs Welstand" reeds eenmaal besproken 
had , opnieuw en grondig om te werken , en al naar gelang 
hij zoo van de latere Ethica een gedeelte voltooide, zond hij 
dat aan zijne vrienden toe , of wel , gaf het , als de gelegenheid 
zich daartoe aanbood, aan een hunner mede. „Wat onze ver- 
gadering aanbetreft"  — zoo schrijft de Vries — „deze is op 

1) Handschrift van L. Meyer, (Bibl. der Maatsch. v N. L. te Leiden), 
fol. 44. 

2) 't Is vreemd, dat Dr. J. A. AVorp, in zijne dissertatie over Jan Vos, 
daarop niet gewezen heeft. 

3) Hoewel 't minder aangenaam is telkens op verkeerdheden te moeten 
wijzen bij een voorganger, is het noodig voor wie na mij (in 't buitenland) 
nogmaals Spinoza's leven mochten beschrijven. Prof. Van Vloten spreekt op 
blz. 29 van zijn «Ben. de Spinoza» over deze vrienden van den wijsgeer als 
«grootendeels, zoo niet allen, zijne stamgenooten» en laat nog meer fraaiig- 
heden uit zijne pen vloeien, die al even moeielijk te verantwoorden zijn. 
Dr. Betz nam het eerste klakkeloos over. (p. 34). Alles wel bezien behoorde 
echter geen hunner tot de Joden, zooals uit vorige hoofdstukken blijkt. 


204 

de  volgende  wijs  ingericht: beurt om beurt leest er een van 
ons voor, geeft naar zijne opvatting eene verklaring , en betoogt 
verder  alles naar volgorde uwer stellingen. Gebeurt het dan, 
dat  wij  elkander  niet  voldoen  kunnen ,  zoo  achten wij 't de 
moeite  waard ,  dat  op  te  teekenen  en  aan  u  te  schrijven , 
opdat het ons zoo mogelijk duidelijker gemaakt worde , en wij, 
onder 'uwe  leiding, tegen alle bijgeloovigen en Christenen de 
waarheid  verdedigen  en  aller  aanval  weerstaan kunnen." 1) 
Raakte  de stof uitgeput, dan lazen zij samen ook wel een of 
ander wiskundig boek, om hunne kennis te vermeerderen, en 
vermoedelijk kwamen tusschen de vrienden, die door geboorte 
bijna  alle  tot  eene  verschillende sekte behoorden, ook meer- 
malen godsdienstige  kwesties ter sprake. De goede De Vries 
vraagt verder nog breedere inlichtingen betreffende een onder- 
werp, dat hij, waarschijnlijk in den loop van het vorige jaar, 
reeds met Spinoza besproken had , terwijl beiden in den Haag 
vertoefden,  en  besluit daarna zijn schrijven met de woorden: 
„Verder  dank  ik  u  hartelijk  voor  uwe  geschriften,  van 
welke  Pieter  Balling  mij   deelgenoot   gemaakt  heeft ,   en 
met  wier  inhoud  ik  zeer  in  mijn  schik  ben.  Vooral  de 
verklaring  van  de  19de  stelling!  Mocht  ik  u  ook  hier  in 
het   een  of  ander,  dat  in  mijne  macht  staat,  van  dienst 
kunnen  zijn,  dan  ben  ik  gereed:  zooveel  prijs  stel  ik  er 
op,  dat  gij   mij  de  oogen  open  maakt.  Ik  ben  begonnen 
een  college  in  de  ontleedkunde  te  volgen,  en  heb dat voor 
de   helft   doorloopen;   als  dat  geëindigd  is  zal  ik  er  ook 
een  in  de  scheikunde  gaan  volgen, en  zoo  op uw aanraden 


1) Ongelukkig is het, dat buitenlanders soms meer van Hollandsche zaken 
willen weten dan zij gemakkelijk kunnen gewaar worden. Zoo waagt de 
voorzichtige Fred. Pollock — weer op grond van Van Vloten's boek — 
de conjectuur, dat de hier besproken Spinoza-club eene afdeeling zou geweest 
zijn van het genootschap Nü volentibus arduum — dat eerst in latere 
jaren ontstond en slechts twee volgelingen van Spinoza onder zijne leden 
telde. (p. 22 , noot). Hebben wij ook niet Auerbach het vermoeden hooren 
uitspreken, dat P. 0. Hooft, de drost van Muiden, Spinoza's Opera Post- 
huma in 'tNederl. vertaald had! (Spinoza, Sammtl. Werke, 1841, I,CIX, 
noot). 


205 

de  geheele  geneeskunde  doorloopen.  Ik  eindig,  en  zie  uw 
antwoord te gemoet. Wees dus gegroet van mij die ben 

Uw toegenegen" 1) 


i>zf 


TTsV 


Spinoza's antwoord op dezen belangrijken brief hebben wij , 
voor zooverre hij daarin over de inborst van den jeugdigen 
Casearius, zijn huisgenoot, uitweidt, reeds leeren kennen; 
overigens is het voor ons, evenals zijn volgend schrijven aan 
zijn Amsterdamschen vereerder, van minder belang, daar het 
niet in onze bedoeling ligt breedvoerig over zijne wijsgeerige denk- 
beelden te handelen. Met Oldenburg was Spinoza's schriftelijk 
verkeer in dezen tijd ietwat minder druk geworden; naar wij 
veronderstellen waren daaraan eensdeels Oldenburg's voort- 
durend in omvang toenemende werkzaamheden voor het Konink- 
lijk Genootschap, anderdeels zijn — naar het schijnt in den 
loop van 1663 gesloten — huwelijk met de dochter van den 
Schotschen theoloog John Durie 2) schuld. „Ik wenschte wel ", 
zoo schrijft de Londensche geleerde in een brief van 3 April 
1663 aan zijn Rijnsburgschen vriend, „dat die drukte, ten 
minste voor een poosje — eens ophield , om mijne briefwisseling 
met een zoo uitstekenden vriend (als gij) eens opnieuw te kunnen 
aanvangen. Op het oogenblik ten minste geeft mij dat de 
grootste vreugde, en zoo God wil, zal ik er naar streven op 
elke wijze te vermijden , dat in 't vervolg ons schriftelijk ver- 
keer weder zoolang onderbroken wordt." Vervolgens geeft hij 


1) Handteekening, ontleend aan den oorspronkelijken brief, de eenige 
waarschijnlijk die van De Vries bewaard bleef. Aangzien daarop al mijne 
mededeelingen betreffende hem en zijne familie berusten , meende ik goed te 
doen haar hier te reproduceeren. 

2) Zie boven blz. 167. Weid, Hist. of the Eoyal Society, schrijft ver- 
keerdelijk Drury (I, 260). Zij bracht Oldenburg een landgoedje mede in 
Kent (Craford?), dat + 60 pond per jaar waard geschat werd. Hij werd dus 
weinig rijker, en zocht voortdurend geschikte middelen om zijne inkomsten 
te vermeerderen. Over J. Durie, zie Dict. of Nat. Biogr. in voce. 


206 

verslag van Boyle's meeningen over Spinoza's kritiek van het 
salpeter-boek , en dringt er nogmaals bij Spinoza op aan , tot 
de uitgave over te gaan van het werk, waarin hij handelen 
zal over den oorsprong der dingen , en de verbetering van het 
verstand. „Er valt niets uit te geven", zoo vervolgt hij, „dat 
waarlijk geleerde en scherpzinnige mannen aangenamer zou 
kunnen zijn , dan deze verhandeling. Daarop moet iemand van 
uw geest en karakter meer letten , dan op hetgeen aan de 
theologen van onzen tijd bevalt; immers deze zoeken niet 
zoozeer waarheid als voordeel." 

In dezelfde April-maand 1663 schreef de Rijnsburger wijs- 
geer een uitvoerigen brief aan Lodewijk Meyer, uit welks 
aanhef duidelijk blijkt hoezeer hij zich, waarschijnlijk wegens 
bewezen diensten en vriendschappelijke gezindheid, aan dezen 
Amsterdamschen dokter verplicht voelde. „Twee brieven, beste 
Vriend, heb ik van U ontvangen, de een van 11 Januari, die 
mij door vriend N. N. werd ter hand gesteld, de andere van 
26 Maart, die, door een vriend — ik weet niet wie — uit 
Leiden gezonden werd. Beide waren mij zeer aangenaam , 
vooral, wijl ik daaruit zag, dat gij goed gezond zijt, en dik- 
wijls mijner gedenkt. Ik zeg U hartelijk dank voor uwe vrien- 
delijkheid jegens mij, en de achting, die gij mij steeds bewijst, 
en verzoek U tevens te gelooven . dat ik mij niet minder aan 
U verplicht gevoel, wat ik, zoo vaak zich daartoe eene gele- 
genheid opdoet, zoover mijne zwakke krachten het vermogen, 
niet zal nalaten te bewijzen." En terstond de daad bij het 
woord voegende , zet hij Meijer zijne ideeën over het oneindige 
— waarnaar de Amsterdammer gevraagd had — uitvoerig 
uiteen. 

„Wijl mij de tijd noopt tot spoed" — zoo eindigt Spinoza — 
„ga ik nu tot uw tweeden brief over, doch wat deze bevat, 
zal ik beter beantwoorden kunnen, wanneer gij mij met een 
bezoek verwaardigt. Ik verzoek U daarom, zoo spoedig mogelijk 
te* komen, want de tijd van H verhuizen staat voor de deur. 
Vaarwel en gedenk mijner, die ben", enz. 

Onze wijsgeer had dus verhuisplannen, en wij weten dat hij 


207 

— waarschijnlijk in 't laatst van April 1663 — Rijnsburg als 
woonplaats met Voorburg, op een uurtje afstands van den 
Haag, heeft verwisseld. 

„Uw lang begeerden brief" — zoo antwoordt hij Oldenburg 
op 27 Juli van dat jaar — „heb ik eindelijk ontvangen, en 
het is mij ook vergund er op te antwoorden. Doch vóór ik 
dat doe , moet ik U in weinige woorden vertellen , wat mij al 
beletselen verhinderden U eerder te schrijven. Nadat ik in de 
April-maand mijn huisraad naar hier — Voorburg — had over- 
gebracht, ben ik naar Amsterdam gereisd. Daar verzochten 
mij eenige vrienden, hun afschrift te geven van een zeker 
werkje, dat het tweede deel bevat van Cartesius' Principia, 
volgens wiskundige methode, alsmede een kort overzicht van 
de beginselen der ^Tetaphysica, welk een en ander ik vroeger 
aan een jonkman" — Johannes Casearius — , „dien ik mijne 
ware meeningen niet leeren wilde, had gedicteerd. Daarop 
verzochten zij mij zoo spoedig mogelijk ook het eerste gedeelte 
volgens dezelfde methode te bewerken. Om de vrienden niet 
te leur te stellen, ging ik terstond aan den arbeid, voltooide 
het in veertien dagen en stelde het den vrienden ter hand, 
die mij daarop vroegen , of zij dit alles in het licht mochten 
geven? 1) Gemakkelijk kregen zij mijne toestemming, onder 
voorwaarde echter, dat een hunner in mijne tegenwoordigheid 
den stijl ietwat zou polijsten 2) en er eene voorrede zou bij- 
voegen ,  waarin  hij  de  lezers  opmerkzaam maakte , dat niet 


1) Volgens Lucas hadden Spinoza's vrienden meermalen met hem gesproken 
over hetgeen hij alzoo op Descartes' wijsbegeerte aan te merken had: en 
overtuigd van 't goed recht zijner aanmerkingen, hadden zij niet nagelaten 
te verkondigen, «dat Descartes niet de eenige wijsgeer was die verdiende 
gevolgd te worden». Klinkt het ons wat overdreven, dat zij wegens die 
meening « bijna doodgeslagen waren » , onmogelijk is het niet dat die uitlating, 
bij de warmte waarmede men toenmaals Descartes' philosophie aanhing, vrij 
wat strijd heeft veroorzaakt: zoodat de uitgave van het boekske voor de 
vrienden zeer wenschelijk werd. Dat de heftige Cartesianen Spinoza nooit 
vergaven, dat hij vlekken ontdekt had in hun zon, spreekt van zelf. 

2) Men zou ook daarin een bewijs kunnen zien dat Spinoza laat, en niet 
lang genoeg Latijn geleerd heeft. 


208 

alles, wat het werkje bevat, met mijne inzichten strookt, 
daar ik. zooals uit verschillende voorbeelden blijkt, juist het 
tegendeel beweer. Dat alles heeft mij een vriend, 1) die de 
zorg voor de uitgave op zich genomen heeft, beloofd, en daarom 
was ik genoopt eenigen tijd te Amsterdam te verblijven. Sedert 
ik echter in dit dorp , waar ik nu woon teruggekeerd ben , 
ben ik nauwelijks mijn eigen meester wegens de (vele) vrienden, 
die mij met hun bezoek vereerden." 

Ook onder gewone omstandigheden werd Spinoza vrij vaak 
door zijne vrienden opgezocht, eensdeels zeker om over het 
een of ander wijsgeerig vraagstuk door den meester ingelicht 
te worden , anderdeels om de glazen (lenzen) welke hij in den 
tusschentijd mocht geslepen hebben, af te halen, en voor hem 
te verkoopen. 2) Doch in dezen tijd zal vermoedelijk het schoone 
weer hen uitgelokt hebben om zijne nieuwe woonplaats eens te 
gaan bezichtigen, en hem tevens de drukproeven te brengen 
van zijne verhandeling. 

„Zoo blijft mij, mijn beste, toch nog een oogenblikje over" 
— vervolgt hij tot Oldenburg, „om U dit mede te deelen, en 
U de reden te melden , waarom ik dit geschrift verschijnen 
laat. Want bij deze gelegenheid laten zich misschien eenige 
mannen van hoogen rang in mijn vaderland vinden, die het 
overige, wat ik geschreven heb, en voor 't mijne erken, wen- 
schen te zien , en daarom zullen zorgen , dat ik het , zonder 
eenig gevaar van overlast, gemeen maken kan. Mocht dit 
werkelijk gebeuren , dan zou ik al spoedig 't een en ander 
uitgeven; zoo niet, dan zwijg ik liever, dan dat ik de menschen 
tegen hun wil mijne meeningen opdringen , en hen mij tot 
vijanden maken zoude. Dus verzoek ik U, waarde vriend, geduld 
te oefenen" .... 

Het moet nog geruimen tijd geduurd hebben, vóór het boekske 
zijne intrede deed in de wereld. Immers eerst in Oogstmaand 
bracht De Vries hem de voorrede die Meijer geschreven had. 
Spinoza zond haar op den derden dier maand aan den schrijver 


1) Dr. Lodewijk Meijer. 

2) Colerus, bladz. 28. 


209 

terug, met een kort briefje — eerst in onze dagen aan het 
licht gebracht 1) — waarin de wijsgeer aangeeft, welke ver- 
anderingen hij er in wenschte aangebracht te zien. Zooals 
daaruit blijkt, had Dr. Meijer aan het slot iets geschreven 
tegen een persoonlijk vijand van Spinoza: „eindelijk, mijn 
beste", zoo heet het, „verzoek ik U ernstig, dat gij, wat gij 
aan het einde tegen dat kereltje (homunculum) geschreven hebt, 
weglaat en geheel uitschrapt. Hoewel mij vele redenen tot dat 
verzoek nopen , wil ik er slechts één melden : ik zou nl. willen, 
dat iedereen zich overtuigd hield , dat dit ten algemeenen nutte 
uitgegeven wordt, en dat uwe eenige beweegreden tot de uit- 
gave ligt in de begeerte , de waarheid te verbreiden ; dat gij 
er dus ten zeerste naar streeft het boekske voor iedereen 
aannemelijk te maken , ten einde de menschen met alle welwil- 
lendheid tot de studie der ware wijsbegeerte uit te noodigen, 
en zich te bevlijtigen voor 't algemeen welzijn. En dat zal men 
allicht gelooven, als men ziet, dat niemand wordt aangevallen, 
noch iets wordt beweerd, waaraan iemand zich zou kunnen 
ergeren. Mocht echter naderhand die man, of een ander, van 
zins zijn, zijne kwaadwilligheid te toonen: dan zoudt gij zijn 
leven en karakter eens af kunnen schilderen, en daarvoor 
toejuiching inoogsten." 

Nog niemand heeft, naar het schijnt, eene gissing durven 
wagen, naar den naam van den man, die hier bedoeld wordt. 
Kan het misschien Casearius geweest zijn? Was er misschien 
onverwachts ongenoegen ontstaan tusschen den wijsgeer en 
zijn leerling , wiens karakter zoo weinig met het zijne strookte ? 
Dat zou tevens Spinoza's vrij plotseling vertrek uit Kijnsburg 
verklaren kunnen. Maar wij geven de veronderstelling gaarne 
voor beter. 2) 

Zoo verscheen dan , in het voorjaar van 1663 , het eenige 
boekske waarop Spinoza zijn naam — Benedictus de Spinoza, 
Amstelodamensis — schreef, te Amsterdam, bij den welbekenden 


1) Door Fred. Pollock. (Bij Van Vloten en Land, Ep. XV). 

2) Op  Albert  Burgh kon het niet slaan, daar deze in 16G3 slechts 12 
jaren oud was. Casearius echter was 21 of 22. 

14 


210 

Jan Kieuwertsz. in het Martelaersboeck , in de „Dirk van 
Assen-steeg". Het eenige, wat wij er hier van zeggen willen , 
is, dat het, behalve met de naar Spinoza's inzichten gewijzigde 
voorrede van Lodewijk Meijer, versierd was met een latijnsch 
gedichtje, luidende: 

AD LIBRUM. 

Ingenio seu te natum meliore vocemus, 

Seu de Cartesii fonte renatus eas, 
Parve Liber, quidquid pandas, id solus habere 

Dignus, ab exemplo laus tibi nulla venit. 
Sive tuum spectem genium , seu dogmata, cogor 

Laudibus Authorem tollere ad astra tuum. 
Hactenus exemplo caruit , quod praestitit ; at tu 

Exemplo baud careas, obsecro parve Liber; 
Spinozae at quantum debet Cartesius uni, 

Spinoza ut tantum debeat ipse sibi. 

Het was onderteekend met de initialen I. B. ilf(edicinae) 
D(octor), en dus zonder twijfel vervaardigd door Spinoza's en 
Meijers vriend Johannes Bouwmeester. 1) 


1) De Murr veronderstelde — toen hij in 1802 Spinoza's Annotationes 
ad Tract. Theol. Polit. uitgaf — dat deze J. B. de Rotterdammer Johannes 
Bredenburg zou geweest zijn, in de latere geschiedenis van het Spinozisme 
wel bekend. Spoedig werd de onjuistheid dier bewering aangetoond, daar 
Bredenburg van beroep wever was, eerst na 1670 latijn leerde, en zeker 
niet genoegzaam geoefend was om daarin een woordenspel in dichtvorm te 
vervaardigen. Prof. Van Vloten, als altijd vlug met conjecturen, wees op 
het feit (Supplementum , p. 302), dat in een lateren brief aan Spinoza (bij 
Van Vloten en Land. Ep. LXX , p. 236) een zekere Bresser genoemd wordt, 
en had dus spoedig de veronderstelling gereed. J. B. = Jan Bresser, M. Dr. 
Dr. A. van der Linde, de nauwkeurige opsteller der Bibliografie, nam deze 
gissing terstond aan als een bewezen feit , (Zie de noot bij N° 1 der bibliogr.) 
en liet mij daardoor eenige weken naar een boekje zoeken, (Baumgarten's 
Nachrichten) waarin geen woord omtrent dien Bresser staat. Toen mijn onder- 
zoek naar dien man geen resultaat opleverde, welde natuurlijk de gedachte 
op , dat Van Vloten zich ook hier vergist had : en zoo is het. In onze Studenten- 
Albums is in dien tijd geen Bresser te vinden; in de goed bijgehouden 
Series Medicorum Amstelod. (op 't Amst. archief) is geen Dr. Bresser te 
vinden, in de Puyboecken, enz. is geen Jan Bresser te vinden. De bedoelde 


211 

De grootsche gebeurtenissen der zestiende eeuw — het ont- 
dekken van nieuwe werelddeelen , de hervorming , de langdurige 
oorlogen, de opstand van een onbeduidend landje tegen het 
machtigste wereldrijk — hadden bij velen , die zich te zeer in 
de boeken van den profeet Daniël en de Apocalypse verdiepten, 
het geloof doen ontkiemen, dat de wereld op haar eind liep, 
het einde der tijden nabij was, het duizend- jarig rijk voor de 
deur stond. En toen ook de zeventiende eeuw geen rust en 
kalmte bracht over Europa, toen ontzagwekkende voorvallen 
elkaar met bliksemsnelheid begonnen op te volgen, nam dat 
geloof bij den dag toe in kracht. De Joden, zoo meende men, 
zouden bij de dingen, die op handen waren eene machtige rol 
spelen. Reeds in de eerste helft der eeuw had de beroemde 
Menasseh ben Israël verschillende brieven ontvangen van 
Duitsche mystici — Christelijke volgelingen van Jacob 
Böhme — waarin hem aangekondigd werd, dat de herstelling 
van 't Godsrijk niet lang meer zou uitblijven , dat „ het ware 
licht zou uitgaan van de Joden." 1) Menasseh zelf , begeesterd 
voor en doordrongen als ook hij was van kabbalistische droo- 
merijen, vermocht dat geloof niet van zijn hals te schuiven. 
Immers zelfs de ketter Isaak de la Peyrère scheen er waarde 
aan te hechten, en zond een „Rappel des Juifs" in het licht, 
waarin hij hen opriep hunne haardsteden te verlaten en vast 
terug te keeren in het Heilige land. Ook onder de Hollanders 


Bresser was dus geen Med. Dr. en kan even goed Adriaan of Klaas geheeten 
hebben. Bleef alzoo de vraag, wie was J. B. die bovenstaand gedichtje ver- 
vaardigde, en met wien Spinoza later een brief wisselde? (Ep. XXXVII). 

Daar Meijer de voorrede schreef voor de Principia, moest de man, die er 
een gedichtje bijvoegde, wel een goede kennis of vriend van hem zijn. Meijer 
bezingt zelf, in het meergemelde Hs. Johannes Bouwmeester, Med. Dr. als 
zijn «oudste en trouwste vriend» — zie boven blz. 150. — Johannes Bouw- 
meester was, volgens de Series Med. Amstel. geneesheer te Amsterdam, 
(gepromoveerd te Leiden op 27 Mei 1658) en, volgens Meijer's gedicht, 
een vriend der wijsbegeerte ; niemand dan hij kan alzoo de persoon in kwestie 
zijn, aangezien onder Meijer's vrienden geen ander voorkomt, die zich I. B. 
M. D. kon teekenen. 

Ongelukkig is ook deze dwaling van Van Vloten algemeen aangenomen. 

1) Graetz, Geschichte der Jtiden X, S. 91. 


212 

vond het droombeeld aanhangers: wij wezen reeds op Daniël 
van Breen , op den zonderlingen Jan Zoet , kunnen nog wijzen 
op Hendrik Jesse en bovenal op Petrus Serarius. 

Deze laatste — wij moeten hem nader leeren kennen — 
was naar men wil op 5 Nov. 1636 in Vlaanderen geboren, 
uit het huwelijk van Petrus Serrurier en Barbe Brasseur. 1) 
Hij vestigde zich te Amsterdam , waar de geleerde zonderling 
zich al spoedig aansloot bij Doopsgezinden en Collegianten.. 
Welk beroep hij uitoefende, schijnt niet bekend te zijn, maar 
een feit is , dat hij vaak heen en weer reisde tusschen Londen 
— waar hij Oldenburg onder zijne vrienden telde — en 
Amsterdam. Reeds op jeugdigen leeftijd was ook hij geheel 
ingenomen door de gedachte, dat de dageraad van het Millen- 
nium spoedig zou gloren aan de kimmen, en sprak dat in. 
meerdere, vaak in 't latijn gestelde pamfletten, uit. Ook bij 
hem stonden de Joden goed aangeschreven. En toen hem, 
omstreeks 1662 een te Groningen gedrukt boekske ter hand 
kwam, getiteld: „Wat Nieuws ende Wonderlycks", waarin 
„de groote Conjunctie der VII Planeten, alle in het vuyrige 
Teecken des Schutters te zamen komende , op den -^ December, 
Anno sestien hondert twee en tsestigh", beschreven werd, 
voelde Serarius zich geroepen zijn evenmenschen wakker te 
schudden en aan te kondigen „dat de Tweede Komste J. Ckristi,. 
tot verdelginge der Godloosheyt ende Invoeringhe ende Oprech- 
tinge van 't Rijck der Gereektigheyt op Aerde , voorhanden 
was". 2). Met tal van Schriftuurplaatsen — waarover de goede 
Serarius al even losjes heenliep als een haan over de kool — 
trachtte hij zijne bewering waar te maken, en, wonderlijke 
beschikking van het lot, het verging hem ditmaal niet zooals 
het gewoonlijk den profeten vergaat , nl. dat zij , als de gestelde 
tijd gekomen is even beschaamd staan te kijken als een paard, 
dat zijn kar omgeworpen heeft. 


1) Glasius, Biogr. Wdb. van Ned. Godgeleerden., e. a. Biogr. "Wdbn. Ik 
vertrouw dit echter niet. Immers op 21 Dec. 1630 leest men in 'tKerckel. 
Proclamatieboek van Amsterdam: Pieter Serurier van Londen, 30 jaar en- 
Sara Paul van Offenbach, 30 jr. 

2) Pamfletten-Verzameling der Koninkl. Bibl. N° 8690. (Amst. 1662). 


213 

"Weliswaar kan ik den lezer verzekeren dat de wereld niet 
vergaan is , doek al spoedig werd die „ ongewoonlycke Samen- 
ruckinge aller planeten" gevolgd door zóó ontzettende teekenen 
en wonderen, dat het bijna scheen of men ook op dezen 
Petrus als op een rots bouwen kon. „ Het is buyten twyffel 
noch niet uyt de ghedachten van veele" — zoo lezen wij in 
•een plano-pamflet met platen uit dien tijd — „ hoe dat Godt 
Almachtigh, in het Jaer 1663 dese Stadt van Amsterdam 
besocht heeft met de droeve siekte der Pestilentie ; en ons een 
geruymen tydt, doch seer ghenadigh, met derselver roede 
ghekastijt; en dat het vuur van die verdervende sieckte, in 
't voornoemde jaer 9752 menschen door de doot weghgenomen 
hebbende, met het uyt-eynde des selven jaers niet t'eenemael 
en is uytghebluscht : maer als onder de asse leggende te 
smeulen, in het beginsel van dit jaer 1664 door de recht- 
vaerdighe toorn Godts, wederom aengegaen en lichterlae3r 
gebrant heeft, sulcks dat het ghetal der siecken en Dooden 
daghelycks toenemende, een schrick in de menschen heeft 
gebracht, soo dat veele der Inwoonderen de Stadt een geruymen 
tydt zijn ontweken, en de Koopmanschappen, Scheepvaerdt , 
Neeringe en Handtwercken hier door in groote verslappinge 
syn gekomen." 

Op den 29sten April 1664 toonde zich aan den avondhemel 
een „schrikkelijk en schielijk vuur, in de gedaante van 
een gloeienden kogel, met een lange staart, die een helder 
bleek licht gaf, dat, bij 't schoon e weder, ook in vele nabu- 
rige steden en provinciën gezien werd." Daarop nam voort- 
durend de ziekte in hevigheid toe ; het was of de dood 
door de straten waarde , zoodat het sterftecijfer klom tot 
1041 per iveek, en men zelfs des Zondags in de overvolle 
kerken het begraven niet staken kon ! Daalde ook het 
aantal dooden in het najaar weer tot 164 per week, toch 
waren er niet minder dan 24.148 binnen het jaar ten grave 
gebracht. 

Ook de huizen van Spinoza's vrienden ging de vale Thanatos 
niet voorbij. Reeds op 26 Januari 1664 bezweek de moeder 
van Lodewijk Meijer, „ Marya Lodewycks, wedu van Willem 


214 

Jansz. Meijer van de Bier Caey." 1) Op 3 Juni daaraanvol- 
gende werden de lijken van Trans Joosten de Vries „ op de 
Cingel bij de Lijnbaansbrug ", en zijne echtgenoote , Sytie 
Jacobs Uien naar de Noorderkerk gedragen en nedergelegd in 
N° 88. 2) Zij waren nog geen drie jaren gehuwd. Veertien 
dagen later kon Simon Joosten de Vries opnieuw eene lijkstaatsie 
vergezellen naar dezelfde plaats: zijne moeder, Maria de Wolf , 
„wedu wijlen Joost Fransen de Vries op de Keysersgraft bij 
de Prinsestraet ", werd eene rustplaats aangewezen in de 
„ Middelkerk N° 87", naast bare kinderen. 3) 

Ziedaar eenige bekenden die werden afgeroepen. En, hield 
de buitengewone sterfte tegen den winter ook op , het liet zich 
niet aanzien , dat het volgende jaar voorspoediger zou zijn : 
immers de teekenen en wonderen bleven voortduren. In de 
Decembermaand verscheen eene groote , vurige komeet aan den 
hemel , 4) 't eerst opgemerkt te Leiden , doch weldra in geheel 
Europa aanschouwd in „de Hydra of "Waterslang ", en 't bedrukte 
Amsterdam werd geplaagd door een zachten motregen, ver- 
gezeld van vorst , zoodat de boomen langs de grachten , „ die 
hare groene toppen tot een aengename pleysantje des Somers 
om hooge plachten te steecken , door de zwaerte van het ys , 
dat om de takken hingh, niet alleen neergebooghen , maer 
oock gescheurt zijn, sommighe van boven tot beneden gespleten, 
andere geheel uyt de aerde gheruckt, en om veer zijn gevallen, 
met wortel en al , so dat men binnen Amsterdam op verscheyde 
Grachten of Burghwallen van weghen de omgeslaghen boomen 
en afghevalle takken, de straten qualyck kon gebruycken", 
verschijnselen „ diergelycke in geen geheugenis van eenige 
menschen, hoe oudt sy oock zijn, te vinden is, die ghesien 
te hebben hier in Nederlandt." 5) 

1) Graf boek Oude Kerk op dien datum. Kosten: f 15. 

2) lieten 2 kinderen. 

3) Graf boek Noorderkerk op 17 Juni 1664. 

4) Vgl. (Ds.) Franciscus Eidderus, Keys-Discours , op het verschijnen van 
de Comeet-Sterre ', Rotterdam, 1665. (Pamflet 9203 der K. B.). Een lijvig 
brokje bijgeloof! 

5) Alles volgens bedoeld plano-pamflet, N° 8937 van de verzameling der 
Koninkl. Bibl. 


215 

In hunne kinderlijke vroomheid schreven de Staten 's Lands 
een algemeenen „Vast- en Bededagh" uit , „ tegens Woensdagh , 
die wesen sal den 21 Januari naestkomende" (1665), om Grods 
toorn en 't vuur der Pestilentie te bezweren. 

Pieter Balling had in 1662 voor eigen rekening een weinig 
omvangrijk kwarto pamflet laten drukken , met het opschrift : 
„Het Licht op den Kandelaar, dienende tot opmerkinge van 
de voornaamste dingen in het Boekje, genaamt „De verborgent- 
heden van het Bijke Ohodts, &c. tegens Galenus Abrahamsz. en 
zijn Toestemmers verhandelt, en beschreven door William Ames." 1) 
In strijd met den titel is de inhoud van het boekske eerder 
van wijsgeerigen dan van polemischen aard, en opent ons een 
blik in 't gemoed van een der minst bekenden onder Spinoza's 
vrienden. 

Woorden, zoo redeneert Balling ongeveer, veranderen niet 
alleen onophoudelijk van beteekenis , maar worden door ver- 
schillende menschen vaak in zeer onderscheiden beteekenissen 
opgevat. Daarbij komt, dat ze dikwijls door onverstand, loos- 
heid of boosheid gebogen en verdraaid worden , zoodat men er 
heel andere dingen uit haalt, dan de spreker of schrijver be- 
doelde: waaruit een zee van verwarring ontstaat, die de 
menschen tot allerlei twist , leugen en bedrog aanleiding geeft. 
Toch zijn woorden het eenige geschikte middel om onze ge- 
dachten aan anderen bekend te maken. En men mag niet al 
te afkeerig zijn van hun gebruik, al werd men dikwijls 
door woorden bedrogen. Dit laatste gebeurt al dikwerf in 
hetgeen men Godsdienst noemt: en velen zijn deswege tot dat 
uiterste  vervallen,  dat  zij daarover nooit met iemand willen 


1) Zonder naam van den schrijver. De Bibl. Tel. Bapt. te Amst. bezit 
onder N° 662 een exempl. waarop met oude hand geschreven is: «Piter 
Balling». Juist door 't wegblijven van Balling's naam , liepen enkele Kwakers, 
die niet goed lazen, er in, en vertaalden het in 'tEngelsch bij de werken 
van William Ames. Het is ook in 't Latijn vertaald in Abrahami Borelii 
Opera Posthuma, 1683. Jan Bieuwertsz. herdrukte het in 1684, achter Jarig 
Jelles' «Belijdenis des algemeenen en Christel. Geloofs», stelde den naam 
Pieter Balling op den titel, en vermeldde bovenstaande bijzonderheden in 
een voorwoord. 


216 

spreken, die, naar zij vermoeden, van een andere gezindte is. 

„Doch indien zy zich zodanich droegen ook omtrent den 
haren, 1) men mocht denken dat het uit voorzichticheit voort 
quam , en zy uit hun eigen oogen wilden zien : maar geenzins , 
die last is te zwaar. Alles wort, wat van die kant komt, 
door zulk een vooroordeel voor waar en goede munte aange- 
nomen, als of er geen gevaar van te dolen kon zijn — daar 
het nochtans evenzoo by de eene gezintheit, als by de andere 
gestelt is. Alles steunt het maar op een waarschijnlijkheit 
van de waarheit het naaste te zijn; en hierom isser zoo veel 
moeite an vast, daar door yder de zijne wel moet bewaren, 
en voorstaan tegen andere , zooveel schoolgeleertheit , studerens 
en disputeren s , dat men veel eer geloven zoud, dat'er geen 
ware Grhodsdienst was, als dat ze deze zoud moeten zijn. 
Dewijle het dan hedensdaags zóó hier mede gelegen is, kan 
men het gemeen zoo groot ongelijk geven, dat zy van dezen 
kraam wel te konnen optoyen wanhopen , en maar blijd zijn , 
dat'er gevonden worden, die ook zeer wel daar mee voorzien 
zijn , aan welke zy dien gehele last opdragen ? 2) Grewisselijk 
neen ; want die maar een weinich kan zien , ziet wel , dat 'er 
altyt een twisten ten achteren is, en dan eerst een einde als 
men het moede is; dat de overwinninge altijt blijft aan die 
— niet juist die de waarheit heeft — maar die 't beste met 
de tong en woorden weet te schermen. Ellendich dan, indien 
't zoo moet gezocht en gevonden worden. Maar 't is met de 
ware Ghodsdienst zoo niet gelegen." 

Balling echter is niet van plan, de menschen van de eene 
kudde af te lokken, om hen toe te voegen aan eene andere: 
hij weet een beter middel om strijd en verwarring te doen 
eindigen, en dat betere kan beproefd worden zonder schade 
of nadeel. „Keer tot u zelven in", zoo roept hij hun toe, „en 
let op hetgeen in u is , het Licht der Waarheid, het waarachtige 
Licht, 't welk verlicht ieder mensch, komende in de wereld" 
met  andere  woorden:  gebruikt  uw  verstand, uw rede. Van 


1) d. w. z. tegenover hun eigen geloof. 

2) de predikanten. 


217 

den aanvang af waarschuwt bij echter voor de dwaze weet- 
gierigheid, die ook kennis verlangt van dingen, waar het 
verstand niet bij kan. „ Altyt zal er een vragen over, altyt 
een weten te kort zijn." 

Het Licht der Rede — 't is Balling al eveneens of men het 
G-eest, Woord, Christus, of anders noemen wil — „ is een klare 
en onderscheiden kennisse van de waarheid, in het verstand 
van een iegelijk mensch, door hetwelk hij zoodanig overtuigd 
is van het zijn , en hoedanig zijn der zaken , dat bet voor hem 
onmogelijk is, daaraan te kunnen twijfelen." 

Dat Licht, dat ons den weg kan wijzen in al wat ons te 
doen staat „ is ook het eerste beginsel van den Godsdienst : 
want, dewijl geen ware Godsdienst kan zijn, zonder kennis 
van God , en geen kennis van God zonder dit Licht , zoo moet 
de Godsdienst noodzakelijk zijn aanvang nemen door dit Licht. 
God dan gekend zijnde door dit Licht , naar de mate van kennis 
die het eindige en bepaalde kan hebben van het oneindige en 
onbepaalde : zoo heeft de mensch een grond en zekerheid bekomen, 
waarop hij al wat bestendig en vast is, kan bouwen; een 
beginsel, waaruit hij zonder ooit te dolen, het geheele bestuur 
zijüs levens kan afleiden: hoe hij zich heeft te gedragen jegens 
God , zich zelven en zijn evennaaste , en verder alles , waardoor 
hij gelukkig tot zijn hoogste heil , bestaande alleen in vereeniging 
met God, kan geraken. 

Zonder dit Licht , leert Balling , heeft de mensch geen macht 
of vermogen om te kunnen doen wat goed is; en hij betreurt 
het, dat dikwijls den menschen alleen gezegd wordt, dit of 
dat is goed , of slecht , zonder dat men het waarom weet. Of 
men de menschen al tot het goede aanmaant, het helpt niet, 
wanneer hun eigen verstand het niet als zoodanig beschouwt. 
Dolen zij , het hapert hun aan kennis ; wat zij doen is tegen 
hun eigen oogmerk : zij worden niet geleid door het ware Licht. 

Gemakkelijk zou het zijn het volk te leeren wandelen naar 
dat Licht, wanneer slechts de leiders des volks er ook door 
geleid werden, als zij kennisse hadden van dingen, die beter 
zijn dan die, waaraan de groote menigte, dank hun gepraat, 
nog  altijd  verknocht  is.  Wanneer  wij  eenmaal  volwassen , 


218 

mannen geworden zijn, hoe dwaas en belachelijk lijkt ons dan het 
kinderspel, waarmede wij in onze jeugd zoo hoog waren inge- 
nomen. En wanneer wij eenmaal mannen geworden zijn naar 
den geest, vaarwel dan alle lust en trek tot dat poppegoed 
en kinderwerk , waarin bijna ieder nog op heden , van de wieg 
tot het graf, behagen schept. De verbetering van den mensch 
moet alzoo in zijn binnenste beginnen ; daar buiten schikt zich 
dan alles van zelf. 

„In de wereld worden wij geboren en opgevoed zoodanig als 
een iegelijk bekend is. Van ons begin af hooren wij geschillen, 
ieder geeft voor dat hij 't weet en de waarheid heeft. De een 
houdt ons dit, de ander dat voor; zal nu het Licht, dat in 
ieder mensch is, komende in de wereld, geen richter zijn? 
"Waar zullen wij dan belanden ? Alles aan te nemen is onmogelijk, 
alles te verwerpen is niet minder onmogelijk. Wie zal dan 
richten, behalve het Licht in ons, dat onfeilbaar is? 

Dat Licht, in een iegelijk mensch, is het middel om te komen tot 
kennisse Gods , en deze laatste heeft den voorrang boven de ken- 
nisse van alle schepselen of bijzondere dingen. Zonder haar kan 
geen bijzonder ding goed gekend worden ! Welaan dan , o mensch, 
buiten u hebt gij geen middel te zoeken om God te leeren 
kennen ; in u zelve moet gij blijven , u wenden tot het Licht 
dat in u is: daar zult gij ze vinden en nergens anders. God 
is in u, en een iegelijk mensch, in zichzelve aangemerkt, het aller- 
naaste. Die buiten zich gaat, om door de schepselen God te 
leeren kennen, die wijkt van God af, en zooveel te verder, 
naarmate hij zich meer aan de schepselen komt te vergapen. 
Dit staat u dus te vermijden, het tegendeel te betrachten. 
Geeft acht op het Licht dat in u is, laat u daardoor leiden, 
weest daaraan met volharding getrouw." 

Op 29 Maart 1663 lezen wij in de Protokollen van den Gere- 
formeerden Kerkeraad : 1) „ Heeft Rev. D. Langelius de E. 
vergadering voorgedragen of het niet noodig sy dat acht 
gegeven worde op de gevaeren die sich van tyt tot tyt meer 

1) Vol. XI, fol. 5. 


219 

openbaren in de vergadering van de Vlaemsch gesinde Men- 
nonieten in welcke op een gantscli stoute en onbeschaemde 
wijse door eenen Dr. Galenus ende eenige andere sijne mede- 
standers openbaerlyck de Sociniaensche dwalingen tegen de 
Godtkeid J. Chr. ende syn voldoeninge voor on se sonden leeren 
ende driven met wederlegginge op kare wijse van de reckt- 
zinnige leere , tot droeffenisse van alle diegene die de waarkeit 
lief kebben, gelijk eenige staalties diesaang. zijn voorgelesen 
van sodanige nature, dat Socinus zelfs niet Godtlooser ende 
Godtlasterlicker van de koogke ende fondamenteele poincten 
van ons Ckristendom oyt gesproken ofte geleert keeft. Daeren- 
boven , dat door de snoode listen en dubbelzinnige bedriegerijen 
van geseyde Galenus met de syne , de eenvoudige menigte der 
Vlaemsckgezinden worden ingenomen, ende gevaer loopen ofte 
gekeel Sociniaens te worden , ofte ten minsten diegene de 
welcke nock in die poincten de, waarkeyd aankleven , uyt te 
driven. Soodat in de plaetse van een Mennonitiscke een open- 
bare Sociniaenscke vergadering in dese stadt geopend soude 
syn , selfs tegen de lantsplaccaten van tyd tot tyd tegen die 
apostaten van ket Ckristendom geëmaneert; so keeft de E. 
vergadering , insiende ket groot gewiekt der saecke , latende 
de Mennoniten als soodanige in kaer wesen, sonder sick 
in kaer particul. twisten (in) te laeten ofte kaer eeniger- 
maten in kare dwalingen te willen patrocineeren , goet 
geackt en koogk noodig geoordeelt, voornamelyk dewijl de 
strydende leeraers der Mennoniten voor de Groot Acktb. 
HH. Burgemeesteren ontboden synde , beyde gelast syn 
kaer stil ende by kaar confessie te kouden, ende dat 
eckter naderkandt, Galenus ende een syner medestanders 1) 
de genoemde dwalinge op ket aldersnootste kebben soeken in 
kaer vergadering voort te setten, dat dese gantseke saecke, 
soo als die leekt, aen de Gr. Acktb. HH. Burg. te remon- 
streeren, met een ernstig ende ootmoedig versoeck dat soo 
gevaerlyke dwalingen, die soo geweldick aenloopt tegen de 
leere  Jesu  Ckristi   ende   ket  gemeen  Ckristendom,  mockt 


1) David Spruyt. 


220 

geweyrt ende gestuyt worden, ende syn daer toe gestelt 
Ds. Preses met syn ouderling/' 

De strijd tusschen de oude en de nieuwe plooi onder de 
Doopsgezinden liep hoog , zóó hoog , dat Pieter Balling zich in 
dien strijd mengde en in dat jaar 1663 bij Jan Rieuwertsz. 
een kalm geschreven „Verdediging van de Regering der 
Doopsgezinde Gemeente" 1) in het licht zond , waarop in 1664 
nog een even kalme „ Nader Verdediging " volgde. 2) Zijn 
naam , aan het eind slechts door de initialen P. B. aangeduid, 
stond niet op het titelblad , doch was „ bij den boekdrukker 
gewaar te worden; maar men moet niet letten op wie iets 
zegt, maar op wat gezegd wordt." In hoofdzaken schijnt hij 
't daarin met Dr. Galenus eens te zijn. Uit een tegenschriftje 
„ Goliadts Swaart , of Pieter Balling's soogenaamde Nader 
Verdediging" 3) bleek ons reeds het een en ander betreffende 
Balling's jeugd. 4) 

In den loop van 1663 heeft Balling stellig Spinoza verschil- 
lende malen bezocht. Hij had terstond eene Hollandsche ver- 
taling ondernomen van het eerst gedrukte boekje van den 
wijsgeer, en zond deze in het volgend jaar, door Spinoza met 
enkele aanteekeningen verrijkt , bij Jan Rieuwertsz. in het licht. 

Hadde onze Jan Rieuwertsz. in die dagen op zijn uithang- 
bord laten schilderen „in Descartes", zooals een Amsterdamsche 
beroepsgenoot van hem deed , dan zou dat opschrift daar niet mis- 
staan hebben. Immers reeds in 1657 was hij begonnen Neder- 
landsche vertalingen uit te geven van Descartes' werken, alle 
gevloeid uit de vlijtige pen van Jan Hendrik Glazenmaker, 
eene onderneming, die tot 1684 duurde en zeven kwartijnen 
omvatte. 5) Dr. Galenus Abrahamsz., die veel bij Rieuwertsz. 


1) Bibl. Tel. Bapt. N° 679. 

2) ibid, N° 680. In geen van beide vond ik nadere bijzonderbeden betref- 
fende zijn leven. Wel haalt bij in dit laatste een enkelen regel uit Homerus 
aan, en maakt hier en daar wel ter snede gebruik van een Latijnscb citaat. 

3) Amst. 1664. Bibl. Tel. Bapt. W 720. 

4) Zie boven blz. 104. 

5) Spinoza had misschien zijne eerste kennismaking met Descartes' wijs- 
begeerte juist aan die vertalingen te danken. Zie den Catalogus zijner biblio- 
theek, blz. 140, 141. 


221 

verkeerde, kreeg dan ook van een verbolgen tegenstander te 
hooren , dat door zijn toedoen de Doopsgezinde gemeente „ ten 
deel Remonstrants , ten deel Libertyns , ten deel Naturalists 
was geworden — welcke laatste (de goede niet te na gespro- 
ken) — met alle Religie, ja selfs met de H. Schrift ende 
Geest den spot drijven, ende eerst in scherts twijffelende of 
sij selfs sijn: wel haest in ernst komen te twijffelen datter 
een Godt is , of ten minsten een G-odt die sich bekommert met 
de Aardsche saken : hoedanige misdrachten van ware Theologie en 
grondige Cartesiaensche Philosophie onse Gemeynte nu reedts so veel 
heeft opgeworpen als'er namen in' t groot Martelaers-Boeck komen" 1) 
In een volgend pamflet worden van Rieuwertsz.' winkel — 
„'tMapschool'1 — nog leelijker dingen gezegd. 2) 

Slechts een enkel schrijven van Spinoza aan Pieter Balling 
is ons bewaard gebleven; het draagt den datum Voorburg 20 
Juli 1664, en spreekt ons van de innige deelneming, die de 
Joodsche wijsgeer voor zijn Doopsgezinden vriend — wiens 
woning vermoedelijk ook door de ,, pestilentie " bezocht was — 
koesterde. 

„Uw laatste schrijven, als ik mij niet vergis, van den 26sten 
der vorige maand", zoo heet het daar, „is mij in goede orde 
ter hand gekomen. Het heeft mij geen geringe droefheid en 
bekommering veroorzaakt, hoewel deze zeer vermindert, wan- 
neer ik de wijsheid en kloekmoedigheid overweeg, waarmede 
gij de rampen van het noodlot , of liever van den waan , weet 
te verachten op het oogenblik , waarop zij u met hunne sterkste 
wapenen komen bestoken. Mijne bekommering neemt echter 
dagelijks toe, en daarom bid en smeek ik u bij onze vriend- 
schap, mij toch uitvoerig te willen schrijven. 

Wat de voorgevoelens , waarvan gij gewag maakt, aanbetreft, 
t. w. dat gij uw kind , toen het nog gezond en wel te pas was, 
evenzoo hebt hooren zuchten , als toen het ziek geworden was, 


1) Oogh-water voor de Vlaemsche Doopsgesinde Gemeynte, 1664. Bibl. Tel. 
Bapt. N° 684. Dat Dr. Galenus bedoeld is lijdt geen twijfel. Hij werd ver- 
dedigd door den Doopsgezinden Cartesiaan Dr. Hendrik van Bronckhorst 
(N° 685), die dus ook beschimpt werd in: 

2) Recommandatie van 't Oogh-water (N° 687). 


222 

en kort daarop overleed 1) — ik ben van meening, dat dit 
geen waar gezucht, maar enkel inbeelding geweest is, dewijl 
gij zegt dat gij , toen gij u oprichttet en uw best deedt er 
naar te luisteren, bet steunen niet zoo duidelijk hoordet als 
vroeger of later, toen gij weer in slaap waart gevallen. Dit 
toont duidelijk , dat het gezucht niet anders geweest is dan 
enkel inbeelding , die (in slapenden toestand) geheel los en vrij 
zijnde , zich het zuchten duidelijker en levendiger voorstellen 
kon, dan toen gij u oprichttet om naar de bepaalde plaats te 
luisteren. Ik kan hetgeen ik hier zeg, met een ander voorval, 
mij verleden winter te Rijnsburg overkomen, bevestigen en 
tegelijk verklaren. Toen ik op zekeren ochtend — 1t was alree 
dag — uit een zwaren droom ontwaakte , bleven mij de beelden, 
die mij in den droom voorgezweefd hadden, zóó levendig voor 
de oogen, alsof het werkelijke dingen waren geweest; voor- 
namelijk dat van een zwarten, schurftigen Braziliaan, dien 
ik nooit te voren gezien had. Dit beeld verdween grootendeels, 
als ik, om mij te verstrooien, mijn gezicht op eenig boek of 
op iets anders vestigde ; maar zoo haast ik mijne oogen daar- 
van afwendde , en in de ruimte staarde , verscheen het beeld 
van dien Neger opnieuw met dezelfde levendigheid, en dat 
herhaaldelijk , tot het langzamerhand verdween. Ik beweer nu, 


1) Op grond van het feit , dat Spinoza in dezen brief verzekert in den winter 
1663/64 in Rijnsburg een droombeeld gehad te hebben, terwijl hij, naar ons 
bekend is, reeds in den zomer van 1663 Rijnsburg metterwoon had verlaten, 
heeft men getwijfeld of de datum van dit schrijven niet moest zijn 20 Juli 
1663. Ook is er verondersteld, dat hij in den bedoelden winter misschien 
«en tijdlang bij een Rijnsburgschen vriend heeft vertoefd. Ik heb, om de 
kwestie op te lossen de voornaamste begrafenis-registers , zoowel op 1663 als 
op 1664 nagezien — vanwege de «pestilentie» eene zeer tij droovende bezig- 
heid — en vond, dat op 26 October 1663 was begraven: Pieter Balin op 
de sencgel (Singel) syn kint, f 5. (Graf boek der Nieuwe Kerk). 

Ik geloof echter niet dat dit het gezochte is, daar Balling zeker niet tot 
den 26en Juni van het volgende jaar zal gewacht hebben met Spinoza de 
treurige tijding te melden. Onder de correctie kwam mij nu vol. VI der 
Oeuvres complètès de Chr. Huygens ter hand , waarin ik op pag. 25 (zonder 
vermelding van bronnen) vond aangeteekend , dat Pieter Balling te Haarlem 
woonde. Dit is zeer wel mogelijk, en verklaart ook, dat ik zijne begrafenis 
niet vermeld vond. 


223 

dat hetzelfde wat mij in den innerlijken zin van het gezicht is 
overkomen , u in 't gehoor geschied is." 1) 

"Waarschijnlijk is Pieter Balling zijn kind spoedig in het 
graf gevolgd. Ofschoon het ons niet is mogen gelukken den 
juisten datum zijner begrafenis te vinden, weten wij zeker, 
dat hij in 1669 reeds niet meer onder de levenden behoorde. 
Op 17 Februari 1669 toch werd bij de Mennisten gedoopt 
Annetjen Balling — die toen dus bijna volwassen moet geweest 
zijn — bij welke plechtigheid als getuigen optraden : „Annetje, 
de moeder, Wed. Pieter Balling en Koelof Soeten." In 1672 
werd dezelfde plechtigheid aan eene andere dochter , Rebecca , 
voltrokken. 2) 


1) De verdere inhoud van dit schrijven is niet erg duidelijk, en schijnt 
op aanschouwingen te rusten, die Spinoza later afgeschud heeft. Ik wensch 
er dus niet op in te gaan. 

2) Mij welwillend medegedeeld door den koster-bibliothecaris der Doopsgez. 
gemeente. 


VIII. 


Vooeburg. 

Spinoza had zich alzoo te Voorburg gevestigd, „een Dorp 
dat" — volgens zijn beroemden tijdgenoot Constantijn Huygens, 
„geen gelijck en kent", en dat men, in dien tijd reeds, bijna 
een „Steetje" mocht noemen. 1) Hij had er eene kamer ge- 
huurd ten huize van den Mr. Schilder Daniël Harmensz. 
Tydeman, die er, met zijne vrouw, Margarita Karels, in de 
Kerklaan woonde. Tydeman kan in 1663 niet zoo heel jong 
meer geweest zijn : immers er bestaat nog eene „ Lijste van 
alle de weerbare manspersoonen in den Ambachte van Voor- 
burch woonachtich, out zijnde boven de achtyen ende beneden 
de t'sestich Jaeren, door expresse last ende aenschrijvens van 
de Ed. Mog. Heeren Gecom. Raden in de wapenen gebracht" 
uit het jaar 1653, waarin ook zijn naam voorkomt. 2) Ver- 
moedelijk vreesde men na den onbeslist gebleven zeeslag bij 
ter Heyde, waar Tromp sneuvelde, eene landing der Engel- 
schen op onze kust. Ook tijdens den tweeden Engelschen oorlog 
is Tydeman twee malen met zijn „roer" of „musquet" ter hulpe 
geroepen: zoo mag hij langzamerhand een flink schutter ge- 
worden zijn. Ten minste, toen men er in 1672 over dacht uit 
Voorburg eene compagnie weerbare mannen naar Oudewater 
te zenden, werd vastgesteld dat Daniël Tydeman daarbij als 
„corporaal" zou optreden. 


1) Hofwijck. Eymael's uitgave, vs. 140, 2789. 

2) Bewaard  —  evenals  de  volgende  lijsten  —  op  't Gemeentehuis te 
Voorburg, waar ik ze raadpleegde. 


225 

Onze Voorburgsche Mr. schilder was iemand , die , hoewel 
gereformeerd van zijn geloof, vrij wat overhelde tot de gevoe- 
lens der Collegianten. En vermoedelijk is zijn gemoed door den 
omgang met den wijsgeer allesbehalve in eene andere plooi 
gezet. Al spoedig na Spinoza's komst ten zijnent kwam dat 
aan den dag. In 1665 toch moest er te Voorburg, wegens het 
vertrek of 't overlijden van den predikant Jacob van Ooster- 
wijck een nieuwe dominee beroepen worden , en Tydeman had , 
met den oud-schepen (Cornelis Jaspersz. ?) Rotteveel, den schepen 
Henrick van Gaelen , die tevens lid van den kerkeraad was , 
en verschillende andere gelijkgezinden, zijn oog laten vallen 
op een zekeren Van der Wiele , een Zeeuwsch proponent. Mede 
namens de geestverwanten hadden deze drie „geauthoriseerdens" 
een verzoekschrift gericht aan de Delftsche regeering , die, als 
ambachtsvrouw van Voorburg de beroeping vermoedelijk goed 
te keuren had, waarin zij hun wensch kenbaar maakten: en 
dat request schijnt door niemand anders dan Spinoza te hunnen 
behoeve opgesteld te zijn. 1) Hun wensch werd echter niet 
vervuld. Want de meer rechtzinnige „ Litmaten der gerefor- 
meerde gemeynte Jesu Christi tot Voorburch " — waarschijnlijk 
welvarender burgers , wilden van „Rottenveel off syn complicen" 
niets weten, en stelden een tegenschrift aan de Delftsche 
magistraat ter hand, dat van niet minder dan drie en vijftig 
handteekeningen voorzien was. Tydeman en zijn confraters 
werden daarin allesbehalve zacht over den hekel gehaald, als 
„wargeesten", die dat alles maar hadden „aangerecht uyt een 
puyre, moetwillige boosheyt", en de predikant wordt beklaagd, 
„ die voor soodanige persoonen ende tot haer contemplatie 
predickende (gelijck zij haer souden laeten voorstaen) haer. 
oordeel soude moeten affwachten ! " Niet onduidelijk lieten zij 
doorschemeren, dat hun een zekere Ds. Westerneyn welgeval- 
liger zou zijn; tevens keurden zij de gelegenheid schoon om 
onzen verversbaas een hak te zetten, in een „Nota", luidende 
als volgt: „Dat den voorz. Daniël Tydeman in sijn gehuyrde 


1) Volgens Mr. J. Soutendam is het stuk op het Delftsch archief niet te 
vinden. 

15 


226 

huysinge 1) heeft bij hem inwoonen een A(msterdamraer ?) 
Spinosa, van Joodsche ouders geboren, synde nu (soo gesegt 
wert) een atheïst oft die met alle Religiën spot, ende immers 
een schadelijck Instrument in deze republycke, soo(als) veele 
geleerde mannen ende predicanten , onder andere Doms Lant- 
man , ende die hem kennen , connen getuygen : die de Requeste, 
aen de heeren Burgemen gepresenteert, (soo die van de ker- 
kenraet presumeren) geschreven heeft." 2) 

Burgemeesteren schijnen zich bij 't bestel van zaken naar 
den wensch der meer gegoede opgezetenen gevoegd te hebben , 
zoodat Ds Van der Wiele niet werd benoemd. 3) De nieuwe 
predikant maakte op 1 Augustus 1666 eene lijst op van de 
„Naemen der lidtmaten'', waaronder ook Daniël Tydeman en 
zijne huisvrouw voorkomen. Misschien heeft de vrijzinnige 
schilder eerst eens de kat uit den boom willen kijken ; doch , 
bij nadere kennismaking schijnt dominee hem niet bevallen te 
zijn: blijkens eene nieuwe lijst, in 1668 door den predikant 
geschreven, 4) waren toen beiden uit zijn kuddeke verdwenen, 
vermoedelijk wel , om op de gewone wijze der Rijnsburgers de 
zaligheid te gaan beoefenen. 

Of Spinoza's wensch en verwachting, dat de uitgave van 
zijn boekje over Cartesius' Wijsbegeerte , hem in aanraking en 


1) Daarom wordt het moeielijk het huis aan te wijzen. Kenden wij den 
eigenaar, dan zou dat misschien nog gelukken. 

2) Volgens mededeeling van Mr. J. Soutendam, bij Van Vloten, B. de 
Spinoza, (1871), blz. 260. Opmerkelijk is het, hoe Prof. Van Vloten soms 
— men zou bijna vragen: ter wille van eene mooie zinwending? fouten 
beging. In het tegenschrift is sprake van de « geauthoriseerdens » der Colle- 
gianten-partij , nl. «Kottenveel, Daniël Tydeman, ende den andere» — 
waarmede stellig Van Gaelen bedoeld wordt. Van Vloten echter verklaart: 
«den andere (gelijk genen den armen miskenden wijsgeer, als ware hij de 
gevreesde Booze zelf , aanduidden ") ! 

3) Van Vloten . doet het voorkomen alsof Ds. Westerneyn beroepen werd. 
Ik heb echter reden voor het vermoeden, dat de benoemde Joh. Muntendam 
is geweest. 

4) Beide lijsten op 't archief te Voorburg, voorin een boek van den ker- 
kcraad (N° 1G3). De tweede waarschijnlijk door Ds. Johannes Muntendam. 


227 

vriendschap brengen zou met mannen van name en invloed , 
in vervulling is gegaan ? Er valt in zijne eerstvolgende levens- 
jaren weinig op te merken, dat daarop wijst ; en — ook de uitgave 
van andere geschriften liet nog lang op zich wachten. In de 
eerste maanden van zijn verblijf te Voorburg gewerden hem 
eenige brieven van Oldenburg , waarin de secretaris der Royal 
Society de verschijning van het boekske toejuichte, en Spinoza 
verzocht hem een paar afdrukken te doen toekomen : Pieter 
Serarius , de bekende Amsterdamsche Collegiant , kon ze wel 
meenemen. Ook zond hij hem een nieuw werk van Robert Boyle. 

Meermalen zal onze wijsgeer gedurende dien eersten zomer 
gewandeld hebben langs de buitenplaats „ Hofwijck " (Vitauliiim), 
het „huysken van vertreck" van den dichter- staatsman Con- 
stantijn Huygens. De aanleg was nu bijna een kwart eeuw 
oud , en begon stellig , dank zij de goede verzorging , reeds 
een aardig uitzien te krijgen , hoe weinig daartoe de bijna 
wiskundige indeeling ook medewerkte. Weinig kon Spinoza, 
als hij langs de gesloten hekken ging, vermoeden, dat de 
eigenaar van het buitengoed in diezelfde dagen kalmpjes met 
vriend Oldenburg te Londen zat te praten. Want Constantijn 
Huygens was met zijn zoon Christiaan naar Londen gegaan , 
waar beiden, tegelijk met de Franscke geleerden de Sorbière 
en Monconys de zittingen van het Koninklijk Genootschap 
bijwoonden. 1) Christiaan ging in het najaar terug naar Parijs, 
van waar hij gekomen was, en vertrok eerst in den loop van 
1664 weder naar den Haag. 

Blijkt uit zijn brief aan Pieter Balling, dat Spinoza den 
winter van 1663/64 gedeeltelijk nog te Rijnsburg heeft door- 
gebracht, over den zomer van het pestjaar weten wij zoo goed 
als niets. Wij mogen het waarschijnlijk als een geluk beschouwen, 
dat onze wijsgeer met zijn zwak gestel dien op het land heeft 
doorgebracht. Tegen den volgenden winter begaf hij zich, 
misschien wel met zijn vriend Simon Joosten de Vries, naar 
Schiedam,  waar  hij  gedurende de beide koudste maanden op 


1) Brief van  Oldenburg aan Boyle van 10 Juli 1663 (in Boyle's Brief- 
wisseling). 


228 

,,de lange Boogart", buiten de stad, logeerde. Zooals ons 
bekend is, woonde De Vries' zuster, die met den koopman 
Alewijn Gijsen gehuwd was, aldaar, en vermoedelijk had ook 
Isaak Joosten de Vries zich daar gevestigd. De rampen welke 
de „pest" in dien zomer over de familie gebracht had, zullen 
meermalen besproken geworden zijn ; meermalen ook werd 
waarschijnlijk Rotterdam bezocht, waar, onder Doopsgezinden, 
en Remonstranten eene machtige strooming in de Rijnsburgsche 
richting ontstaan was. 

De rol, binnen Amsterdam door Dr. Galenus Abrahamsz. 
gespeeld, werd binnen de Rottestad beoefend door den heel- 
meester (chirurgijn) Jacob Ostens. Deze was waarschijnlijk 
omstreeks 1625 te Utrecht geboren, en had daar zijn hand- 
werk geleerd. Misschien waren het wel zijne vrijzinnige begin- 
selen, die hem de stapelplaats der orthodoxie deden vaarwel 
zeggen. 1) In 1651 ten minste werd hij in 't Chirurgijnsgild 
te Rotterdam opgenomen, 2) waar zijne Doopsgezinde geest- 
verwanten den ontwikkelden man al spoedig tot „leeraar" bij 
de gemeente aanstelden. Op 25 Augustus 1651 trad hij in het 
huwelijk met Anna Steyn, uit Dordrecht, en na haar over- 
lijden , op 28 Februari 1653 opnieuw met G-rietje Jorisd. Sonson, 
eene Rotterdamsche van afkomst. Ook drie zijner broeders, 
Matthijs, Pieter en Isaak traden weldra met Rotterdamsche 
vrouwen in den echt. 3) Het vermoeden ligt voor de hand dat 
Spinoza den vrijzinnigen chirurg reeds toen heeft leeren kennen. 

Op den langen boogerd werden Spinoza op den tweeden 
Kerstdag 1665 twee brieven ter hand gesteld , beide geschreven 
door een zekeren Willem van Blyenbergh, woonachtig te Dor- 
drecht.  Hij behoorde niet tot het beroemde Dortsche geslacht 


1) Te Utrecht gaf hij in 't zelfde jaar 1651 een dichtbundel in het licht, 
getiteld: «Liefde Son, omstralende de hoedanigheyt der tegenwoordige ge- 
naamde Christenheyt » , bij J. Brouwer. (Bibl. Tel. Bapt.). 

2) Volgens 't Register Van de Chirurgyië deser Stede Rotterdam , 1603 — 
1759, op 'tRotterd. archief. 

3) Alles volgens de extracten uit de stadstrouwregisters (in alphabetische 
volgorde), bewaard op 't Rotterdamsch archief. 


229 

van dien naam , en was er misschien ook niet geboren , 1) 
doch zeker is het, dat hij er in dien tijd woonde „ by de 
groote kerck", en er als pontgaarder en koopman zijn brood 
zocht. Aan de omstandigheden heeft het zeker gelegen dat 
er geen predikant uit hem gegroeid is; van kindsbeen af 
voelde hij lust in godgeleerde studiën, en besteedde daaraan 
weldra al den tijd, dien hij aan zijne beroepsbezigheden ver- 
mocht te ontwoekeren. De rede, het kaarske dat ons toever- 
trouwd is om ons, op onze wandeling door den doolhof, dien 
men wereld heet, voor te lichten en 't rechte pad te wijzen, 
stond bij Blyenbergh maar matig hoog aangeschreven. Hooger 
echter — dank zij 's mans opvoeding waarschijnlijk — de Schrift. 
Zij moest de maat slaan in alle overwegingen van 's menschen 
hart en brein , en waar zijn verstand in botsing kwam met de 
eenmaal aangeleerde Schriftverklaring, daar blies onze Dortenaar 
gewilliglijk zijn kaarsken uit , lei zijn verstand het zwijgen op. 
Zooals dat meer gaat, nam hij 't anderen kwalijk, dat zij zijn 
voorbeeld niet volgden, schold ze kortweg voor „atheïsten", 
en begon hen reeds te bestrijden vóór zijn verstandskies nog 
goed was doorgebroken. „ Be kennisse Oodts en Godts-Bienst , 
beiveert tegen d' Uytvluchten der Atheïsten: In welcke met klare en 
natuurlijcke reden getoont wert dat Godt een Godts-dienst in-geschapen 
en geopenbaert heeft, dat Godt volgens deselve oock wil gedient wesen, 
en dat de Christelycke Gods-dienst niet alleen met Godts geopenbaerde 
Godts-dienst over-een komt, maer oock met onse in-geschapen reden ", 
ziedaar den omslachtigen titel — de man is altijd lang van 
stof gebleven — van een boekske , door Willem van Blyenbergh 
in het jaar 1663 in het licht gezonden. 2) Hadde Spinoza het 
gekend, hij zou zich waarschijnlijk driemaal bedacht hebben, 
voor hij met den Dortschen pontgaarder in briefwisseling trad ! 
Hij had, naar hij schrijft, Spinoza's uiteenzetting van de 
beginselen  van  Descartes'  wijsbegeerte,  als  ook  de  daarbij 


1) Misschien te Amsterdam. In de trouwregisters van Amst. trof ik meer- 
malen den familienaam aan , vóór mij bekend werd , dat zijn vader Laurens 
heette. Waarschijnlijk was hij eenige jaren jonger dan Spinoza. 

2) Ik bezit slechts een lateren druk (1671) in 12°, verschenen tot Ley den 
en Amst. bij de Van Gaesbeecks. Daar schrijft hij zijn naam: Blijenburg. 


230 

gevoegde bovennatuurkundige overdenkingen met groot genoegen 
gelezen , en daarin „groote soliditeyt" gevonden ; ja hoe vaker 
hij de verhandeling doorliep , hoe meer behagen hij er in schepte; 
doch , aangezien 't niet wel paste , den auteur zoo rechtstreeks 
te prijzen — immers, hij wist „dat de Goden alle dingen voor 
moeiten verkoopen " 1) — zoo wilde hij maar terstond met de 
deur in huis vallen , en . . . neen , eerst nog meedeelen , dat hij 
door niets anders dan zucht naar de ,, loutere" waarheid werd 
gedreven , en dat hij , voor zooverre ons menschelijk verstand 
dat toelaat, zijn ,, voeten van kennisse" in dit vergankelijk 
leven trachtte „vast te zetten", om tot waarheid en ,, gerust- 
heid" te geraken. Vooral in de Metaphysica had hij lief hebberij, 
en nu vond hij in Spinoza's boekje naast vele dingen , die hem 
,,zeer smakelijk vielen", ook 't een en ander, dat zijn „maag 
niet al te wel kon verteren", en waarover hij nu nadere 
opheldering verzocht. Hij zou dat gaarne mondeling gedaan 
hebben, doch zijne onbekendheid met Spinoza's verblijf, de 
besmettelijke ziekte en beroepsbezigheden hadden hem daarin 
verhinderd. 

Onze wijsgeer, in den Dortenaar een waarheidszoeker van 
zijn eigen stempel vermoedende, antwoordde met vriendelijke 
bereidwilligheid op de hem voorgelegde vraagstukken. Zijn 
schrijven is voor ons te merkwaardiger, wijl het ons een 
staaltje geeft van zijne kennis der Hollandsche taal. 2) „ Ik 
wenschte wel", zoo eindigt hij, „dat ik in de taal, waarmee 
ik op gebrocht ben, 3) mocht schryven; ik sow mogelyk myn 
gedaghte beeter konnen uytdrukke, doch U. E. gelieft het so 
voor goet te neemen, en selfs de fouten verbeetren." Zooals 
men ziet wist hij er zich vrij wel van te bedienen , echter niet 
zonder af en toe te zondigen tegen de toenmalige orthographie, 
en ons telkens te herinneren aan zijn Amsterdamschen oor- 
sprong. 


1) Aan 't verstand had de goede man zeker nog niet gedacht! 

2) De oorspronkelijke tekst werd door Prof. Land teruggevonden in de 
Boekzaal der Geleerde Werrelt, 1705, blz. 302, vlg. en is herdrukt in 
Spinoza. Opera II, p. 69, seq. 

3) d. w. z. het Spaansch. 


231 

Als naschrift volgde nog : „ Ik sal op dese bogart een drie 
a vier weeke noch blyven , en dan meen ik weer nae voor- 
burgh te gaan; ik geloof dat ik voor die tyt aantwoord van 
U. E. sal krygen ; indien de afairen bet niet toe en laate , 
soo gelieft U. E. na voorburgb te schryve, met dit opschrift, 
te bestellen in de kerk laan ten huyse van meester daniël 
tydeman de schilder." 

Op 5 Januari 1665 had Spinoza zijn brief verzonden ; op den 
21sten dier maand gewerd hem een nieuwe epistel van Blyen- 
bergh, zoo breedsprakig — bijna een vel druks in groot 
octaaf — dat het ons niet zou verwonderen, als hij een oogen- 
blik voor de lezing teruggeschrikt was. Gelukkig echter kon 
de wijsgeer ditmaal bemerken , met wien hij eigenlijk te doen 
had. Immers Blyenbergh schreef al op de eerste bladzijde, 
dat hij er naar trachtte „een Christelyck Philosooph te zijn; 
en wanneer het na een langh ondersoeck mocht gebeuren , dat 
mijn natuurlijcke kennis, óf scheen te strijden met dit Woort 
(de Schrift), óf niet al te wel daermede kon overeen gebracht 
werden, soo heeft dit Woort soo veel aanzien bij mijn, dat 
ik".... nu ja, dat hij zijn kaarsje uitblies, en in donkeren 
ging zitten. 

Spinoza , begrijpende dat er met den man niet te redeneeren 
viel, wilde zich echter niet onbeleefd toonen, en antwoordde 
den 28sten Januari nogmaals uit Schiedam, maar omzichtiger 
en meer beslist. Doch dat schrikte den onvermoeiden Dortenaar 
niet af. Nauwelijks te Voorburg teruggekeerd, ontving Spinoza 
reeds weer een schrijven, tevens meldende , dat hij, Blyenbergh, 
binnenkort te Leiden moest wezen , en dan in 't voorbijgaan , 
Spinoza eens zou opzoeken. Werkelijk kwam de man op den 
21sten 0f 22sten Maart opzetten. In de uren welke zij samen 
doorbrachten werd echter zooveel besproken , dat Blyenbergh's 
verstand er van duizelde, en zijn memorie, hoewel hij aan de 
volgende pleisterplaats het gehoorde , voor zoover hij het zich 
nog herinnerde , ging opteekenen , toch de kluis kwijt raakte. 
Hij vroeg dus nogmaals aan, wederom nieuwe vraagstukken 
opwerpend , doch kreeg nu , den 3den Juni 1665, een vriendelijk, 
doch  beslist  weigerend  antwoord.  Daarmede eindigde hunne 


232 

merkwaardige briefwisseling ; wie echter zin mocht hebben 
met de inzichten van den langwijligen Dortenaar nog verder 
kennis te maken, verwijzen wij naar het boekje: „Sociniaensclie 
Ziel onder een Mennonitisch Kleedt Ofte Antwoorde op de duplijcke 
van een ongenoemt Sociniaen , tegens de verdedighde Aenteykeningen 
van den E. B. Cornelius Gentman, Predikant tot Utrecht. In 
welcke gehandelt ivert van Gods voor-wetenschap over gebeurlijcke 
dingen, van de Voorsienigheydt Gods, van de overtredinge Adams , 
van de Erf -sonde en van de voldoeninge Christi , enz. door Willem 
van Blyenbergh. 't Utrecht, 1666." 1) 

In 184 dicht bedrukte octaafbladzijden worden daar ten 
deele dezelfde kwesties behandeld, die ook in zijne brieven 
aan Spinoza ter sprake gekomen waren; en nergens valt te 
bespeuren, dat de kennismaking met den Joodschen denker 
den man ook maar in een enkel opzicht verbeterd heeft! 2) 
De wijsgeer had den Moriaan geschuurd. 

Intusschen had Spinoza kennis aangeknoopt met Christiaan 
Huygens. Of de beroemde natuurvorscher , bij een bezoek aan 
's vaders Hofwijck , op eene wandeling door het dorp , hem 
toevallig ontdekt had, bezig met het slijpen of polijsten zijner 
lenzen; of wel, dat de „ Joodsche brillenslijper " wegens zijne 
bemoeienis met het kerkelijke zaakje dermate op de tong reed , 
dat het gerucht zelfs binnen Hofwijck doordrong: het hoe ligt 
voor 't oogenblik nog in 't duister ; maar gerustelijk mag men 
aannemen, dat Huygens in Spinoza een hartelijk bewonderaar 
vond. Vermoedelijk zijn Christiaan en zijn oudere broer Con- 
stantijn, die nog hartstochtelijker in 't lenzen slijpen was dan 
hij zelf, 3) verschillende malen bij den Voorburgschen Jood 
op bezoek geweest; en het gesprek liep dan niet alleen over 
de lenzenslijperij , maar ook andere natuurkundige onderzoe- 
kingen kwamen ter sprake ; en tot zijne niet geringe vreugde 
bemerkte  Spinoza  alras,  dat  Huygens  zoo goed als hij met 


1) Bibl. Tel. Bapt. pamfl. N° 942. 

2) Voor  zoover  ik  kon  nagaan  komen er geen zinspelingen op Spinoza 
in voor. 

3) Harting, Christ. Huygens, blz. 38. 


233 

Oldenburg bevriend was. Af en toe zal onze wijsgeer de ge- 
broeders naar huis — Hofwijck, of de Haagsche woning — 
vergezeld hebben, hetzij om een belangwekkend gesprek 
onderweg te kunnen voortzetten , hetzij om met eigen oogen 
Christiaan's vindingen eens te bezien , of wel om een besproken 
boek ter leen te ontvangen. Bij een dier samenkomsten zal 
ook Huygens' veelzijdige vriend, de Amsterdammer Johan 
Hudde , als hij schrijver over kansrekening , als hij samensteller 
eener Dioptrica, als alle drie ijverig lenzenslijper, tegenwoordig 
geweest zijn, en belangstellig , misschien vriendschap opgevat 
hebben voor den geleerden Jood , hem stellig bij geruchte niet 
geheel onbekend meer. 

Reeds in zijn voorlaatsten brief aan Blyenbergh had Spinoza, 
minder mooi dan wel duidelijk , laten invloeien : „ ik dreigt 
alre voor een week of twee na Amsterdam te gaan", 1) en 
uit volgende brieven valt af te leiden, dat hij daar werkelijk 
een gedeelte der Aprilmaand van het jaar 1665 heeft door- 
gebracht. Gaan wij eens met hem de vrienden langs , dan 
vinden wij den ouden Van den Enden — hij telde even ver 
als zijne eeuw, d. w. z. 65, — nog altijd druk met het onder- 
richt der jeugd. Jonge bewonderaars, ten deele ook oud-leer- 
lingen , loopen af en aan ; onder hen merken wij Antonides op, 
die zich weldra „ Van der Groes " schrijven zal , en nu , nog 
geen achttien, een treurspel „ Trazil of overrompeld Sina" 
op 't touw heeft gezet ; 't gerucht daarvan komt den grijzen 
Vondel ter oore , zelf ook aan 't weven van Chineesche treur- 
stof, 2) die den jonkman bezoekt, en hem, behalve met zijne 
goedkeuring , ook met zijne vriendschap vereert ; wij treffen er 
Kerckrinck aan, reeds een man van name, druk met aller- 
hande anatomische en chemische onderzoekingen; hij loopt de 
stad af en de dorpen in den omtrek om geschikte of wel 
buitengewone sujetten te vinden; 3) doet ontdekkingen , waaraan 


1) Brief van 13 Maart 1665, bij van Vloten en Land. II. blz. 112. 

2) 't Treurspel Zungchin verscheen in 1666. 

3) Opera, 1717, p. 66. 


234 

zijn naam verbonden blijft, 1) verzamelt stof voor het eerste 
boek van beteekenis dat geschreven wordt de osteogenia foetuum, 
en heeft ook zonder Borri's vriendschap het geheimmiddel 
gevonden, waarmede deze oogziekten geneest; 2) wij vinden 
er Romeyn de Hooghe, den jongen graveur, die reeds van zich 
spreken doet, en onlangs waarschijnlijk de oudste dochters van 
Van den Enden in plaat bracht; 3) wij ontmoeten er ook af 
en toe den advocaat en geneesmeester Adriaan Koerbagh, die 
de aandacht begint te trekken door de scherpte , waarmede hij 
Christelijke gebruiken, inzettingen en leerstukken kritiseert, 
en het ongeloof, waarmee hij ze afwijst. Weinigen bekend is 
het , dat hij , als zijn vriend Lodewijk Meijer, bezield met liefde 
en ijver voor den bloei der Nederlandsche taal, in het voor- 
gaande jaar (1664) bij „de weduwe van Jan Hendriksz. Boom, 
Zalr, Boekverkoopster op de Cingel, bij Jan-Roon-Poorts-Toorn, 
in de Boeckbinder", een handig duodecimootje in 't licht gezonden 
heeft, dat den titel voert „t Nieuw Woorden- Boek der Begten, 
ofte een Vertaalinge en Uytlegginge van meest alle de Latijnse 
woorden, en wijse van spreehen , in alle Begten en Begtsgeleerders 
Boeken en Schriften gebruyJcelijk : ten deele uyt de Schriften van 
de Heeren H. en W. de Groot , en andere versamelt en byeen gestelt, 
ende ten deele nu eerst uyt het Latyn in H Nederduyts tot dienst 
en nut van alle Practisijns en Liefhebbers overgeset door Mr. A. K." 4) 
Gaarne zou hij zien , dat de gestudeerden Nederlandsche termen 
gebruikten in plaats van hun knoeilatijn , en dat de ongeleerden, 
die, hoewel der taal onkundig, toch niet nalaten willen in hun 
schrijven en spreken latijnsche uitdrukkingen te bezigen, „gelijk 


1) Valvulae Kerckringii. 

2) Opera, 1717; vgl. Banga II, 568. 

3) P. van Eixtel, Mengelrijmen, geeft eerst een gedichtje op de afbeelding 
van Agafha, de dochter van Burgemeester Hasselaar, «geteykent door Koimyn 
de Hooghe»; terstond daarop volgen de gedichtjes op «d'uf beeldingen» van 
Van den Enden's. dochters. 

4) Behalve de inleiding omvat het 314 blz. , en nog een vrij omvangrijke, 
doch ongepag. klapper. Ik heb reden voor 't vermoeden , dat het uiterst zeld- 
zaam is, waardoor weet ik niet. 't Eenige mij bekende exemplaar behoort 
aan de Koninkl. Bibliotheek. 


235 

den Indiaanschen klap-vogel, die sonder verstant de woorden 
der menschen nabootst", dat zulke „ geding-besorgers " en 
„openbaar-schrijvers" dan ten minste het juiste gebruik leerden 
— een wensch , die goed is , goed als 't boekske zelf. Aanstippen 
willen wij 't even, dat hij o. a. Philips van Limborch, den 
Remonstrantschen theoloog, onder zijne vrienden telt, eene 
vriendschap, die uit zijn studententijd, zoo niet van nog vroeger 
dagteekent. 1) In alle stilte — maar 't loopt toch in de gaten — 
bezoekt hij, Koerbach, tegenwoordig de bijeenkomsten, die de 
luchthartige Jan Knol met enkele uitverkorenen houdt in zijne 
woning, in de Nes. Daar worden allerhande Sociniaansche 
stoutigheden geventileerd , en 't Christelijk geloof danig onder 
handen genomen, maar stillekens, zoodat de kerkeraad 't niet 
merkt! 2) Ook heeft onze geneesmeester en advocaat omgang 
met een meisje, en zij leven alsof zij gehuwd waren ... buiten 
de kerk en 't stadhuis om. Zij staat op het punt moeder te 
worden, of is het al reeds, en haar Adriaan beweert, dat 
't geen zonde is kerk en stadhuis voorbij te gaan, als men 
slechts van elkaar houdt , en goed voor elkaar zorgt : en daar- 
over schijnt geen klagen. Of zijn broer Johannes , nu Doctor in 
de theologie, maar nog altijd proponent, in alles met hem mee- 
gaat? Niet in alles: hij is voorzichtiger; maar als eensgezind- 
heid tusschen broers iets zeldzaams is, tusschen deze twee 
bestaat ze, en in zeldzame mate. Hebben we daar ook niet 
Dr. Lodewijk Meijer? Hij is een manneke, „ kort en gedrongen 
van gestalte , van een zeer spotachtigen en raljanten aard/' 3) 
Hij is bezig een man van gewicht te worden , en heeft 't druk 
tegenwoordig, zeer druk. Met het tooneel — hij is juist van 
't jaar (1665) regent van den schouwburg geworden , en dat 
blijft hij tot 1669 : dan wordt hij er uitgekuipt — en heeft 
daar even de laatste hand gelegd aan zijn treurspel „ de Ver- 
loofde Koninksbruidt " ; hij zou er gaarne den nieuwen Schouw- 
burg mede  geopend  zien, maar dat loopt spaak: Jan Vos is 


1) Beide zijn in 't zelfde jaar te Utrecht ingeschreven. (1653). 

2) Bewijsplaatsen later. 

3) Volgens Monnikhoff, in 'tHaagsche Hs. 


236 

hem voor met zijn „Medea", die, door groot gespook met 
„ kunst- en vliegwerken " buitengewoon succes behaalt. Druk 
met de wapenen — zingt niet zijn vriend , de arts F. Lakeman 
hem toe : 

0 ghroote Bouwman in het veldt van onze Taal, 
Puikrijmer, Wysgeer, Vriendt van Letteren en Staal» 

en straks 1) zal hij Pradel helpen inhalen , Pradel, de „ hoofd- 
man" van de lijfwacht van den zonnekoning, die ons te hulp 
komt tegen Bernard van Galen, den bisschop van Munster, 
die in 't Oostland spookt. Druk ook met ... de theologie ! 
Heeft hij niet laatst al eene vertaling bezorgd van een werk 
van William Ames, „ Mergh der ghódgeleerdtheidt", 2) en 
mompelt men niet, dat hij ook de hand heeft in een boekske, 
dat daar juist van de pers komt? Lucii Antistii Constantis de 
Jure Ecclesiasticorum , liber singularis , zoo staat op het titelblad. 
„ In dit vertoog poogt de schrijver vast te stellen , dat al 
't geestelijke en menschelijke recht, dat de predikanten of 
zichzelven toekennen, of hun door anderen toegeschreven wordt, 
hun slechts onrechtmatig, op een Goddelooze wijze toekomt; 
en dat het alleen afhankelijk is van de magistraten en over- 
heden van die republiek of stad , waarin zij wonen ; dat voorts 
de leeraren geen macht hebben moeten om een eigen religie 
te prediken, maar dat zij dien godsdient moeten verkondigen, 
die hun van de magistraten, de plaatsvervangers Gods, bevolen 
wordt: steunende dit altemaal op dezelfde gronden, waarvan 
zich Hobbes in zijn Leviathan bedient." 3) 't Is gedrukt te 
Alethopolis, apud Gajum Valerium Pennatum. Of men gelijk heeft? 
Lucius Antistius, Lodewijk Meijer.... 't klinkt nog zoo dwaas 
niet! 4) Zooveel is zeker, dat de predikanten , die liever hunne 


1) In Louwmaand. 1G66. Een «gedicht» op die aangelegenheid, alsmede 
't gedicht van Lakeman, in 'tHs. de Maatsch. der Ned. Letterk. 

2) Er  is eene  uitgave  van  1670,  Amst. in twee deelen. Doch er moet 
eene andere bestaan, vóór 16G3 verschenen. 

3) Zeer juiste omschrijving van titel en inhoud bij Colerus, bladz. 43. 

4) Colerus, die evenals Meijer Luthersch was, en er naar 't schijnt meer 
van  wist,  schrijft het  op  zijne rekening. Hij kon wel gelijk hebben, 't Is 


237 

rechten en voorrechten onbekort zouden behouden , 't een venijnig 
boek vinden ; zij zullen dus „ staeltjes " voorlezen op de synode, 
en aan Hunne Grootmog. t maatregelen " verzoeken tegen dat 
schadelijk geschrift.  1) 

Zoo is Jong Amsterdam , dat eenmaal „ Oudt Amsterdam " 
worden zal, aan den arbeid. En wanneer we ereis even den 
kring verlaten onzer kennissen , dan zien we daar nog tal van 
andere gestalten opdoemen , die eenmaal beroemd zullen worden 
en nog wat meer dan hun naam alleen zullen vermaken aan 
't nageslacht Ziedaar Dr. Olfert Dapper, die te Utrecht ge- 
studeerd heeft ; 2) voor een dag of wat voltooide hij zijne ver- 
taling van „ Herodoot van Halikarnassus " 3) die hij opdraagt 
aan Nikolaes Witsen , den doctor in de beide rechten , die pas 
van een gezantschapsreis naar den Tsaar en de Russische 
poollanden is teruggekeerd : weldra burgemeester en aardrijks- 
kundige tegelijk. Ook op Dapper oefent de geographie groote 
aantrekkingskracht: Straks gaat hij u reisbeschrijvingen voor- 
leggen van de wonderlanden in het Oosten , 4) — waar hij , 
hoewel hij ze nooit bezocht , even goed thuis is als in de Kalver- 
straat: hij kent zijn reisjournalen en blauwboekjes! Dat hij 
ook den toren van Babel in plaat laat brengen , wat zou 't ? 
Was hij er al niet, hij kon er geweest zijn — en de plaat is 
mooi! Zijn boeken vinden dan ook vertalers en geloof. Maar 
met zijn eigen geloof staat 't slecht: zijn broer, zoo wordt 
bericht, hield zich bij de Lutheranen, maar Olfert geloofde 
van de eene religie al evenveel als van de andere. 5) 


ook wel eens toegekend — doch dat geheel ten onrechte — aan Spinoza; 
en aan Pieter van den Hove (de la Court). Zie Bibliografie (Van der Linde), 
noot bij N° 54. 

1) Wat gebeurd is op de part. Synode van Noort-Holl. te Enckhuysen, op 
9 Aug. 1666. (Volgens de geschreven notulen). 

2) Album op 1657 en 1658. 

3) In 4°; bij Hieronymus Sweerts, 1665 (Amsrerdam). 

4) Malabar, Choromandel en Ceylon, 1672; Syrië en Palestina, 1677. De 
eylanden in de Archipelagus, 1689 ; Arabie, Mesopotamie , Babylonie, etc. 16S0. 

5) Benthem, Kirch- und Schulenstaat, II, S. 370. 


238 

Wie het is, die daar juist van de sclmit komt met vrouw 
en kind? Dat is Ruisch, Frederik Ruisch, de Haagsche apo- 
theker, maar sedert 't vorige jaar ook medicinae doctor. Hij 
komt zich hier vestigen en zal vriendschap sluiten met Kerck- 
rinck , en Johan Hudde. Daar zal wat groeien van hem — 
wat, groeien? Hij is al iemand; reeds zijn proefschrift was 
iets bijzonders: een zeldzaam verschijnsel, toen en nu Voor- 
leden jaar heeft hij zich in den Haag , bij de pestlijders, geweerd ; 
hier zal men hem spoedig de plaats wijzen, die hem toekomt: 
met een goed jaar wordt hij praelector in de ontleed- en 
heelkunde, en zal weldra Europa verbaasd doen staan over 
de wonderen van zijn anatomisch kabinet, waar de dooden na 
jaren er nog even levend uitzien als de levenden zelf! 1) 

Daar loopt nog zoo'n slag van apotheker rond, ook gepro- 
moveerd , ook bevriend met Hudde. 't Is Jan Swammerdam , 
een natuuronderzoeker , zooals er geen twee in een dozijn gaan ! 
Altijd zit hij te wurmen in hoeken en gaten , en geen steen 
bijna of hij keert hem om. Wat dat geven zal? Hij zal u de 
wonderen onthullen van de dierenwereld, de dierenwereld die 
ontsnapt aan 't ongewapend menschenoog. Hij zal ook een Bijbel 
schrijven, den Bijbel der Natuur. En ofschoon hem maar een 
korte spanne levens gegund is , hij zal meer geven dan noodig 
is voor onsterfelijkheid ! 2) 

En die deftig gekleede heer, die daar met zenuwachtige 
haast, rechts en links groetend, naar 't stadhuis stapt? Dat 
is Koenraad van Beuningen , een „ politiek " zei men toen , 
een „diplomaat" zeggen wij nu. Ieder kent hem, hij bijna allen. 
Hij heeft, sedert wij hem aan de Leidsche Academie en bij 
Oudaan, den Rijnsburgschen bakker aantroffen, al heel wat 
doorgemaakt. 3) Hij heeft geprobeerd van hoeveel — of beter 

1) Zie Dr. P. Scheltema, Het Leven van Fred. Ruisch. Sliedrecht, 1886; 
Prof. B. J. Stokvis, Rede op den 260 jaardag der Univ. v. Amst. 1892. 

2) R. Sinia, Joh. Swammerdam. Acad. proefschr. 1879; (Prof. B. J. Stokvis). 
Herdenking van Jan Swammerdam's sterfdag, 17 Febr. 1880. 

3) Zie boven blz. 174. Daar er nog geen uitvoerige levensbeschrijving 
van Van Beuningen bestaat, volg ik ook hier weer de boven aangehaalde 
artikelen: Prof. Fruin's uitvoerige aanteekening over Van Beuningen op 
Droste, II, blz. 499; en Van der Aa, m voce. 


239 

van hoe weinig — een mensch leven kan: een veertig gulden 
per jaar is hem> den rijken Burgemeesterszoon, desnoods genoeg. 
Hij  is  een  maand  of wat particulier secretaris van Hugo de 
Groot geweest, te Parijs (1642), maar is plotseling heengegaan, 
toen  zijn vaderstad, Amsterdam, hem, den twintigjarige, tot 
staatssecretaris aanstelde. Niet dat hij begeerig was naar zoo'n 
post!  Hij  vond  zich  zelf nog  te  jong  en  onbekwaam.  Dat 
deed  zijne  grootmoeder  een  woord  zeggen ,  een  woord ,  dat 
historisch  geworden  is,  en  nog  dagelijks in de praktijk valt 
waar te nemen:  „Ben je mal jongen; neem maar aan; je zou 
niet kunnen gelooven, met hoe weinig verstand men het land 
kan  regeeren."  Van Beuningen nam aan. En een jaar of wat 
vervulde hij zijne betrekking met ijver, om haar in 1650 weder 
plotseling neer te leggen. Zeker , hij is geknipt voor staatsman , 
maar  er  zijn ook hoogere belangen, en gaarne zou hij, op de 
wijze  der  Collegianten ,  zijn  heil  gaan  zoeken  en 't duizend- 
jarig rijk  stichten  op  aarde! Doch, men laat hem geen rust. 
In  't  volgende  jaar  wordt  hij  pensionaris  van Amsterdam; 
komt  als  zoodanig  in  de  Staten,  juist  op het oogenblik dat 
deze,  na  het  onverwacht  overlijden  van  Willem  II,  zelve 
't roer in handen nemen. De kleine stadszaken moet hij laten 
varen  om de groote landszaken te behartigen. Hij treedt zijn 
diplomatieke  loopbaan  in,  en  toont  zich  weldra  een  onver- 
beterlijk gezant.  De  vlugheid  en scherpte van zijn geest, de 
radheid  van  zijn  tong, die u honderd redenen voor één weet 
te  geven,  de  gevatheid,  waarmede hij op 't juiste oogenblik 
een tegenstander uit het veld slaat, zie, 't grenst aan 't won- 
derbare. In 1652 is hij bij Christina van Zweden, in 1654 bij 
Karel Gustaaf;  en als deze zich een oogenblik vertoornt over 
de  bemoeizucht  der  Hollanders , en dreigt met 't sluiten van 
de Sond, dan spreekt van Beuningen 't trotsche woord: „Uwe 
Majesteit  moet  weten ,  dat  ik  de  sleutels  van  de  Sond  te 
Amsterdam  in  't dok heb zien liggen." Sedert 1660 is hij in 
Frankrijk,  tusschen  de  hovelingen  van  den  Bol Soleil zich 
altijd  met  dezelfde  gevatheid  bewegende.  Zoo  wordt  hij de 
rechterhand  van  Jan  de  Witt. Van Beuningen, Beverninck, 
de De Witten , de eenige Hollandsche staatslieden , wier ooren 


240 

niet opengaan voor den klank van edel metaal. 1) Ook Louis 
houdt van den stoeren, onverschrokken Hollander, die ieder 
de waarheid durft zeggen , zelfs hem , en nooit een oogenblik 
verlegen staat. Lacht zijne majesteit hem eens uit wegens 
't gebruiken van een woord dat geen Fransch is — van Beu- 
ningen heeft fluks zijn antwoord gereed: „Sire, c'est pour 
enrichir votre langue." Vindt de koning het schandelijk, dat 
de Hollanders , toch ook Christenen , de Joden dulden in hunne 
steden — onvervaard voert van Beuningen hem te gemoet: 
„ Is het dan geen teeken dat God de Joden op de wereld 
geduld wil hebben , dat Hij zelf hen niet verdelgt ? En daar ze 
ergens wonen moeten, en alle landen hen uitbannen, kan 
't niet goddeloos zijn, dat Amsterdam hen ten minste op- 
neemt." 2) 

Esse, non vicleri, zoo luidt het devies van dezen wakkeren 
Burgemeester van Amsterdam. Hij zal nog veel zeggen — 
slagwoorden vaak; veel doen — jongelui van aanleg, als 
Swammerdam bv. voorthelpen ; zonnestraaltjes werpen in het 
leven van ketters en vervolgden; vriendschap sluiten zelfs 
met Spinoza; onvermoeid de landszaken blijven behartigen; 
veel zijn — een goed en een groot man; en dat is zéér veel. 

Met die vroolijke jongelui daar, een Focquenbroch , een 
Arnout van Overbeke, en zulke, zal ik u maar niet ophouden ; 
kennen ze ook alle taveerens van Amsterdam, verwaarloozen 
zij Trijntje ook al evenmin als Wijntje, er zit toch meer in 
dan brooddronkenheid alleen. Verloopen lui? Wel neen, in 
een land dat armen te kort komt, is niemand verloopen, al 
heeft hij wat veel geliefhebberd bij Bacchus en Venus. Maar, 
bekend als de bonte hond, dat zijn ze. Dan maar naar de 
Goudkust met hen, of naar Oostinje! God weet, of ze doen 
nog wel wat goeds, voor magere Hein hen haalt. 

Of 't misschien in dezen tijd geweest is dat men Dr. Fran- 
ciscus van den' Enden trachtte weg te lokken ? Antonides bericht 
zoo iets, maar vergeet het jaartal: 


1) Oordeel van d'Estradcs. 2) Bij Bcnthem, I, 624. 


241 

Schoon Hongarye u zocht in zyn paleis te nooden, 
En door 't hofmeesterschap, 1) gulhartig aengeboden 
Van Alöys, u op te trekken in den dagh, 
Sloegt gij 't eerbiedig af, en vlood het hofgezagh. 2) 

De wakkere man had het stellig te Amsterdam nog te goed, 
om zich, en zijne kinderen aan eene onzekere toekomst , in een 
vreemd land, te wagen. Wij mogen aannemen, dat Spinoza, 
gedurende zijn verblijf te Amsterdam, niet naliet ook zijne 
bekenden onder de Collegianten te bezoeken. Sedert de Grere- 
formeerde Kerkeraad zich in het voorjaar van 1663 met dat 
uitvoerig vertoog tot de burgervaderen had gewend, 3) was 
er heel wat gebeurd. Men had Dr. Gralenus bij de Staten van 
Holland van Socinianerij beschuldigd , 4) doch de slimme vogel 
had zichzelf in den Haag zoo schoon opgepoetst, en zoo liefelijk 
gefloten, 5) dat men hem bij resolutie van 14 September 1663 
niet alleen had vrijgesproken , maar zelfs voor een „ goed 
Mennoniet" verklaard. Dit was olie in het vuur, dat er brandde 
tusschen de verschillende Doopsgezinden , en de twist klom zóó 
hoog, dat de Amsterdamsche magistraat bij plakkaat van 10 
Januari 1664 aan den leiders der Mennisten gelastte: „dat sy 
haer sullen onthouden van op den Predickstoel te brengen eenige 
subtile Questien ofte disputen , rakende de eeuwige Grodtheyt 
Jesu Christi, ofte andere pointen , smakende na de Leere der 
Socinianen." 6) De kerkeraad had dus een poosje de handen 
vrij , en kon zich bemoeien met andere dingen. Zoo bv. met 
de Christelijke dienstmeiden , die zich bij de Joden verhuurden, 
en door de broeders des kwartiers werden gewaarschuwd voor 
„'t perykel harer ziele"; 7) met het Sociniaansche Nieuwe 
Testament , dat , hier verboden , te Frankfort a. M. door Chris- 
toffel Ie Blon werd verkocht. En zoo verre reikte haar invloed, 


1) d. w. z. de betrekking van gouverneur. 

2) Zie het meergemelde gedicht. 

3) Zie boven, blz. 218. 

4) Van Slee, de Kijnsb. Collegianten, blz. 158. 

5) Protokollen van den kerkeraad op 6 Sept. 1663. (Vol. XI, fol. 25). 

6) In plano. Bibl. Tel. Bapt. N° 692. (Was geteekend: Wigbolt Slicher). 

7) Protokollen op 8 Nov. 1663. 

16 


242 

dat  op  haar  aanschrijven  Le Blon gestraft, de boeken opge- 
haald en verbrand werden. 1) 

Daniël van Breen had ondertusschen een latijnsche com- 
mentaar uitgegeven, loopende over den geheelen bijbel, die 
tamelijk ,, Sociniaansch " rook ; zij werd verkocht door den 
boekverkooper „ Henricus Dendrinus", in wien de kerkeraad den 
lidmaat Hendrik Boom terugvond, en was gedrukt door Frans 
Kuyper. Reeds had men den officier door herhaalde bezendingen 
weten te bewegen zich met de zaak te bemoeien, 2) toen zij 
plotseling, door nog merkwaardiger voorvallen, achter de bank 
geraakte. 

Adam Boreel, onze oude bekende, had nl. in 't laatst van 
Augustus 1664 een huis gehuurd op 'tRokin, en begon daar 
's Zondags, onder grooten toeloop van Collegianten, te vergaderen. 
Dr. Galenus, Jan Knol, ja zelfs twee Remonstrantsche predi- 
kanten lieten er zich vinden ; „ vuile lasteringen " werden er 
uitgesproken tegen het „heilig ministerium", en vrijelijk mocht 
ieder commentaar leveren op 't kapittel van de Schrift, dat 
men voorgelezen had. Men sprak van wel 400 bezoekers. 3) 
Natuurlijk werd de Magistraat nog vóór het einde van de Sep- 
tembermaand over de ijselijke gebeurtenissen begroet , doch het 
duurde tot het volgende jaar eer de vergaderingen „ gedissol- 
veerd" werden. 4) 

Jan Pieterse Beelthouwer — wij zouden hem bijna uit het 
gezicht verloren hebben — had in het jaar 1661 een traktaatje 
in het licht gezonden , dat den titel voerde „ Be hooghste en 
laetste BedencJcinge over Godt, en Goddelijcke SaJcen". 5) „Nadat 
hij 58 jaren de dunne loght door de longen-pijpen ter neuse 
uyt en in gesnoven hadde ", had hij „alle twijffelingen en 
gekibbel ter aerde geworpen , en uyt alle onsekere twisten iet 
sekers gesocht, dat hem nut was." En, onder de verschillende 


1) Protokollen op 15 Mei 1664, 3 Juli 1664, (XI, 72, 83). 

2) ibid. op 29 Mei, 3 Juli, 10 Juli 1664, (XI, 76, 85, 87). 

3) ibid. op 4Sept, 11 Sept, 18 Sept. 1664, ( XI, fol. 108, 110, 112). 

4) ibid. op 15 Jan. 1665, (XI, 139). 

5) Ik  ken  slechts  den  herdruk  van  1671;  doch Bentheni schijnt deu 
eersten van 1661 gezien te hebben. (I, 901). 


243 

bijbelteksten,  wier  ware beteekenis hij nu eindelijk begrepen 
had, was ook het bekende woord uit Handel. XVII : 28 ,, Want 
in  Hem  leven  wij,  en  bewegen  ons en zijn wij." 1) „Nu", 
zoo  schrijft  Beelthouwer ,  „nu  heb  ick  begrepen,  dat  het 
mooghlijck  is  dat  Grodt  met  sijn  Weesen,  ofte  sijn, overal 
tegenwoordigh is: Ick, die in de lucht ben, leve ende sweve, 
ende  de lucht  in  mij , door mij , en om mij is ; ja , het is mij 
niet  mooghlijck  buyten  de  lucht te klimmen , duycken , ofte 
zeylen;  maer  in  Grodt  leve,  sweve,  roer  en rep ick; Godt 
leeft  in  mij,  om  mij,  en  door  mij."  2)  Men  zou  zeggen, 
dat de man  hier  of  daar  't klokske  van  Spinoza's leer had 
hooren  luiden,  maar  ze  stellig  niet  geheel  doorgrond  had. 
Grappiger  dan  Beelthouwers geredekavel, is ongetwijfeld het 
stoute stukje, dat hij in September 1664 uithaalde. In der tijd 
te  Enkhuizen  geëxcommuniceerd  en  verbannen,  was  hij  bij 
die  gelegenheid ,  door  Ds.  Homma ,  predikant  aldaar  „ aan 
den  Sathan  overgeleverd."  Later  was Homma te Amsterdam 
beroepen,  en  nu kwam Beelthouwer bij den eerwaarden Ker- 
keraad klagen „ dat Ds. Homma een valsch profeet was , aan- 
gezien  de  Sathan  nog  niet  over  hem was gekomen." Doch, 
door  de  behandeling  hem  te  Enkhuizen aangedaan, had hij 
„ veel  schade geleden ", en verzocht nu „ reparatie van dien." 
De  Kerkeraad,  ontzet  over  zooveel  stoutheid,  besloot, „dat 
hij  ernstig  zou  worden  bestraft,  omdat  hij  een  lid  dezer 
vergadering  heeft  durven  comen  valschelijck beschuldigen " ; 
men  zou  „ zijne  vroegere stukjes nazien en informeeren naer 
zijn tegenwoordig comportement." 3) Maar, kon de Kerkeraad 
ook  verklaren,  dat  hij  niet  gezond was in den geloove; dat 
in  zijn  traktaatjes  heel  veel  voorkwam ,  dat  smaakte naar 
Socinianerij ;  zij  moest toch bekennen :  „ dat hij niemand ver- 
ontrustte,  zich  moeielijk  en  burgerlijk eerlijk in zijn wandel 
gedroeg ", en men maar ., niets tot zijn nadeel kon vernemen." 4) 


1) Beelthouwer leest :  sv xvt!!> yxp ^üpev, xxi xtvei/zBrx, xxi lo-pév. 

2) Uitg. 1671, blz. 6. De rest wordt te mystiek om er diep op in te gaan. 

3) Protokollen van den kerkeraad op 25 Sept. 1664, (XI, 115). 

4) ibid. 9 en 16 Oct. 1664, (XI, 119). 


244 

Gedurende langen tijd had Spinoza niets van zijn Londen- 
schen vriend, Henry Oldenburg, vernomen. Mogen wij diens pas 
gesloten huwelijk ook voor een gedeelte als de oorzaak van 
dit stilzwijgen betrachten , grootendeels zullen daaraan zijne 
vele bezigheden voor de Royal Society schuld geweest zijn. 
Ongelukkig beschouwden zijne medeleden het secretariaat der 
vereeniging nog altijd als een eerebaantje, dat niet bezoldigd 
behoefde te worden , zoodat de vlijtige geleerde telkens ver- 
plicht was, naar beter betaalde werkzaamheden om te zien. 
Veelzeggend is dienaangaande , wat hij in Augustus 1664 aan 
Robert Boyle schreef: ,, Veroorloof mij u te verzoeken, dat, 
als gij weetgierige personen ontmoeten mocht, die wekelijksche 
berichten over politieke en letterkundige nieuwtjes wenschen 
te ontvangen , gij mij 't genoegen wilt doen , hen naar mij te 
verwijzen. De kosten zouden voor menschen van een middel- 
matig vermogen niet zeer groot zijn. Tien pond Sterling jaar- 
lijks zou al 't hoogste zijn, dat ik zou verlangen; maar ook 
voor 8 of 6 pond zou men 't gedaan kunnen krijgen." Onge- 
twijfeld was die bekrompenheid van geldmiddelen mede oor- 
zaak, waarom hij in den aanvang van 1665 volmacht vroeg 
en verkreeg , om uittreksels uittegeven uit de verhandelingen , 
welke aan het genootschap werden voorgelezen , benevens korte 
mededeelingen uit de tallooze brieven , welke hij ontving. Zoo 
begon hij dan in Maart 1665 met de uitgave van de Philoso- 
phical Transactions of the Royal Society, een tijdschrift, dat 
maandelijks in het Engelsch, om de drie maanden in het latijn 
verscheen, en veel heeft bijgedragen tot den bloei der weten- 
schap en hare verspreiding. Niettegenstaande het aanvankelijk 
met grooten tegenspoed te kampen had; niettegenstaande de 
wakkere uitgever in den beginne dikwerf meer kans op schade 
dan op voordeel beliep, heeft Oldenburg die taak tot aan het 
einde zijns levens met onvermoeiden en allesopofferenden ijver 
vervuld. 

Kort nadat Spinoza uit Amsterdam te Voorburg teruggekeerd 
was, bracht een der Amsterdamsche vrienden hem een brief 
van Oldenburg mede. ,, Ik was zeer verheugd "; zoo schrijft hij, 
,,toen ik onlangs uit een brief van den Heer Serarius vernam, 


245 

dat gij nog leeft en gezond zijt, en uwen Oldenburg gedenkt. 
En duchtig beschuldigde ik mijn fortuin — als het tenminste 
juist is , dat woord te gebruiken — die mij gedurende zoovele 
maanden van het aangename verkeer, dat ik vroeger met U 
onderhield, beroofd heeft. Zoowel mijne drukke bezigheden, 
als zware huiselijke rampen zijn daaraan schuld ; want 
mijne innige genegenheid voor U en mijne trouwe vriendschap 
zal steeds vast en ongeschokt blijven. Dikwerf spreken Boyle 
en ik over U, over uwe geleerdheid en diepe gedachten. Wij 
wenschen slechts, dat gij de kinderen van uwen geest eens 
aan het licht bracht , en overgaaft aan de geleerde wereld ; 
wij vertrouwen nl. dat zij onze verwachtingen zullen bevre- 
digen." 1) 

„ Het heeft mij grootelijks verheugd ", antwoordde Spinoza 
hem, „eindelijk van U zelven te vernemen, dat gij welvaart, 
en jegens mij nog even vriendelijk gezind zijt als vroeger. 
Ik van mijn kant heb , zoo vaak ik daartoe gelegenheid had , 
bij den Heer Serarius en Christiaan Huygens , die mij ook 
gezegd had , dat hij U kende , naar U en uwe gezondheid 
vernomen. Huygens vertelde mij ook , dat de Hooggeleerde 
Boyle nog leefde , en een voortreffelijk boek over de kleuren 
in de Engelsche taal uitgegeven had. Hij wilde het mij leenen, 
ingeval ik Engelsch verstond .... Hij bezit ook het boek over 
de mikroskopische waarnemingen, maar, naar ik meen, in de 
Engelsche taal. Over die mikroskopen heeft hij mij wonderbare 
dingen verteld , alsook over de teleskopen , welke men in Italië 
vervaardigt, waarmede men de eclipsen op Jupiter, wegens 
den tusscbenstand zijner trawanten , waarnemen kan , alsmede 
een schaduw op Saturnus, die er uitziet als door een ring 
gemaakt." 

Blijkt uit Oldenburg's volgend schrijven, dat bewaard bleef , 
dat er in de volgende maanden enkele brieven tusschen de 
vrienden gewisseld zijn . welke zoek raakten ; in deze eeuw is 
een  kort  doch  hoogst  merkwaardig briefje , van Spinoza aan 


1) Epist. XXV. Het overige is voor ons van weinig belang. 


246 

een ongenoemden Amsterdamschen vriend, aan het licht gebracht, 
dat waarschijnlijk in Mei 1665 werd geschreven en de gaping 
vrij wel aanvult. Er is reden voor het vermoeden , dat het 
gericht was aan Adriaan Koerbagh,  1) en luidt als volgt: 

Bijzondere Vriend! 
„Ik weet niet, of gij mij geheel vergeten zijt; er loopt 
echter veel te zamen, dat mij dat vermoeden doet. Vooreerst, 
toen ik U bij mijn afreis vaarwel zeggen wou , en , door U zelf 
uitgenoodigd , U zeker thuis meende te vinden, vernam ik, 
dat gij naar den Haag gegaan waart. Ik kom te Voorburg, 
niet twijfelende of gij zoudt mij daar althans bij de doorreis 
komen bezoeken, maar gij keert, Grod betere 't, zonder vrien- 
dengroet naar huis; daarop heb ik drie weken gewacht, maar 
in al dien tijd geen brieven van U mogen zien. Wilt gij nu, 
dat ik mijn slechte meening omtrent U laat varen, zoo kunt 
gij daar gemakkelijk toe komen door een schrijven, waarin 
gij tevens kunt aangeven , op welke wijs gij onze briefwisseling, 
waarover wij ten uwent eens gesproken hebben , wilt inrichten. 
Ik moet U ten minste ten dringendste verzoeken, ja, bij onze 
onderlinge vriendschap bezweren, ernstig werk van het onder- 


1) Deze brief, door de uitgevers der Opera Posthvma, als geheel per- 
soonlijk, met een «is van geender waarde» terzijde gelegd, werd in 1862 
door Van Vloten , in het bekende « Supplemenhcm » voor bet eerst afgedrukt. 
Hij opperde daarbij de veronderstelling, dat het schrijven waarschijnlijk 
gericht was aan Jan Bresser, Med. Dr. te Amsterdam. Vermoedelijk echter 
zou zelfs Van Vloten, als hij kon lezen, wat ik hierboven (blz. 210, noot) 
betreffende dien fictieven persoon in het midden bracht, erkennen, dat hij 
ongelijk had. Ook zie ik geen reden om aan te nemen, dat hij werd gericht 
aan den man, die voortaan «Bresser's» plaats zal innemen, nl. Johannes 
Bouwmeester. Wel echter het een en ander, dat voor de veronderstelling pleit, 
dat de naam) Adriaan Koerbagh op het adres stond. Spinoza vraagt nl. zijn 
vriend om wat conserf van roode rozen; en nu is het hoogst opmerkelijk, 
dat Adriaan Koerbagh in zijn bekenden «Bloemhof» van de veelsoortige 
conserven in de apotheken van dien tijd te vinden, slecht deze alleen 
bespreekt! Als «geneesmeester» was hij misschien bijzonder met dit middel 
ingenomen, en had het Spinoza aangeraden. Gaarne erken ik, dat dit geen 
afdoend bewijs'is; doch voor andere conjecturen bestaat, voor zoover ik zien 
kan, nog minder grond. 


247 

zoek der waarheid te maken, en aan de beschaving van uw 
verstand en geest het beste deel uws levens te wijden; thans 
vooral, nu het daarvoor nog tijd is, en vóór gij U over zijn 
verloop of uw eigen verval beklaagt. Om voorts van onze 
briefwisseling iets te zeggen, en opdat gij mij te vrijer 
schrijven durft, zoo weet, dat ik reeds vroeger vermoed heb, 
en bijna voor zeker houd, dat gij uw verstand meer dan 
billijk is mistrouwt, en als altijd bevreesd zijt, iets te vragen 
of voor te stellen , dat een geleerd man niet past. U echter in 
uw gezicht te prijzen en uw gaven op te sommen, zou weinig 
voegzaam zijn. Zoo gij evenwel vreezen mocht,- dat ik uwe 
brieven aan anderen meedeel , die U daar later over bespotten 
konden, zoo geef ik U daaromtrent bij dezen mijn woord, dat 
ik ze getrouwelijk bewaren, en niemand ter wereld, dan met 
uw welnemen, meedeelen zal. Op deze voorwaarde kunt gij 
dus ons schriftelijk verkeer aanvaarden, tenzij gij mijn goede 
trouw in twijfel trekken mocht. Uwe meening dienaangaande 
hoop ik uit uw eersten brief te vernemen, en tevens — naar 
uwe belofte — wat conserf van roode rozen 1) te verkrijgen, 
hoewel ik thans veel beter ben. Nadat ik uit Amsterdam ver- 
trokken ben , heb ik mij eens ader gelaten , maar ben daar- 
mede — hoewel ik ook vóór die aderlating , waarschijnlijk 
door de verandering van lucht, wat vlugger was — de koorts 
niet kwijt geraakt, en heb twee of driemaal aan de derden- 
daagsche gelegen; met een goeden leefregel heb ik haar 
eindelijk verdreven en naar den drommel gezonden; waar zij 
heen geraakt is , weet ik echter niet , maar zal zorgen , dat 
zij niet terug komt. — Wat het derde deel onzer wijsbegeerte 
betreft, ik zal daarvan binnen kort een stuk, 't zij aan U — 


1) « Conserve van roosen , ingesuykerde roosen : Men neemt de knoppen 
van roosen en pluktse af en men stamptse, met eens soo veel suyker als 
men roosen heeft, in een steene vijsel met een houte stamper, tot datse 
genoeg zijn: dan doet mense in een panne en doet mer wat waters by, en 
men laatse staan sieden tot een redelijke dikte; dan giet men dat al heet 
in een pot, en laatent soo koud worden, koud zijnde doet men de pot toe, 
en men bewaart de roosen tot gebruyk. » 

Adriaan Koerbach, Bloemhof, blz. 183. (1668). 


248 

zoo gij de overzetter zijn wilt — 't zij aan vriend De Vries 
sturen; en hoewel ik bepaald had, niets te zenden vóór ik het 
geheel gereed heb , wil ik het , als van langer adem dan ik 
giste, ulieden niet langer onthouden. Ik zend het U tot de 
tachtigste stelling ongeveer. 1) 

„Over de Engelsche zaken hoor ik veel, echter niets zekers. 
Het volk laat niet af allerlei kwaads te vermoeden , en niemand 
weet reden te geven , waarom de vloot niet de vrije teugel 
gelaten wordt ; de zaak schijnt nog niet in 't effen te zijn. 2) 
Ik vrees, dat de onzen te wijs en voorzichtig willen wezen; 
de daad zelve zal echter wel doen blijken , wat zij in 't schild 
voeren en beramen. Moge de hemel het ten goede keeren! 
Wat de onzen ten uwent zekers weten , verlang ik te hooren , 
maar meer nog en bovenal, dat gij mij, enz." 

Vergissen wij ons niet in den persoon tot wien dit schrijven 
gericht werd, dan hebben wij daarin het eenig bewaard gebleven 
stukske te zien van eene, waarschijnlijk veel omvangrijker 
correspondentie, die — opzettelijk — is vernietigd. Al wat 
ons verder nog betreffende het leven van den wijsgeer gedu- 
rende het jaar 1665 rest mede te deelen is vervat in zijne 
briefwisseling met Henry Oldenburg, waarvan ook enkele 
nummers zoek raakten; desniettegenstaande licht ons het 
bewaard geblevene beter in betreffende Spinoza's denken en 
werken , dan wat uit de eerstvolgende jaren tot ons kwam. 
Onvermoeid toch en onvervaard bleef de wakkere Oldenburg 
op zijn post, niettegenstaande de „pest" in dien zomer Londen 
op zoo'n gruwelijke wijze teisterde, dat bijna geen lid van het 
Koninklijk Genootschap in de stad dorst blijven: Het sterfte- 
cijfer klom te Londen tot ruim 8000 per week. 


1) Hieruit blijkt, dat de Ethica in 1665 nog niet voltooid was; en ook, 
dat Spinoza haar later nogmaals omgewerkt, of anders ingedeeld heeft. In 
het 3e deel, zooals wij het bezitten, komt geen 80e stelling voor. 

2) Spinoza bracht een gedeelte der Aprilmaand, ongeveer van den len 
tot den 20sten te Amsterdam door; naar Rijnsburg teruggekeerd, wachtte 
hij een week of drie vóór hij dezen brief schreef, 't Komt mij dus beter voor 
hem te dateeren midden Mei, dan midden Juni: ook omdat in midden Juni 
de vloot wèl de vrije teugel gelaten was: zij was toen nl. juist (13 Juni 1665) 
verslagen door den hertog van York bij Lowesthoff. 


249 

„Het boek over „de Onderaardsche Wereld" vanKircher", 
zoo antwoordde hij in September 1) op een te loor gegaan 
schrijven van Spinoza , „ is in onze Engelsche wereld nog niet 
opgedoken , wegens de pest , die bijna allen handel belet. Daar 
komt bij de gruwelijke oorlog, die niet alleen een geheelen 
Ilias van rampen na zich sleept, maar bovendien bijna alle 
menschelijkheid uit de wereld verdelgt. Hoewel ons wijsgeerig 
genootschap in dezen gevaarvollen tijd geen openbare bijeen- 
komsten houdt, vergeten echter sommigen der leden niet, dat 
zij ertoe behooren. Enkelen houden zich op eigen gelegenheid 
met hydrostatische, anderen met ontleedkundige , nog anderen 
met werktuigkundige proefnemingen bezig. Ik zie ", zoo vervolgt 
hij , ons daardoor leerende , dat Spinoza hem het een en ander 
geschreven had betreffende zijn plan het Theologisch-Politiek 
Tractaat op te stellen — „ik zie , dat gij niet zoozeer bezig 
zijt te philosopheeren als wel te theologiseeren , als men 't zoo 
noemen mag ; immers gij meldt uwe denkbeelden over engelen , 
profeten en mirakelen; maar mogelijk behandelt gij die zaken 
op wijsgeerige manier. Hoe het ook zij , ik ben er zeker van , 
dat het boek uwer waardig wezen zal, en dat ik er zeer naar 
verlang." Dan klaagt hij nogmaals over de onmenschelijke 
wreedheid , waarmede de oorlog gevoerd wordt , en eindigt met 
de vraag, wat men in Holland wel denkt over de slinger- 
uurwerken van Huygens, vooral over die, welke zoo nauw- 
keurig loopen zouden, dat men er de lengte op zee mede kon 
vinden ? En hoe 't staat met de andere werken , die de groote 
natuurvorscher voornemens was uit te geven? 

Het adres van dezen brief: „a Monsieur Benedictus Spinosa, 
in de Baggynestraet ten huyse van Mr. Daniël de Schilder in 
Adam en Eva, a la Haye" is gemakkelijk te verklaren. Immers 
volgens  't „ Quohier van 't Straatgeld " voor het jaar 1664 2) 


1) De datum valt misschien nog nauwkeuriger te bepalen. In dezen tijd 
van pest en oorlog kan postgelegenheid naar een vijandelijk land niet 
zeer vaak voorgekomen zijn. En Oldenburg schreef Huygens een briefje op 
11 Sept. (Corresp. N° 1457) dat deze op 18 Sept. reeds ontvangen had. 

2) Op 't stads-archief in den Haag , waar ik 't raadpleegde, 't Feit staat op fol. 
445. Het huis « Adam en Eva » is echter in de Bagijnestraat niet meer te vinden. 


250 

woonde in de „ Bagynestraedt'' tusschen de „ Calvermardt " en 
het Spuy — tegenwoordig de „ kleine Bagijnestraat" geheeten — 
iemand, die den oudtestamentischen naam voerde van Mesach 
Tydeman, allerwaarschijnlijkst een broeder van den Voor- 
burgschen schilder, door dezen dikwijls bezocht. 

Van Spinoza's schrijven bezitten wij slechts een hoogst- 
merkwaardig fragment, toevallig tusschen Boyle's briefwisse- 
ling bewaard gebleven. 1) ,, Het verheugt mij " — zoo luidt 
het — ,, dat de wijsgeeren ten uwent nog in leven en hunne 
taak indachtig zijn. Wat zij in den laatsten tijd uitvoerden, 
zie ik te gemoet, wanneer de oorlogsmannen, van bloed ver- 
zadigd, eens zullen rusten om hunne krachten eenigszins te 
herstellen. Als die beroemde belacher (Democritus ?) in dezen 
tijd leefde, hij zou zich stellig te barsten lachen! Mij echter 
spoort het strijdrumoer noch tot lachen, noch ook tot schreien 
aan, maar veeleer tot nog scherper waarneming van de men- 
schelijke natuur. Want ik geloof niet, dat het mij past de 
natuur te belachen > en nog veel minder haar te beweenen , 
wanneer ik bedenk , dat ook de menschen , zooals al 't overige, 
deel uitmaken van de natuur, en dat ik niet weet op welke 
wijze elk deel der natuur met haar geheel, en de deelen 
onderling samenhangen. Alleen uit dit gebrek aan kennis leid 
ik af, waarom sommige dingen in de natuur, die ik slechts 
ten deele , en als 't ware verminkt waarneem , die met onzen 
wijsgeerigen geest allerminst overeenkomen , mij voorheen ijdel, 
verward en dwaas toeschenen. Maar , ik sta ieder toe, te leven 
zooals hij verkiest, en wie wil, mag, wat mij betreft, voor 
zijn welzijn sterven , als 't mij slechts vrij staat voor de waar- 
heid te blijven leven. Ik ben reeds bezig de verhandeling over 
mijne opvatting van de Schrift samen te stellen. Daartoe word 


1) Het moet in 't laatst van Sept. 1665 geschreven zijn. Immers op 10 
Oct. schreef Oldenburg, op dezen brief zinspelend, aan Boyle :« In denzelfden 
brief aan Sir Robert (Moray) meldde ik hem , wat een zeker zonderling wijs- 
geer (a certain odd philosopher) — dien gij beter kent dan hij , want het 
is Signior Spinosa — mij onlangs heeft geschreven betreffende het verhuizen 
van Mr. Huygens naar Frankrijk, zijne slingeruurwerken en zijn vooruitgang 
in de dioptrica, enz.» 


251 

ik gebracht: 1° door de vooroordeelen der godgeleerden ; want 
ik weet , dat die bovenal de menschen beletten , hun geest aan 
de wijsbegeerte te wijden. Dies doe ik mijn best ze bloot te 
leggen en uit de geesten der verstandigen te verbannen. 2° 
door de meening, welke het gepeupel omtrent mij koestert, 
dat niet ophoudt mij van atheïsme te beschuldigen. 1) Ik ben 
gedwongen die, zooveel mogelijk, af te wereD. 3° door de 
vrijheid van denken en spreken , welke wij genieten , die ik 
op alle wijzen in stand wensch te houden, en die hier, door 
het overgroote aanzien en den overmoed der volksredenaars 
(de predikanten), op allerlei wijzen wordt onderdrukt".... 

Oldenburg's hartelijk antwoord dateert van 12 October 1665. 
Behalve een groet van Boyle bracht het den wijsgeer ook de 
goedkeuring van zijn vriend op het plan voor den Tractatus 
Theologico-Politicus. Gaarne zou Oldenburg het reeds voltooide 
gedeelte ter lezing ontvangen: hij wachtte toch een pakje van 
Petrus Serarius , waar het gevoeglijk bij in kon. „ Och " — 
zoo maant hij opnieuw — „ mocht gij toch de vruchten van 
uw vernuft het licht laten zien , en aan de wijsgeerige wereld 
ter koestering en verpleging overlaten ! Ik herinner mij , dat 
gij hier of daar beweerd hebt, dat de menschen veel van 
hetgeen volgens Cartesius het menschelijk kenvermogen te boven 
gaat, ja nog veel hoogere en moeielijker dingen, zeer goed 
begrijpen en duidelijk verklaren kunnen. Wat aarzelt, wat 
vreest gij, mijn vriend? Beproef het, ga aan den arbeid, 
voltooi eene zoo belangrijke wetenschap, en gij zult zien, dat 
de geheele kring der ware wijsgeeren U bijvallen zal ! Ik durf 
U er mijn eer op verpanden, wat ik niet zou doen , twijfelde ik 
haar te kunnen inlossen. Zeker zal ik nimmer gelooven, dat 
gij in den zin voert iets tegen het bestaan en de voorzienig- 
heid G-ods te ondernemen; en zoolang deze ongedeerd blijven, 
staat de godsdienst op onwrikbaren grond en laten zich alle 
wijsgeerige beschouwingen gemakkelijk verdedigen en verant- 
woorden." 


1) Men  herinnere  zich,  dat Spinoza's bemoeienis met Daniël Tydeman's 
verzoekschrift in dezen tijd valt. Zie boven, blz. 225, 226. 


252 

„ Ik verzoek U ", zoo heet het enkele regels verder , „ mij 
zoo spoedig mogelijk mee te deelen, wat gij verneemt over 
de studiën en werken van den heer Huygens , betreffende het 
succes van zijne slingeruurwerken, en zijne verhuizing naar 
Frankrijk. Voeg er bij , wat ten uwent alzoo gezegd wordt over 
het vredestractaat , de plannen van het Zweedsche leger, dat 
Duitschland binnengetrokken is , en over het voortrukken van den 
bisschop van Munster. Ik geloof, dat geheel Europa gedurende 
den volgenden zomer door oorlogen in vuur en vlam zal gezet 
worden , en alles schijnt naar eene ongewone verandering te 
neigen" .... 

Spinoza's antwoord den 20sten November 1665 uit Voorburg 
verzonden , is een der diepzinnigste en schoonste in de geheele 
verzameling. Daarin ontwikkelt hij op heldere wijze zijne 
inzichten over het moeielijke vraagstuk: hoe elk afzonderlijk 
deel der natuur met het geheel, en de verschillende deelen 
onderling samenhangen. Hij vergelijkt de verhouding van den 
mensch tegenover de natuur , met die van een klein , met rede 
begaafd wurmpje , dat verondersteld wordt in onze aderen te 
leven. Zoomin als dat wormpje kan oordeelen over den geheelen 
mensch, zoomin kunnen wij het over de geheele natuur. 
„Huygens", zoo meldt hij verder, „was en is nog met hart 
en ziel bezig aan 't slijpen van verrekijkerglazen; hij heeft 
daarvoor een recht aardig toestel uitgedacht , waarop men ook 
de pannen draaien kan ; ik weet echter nog niet , welk voordeel 
't. hem geeft, en, om de waarheid te bekennen, ik ben ook 
niet zeer begeerig het te weten. Want de ervaring heeft mij 
geleerd, dat men op sphaerische pannen met de vrije hand 
zekerder en beter slijpt, dan met eenige machine. Over de 
slingerwerken en den tijd van het verhuizen naar Frankrijk, 
kan ik nog niets stelligs schrijven." Daarop volgt een kort 
overzicht van de nieuwtjes van het oorlogsterrein , en een slot, 
dat bewijst, dat het wonen te Voorburg niet juist in alle 
opzichten aangenaam was. „ Dezen brief had ik in de vorige 
week reeds geschreven, doch kon hem niet verzenden, wijl 
het weer mij verbood naar den Haag te gaan. Ziedaar een 
ongemak,  dat  't wonen op een dorp meebrengt. Want zelden 


253 

ontvang ik een brief op zijn tijd, immers, tenzij zich bijgeval 
eene gelegenheid voordoet hem op tijd te zenden , gaat er wel 
eens eene week of veertien dagen voorbij eer ik hem ontvang. 
Wanneer gij dus bemerkt , dat ik U niet zoo spoedig antwoord 
als wel moest, meen dan niet, dat ik U vergeet". .. . 

Oldenburg was het over het algemeen — zoo blijkt uit een 
schrijven van 8 December — met Spinoza eens, doch verschil- 
lende dingen bleven hem onduidelijk. De pest , zoo meldt hij , 
begon op te houden, en waarschijnlijk zouden de leden van 
het Koninklijk Genootschap spoedig te Londen terugkeeren. 
Ook vraagt hij vollediger inlichtingen aangaande Huygens' 
nieuwe methode voor het slijpen van optische glazen , en doet 
bericht van enkele nieuwe ontleedkundige en natuurkundige 
proeven in Engeland. „Ieder", zoo vervolgt hij, „heeft hier ) 
den mond vol over den terugkeer van de , meer dan 2000 jaar 
verstrooid gebleven Israëlieten in hun vaderland. Bij weinigen 
vindt het gerucht geloof, maar velen wenschen het. Wat gij 
hierover hoort en denkt moogt gij uwen vriend meedeelen. 
Ik voor mij kan daaraan niet hechten, vóór dit nieuws door 
geloofwaardige mannen uit Constantinopel zelf, dat bij deze 
zaak het hoogste belang heeft , bevestigd wordt. Ik wensch te 
weten, wat de Amsterdamsche Joden hierover gehoord hebben, 
en welken indruk deze tijding op hen maakt , die , zoo zij 
bevestigd wordt, het einde der wereldsche dingen schijnt aan 
te kondigen." 

Men ziet, ook op den alles behalve over-geloovigen Olden- 
burg waren de ontzagwekkende gebeurtenissen der laatste jaren 
niet geheel zonder invloed gebleven. Want, wat was het geval ? 
Voor de vijfde of zesde maal gedurende de middeleeuwen was in 
het land der wonderen en der fantazie, was onder de Joodsche 
natie een „Messias" tot aanzien gekomen: Sabbatai Zevi uit 
Smyrna. IJverige volgelingen klaroenden zijn roem door alle 
steden van de Levant, en brachten daarmede de hoofden van 
Joden en Jodengenooten op hol. Het kabbalistisch bijgeloof, 
in Oost en West jaren lang met ijver aangekweekt, kwam 
tot  uitbarsting,  eene onbeteugelbare  tuimelziekte  beving  de 


254 

geesten. 1) Voor de zooveelste maal zag de Levant eene her- 
haling van al de verschijnselen , welke gewoonlijk het optreden 
van nieuwe sekte- stichters vergezellen. Kooplieden en ambte- 
naren wedijverden om de wonderen, die de nieuwe Messias 
wrocht, de bekeeringen, welke zijn optreden uitlokte, de 
tallooze scharen, die hij aan zijn snoer reeg, over te brieven 
naar het westen. Waar maar Joden huisden vond de nieuwe 
Heiland geloof en aanhang: niet het minst bij de gemeente te 
Amsterdam, jaren lang door hare leiders geschoold in de 
droomerijen der kabbalistiek, opgeschrikt door de onheilspel- 
lende gebeurtenissen van de jaren 1664 en '65. Waren ook 
enkele verstandigen van meening , dat de Messias , „ zelfs al 
ware bij hinkende, er toch al lang had moeten wezen", de 
gröote meerderheid was niet af te brengen van de gedachte, 
dat de verlossing nabij , het duizendjarig rijk op handen was. 
Joodsche kooplieden uit Amsterdam, die in de Levant zaken 
dreven , schreven hunne kinderen alles te gelde te maken , en 
de reis naar Jeruzalem te ondernemen. 2) Mannen van het 
hoogste aanzien, de Rabbijnen Izaak Aboab en Rapkael Mose 
d'Aguilar , de kapitalist Abraham Pereyra en Dr. Isaak Naar, 
— Spinoza's schoolmakker — allen werden door de ziekte 
aangetast. 3) Met ongeduld werd elke post uit het Oosten 
tegemoet gezien; ondertusschen hielden zij voortdurend bijeen- 


1) Uitvoerig en flink is zijne historie behandeld door Graetz, Band X, 
S. 205, vlgd. Tal van Hollandsche pamfletten uit dien tijd over Sabbathai 
Sevi: Historis Verhael van den nieuwen gemeynden Koning der Joden, 
S. S. , 1666, met «portretten» (?) (K. B. 9436). Den gewaanden Joodsche 
Messias, S. S. ontdeckt, Amst. 1666. (K. B. 9438). Een seer perfecte 
Beschrijvinge van 't Leven en Bedrijf, mitsgaders het Turckxs worden van 
den gepretendeerden Jootsen Messias, Amst. 1667 (K. B. 9604); Coenen, 
(predikant te Smyrna) IJdele verwachtinge der Joden in hunnen Messias, 
Amst. 1669, etc  In enkele worden ook Sabbataï's voorgangers «beschreven ». 

2) Heilzaem Bericht en Troost aen de Joden, ter occasie van den ver- 
meinden Messias door Andreas Essenius, utrecht, 1667. (Pamflet der K.B. 
N° 9605). 

3) Graetz, Geschichte. X, S. 227. Ook onze onde beleende Mose Zacuto, 
toen te Venetië, geloofde in Sabbatai Levi. 


255 

komsten in de synagoge : „ niet alleen des daags , maar ook 
des nachts, of zeer vroeg in den morgenstond, aan malkanders 
deuren aankloppende, en te zamen naar de Synagoge gaande 
om aldaar te lezen en te bidden; ook strengelijk twee malen 
per week vastende." 1) Sommigen toonden met gejubel , muziek 
en dans hunne uitgelaten vreugde, anderen meenden, dat het 
tijd werd voor boete en kastijding. L)e drukkerijen konden niet 
genoeg gebedenboeken leveren , en in vele vond men, naast het 
portret van koning David, dat van Sabbatai met dezelfde 
teekenen van waardigheid. En nog lang nadat de bedrogen 
bedrieger — op 1 Januari 1666 naar Constantinopel gezeild, 
eenige maanden later door een geloofsgenoot verraden, door 
den Grooten Heer voor de keuze gesteld, Turksch te worden 
of volgens landsgebruik ter dood gebracht — den Islam omhelsd 
had, duurde de waanzin voort, tot eindelijk spijt en schaamte 
het deel werd van de lichtgeloovige menigte ! „ Als dikmaals 
onzekere gerugten overwaayden" — zoo verhaalt een tijd- 
genoot — „ leden de Joden binnen Amsterdam en elders te 
mets aanstoot en beschimping. Onder duske ontmoetingen zijn 
we eenmaal tegenwoordig geweest , dat zekere Jood in 't gezel- 
schap van eenige Christenen quam , daar hem een uyt den 
hoop aansprekende, vroeg, Hoe het al met haren Messias 
stond , en dat er geruchten liepen , dat hij gehangen was ? 
Waarop die afgerigte vos er flux op in schoot : „ Zoo staat 
hij dan met uwen Messias gelijk." Zoo sprekende ging hij 
strijken." 2) 

Of Spinoza op deze vraag van vriend Oldenburg geant- 
woord heeft? Wij weten het niet. Eene tijdruimte van bijna 
tien jaren ligt tusschen dezen brief en den volgenden van 
Oldenburg,  die  ons bewaard bleef. 3) En waarschijnlijk is er 


1) Pamflet 9605. 

2) Willem Goeree, Kerk- en Weereldlijke Historiën, blz. 643. 

3) Ik heb wel eens gedacht, maar geef de veronderstelling gaarne voor 
beter, dat het juist Spinoza's antwoord op deze vraag geweest is, dat 
den minder doordenkenden Oldenburg voorloopig van verdere briefwisseling 
afschrikte. 


256 

in den tusschentijd weinig of niets gewisseld. Maar wij mogen 
wel aannemen, dat de Hollandsche wijsgeer zijn Qosterschen 
tegenvoeter spoedig op zijn juiste waarde geschat heeft, toen 
de berichten over diens leven en leer rijker begonnen te 
vloeien. Weinigen toch hadden een zoo helder verstand , een 
zoo scherpen blik op de dingen als hij. 


IX. 


Spinozisme en Christendom. 

Als er waarheid stak in het oude volksgeloof, dat de schim 
van den vermoorde niet eerder tot rust komt, dan nadat wraak 
genomen is over de gepleegde euveldaad: dan zou nog op 
dezen dag de schim van een man door Nederland rondwaren, 
aan wien zijn geboortegrond zeldzaam groote verplichtingen 
heeft. Doch het schijnt wel of de jongens van Jan de Witt zijn 
uitgestorven : nog altijd wacht de nagedachtenis van den 
uitstekenden raadpensionaris eene passende hulde van het 
nageslacht. En 't is niet alleen aan de herinnering van den 
staatsman , dat wij nog eene schuld hebben af te doen , maar 
ook aan den geleerde: eerst langzamerhand toch begint men 
te beseffen , welk een buitengewoon scherpzinnig wiskunstenaar 
in hem, bij 't gruwelijk treurspel op 't Groene Zoodje, voorde 
wetenschap te loor ging. 

„Men staat verbaasd hoe Johan de Witt, op twee-en-twin- 
tigjarigen leeftijd, als advocaat aan het Hof van Holland, 
zich door zijne schranderheid en welbespraaktheid den naam 
van „het wonder van Holland" verwervende, drie jaren later 
pensionaris van Dord, op ze ven-en- twintigjarigen leeftijd (1653) 
raadpensionaris van Holland , zelfs in deze laatste betrekking , 
nog tijd en belangstelling over heeft, om zich met de beoe- 
fening der wiskundige wetenschappen bezig te houden. En 
toch, ten bewijze daarvan, strekt niet alleen het een jaar voor 
zijn  dood  verschenen  geschrift  over lijfrenten, 1) waarin De 


1) Waerdye van lijfrenten naer proportie van losrenten, 1671 (in 1879 
door 't Wiskundig Genootschap herdrukt). 

17 


258 

Witt, voor de eerste maal, de toen nog jeugdige wetenschap 
der waarschijnlijkheidsrekening tot practische doeleinden dienst- 
baar maakt, maar men heeft daarvoor ook het getuigenis van 
Christiaan Huygens, die in 1659 van hem schrijft: „llestbien 
scavant en la Geometrie et en VAlgèbre et s'y exerce tousjours non 
obstant les grand.es affaires qu'il a sur les bras", 1) die in 1662 
genoegen schept in de wijze waarop De Witt , door het opstellen 
van 14 of 15 tegenwerpingen tegen Vossius' geschrift , „ over 
de natuur van het licht", dezen heeft vastgezet, 2) die het 
volgend jaar een langdurig gesprek voert met De Witt over 
een zeer abstracte wiskundige methode, 3) en die eindelijk in 
1665 van De Witt oplossingen van vraagstukken van waar- 
schijnlijkheidsrekening ontvangt." 4) 

Zoo sprak eenigen tijd geleden een der uitstekendste beoe- 
fenaars der wiskunde, die ons land op dit oogenblik oplevert, 
en voegde er nog bij : „ Ongelukkig genoeg is van de werk- 
zaamheid van De Witt op wiskundig gebied slechts een deel 
tot ons gekomen. Een ander deel is voor goed verloren of ligt 
te sluimeren op het Rijksarchief of elders." 5) 

Hoe enkele nieuwe feiten reeds in staat zijn licht te ontsteken 
in een hoekske der geschiedenis waar 't voorheen duister was ! 
Wij zien daar den wereldburger Christiaan Huygens, den man, 
die als devies had kunnen voeren „the World is my country, 
to promote Science my religion", gedurende een tweetal jaren 
(1664 — 1666) dat hij op Hollandschen bodem doorbrengt , kennis 
aanknoopen met Benedictus de Spinoza uit Voorburg en de 
vriendschap hernieuwen met Johan Hudde uit Amsterdam; wij 
zien dat drietal, of liever dat viertal, want ook Christiaan's 
broer, Constantijn, is van de partij, wedijveren in het slijpen 
van lenzen voor verrekijkers en microscopen; wij weten, dat 
Christiaan  Huygens  tegelijkertijd  omgang pleegt met Jan de 


1) Oeuvres complètes de Chr. Huygens, II, p. 431. 

2) ibid. IV , p. 159 , 163. 

3) ibid. IV, p. 311. 

4) ibid. V, p. 305. 

5) Het Bloeitijdperk der Wiskundige Wetenschappen in Nederland. Acad. 
redevoering van Dr. D. J. Korteweg, Amst. 1894. 


259 

Witt; dat hij, De Witt en Hudde — een kranig triumviraat — 
als 't ware samenspannen om een nieuw gebied te veroveren 
voor de wetenschap, dat der kans- of waarschijnlijkheidsreke- 
ning; 1) wij weten bovendien, dat Spinoza, ongeveer ter zelfder 
tijd, eveneens belang gaat stellen in dien nieuwen tak van 
kennis 2): wat pleit nog tegen de veronderstelling, dat de 
brillenslijper uit Voorburg in dezen tijd den grooten raadpen- 
sionaris, met wien hij later bevriend was, voor 't eerst heeft 
ontmoet ? 

Veel meer godsdienst dan er aanwezig is in de zinspreuk, 
die ik onder Christiaan Huygens' wapen wilde schrijven, heeft 
de groote natuurvorscher niet bezeten. Trouwens , het viel niet 
te veronderstellen bij een man, die als laatste pennevrucht, 
men zou haast zeggen, wetenschappelijk testament, aan de 
geleerde wereld een Cosmotheoros schonk , een boek , dat in alle 
opzichten brak met de oude geocentrische wereldbeschouwing. 3) 
Van een berucht Italiaan, die allen en alles over den hekel 
haalde , behalve God , staat ten minste nog geschreven : 

„Et si scuso, co'1 dir, io no'1 conosco", 

doch Huygens gunde zich gelukkig geen tijd tot kwaadspreken , 
en heeft zich eerst op zijn sterfbed bezorgd gemaakt over de 
weinige belangstelling , die God en godsdienst van hem hadden 


1) Oeuvres Complètes de Chr. Huygens, Tom. V, p. 305, waar een brief 
van De Witt over dat onderwerp afgedrukt is ; in hetzelfde deel verschillende 
van J. Hudde. 

2) Zie zijn brief van 1 Oct. 1666 aan den Amsterdamschen koopman 
Johan (?) van der Meer, bij Van Vloten en Land, Ep. 38. Tot mijne ver- 
wondering heb ik over dezen correspondent van Spinoza op 't Amst. arehief 
niets kunnen vinden. Wel ken ik uit 't Poorterboeck een scheepstimmerman, 
Jacob Daniël van der Meer (op 7 April 1668); op 15 Mei daaraanvolgende : 
Jonathan van der Meer, apotheker ; op 26 Maart 1669 Jeremias v. d. M. 
(de beide laatste zonen van den koopman Benjamin v. d. M.). Int 't Puyboeck 
wordt op 10 Jan. 1659 ingeschreven : Jacob van der Meer , van Maersen , 
coopman, 27 jaar, met Maria Verbeecq van Amst. Is misschien ook deze, 
slechts in Schuller's briefje geboekte naam, niet geheel juist geschreven? 

3) Men vergelijke eens Huygens' laatste levensjaren , waarin hij den Cos- 
motheoros opstelde, met die van Newton, die de Apocalypsis uitleggen ging ! 


260 

ondervonden. 1) Niet anders was zijne houding tegenover de be- 
spiegelende wijsbegeerte : en daarom was het verkeerd van Van 
Vloten , te veronderstellen, dat een drietal brieven, door Spinoza 
in 1666 aan een' ongenoemde geschreven, aan Christiaan 
Huygens gericht waren. 2) Diens belangstelling in Spinoza 
ging weinig verder dan de lenzen , die deze sleep : dat blijkt 
genoegzaam uit Christiaan's brieven aan broer Constantijn , 
die nog vrij lang met den „Jood uit Voorburg" verkeerde. En 
hoewel Spinoza niet gelooven wilde aan het nut der draaibank , 
waarvan Huygens zich bij het slijpen bediende , maar aan 
bewerking uit de hand de voorkeur gaf: de groote natuur- 
onderzoeker zag zich onwillekeurig gedwongen tot de erkenning , 
dat de „ Israëliet ", zooals het oude kreupelrijm zegt , „ in het 
slijpen van de glase . . . . een overgroote base" was. 3) 

„Ik herinner mij altijd", zoo schrijft de rijke pratriciër op 
14 October 1667 uit Parijs — waar hij zich in 't laatst van 
April 1666 gevestigd had — aan zijn broeder Constantijn in 
den Haag, „ ik herinner mij altijd de kleine lensjes, die de 
Voorburgsche Jood in zijne microscopen had, die verwonderlijk 
mooi gepolijst waren , ofschoon niet over het geheele oppervlak/' 
Eenige maanden later heet het : „ Indien de objectieven van 
den Israëliet niet geschikt zijn voor zijne kijkers van 3 en 6 
voet, dan is hij er nog ver van af ze te vervaardigen met 
zulke groote openingen, als hij afgesproken heeft met den heer 
Hudde."  4)  Eindelijk, op 11 Mei 1668:  „Het is waar dat de 


1) Deze voorstelling van Huygens' houding tegenover den godsdienst — 
niet te vinden in Huygens' biografie, zal waarschijnlijk j 'uist blijken, wanneer 
zijne Oeuvres comjrtètes, en daarbij ook de aanteekeningen betreffende zijn 
ziek- en sterfbed uit de familie-dagboeken, het licht hebben gezien. 

2) Bij Van Vloten en Land, Ep. 34— 3G. 

3) Onderschrift bij een portret van Spinoza, in 1G90 niet de pen getee- 
kend door J. Faber, blz. 171 van de katalogus der Historische Tentoon- 
stelling te Amst. in 1876. 

4) Oeuvres Complètes de Chr. Huygens, Tom. VI. p. 155, (N° 1606), 
p. 205 (N° 1633). Dit deel is, terwijl ik schrijf, nog niet verschenen, doch 
mij door Prof. D. J. Korteweg welwillend ter inzage verstrekt, 't Is jammer, 
dat Constantijn's antwoorden op deze brieven nog altijd zoek blijven. 


261 

ervaring bevestigt wat Spinoza zegt, nl. dat de kleine objec- 
tieven in het microscoop de voorwerpen veel duidelijker te zien 
geven dan de groote, met proportioneele opening, en ongetwijfeld 
is daar een reden voor, hoewel noch meneer Spinoza noch ik 
die voor 't oogenblik weten"; en, na zijn broereene nieuwe 
uitvinding beschreven te hebben, vervolgt hij: „Onnoodig U 
geheimhouding te verzoeken ; want zelfs als de uitvinding niet 
slaagde, zou ik toch niet willen, dat gij er den Israëliet 
iets van zeidet , opdat , door middel van hem , Hudde of 
anderen niet tot dat idee komen, dat nog meer nut kan 
opleveren." 1) 

De ongenoemde, aan wien Spinoza dat drietal brieven schreef, 
was niemand anders dan Johan Hudde : wij weten dat nu met 
zekerheid. 2) Alle loopen over wijsgeerige vraagstukken en 
leeren ons dus zoo goed als niets betreffende het leven van 
den denker. Hudde was daarenboven niet de man om eene 
dergelijke briefwisseling lang voort te zetten: hij hield niet 
van „vruchteloose questien, die niet een olykoeck waertzyn", 


1) Oeuvres Complètes, Tom. VI, pag. 213, 215 (X° 1638). 

2) Van Vloten geeft de vrij zwakke gronden voor zijne conjectuur in 
de Levensbode, III, 252. Dr. D. J. Korteweg kwam op veel sterker 
gronden tot de veronderstelling, dat zij aan Johan Hudde gericht waren: 
zie aanteekening 29 bij zijne acad. redevoering over «het Bloeitijdperk», 
enz. Gelukkig was toen de zaak reeds uitgemaakt. Leibnitz toch had op 
zijn exemplaar der Opera Posthuma aanteekeningen gemaakt , en daar hij , 
bij zijn verblijf te Amsterdam, gelegenheid had in Hudde's papieren te 
snuffelen , zag hij ook diens — zoek geraakte — parva Dioptrica , waar- 
uit Spinoza, in zijn derden brief aan den Amsterdamschen patriciër, eene 
figuur aanhaalt. Hij teekende dus bij den eersten brief aan Hudde in 
de Opera Posthuma aan : « Haec epistola cum duabus seqq. est ad 
Huddenium»; en op den derden, bij de woorden «in parva tua dioptrica»: 
Huddenius. 

't Was bekend, dat in Huygens' Dioptrica de bedoelde figuur niet voor- 
kwam. (Dit een en ander staat vermeld bij Prof. Dr. Ludwig Stein, (Leibniz 
und Spinoza, Berlin 1890, S. 320) , die meer onuitgegeven stukken betreffende 
beide wijsgeeren aan den dag heeft gebracht. Prof. Stein deed van zijn kant 
voorzichtig met aan de oude meening vast te houden.) 


262 

doch meer van „soodanigen daer het gemeen aen gelegen is.'1 1) 
Nu, daaraan kon hij zijn hart ophalen, sedert hij in 1667 lid 
der vroedschap werd van zijne geboortestad, om tot zijn dood 
toe, de voornaamste ambten te vervullen. 2) Voor het bouwen 
van bruggen en sluizen wierp de scherpzinnige man alle „subtile 
questiën" gaarne in een hoek. Leibnitz, die hem, denAmster- 
damschen burgemeester, met Huygens en Newton op een lijn 
stelde, betreurde het later, dat hij alle wiskundig onderzoek 
had laten varen. 3) Slecht als zijn leven nog bekend is, moge 
de volgende aanteekening uit de Amsterdamsche huwelijks- 
registers hier eene plaats vinden: 

„26 Januari 1673. Compareerden als voren D'Heeren Cloeck 
ende Abba: D'heer Johannes ïïudde regerende burgemeester 
en Eaedt deser stadt, oudt 44 Jaren 4) wonende op de Zingel , 
geassisteert met Maria Witsen, syne moeder, ende Mevrouw 
Debora Blauw, Vrouwe van Waren (Wa veren), Boxhol ende 
Ruygwillis , wed. van de heer Burgemeester van Wa veren 
Saligr op de Zingel woonaghtigh , oudt 42 Jaren , geassisteert 
met Griorgio de Haes, ouders doot." 

V 

Zoo rest ons uit het jaar 1666 nog slechts een enkele brief 


1) Brief van Hudde aan Frans van Schooten, van 1 Dec. 1657, in de 
Oeuvres Compl. de Chr. Huygens, Tom. II, p. 101. 

2) In 1668 werd hij schepen, in 1672 burgemeester, een post, die hij 
19 maal bekleedde. 

3) Zie Prof. Korteweg's redevoering, aant. 25. 

4) De heer archivaris van Amsterdam, die dit op verzoek van Prof. 
Korteweg nasloeg, las het zeer onduidelijk geschreven cijfer verkeerdelijk , alsof 
er stond 49 jaren. Dus kon hij niet vinden, wanneer Hudde geboren (gedoopt) 
was. Zie echter mijne aanteekening daaromtrent, hierboven, blz. 1 62 en noot 2. 


263 

van Spinoza ter bespreking, gericht aan zijn Amsterdam schen 
vriend Dr. Johannes Bouwmeester. 1) 

„Zeer waarde en vereerde vriend", dus begon de wijsgeer 
zijn schrijven, „Ik heb op uw laatsten brief, reeds sedert 
lang ontvangen , niet eerder kunnen antwoorden , en ben door 
verschillende bezigheden en zorgen dermate opgehouden , dat 
ik mij er nauwelijks uit kon redden. Ik wil echter, nu er 
gelegenheid is een weinig adem te scheppen, in mijn plicht 
niet te kort schieten , maar U ten eerste eens recht hartelijk 
danken voor uwe liefde en gedienstigheid te mijwaart, die gij 
reeds meermalen metterdaad , en nu ook door uw brief over- 
vloediglijk bewezen hebt. Ik ga nu over tot uwe vraag, lui- 
dende „ of er eene methode bestaat j of bestaan kan , volgens 
welke wij , zonder te struikelen , in de overdenking van de 
hoogste dingen zonder weerzin kunnen voortgaan, en of onze 
zielen, gelijk onze lichamen aan toevalligheden onderworpen 
zijn , en of onze overpeinzingen meer door het lot dan door 
de kunst bestuurd worden?" Na een, vrij beknopt, antwoord 
op dit drieledig vraagstuk , besloot hij : „ Blijft mij nog over 
IJ te vermanen, dat tot dit alles voortdurende overpeinzing, 
een zeer standvastig gemoed en voornemen vereischt wordt; 
om die echter te hebben is vooral noodzakelijk , dat men zich 
een zekere levenswijs of leefregel stelt, en zich een zeker doel 
voorschrijft. Doch daarover voor het oogenblik genoeg. Vaarwel 
en houd van hem, die U van harte liefheeft 

Voorburg, 18 Juni 1666. Bened. de Spinoza." 

Dr. Bouwmeester, hij moge een welwillend en voorkomend 
vriend , misschien zelfs een geestig mensch geweest zijn , een 
man van beteek enis, ijver en werkkracht, was hij niet. Van 
andere zijde vernemen wij , dat hij er uitzag als „ een farheer " 2), 


1) Dat het niet «Jan Bresser» was, zooals Van Vloten {Supplementum , 
p. 303) veronderstelde, heb ik boven (blz. 210, noot) aangetoond. 

2) Volgens een pamflet tegen NU Volentibus Arduum, 1670 , aangehaald 
bij Dr. Jan te Winkel, Bladzijden uit de Geschiedenis der Ned. Letterk. 
(1881) I, blz. 131. Misschien kwam hij later in Spinoza's omgeving, dan 
ik in Hoofdstuk V veronderstelde. Ik vind nl. in mijne aanteekeningen uit 


264 

en de Luthersche „farheereri" waren in Bouwmeester' s tijd 
spreekwoordelijk als Paters Goedleven: van hunne werkzaam- 
heid verwachtte men niet veel. Buiten Bouwmeester's gedichtje 
bij Spinoza's eerste boek is niets van zijne hand tot ons gekomen. 
Bewijst dit een en ander niet, dat de wijsgeer zijne vrienden 
kende, en pillen zond aan wie ze noodig had? 

„Verschillende bezigheden en zorgen", zoo luidde het in 
den aanhef van dit schrijven. Nog was de Ethica niet voltooid , 
en druk werd zeker gewerkt aan het Theologisch-Politiek 
Vertoog ; maar „ zorgen ", zoo hoor ik vragen , wat voor 
„zorgen" kon hij, de wijsgeer, die met het hoogstnoodige 
tevreden was, hebben? De waarschijnlijke verklaring is niet 
ver te zoeken. Het jaar 1665 was voor hem in vele opzichten 
een zeer genotrijk jaar geweest, door zijn uitstapje naar 
Amsterdam, en het persoonlijk verkeer met mannen als de 
Huygensen en Hudde. Maar, eischte dat reeds tijd, meer tijd 
ging stellig nog zoek met de studiën, die daarvan het gevolg 
waren , en door zijne briefwisseling met Willem van Blyenbergh 
en Henry Oldenburg. Ligt het niet voor de hand, dat door 
dat alles het lenzenslijpen — voor hem niet alleen verpoozing 
en „ afleiding onder het bouwen van een stelsel van bespiege- 
lende wijsbegeerte" — maar ook, ja, in de eerste plaats, 
eerzame broodwinning , wat meer dan wel mocht op den achter- 
grond geraakt is? Wat meer dan wel mocht voor den man, 
die de kunst slechts als handwerk beoefenen wilde en van 
machines den brui gaf? 

Gelukkig ligt ook het vermoeden voor de hand, dat zijn 
welwillende, en met aardsche goederen ruim bedeelde vriend 
Simon  Joosten  de  Vries,  kort  daarop — misschien voor het 


de Protokollen van den kerkeraad vermeld, dat op 2 Juli 1671 een zekere 
«Johannes Bouwmeester, voor 16 jaer (1655) lidmaat geworden te Mont- 
pellier, 1 jaar later vandaar vertrokken met het leger van den koning van 
Vrankrijk in Piemönt, zonder attestatie op te vragen; voor 9 jaar (1662) 
hier gekomen , nooit gecommuniceert bij gebrek aan attest » , verzocht « tot bet 
avondmaal toegelaten te worden. Na een kort onderzoek van zijne kennisse 
zal men hem toelaten. » Waarschijnlijk was hij dezelfde. 


265 

laatst — nog eens naar Voorburg getogen is , en den meester 
„eene som van 2000 gulden aanbood om wat rijkelijker te kunnen 
leven"; doch, bescheiden als de wijsgeer was in behoeften en 
handelen , sloeg hij dat (in tegenwoordigheid van zijn huisheer 1) 
beleefdelijk af, voorgevende het niet noodig te hebben, daar 
het hem, indien hij 't al aannam, misschien van zijne werk- 
zaamheden en bespiegelingen zou aftrekken. Dezelfde Simon 
de Vries , die kind noch kraai had , wilde , toen hij zijn einde 
voelde naderen , den wijsgeer bij testament tot eenig erfgenaam 
zijner goederen benoemen. Toen hij echter trachtte daartoe 
Spinoza's toestemming te verkrijgen, toonde deze hem zoo 
duidelijk aan, dat hij tegen de billijkheid en onnatuurlijk zou 
handelen, als hij tot nadeel van zijn broer te Schiedam, zijn 
erfenis aan een vreemde vermaakte, dat de Vries, zijn ongelijk 
erkennende , al zijn goed aan zijn natuurlijken erfgenaam naliet, 
onder beding echter, dat hij onzen wijsgeer levenslang een 
jaargeld zoude uitkeeren van vijfhonderd gulden. 

Nadat nu de brave Simon Joosten de Vries overleden , en 
op 26 September 1667 bij zijne moeder in graf N° 87 van de 
Noorderkerk te Amsterdam 2) ter ruste gelegd was, kwam de 
Schiedamsche De Vries — allerwaarschijnlijkst Isaack Joosten , 
de eenige , die , voor zoover wij weten , nog in leven was — 
tot Spinoza, en bood hem zijn jaargeld aan. Doch, met 
zeldzame bescheidenheid en onbaatzuchtigheid , vond de 
wijsgeer deze som nog te hoog : hij begeerde zooveel niet. 
Driehonderd gulden jaarlijks was. hem genoeg, en tot zijn 
einde toe werd hem dat met de meeste bereidwilligheid 
uitgekeerd. 


1) Colerus en Lucas vermelden beide deze historie; dezelfde feiten, 
bijna met dezelfde woorden. Het door mij tusschen haakjes geplaatste is 
m. i. weer een lapsus calami van Colerus. Deze toch geeft daardoor eenigs- 
zins de voorstelling , als ware dit ten huize van Spinoza's Haagschen huisheer 
geschied — den eenigen dien Colerus kende. En toch blijkt uit den door mij 
opgespoorden datum, dat het nog te Voorburg, bij Daniël Tydeman moet 
gebeurd zijn. Twijfel aan de juistheid van mijne data acht ik onmogelijk! 

2) Graf boek op 26 Sept. 1607: Simon Joosten de Vries, op de Cingel. 
Middelkerk N<> 87. 


266 

Uit de eerste helft van 1667 dagteekenen een paar brieven 
van Spinoza aan den gewezen kruidenier Jarig Jellis , die zich 
blijkbaar tot taak gesteld had de werken van Descartes — nu 
grootendeels in het Hollandsen vertaald — door te studeeren , 
en, waar hij iets niet begreep of onjuist keurde, mondeling of 
schriftelijk inlichting en verklaring zocht bij zijn Voorburgschen 
vriend. Uit den tweeden vernemen wij , dat Spinoza toen nog 
eenigszins geloofde , dat men goud kon maken. Er was wederom 
een wonderman in den Haag gekomen , die beweerde de kunst 
te verstaan, en er dan ook — dank zij waarschijnlijk een 
hollen tooverstaf, of smeltkroes met dubbelen bodem — de 
„bewijzen" van gaf. 

Daar de Voorburgsche geleerde echter niet bij de „ welge- 
slaagde" proefneming tegenwoordig was geweest, en de goud- 
maker naar het scheen nog niet zoover in de kunst was, dat 
hij voortdurend aan den arbeid kon blijven , koos hij den minder 
betrouwbaren weg, vrienden en kennissen over het geval uit te 
hooren. Met het gewone gevolg : de scherpzinnige Isaac Vossius 1) 
schaterde het uit van lachen , dat Spinoza hem over zulke 
beuzelingen kwam raadplegen ; doch , zich daaraan geen zier 
storende , zocht deze vervolgens den goudsmid op — een zekeren 


1) «Voici quelques traits du caractere de Vossius. Il entendoit presque 
toutes les Langues de TEurope, et n'en parloit bien aucune. Il connoissoit 
a fond Ie génie et les coütumes des Anciens , il ignoroit les manieres de son 
siècle. Son impolitesse se repandoit jusques sur ses expressions. Il s'exprimoit 
dans la conversation , comme il auroit fait dans un Commentaire sur Juvenal, 
ou sur Pétrone. Il publioit des Livres pour prouver que la Version des 
Septante est divinement inspirée, et il témoignoit par ses entretiens particu- 
liers, qu'il ne croyoit point de Kévélation. La maniere peu édifiante dont il 
est mort, ne nous permet pas de douter de ses sentimens. Et cependant, 
ce'qui marque la foiblesse de Tesprit humain , il avoit une crédulité imbécile 
pour tout ce qui étoit extraordinaire, fabuleux, éloigné de toute créance. » 
Dat zou men in 't hierboven verhaalde geval niet zeggen. Van een vriend, 
die predikant geworden was op een dorp, zei Vossius: «est sacrificulus in 
pago et rusticos decipit»; op zijn sterfbed weigerde bij allen geestelijken 
bijstand, en zei tot den priester: «Vertel mij liever boe ik mijn pachters 
kan dwingen te betalen, wat ze mij schuldig zijn. Ziedaar wat ik wilde, dat 
gij deedt». 

(Vie de Mr. De Saint-Evremond par Des Maizaux ( Amst. 172G. I, 215, suiv.). 


267 

Brechtelt — die het goud beproefd, en misschien wel aandeel 
in de winst had. Deze, en ook de Haagsche arts J. Fr. Helve- 
tius zongen op heel anderen toon. 1) Wat er ook van zij , zoo- 
veel blijkt uit het geval zeker, dat de Voorburgsche brillen- 
slijper in den Haag geen onbekende meer was. 

Wat , zoo vroeg tot nog toe niemand , is wel de oorzaak , 
dat van Spinoza's briefwisseling in de jaren 1661 tot 1666 
zooveel bewaard bleef (33 stuks) , terwijl wij uit de jaren 1666 
tot 1671 slechts een achttal brieven bezitten, waarvan de 
meerderheid (5) uit 1666 dagteekent? Mag het zijn, dat de 
vrienden hunne vriendschap opgezegd, of allen, als Simon de 
Vries, ten grave gedaald waren? Er is misschien beter ant- 
woord te geven. Henry Oldenburg , die tusschen 1661 en 1666 
het leeuwendeel schreef of ontving, heeft in de jaren 1665 
tot '68 een harde leerschool doorloopen. Zeer tijdroovende 
bezigheden, die niet betaald werden; de pest (the Plagne) die 
Londen teisterde; de reusachtige brand, die een groot gedeelte 
van Engeland's hoofdstad in de asch lei: voorwaar geen 
dingen , die iemand mee doorleeft zonder dat zij indruk nalaten 
in zijne ziel. Daarbij kwam nog, dat de Engelsche minister 
Arlington op 20 Juni 1667 het korte en bondige bevel uit- 
vaardigde : „Den persoon van Henry Oldenburg wegens gevaar- 
lijke plannen en handelingen in hechtenis te nemen en naar 
den Tower te voeren" gevolgd door een tweede , waarin „strenge 
hechtenis" bevolen werd. 2) Wat er gebeurd was? Wij weten 
slechts, dat Oldenburg's vriend Samuel Pepys op 28 Juni 1667 
in zijn dagboek schreef: „Mij werd gisteren verteld, dat Mr. 
Oldenburg , onze secretaris in Gresham College , in den Tower 
werd gebracht, omdat hij nieuws had geschreven aan een 
virtuoso in Frankrijk , met wien hij voortdurend over wijsgeerige 
onderwerpen briefwisseling houdt." 3) Op 8 Augustus daaraan- 
volgende,  teekende  een  andere vriend aan: „Ik bezocht Mr. 


1) De laatste gaf er een boekje over uit: Vitulus aureus quem mundus 
adorat et orat, in quo tractatur de rarissimo — ja, wel rarissimo — 
naturae miraculo transmutandi metalla, Amstelod. 1667. 

2) Weid, Historv of the Royal Society, Vol. I. 

3) Diary, III, 273. 


268 

Oldenburg, nu in strenge hechtenis in den Tower, verdacht 
van het overbrieven van staatsgeheimen. 1) Ik had een order 
van Lord Arlington , staatssecretaris , zoodat ik toegelaten 
werd. Deze heer (Oldenburg) was secretaris van ons genoot- 
schap, en ik vertrouw, dat hij onschuldig blijken zal." Dat 
was dan ook het geval; doch eerst op 26 Augustus herkreeg 
hij zijne vrijheid. Maar hadden zijne medeleden hem een blijk 
van achting gegeven, door gedurende zijne gevangenschap de 
zittingen van het genootschap te verdagen : het duurde nog 
lang voor hij 't vertrouwen zijner uitheemsche correspondenten 
herwonnen had. 2) 

Doch, dit alles mag een loodje in de schaal werpen, waar 
ons in lateren tijd zijn zoo geheel veranderde houding tegen- 
over Spinoza te verklaren blijft, eene genoegzame opheldering 
van zijn langdurig stilzwijgen geeft het niet. Evenmin is het 
recht duidelijk, waarom — Jarig Jellis uitgezonderd — geen 
der overige Amsterdamsche vrienden van den wijsgeer meer 
in zijne briefwisseling voorkomt. Lodewijk Meijer moge dan 
druk geweest zijn met tooneelaangelegenheden : zóó geheel 
ingenomen daardoor was hij niet, of ook voor wijsgeerige 
vraagstukken bleef nog wel tijd over. In 1666 toch verscheen 
van zijne hand de opzienbarende verhandeling Philosophia S. 
Scripturae Interpres, 3) waarin hij met macht van bewijzen en 
veelomvattende geleerdheid trachtte aan te toonen , dat de ware 
wijsbegeerte ons het eenig richtsnoer ten leven moet zijn , en 
alleen in staat is, ons de juiste verklaring te schenken van de 
tallooze raadselen der Schrift. Wilde men daaruit de gevolg- 
trekking maken, dat de Bijbel dus een overbodig boek is, hij 


1) «Suspect of writing intelligence». De schrijver is de bekende Evelyns. 

2) Zie zijne brieven aan Boyle op 3 en 12 Sept. 1667. 

3) Niet alleen uit de mededeeling van Colerus, maar ook uit die van Jan 
Rieuwertsz., jr. blijkt dat L. Meijer de auteur is. Dit wordt nog zekerder 
door den inhoud: in zijne eigenhandige Holl. vertaling verwijst hij o. a. ook 
op den «Woordenschat». Hij toont zich uitstekend bekend met de leer van alle 
toenmalige sekten; en treedt zelfs af en toe op Joodsch gebied, waarschijnlijk 
door Spinoza voorgelicht. De Hollandsche vertaling voert hetzelfde vignet als 
Spinoza's Tractatus Theol. Polit., op Rieuwertsz. uitgaven wel bekend. 


269 

voor zich. kon er slechts tegen invoeren, dat de Bijbel, zoo 
goed als elk ander boek , ons stof tot denken kan geven. Lang 
had hij geaarzeld vóór het tot de uitgave kwam, uit vrees 
voor den storm, die van alle kanten, niet het minst uit het 
theologisch kamp , tegen hem zou opsteken. De uitkomst bewees, 
hoe wijselijk schrijver en drukker gehandeld hadden door hunne 
namen te verzwijgen en zelfs „ Amsterdam " te vervangen door 
„ Eleutheropolis ". Want nog nauwelijks had in 't volgend 
voorjaar eene Hollandsche vertaling het licht gezien, of het 
regende strijdschriften. Het vlugst waren een tweetal mannen , 
die Meijer niet onbekend kunnen geweest zijn : Petrus Serarius 1) 
en Jan Pietersz. Beelthouwer 2) — en het is opmerkelijk dat 
de laatste in 1667 reeds zéker wist, „dat de hoogh-geleerde 
Spinosa hem toestond, dat de Prophetische Boecken suyver 
ghebleven zijn van de tyden des Hoogen-Priesters Esdra, tot 
op desen dagh". 3) Doch weldra volgden ook theologen van 
beroep, als Lodewijk Wolzogen, en Reinier Vogelsang. 4) 
IToeielijk kunnen wij ons voorstellen , welk eene opschudding 
Meijer's vertoog teweeg bracht en moest teweeg brengen, 5) 
maar het is onbetwijfelbaar, dat het aan het starre bij belgeloof 
een gevoeligen knak heeft toegebracht. Het heeft zijn taak 
gedaan. Merkwaardig voor ons zijn nog slechts de woorden van 
den schrijver, waar hij in de  „nareden" tot zijne lezers zegt: 


1) Antwoort op Een "Wonderspreuckigh Tractaet eenes onbenaemden Dis- 
cipels van Eenatus des Cartes. 'tAmst. 1667 (in 4°). (Xiet beschreven bij 
Van der Linde. Een exemplaar in mijn bezit). 

2) J. P. Beelthouwer's Antwoort, op het Boeck, genaemt de Philosophie 
dTFytleghster der H. Schrifture. (In zijne verzamelde werken draagt het de 
dagteekening : «In Amst. 16 Maart, 1667»). (Niet beschreven bij Van der 
Linde). 

3) Aldaar, blz. 22. 

4) Beschreven bij Van der Linde, N° 59, 60. 

5) «Staeltjes» werden er uit voorgelezen op de particul. Synode van Xoort 
Holl. te Enckhuysen op 9 Aug. 1666, en aan de Staten maatregelen ver- 
zocht. (Volgens de notulen). Deze verzochten advies bij de Theol. Faculteit 
te Leiden (1669). Het luidde zeer ongimstig. Toch werd ook dit boek niet 
vóór 1674 verboden. (Vgl. J. A. Cramer, Abraham Heydanus en zijn Carte- 
sianisme, 1889, blz. 90). 


270 

„Wij achten 't beter weynigh dingen, die sekerlijck waer 
zijn , te kennen , dan veel valsche en twijffelachtige dingen als 
waer en seker, aen sich selven t'overreden , en hen aen anderen 
in de hant te steken. Voegh hier bij , dat'er geen kleyne hoop 
verschijnt van dat de heerschappij der Philosophie in dese 
tijden, in de welcken dese haer grootste oprechter en voort- 
planter, Renatus Descartes, de geletterde Werelt voorgelicht, 
en door sijn voorbeelt voorgegaen heeft, van anderen, die sijn 
voetstappen sullen willen navolgen , wijdt en breedt uytgebreydt, 
en soodanige dingen van Grodt , van de redelijcke ziel , van der 
menschen opperste gelucksaligheyt , en van diergelijcke andere 
dingen , tot de verkrijging van 't eeuwigh leven behoorende , 
in 't licht gebracht sullen worden, de welcken in de verkla- 
ringh en uytleggingh der Heylige Schrift volkome macht en 
heerschappij sullen bekomen" .... 

Zonder twijfel wordt daar Spinoza's wijsbegeerte ingeluid. 

Hadden Spinoza's volgelingen nog de hand gehad in de ver- 
taling van Thomas Hobbes' lijvigen Leviathan, het meest ver- 
afschuwde boek, dat in 1667 de pers verliet, 1) dan zou er 
nog reden zijn om hun stilzwijgen, tot dien tijd althans, uit 
drukke bezigheden te verklaren; doch volgens eene vrij waar- 
schijnlijke mededeeling was niemand anders dan Lambert van 
Velthuysen 2) de vertaler van dat werk vol van „afgrijselicke, 
godslasterlicke dwaelingen ". 3) 

Doch , blijft deze vraag voorloopig onbeantwoord , dan doemt 
terstond een nieuw vraagstuk op, nl. dit, waarom de kalme, 
gemoedelijke wijsgeer, die in zijne eerste geschriften zoo vol 
van vertrouwen is in de wereld en de menschen, in wiens 
geest  geen  bittere,  zwartgallige gedachte opwelt, aan wiens 


1) Leviathan, enz. tot Amst. bij Jacobus Wagenaar, Boeck-verkooper 
op de hoeck van de Mol-steegh, in Dcs-Cartes. Anno 16G7. 

2) Volgens J. Fr. Buddeus, de Atheismo et Superstitione , Traj. adKhen. 
1737, p. 142.    ■ 

3) Oordeel der Classis van Amsterdam, die 't boek besprak, en zich voor- 
nam eene verbodsbepaling uit te lokken, op 28 Mei, 11 Juli, 25 — 27 
Juli 16G7. 


271 

pen geen smalende uitdrukking, geen scherp gezegde ontvloeit 
— waarom blijkt bij bij bet verschijnen van bet Godgeleerd- 
Staatkundig Vertoog zoo geheel veranderd? Waarom in dat 
boek zoovele honende uitvallen tegen andersdenkenden, die de 
Schrift niet opvatten en verklaren zooals hij ? Waarom is daar 
alle hoop , alle vertrouwen zoek geraakt in het vulgus , „ dat 
zich slechts door vrees en hoop, niet door de rede regeeren 
laat"? Waarom daar zoovele bittere uitlatingen tegen de 
predikanten, de eigenlijke leiders des volks, met het gepeupel 
over één kam geschoren? Waarom vóór dat boek die, welis- 
waar menschkundige , doch bitter scherpe voorrede geplaatst , 
waarin het heerschend geloof als bijgeloof, de predikanten als 
komedianten afgemaaid worden ? 1) 

Die vraag werd eerder gedaan. Men heeft de oorzaak gezocht 
in zijne uitbanning uit Israël: 2) doch, hoewel 't niet te ont- 
kennen valt, dat deze mee in 't spel kan geweest zijn, de 
hoofdaanleiding was het stellig niet. Er zijn er , die de blikken 
gericht hebben op den wijsgeer Arnold Greulincx , en de behan- 
deling hem te Leuven en Leiden aangedaan; 3) doch vermoe- 
delijk ten onrechte. Immers tot op heden heeft nog niemand 
ook maar het minste verband tusschen Spinoza en Geulincx, 
of beider volgelingen, kunnen aanwijzen. 

Aanleiding tot het schrijven van het vertoog was stellig 
niets anders , dan wat de wijsgeer zelf als zoodanig opgeeft : 
het feit , dat men hem een Atheïst schold , dat zijne vrienden , 
de Collegianten , te Amsterdam en elders , voortdurend bekort 
werden in hunne vrijheid van spreken, zonder ophouden ge- 
dwarsboomd in de verkondiging hunner gevoelens. 4) Oorzaak 
echter  van  zijne  bitterheid,  oorzaak  van  het schrijven dier 


1) Deze vraag werd gesteld door Dr. Richard Avenarius, Ueber die beiden 
ersten Phasen des Spinozist. Pantheïsmus, Leipz. 1868, S. 95. ff, waareene 
bloemlezing van bewijsplaatsen verzameld is. 

2) Avenarius, ibid. S. 101. 

3) Wilhelm Bolin, Spinoza, S. 61. ff. Vgl. Prof. J. P. N. Land, Arnold 
Geulincx, 1895, S. 215 «nahe bei ein ander, doch in getrennten Kreisen». 

4) Ep. 30 bij Van Vloten en Land, naar het schijnt aan Wil. Bolin, die 
oudere Duitsche vertalingen van Spinoza's werken gebruikte , onbekend gebleven. 


272 

scherpe voorrede , oorzaak ook der verdwijning van verscheidene 
brieven was .... een treurspel , dat afgespeeld werd te midden 
der Amsterdamsche Collegianten, onder Spinoza's beste vrienden, 
het Jcetterproces van de gebroeders Koerbagh. 1) 

De roep, die onder het volk van Spinoza uitging, dat hij 
„een slecht Jood en geen beter Christen was", kan men, zich 
aan de gewone beteekenis der woorden houdende, bezwaarlijk 
ongegrond noemen. En het gaat niet aan, ook maar te veronder- 
stellen dat de wijsgeer, die met zooveel logische scherpte het 
Oude Testament dorst ontleden, in zijne binnenkamer het 
Nieuwe naar een anderen maatstaf beoordeelde. Had niet bij 
hem , den gewezen Jood , het laatste nog minder aanspraak op 


1) Het is voor het eerst, dat deze treurige historie, die eene donkere 
smet werpt op de zoo hoog geroemde en wereldvermaarde Hollandsche ver- 
draagzaamheid , met Spinoza's leven in het juiste verband gebracht wordt. 
Doch, hoe gaarne ik dit ketterproces ook zoude behandelen met de uitvoe- 
righeid, die het verdient, hier kan en mag dat niet geschieden, aangezien 
het een boekdeel zou vorderen , dat dit in omvang evenaart , zoo niet overtreft. 
Alles, wat daaromtrent tot op heden verluidde, is niet meer dan halve 
wetenschap, en onnauwkeurig. Voor zooverre het voor den strafrechter gevoerd 
werd, bezitten wij aanteekeningen betreffende het voorgevallene, gemaakt 
door den Amsterdamschen Schepen Hans Bontemantel. Deze werden, hetzij 
naar een slordig afschrift, hetzij door iemand, die minder vertrouwd was 
met het zeventiende-eeuwsch schrift, gepubliceerd in J. J. Dodt van Flens- 
burg's Archief voor Kerkelijke en Wereldsche Geschiedenissen, Utrecht 1839, 
II, blz. 359 e. v. Dr. Kernkamp te Utrecht, bezig met de uitgave van een 
gedeelte van Bontemantel's aanteekeningen , had de welwillendheid , mij , toen 
hij vernam dat ik de Koerbagh-episode breedvoerig dacht te behandelen, een 
beter afschrift af te staan. 

In jaargang 1877 van «de Navorscher» gaf de redacteur P. Leendertz 
een tweetal artikelen over hetzelfde onderwerp, Avaarop nog een derde zou 
volgen, dat echter, door zijn plotseling overlijden, in de pen bleef. Hij 
had , ofschoon hij daarvan geen melding maakt , kennis genomen van hetgeen 
de Amsterdamsche confessieboecken dienaangaande bevatten. Maar ook zijn 
werk is half en onnauwkeurig. Ik heb eene groote menigte afschriften van 
authentieke bescheiden verzameld, waaraan vermoedelijk weinig meer ontbreekt, 
en ben van plan dat alles, tegelijk met hetgeen ons betreffende den Spinozist 
en Sociniaan Koerbagh bewaard bleef, in het licht te geven, zoodra zich 
daarvoor een uitgever vinden laat. 


273 

ontzag dan het eerste ? Doch hij wist te goed , dat hij , beide 
over denzelfden kam scherende, niet alleen zich zelven, maar 
ook de verspreiding zijner wijsgeerige inzichten op gevoelige 
wijze benadeelen zou, en liet het dus aan den tijd en de 
nakomelingschap over voort te zetten, wat hij begonnen had. 
Evenwel lijdt het geen twijfel, dat, hetgeen hij vermeed ons 
te geven zwart op wit, onder zijne vertrouwde vrienden toch 
allesbehalve onbekend was. En wie zich onder hen bezitter 
kon heeten van een vlug, logisch denkend verstand, dien was 
het stellig onmogelijk Christen te blijven , anders dan in schijn 
alleen. Wij zagen reeds, hoe Pieter Balling zoowel den naam 
van den tweeden , als van den derden persoon der heilige 
Drieëenheid kortweg wilde vervangen door het woord „ waar- 
heid"; wij vernamen ook, hoe de brave Simon Joosten de 
Vries de Christenen slechts als eene andere soort van „ bijge- 
loovigen" beschouwde. Is het vreemd, dat de advocaat en 
geneesmeester, Adriaan Koerbagh, die toch in ontwikkeling 
allesbehalve beneden deze beiden stond, die niet alleen met 
den wijsgeer Spinoza, maar ook met den Lucianist Van den 
Enden, en den Sociniaan Jan Knol omgang pleegde, zijne 
overtuiging niet ten anker kon leggen op de tegengestelde 
zijde? Ook hij heeft, eenmaal aan het denken geraakt, door- 
geredeneerd met die logische scherpte, die voor geen enkele 
gevolgtrekking terugdeinst. En het tuigt opnieuw voor de 
meer dan broederlijke eensgezindheid der beide broeders, dat 
zij samen onderzocht, samen getwijfeld, samen den smaad en 
de straf hunner bekrompen tijdgenooten geleden hebben. 

Reeds hadden wij gelegenheid op te merken, hoe Adriaan 
Koerbagh, minder kleinzielig dan anderen, die gaarne aan 
alles de vlijm der kritiek zien leggen, zoolang er slechts niet 
geraakt wordt aan het heilige huisje, waarin zij toevallig hun 
brood verdienen, zich ergerde aan de afschuwelijke kromtaai, 
waarmee men in zijne dagen — en nog op heden — recht en 
wet tot onverstaanbare en onbegrijpelijke dingen meende te 
moeten maken voor het volk. Hoe hij zich niet alleen aan dat 
koeterwaalsch ergerde , maar ook zijne beste krachten inspande, 

18 


274 

om daarin verbetering te brengen. Ook in andere opzichten 
koesterde hij onzes inziens zeer gezonde meeningen betreffende 
de rechtsgeleerdheid. ^Corpus Juris", zoo schrijft hij eenige 
jaren later, „word gemeenelijk genomen voor het Roomse 
wetboek, waarin de wetten en regten der oude Romers in 
't Latijn beschreven staan. Dit Rooms wet-boek is een seer 
groot boek , daar ook veel schoone grollen en onnoodige wetten 
ten ansien van ons instaan: en om die nog te ondersoeken 
moeten wy Duytsen een andere taal als onse moeders taal — 
o groote slaafsheyd! — leeren, met groote kosten en grooter 
moeyten en arbeyd, en verlies van eenige jaaren van onse 
korte leevenstijd. Dat is immers een groot verlies ! . . . . Want 
men soude in een half soo grooten boek meer wetten, die ons 
noodiger, en die klaarder en bondiger na de reden waaren, 
konnen beschrijven in onse eygen taal , als in 't gantse Roomse 
wetboek staan. Dat zijn wy , die sulke vrye luyden zijn , gelijk 
wy self seggen , die ons verbinden an een ander volks taal en 
wetten: ö dwaasheyd! Het schijnt my toe, dat me'r mede te 
kennen geeft: dat God die Heydense volkeren meer met 
wijsheyd en rede had begiftigt als ons ; 't welk ik tegenspreek 
en seg, dat God ons soo wel, ja immers soo wel als dat volk 
heeft met wijsheyd, kennise, weetenschap en rede begaaft. 
Soo dat wy daar bekwaam genoeg toe zijn , om ons self wetten 
voor te schrijven, om na te leeven." 1) 

Op eene andere plaats vervolgt hij : „Wat hebben de regts- 
geleerden al wetten , en wat een verwart wetboek. Doch sy 
weeten 't alsoo wel als Plato , die eertijds gesegt heeft : by die 
volkeren, die veel wetten hebben, zijn ook veel twisten of 
krakkelen, kwade gebruyken of wijsen van leeven. Uyt de 
meenigte van twisten en krakkelen hebben de regtsgeleerde(n) 
voordeel. Justinus , een roomsch geschiedenis schrijver, schrijft 
van de Schutters (Scytae), een oud, beroemt volk, datse met 
weynig wetten beter leefden , als de Grieken met al hun wetten 
en geleertheyd. De Roomers hebben mede seer veel wetten 
gehad,  nog meer  als  de Grieken; evenwel hebben sy geleeft 


1) Bloemhof, op Corpus Juris. 


275 

in moord, roof, moetwil en allerley overdaad. Soo dat het schijnt, 
dat daar veel wetten zijn, daar zijn ook veel overtreedingen, 
daar weynig wetten zijn, zijn weynig overtreedingen. Soo dat 
het beter is weynig wetten te hebben, die vast zijn en goed, 
als veel onnutte wetten onder eenige goede wetten vermengt. 
Want men soekt malkander te verstrikken door de meenigte 
der wetten." 1) 

Naast de rechtsgeleerdheid had hij aan de hoogeschool de 
geneeskunde beoefend, en ook dat vak wordt op dezelfde wijze 
onder handen genomen. Hij wenschte goede , Hollandsche bena- 
mingen in te voeren voor het potjeslatijn, waarvan zich de 
geneesmeesters bedienden, en het volk kennis te verschaffen 
van de voornaamste geneeskrachtige kruiden en stoffen. Zijne 
scherpe omschrijving van het woord Charlatan kan altijd genade 
vinden in de oogen der schoolmannen , en wat hij zegt over 
de chirurgijns bewijst, dat hij alles behalve met de minachting 
zijner toenmalige vakgenooten op de barbiers neerzag. „ Ik 
verwonder my dat een heel-meester niet kwaalijk genoegt, 2) 
als men hem soo een geringen naam geeft gelijk als chirurgijn 
(handwerker) : Ik soudet my , als ik een heelmeester was , 
belgen." 3) 

Ook op ander gebied kon men hem moeielijk van verouderde 
meeningen beschuldigen. Sprekende over volks-heerschappij, laat 
hij zich ontvallen , dat er „ hier en op veel plaatsen als nog 
een schaduwe van is, maar de kragt isser al een weynig van 
verlooren " ; 4) elders heet het : „ Men maakt onderscheyd 
tusschen mensch en mensch , de een word edel genoemt, de ander 
onedel. Maar wie edel of onedel is , na mijn oordeel , moet ik 
eens met korte woorden seggen. Onedel is hy, die ongeleerd 
en onverstandig is, al waart dat hy van de grootste Koning 
voortgekomen was ; edel is hy , die wijs en geleerd is, al waar't 
dat hy  van  de  armste  bedelaar voortgekomen was." 5) Niet 


1) Bloemhof, op Loy. 

2) d. w. z. boos wordt. 

3) Bloemhof, op Chirurgijn. 

4) Op Democratie. 

5) Op Ignobel. 


276 

onvermakelijk is voorzeker de beschouwing, welke hij aan 
't woord juwelen vastknoopt : „ kleynnood. Alsoo worden de 
kostelijke gesteenten en paerlen genoemt van ons Duytschen, 
om datse zijn van kleyne nood, dat is, dat mense niet van 
noode of van doen heeft. 1) Dan, een gek wil gaern bellen 
an hebben, en de vrouwen, die dog van aert hovaerdig en 
trots zijn, meynen datse wel dapper pronken en brallen, alse 
met die vodden en leurdereyen behangen zijn. Over sulks is 
der selver waardye in sik selfs niet meer alser een rijke gek 
voor geeven wil : want 't is misselijk waar een gek sijn geld 
an legt." Bij de verklaring van het woord „ astrólogist" merkt 
hij op : „ die konstenaars hebben dat even wel soo vast niet. 
Maar dewijlser altijd na slaan, gebeurt het wel, datse het raan." 2) 
Hiermede is naar mij voorkomt eenigermate aangetoond , 
dat Adriaan Koerbagh voor zijn tijd een heldere kop was, 
wiens streven , den bloei onzer taal te bevorderen , elk oprecht 
vaderlander reeds lang zou toegejuicht, wiens ijveren tegen 
het bijgeloof elk vriend van verlichting en beschaving reeds 
lang dankbaar erkend zou hebben , hadde hij de godgeleerdheid 
met rust gelaten. Immers , men mag het den man , die schreef 
voor het volk, niet euvel duiden, dat hij vierkant zeide waar 
het op stond. Doch, ook zijne verdienste zal hare kroon wel 
krijgen, al zal het nog eenigen tijd duren! 

De theologie ! Om de houding te verklaren , die de gebroeders 
Koerbagh , Johannes zoowel als Adriaan . tegenover de theologie 
van dien tijd ingenomen hebben , is het noodig hun eigen 
standpunt te kennen. Met twee woorden zouden wij kunnen 
verwijzen naar den wijsgeer te Voorburg — doch beter is het 
eenige bewijsplaatsen aan te voeren. 


1) Dat deze verklaring in de hedendaagsche taalwetenschap door eene 
andere vervangen is, spreekt van zelf. 

2) Dat hij de leer van Copernicus aankleefde , blijkt uit het art. Sabbath. 
Merkwaardig voor zijne heldere opvattingen zijn ook zijne verklaringen bij 
woorden als fascinatie, gcomantie, hermaphrodit , magie, manie, metem- 
psychose , necromantie , visioen , e. d. Ook voor hem behoefde Balth. Bekker 
niet te schrijven. 


277 

„Ipstantie, selfstandigheyd , iets 't geen op sik self bestaat 
sonder van iets anders afhangig te zijn: sodaanige selfstan- 
digheyd isser maar één , namentlijk God , of het noyt begonne 
Weesen. Maar daar zijn ontallijke onderstandigheden (substantien) 
dewelken van dese eene selfstandigheyd afhangig zijn." 1) 

„Het eerste dan 't geen wy verhandelen sullen , sal zijn van 
Wesen, in 't hebreeusch Jehova, 't welk is eenvoudig, eenig, 
eeuwig, oneyndig, noyt begonnen, overal tegenwoordig, onaf- 
hangend, onveranderlijk, alweetend, almogend en oppervol- 
maakst. De Hebreen hebben het alsoo genoemd , omdat het 
waarlijk is wesende , of wesen zijnde , of zijn , dat is , die is , 
niet alleen die is, maar die selfs het wesen en zijn is van 
alles: want in hem (dat is: in dat wesen) leeven wy, ende (in 
hem) worden wy beweegt , ende (in hem) syjn wy : ook is dit wesen 
alles in allen. Soo dat al 't geen men siet en hoord en voeld , 
is maar een wijse van bestaan , afhangig van dit Wesen. 
Want uyt hem (dat is uyt dat Wesen) ende door hem, ende tot 
hem zijn alle dingen".... 2) De voornaemste eygenschappen 
van dit Wesen zijn uyt-gebreydentheyd en denking. Soo nu 
uyt-gebreydentheyd en denking van eeuwigheyd geweest zijn, 
gelijk sy geweest zijn, van waar komt men dan te seggen, 
een maaking geschied te zijn uyt niet?.. . . Want in niet en 
koude geen uytgebreydenheyd zijn, in niet en koude geen 
denking zijn, in niet en konde geen begrijping of verstaaning 
zijn, in niet en konde geen wijsheyd zijn. Segt gy, heeft dan 
Wesen niet eerder geweest, als de waereld? Ik sal seggen, 
als gy Wesen segt, soo segt gy Wesen aller wijsen van 
bestaan, al gy Wesen segt, soo segt gy alles in allen." 3) 

1) Bloemhof, op Ipstantie; vgl. substantie, essentie, transipstantiatie. 
Het zonderlinge woord ipstantie, iets van Koerbagh's eigen maaksel, had 

hij nuodig, omdat het latijnsche substantia in zijne oogen iets anders betee- 
kende dan ons zelfstandigheid. Vergelijk hier de brieven van Ph. van Lim- 
borch , in de bijlagen voor het eerst afgedrukt ; en wel VII aan Lambert van 
Velthuysen, X aan Ie Clerc, waarin Koerbagh ter sprake komt. 

2) Een Ligt schynende in Duystere Plaatsen, blz. 3. 

3) ibid. , blz. 6 en 7. Tegenwoordig spreekt men niet van « uytgebreydent- 
heyd» en «denking», maar van «stof» en «kracht». De begrippen komen 
echter slechts gedeeltelijk overeen. 


278 

„De Godsgeleerden willen , dat een wonderwerk sal zijn iets 
't geen tegen of boven de natuur geschied : 't welk valsck is , 
want daar en kan niet tegen of boven de natuur geschieden. 1) 
Also daar maar één natuur is, en buyten die niets, so kan 
daar ook niet meer als natuurelijke weetenschap zijn, en 
buyten die niets. 2) 

„De mensch, uyt onkunde van het hoogste goed, en uyt 
onkunde van sijn hoogste geluk , 't welk bestaat in de kennisse 
en gemeenschap met dat hooghste goed, versiert (fingeert) so 
een vermaakelijke plaats of lusthof, of hemel, of koningrijk, 
waarin hy sijn hoogste geluk stelt : 't welk uytdrukkelijk tegen 
de schrift is, dewelke segt, dat het koningrijk in ons is, en 
dat het niet en komt met uyterlijk gelaat." 

„Maar dewijl wy gesegt hebben , dat de plaats ons niet 
voornamentlijk heyl of vreugd sal anbrengen, so sullen wy 
kortelijk seggen , waar in ons heyl en geluksaaligheyd , als 
ons hoogste goed, bestaat, naamentlijk in de kennisse en 
gemeenschap Grods, waardoor wij bekomen sullen de grootste 
vergenoeging des gemoeds in alle dingen , hoedanige verge- 
noeging geen sterffelijk mensch tot nog toe heeft begreepen 
of kan begrijpen met syn gedagten" .... 4) 

Ziedaar genoeg om te bewijzen , dat de gebroeders Koerbagh 
met hart en ziel bekeerd waren tot die nieuwe blijde bood- 
schap, het evangelie van Spinoza! Jong en onbeschroomd, 
nauwelijks de dertig gepasseerd, nog niet doordrongen van 
die bedachtzaamheid, die den grijsaard doet wikken en wegen , 
vóór hij overboord werpt, wat hij leerde aan moeders schoot, 
door geen geldelijke zorgen gedwongen tot huichelen of stil- 
zwijgen , kon het niet missen , of zij moesten optreden als 
apostelen der nieuwe leer. Is het te verwonderen , dat zij , 
ieder naar de mate van zijne gaven , geharnast in 't geloof 
aan  de  goede  zaak,  aanvielen  op wat hun verouderd scheen 


1) Bloemhof, op Mirakel. 

2) Op Methaphysica. 

3) Op Paradijs. 

4) Een  Ligt scliyuende in Duystere Plaatsen. Hst. 9. Vgl. Bloemhof, op 
Idolatrie. 


279 

en vreemd geworden was, met het zwaard van de logica en 
den dolk van den spot? Is het te verwonderen, dat zij het 
Christendom gingen bevechten met dezelfde wapenen, die 
weleer de vaderen van Christus' kerk ophieven tegen het 
Heidendom? Geen mythologie duurt ten eeuwigen dage! 

Geen van de toenmalige sekten bleef van kritiek verschoond. 
Dat de oude Joden meenden hun God met reukoffers te moeten 
dienen, vond Adriaan Koerbagh — zijn broer dacht waarschijnlijk 
niet anders , maar gaf het ons niet zwart op wit — eene „ dwaas- 
heyd! even of God een mensch was, die door lieflijke reuk of 
smaak konde vermaakt worden." 1) 't Was hem een bewijs, dat 
zij God niet recht gekend hadden. Elders verwijt hij hun , dat 
zij „vol waren en nog altijd vol zijn van overgeloovigheid : 
sulks hun schriften en dagelijks doen nu nog genoeg te kennen 
geven." 2) Doch, zooals zij, komen ook de Remonstranten er 
betrekkelijk gemakkelijk af. Over de Dordtsche synode spre- 
kende, zegt hij: „doch dat geeft my geen wonder, dat de 
Broeders of Leeraars van de Herstelde Gods-dienst de over- 
winning kregen tegen de uytgestootene Broeders of Leeraars. 
"Want sy waaren selfs beschuldigers en regters met een , en sy 
hebben se veroordeelt, sonder toe te laaten, datse sik mogten 
verantwoorden. Dat is een schoone tegenbetooning of over- 
winning! maar een plompen boer soude ook soo wel gelijk 
hebben en verwinnen de geleerste man der weereld, al was 
sijn saak nog soo klaar en waar." 3) Valt tegen deze uitspraak 
weinig in te brengen , dat zij overigens vrij liepen, was misschien 
te danken aan zijne vriendschap voor den Remontstrantschen 
predikant Philips van Limborch. Ook over de Kwakers of 
„ geestdrijvers " is zijn oordeel tamelijk welwillend. „ De geest- 
drijvers sijn opregte en vroome dog onnoosele luyden, dewelke 
van gevoele zijn , dat elk , 't zij man of vrouw , die de gaaven 
des geests krijgt , inde vergaadering mag spreeken , en datgeen 


1) Bloemhof, op Adoleren. 

2) Op Beiveegoffer. 

3) Op Contra Remonstranten. Vgl. Synode Nationaal van Dordregt. 


280 

mag spreeken , 't welk hem dan de Geest geeft uyt te spreeken. 
Maar die luyden letten niet , datse maar spreeken 't geen 'er 
als dan in de geheugenis komt van 't geene sy te vooren of 
geleesen en geleert of gehoort hebben. Want niemant sal meer 
voortbrengen als hy weet : en die niet veel weet , sal niet veel 
weeten te seggen , gelijk 't in de vergadering van die lnyden 
wel geschiet, dat imant een rede begint, maar begonnen 
hebbende daar in blijft steeken, omdat hy niet meer weet: 
En daarom noem ikse onnosel, omdat ik bespeurt heb, datse 
in 't gemeen niet veel weeten , maar in leeven en wandel 
schijnen sy opregt en vroom." 1) 

Harder te verduren had het natuurlijk het Roomsche geloof. 
Dat hij niet altijd vertrouwen stelt in de kuischheid der gees- 
telijken ; 2) de bisschoppen beschuldigt van kuiperij en heersch- 
zucht ; den kluizenaars nageeft : „ die sik van de menschen 
afscheyd en in 't woud by de beesten gaat woonen , die toont 
mijns oordeels , dat hy meer beestagtig als menschagtig is ; 
en vervalt over sulks so veer van de redelijkheyd ; " 3) een 
loopje neemt met de bedevaartgangers naar „ den heyligen 
Jacob van Compostel of na de lieve vrouw van Lorette;" de 
reliquien als „vodderye"; de legenden van Sint Franciscus 
als „ sotte en belaggelijke dingen en loogenen " bestempelt — 
geen zijner Protestantsche tijdgenooten zal 't hem kwalijk 
genomen hebben. Stellig hadden er ook nog velen in de handen 
geklapt , waar hij bij het woord Antipoden opmerkt : „ sy (de 
Roomsche geestelijken) hebben Viglius , een opsiender der 
Gemeente te Ments , van sijn staat en waardigheyd berooft , 
omdat hij seyde en bewees, dat de aarde rond was. En nu 
weet de minste scheepsjongen wel, dat de aarde rond is, en 
dat men deselve kan om zeylen. Maar zoo wel mag men sik 
op de wijsheyd en geleertheyd der geestelijken betrouwen: 
gelijk gij siet. Dog sy hebben nog soo veel en groover mis- 
slagen,  en  dwaalingen, dat het op een niet an komt"; waar 


1) Bloemhof, op Enthusiast. 

2) Op Abdis, abt. 

3) Op Hcremijt. 


281 

hij bij exorcisme verzekert : „ De roomse geestelijken hebben 
veel malligheden in 't hoofd met die besweeringen ; sy besweeren 
de jonge kinderen als syse doopen , opdat de boose geest van 
heur soude uytgaan ; sy besweeren de ouden, dewelke met een 
boosen geest beseeten zijn, so sy seggen, en verdrijven de selve 
door hun besweeringen , dewelken sy seggen dat so kragtig 
zijn " ; waar hij het Corpus juris canonici vol heet van „ moye 
grollen en beuselingen " ; waar hij den Paus den antichrist 
noemt, en vindt, dat er veel geweest zijn, die den naam van 
„heilige vader" niet waard waren; 1) waar hij eindelijk de 
Katholieken wegens beeldenvereering beschuldigt van „ afgodery 
of by-godsdienst". 

Ernstiger echter werd de zaak, waar hij bij „ allersielendag " 
aanteekent: „Op desen dag word by die van de roomsche 
Gods-dienst gebeden voor al de onnosele sielkens, dewelke 
in het vagevuyr leggen en branden en gepijnigt worden, even 
al eens of de onlighamelijke sielen branden konden. Wat 
laat sik den onnosele mensch, of liever den luye en trage 
mensch, al wijs maaken? Want in geval de gemeene mensch 
niet traag en luy was in 't ondersoeken , hy soude meer komen 
te weeten als hy nu weet"; 2) waar hij bij pater-noster („ge- 
bede-ketting") den draak steekt met het gedachteloos bidden 
om loon; bij epiphanie de Roomsche geestelijken beticht van 
't ,, versieren van allerley grollen en grappen " buiten de Schrift 
om , en ten slotte verklaringen neerschrijft als de volgende : 

„Catholijke Religie: Die van de Roomsche Godsdienst noe- 
men .... hun Gods-dienst de algemeene Godsdienst. Dog dat 
scheelt nog wel een hand-breed, dat hun Godsdienst niet en 
is de algemeene Gods-dienst, nog ook nimmer de algemeene 
Gods-dienst is geweest: Want de eerste oosterse kerk ver- 
scheelde in veel dingen van dese westerse Roomsche kerk, 
en de Roomsche wederom verscheelt veel van de nieuwe her- 
stelde kerk van Hoog- en Nederduytsland en andere landen, 
want die komt meer met de oosterse over een , als de westerse 
met  de  oosterse.  De  eerste  eygende  sik  de  naam toe van 

1) Bloemhof, op Antichrist, en Paus. 2) Op Februa. 


282 

algemeen , en dat met regt in 't begin : maar naderhand zijnder 
gedeyltheden en scheuringen gekomen, en zijn tot nog toe 
geduurig gebleven. Over sulks en isser geen een algemeene 
kerk : maar eenige gedeylde kerken. En elk van die meynt de 
oudste en schriftmaatigste te zijn , en 't meeste met de leere 
des Saligmaakers over een te komen. En elk van die eygent 
sik de naam toe van algemeen. Maar geen van allen kan die 
naam alleen hebben : want sy belijde hen alle Christenen te 
zijn : soo en kan geen een kerk in 't besonder de algemeene 
kerk zijn : maar wel al de Christenen te saamen souden de 
algemeene kerk uytmaaken , als slegts de liefde groot en 
kragtig genoeg was, datse, al schoon de een een weynig 
anders van gevoelen was als de ander, in eendragtigheyd en 
vrede te saamen leefden onder hun hoofd den Behouder, sonder 
malkanderen te haaten , vervolgen , bannen , vervloeken en dood 
te slaan." 

Hostie, het Godmensen gemaakte brood, of Godmensen ge- 
wordene brood, dat is, het kleyne ronde stukje brood of meel 
gebak, 't welk de roomse geestelijken seggen, dat sy tot een 
Grodmensch gemaakt hebben, als sy er dese woorden, dit is 
mijn lijf over gesprooken hebben : alhoewel er in der daad niet 
de minste verandering an geschied is , so dringt men evenwel 
de menschen op, datse moeten gelooven, dat het in een God- 
mensen verandert is." 1) 

Bezwaarlijk kon het anders, of wie zóó de bijl aan den 
wortel van den boom legde , moest doorhakken , doorhakken 
ten einde toe. En, halfheid lag naar het schijnt niet in Koer- 
bagh's karakter. De Gereformeerde Godsdienst, zoo vond hij, 
was wel is waar „een weynig verandert" van de Roomsche, 
doch mocht „ nogtans die naam met regt niet voeren , omdatse 
nog  veel  verscheelt  van  een  redelijken  Godsdienst,  die op 


1) Merkwaardig is zijne vrij uitvoerige beschouwing bij 't woord Inquisitie; 
bij Quadragesima: — vasten, vooral op de Koomsche wijs, scheen hem 
onnoodig en onzinnig; scherp is hij vooral bij agnus dei, altaar, misse, 
Jesuyten, e. d. 


283 

wijsheyd, waarheyd en rede steunt." 1) Mochten de predikanten 
wijzen op de Schrift, zijn oordeel daarover week verre af van 
het hunne. „Het woord Bïbel", zoo zegt hij, „is een bastaard 
Grieks woord en beteykent in 't algemeen een boek, 't zy wat 
voor een boek dat het is, al wast van Reyntje de Vos of 
Uylen- spiegel. Bij de Gods-geleerden word, alhoewel te onregt , 
omdat het woord die beteykenis niet heeft, Bibel genoemt de 
H. Schrift of Schriften, zijnde eenige boeken of schriften, die 
genoemt worden het oude Verbond , . . . en het nieuwe Ver- 
bond . . . Wie de schrijvers zijn van de Joodsche schriften kan 
men niet weeten ; eenige der uytsteekenste Gods-geleerden 
meynen , datse eenen Esdras uyt meer Joodsche schriften 
uytgeschreven heeft. Al de schriften van het nieuwe Verbond 
sijn.een geruyme tijd na de dood des Behouders of Salig- 
maakers geschreven, en een langen tijd daarna, in eenige 
Kerkelijke vergaderingen van Opzienders 2) en geestelijke 
byeen vergadert en voor Gods woord verklaart, en voor 
regelmaatige 3) schriften gehouden , als ook de schriften des 
ouden Verbonds. Dog een langen tijd daar na zijnder eenigen 
wederom van andere Kerkelijke vergaderingen verworpen, en 
de Goddelijke geloof baarheyd benomen, en voor onregelmaatig 
verklaart. Met dat selve regt waarmede het de eene vergadering 
voor regelmaatig verklaart, met datselve regt kan het een 
andere voor onregel-maatig verklaaren; want alles behoorde 
of moet maar zijn tot den tijd der verbeteringen. Dog daar is 
in de Schrift iets 't geen vast is en met de rede over-een- 
komt , 't welk ook by my maar alleen voor de schrift gehouden 
word : 't welk wederom , in 't maaken van andere schriften , 
soude stant grijpen. Maar de rest is voor ons onnut en idel, 
en kan over sulks sonder swaarigheyd wel verworpen worden. 
En ten waar de Schrift door gewelt van vuur en swaard staande 
gehouden wierd , sij soude in 't kort vervallen." 4) 


1) Op  Gereformeerde Religie. 

2) Bisschoppen. 

3) Canonieke. 

4) Bloemhof , op Bïbel. 


284 

Den Bijbel te beschouwen als elk ander boek, ziedaar een 
standpunt , waarop zelfs in onze dagen nog weinigen aangekomen 
zijn! Doch, Koerbagh keurde niet alleen de bijna afgodische 
vereering van de H. Schrift af, maar was er ook van over- 
tuigd, dat de „ Statenvertaling ", al stond het er nog zoo uit- 
drukkelijk op, allesbehalve „getrouwelijk" in 't Hollandsen 
was overgezet. 1) Niet alleen stonden er tal van woorden in, 
die men eenvoudig onvertaald had gelaten — als genisis, 
paradijs , arke, propheet, psalm, sabbath, gehenna, en dergelijke — 
maar ook vele plaatsen , waar men den zin der woorden opzet- 
telijk verdraaid had. En hoeveel herinnerde hem werkelijk aan 
Heintje de Vos of Moeder de Gans! Zien wij eens wat hij tegen 
de hoofdzaken der Schrift alzoo in te brengen had. 

„ Grod, den oorspronk uyt welke alles voort komt, is% de 
gedaant-geever van alles, of heeft alles gemaakt, dat is: 
gedaante of gestalte gegeeven. Vraagd imant waarom dat ik 
niet seg schepper , om dat Grod is den schepper die de Waereld 
uyt niet geschaapen heeft? Die sy tot antwoord, dat Grod 
oneygentlijk gesegt word een schepper te zijn, omdat een 
schepper soodanigen een betekent die iets schept, 'tzy water 
uyt de bak of bry uit de pot; het beteekent ook een tuyg 
daar men mede schept. ( !) Ten anderen en is de Waereld niet 
geschaapen (of liever gemaakt , of gedaante of gestalte gegeeven) 
uyt niet , maar de Waereld in 't algemeen heeft van eeuwigheyd 
geweest , of die hetselve niet belieft te gelooven , die most die 
regel, uyt niet komt niet, met bondige reden konnen weder- 
leggen, 't zy met de Schrift of met de Waerelds wijsheyd. 
Met de Schrift en kan men niet , want het staat in de Schrift 
niet , dat de Waereld uyt niet soude gemaakt zijn ; nog minder 
kan men het met de Waerelds-wijsheyd doen, want daar strijd 
het regt tegen. Soo dat, al stond het al in de Schrift (gelijk 
't nu niet en doet) het evenwel valsch sijn soude, omdat het 
tegen de Waerelds wijsheyd, die op de rede gegrond is, 
strijd" 2) 


1) Bloemhof, op Synode van Dort. 

2) Op Createur. Vgl. Chaos. 


285 

„De schrift maakt gewag van een algemeen e watervloed, 
de sond-vloed .... Dat somtijds eenige landen zijn ondergeloopen 
en met water overdekt geworden , kan wel zijn ; maar dat de 
gantse aarde, dewelke rond en met seer hooge bergen versien 
is, met water rondom dies tijds soude overdekt zijn geweest, 
is niet mogelijk. So dat het maar voor een onderlooping van 
eenige landen moet verstaan worden." 1) 

„ Arhe , een kist , waarvan in de Schrift gewag gemaakt 
word, daar van allerley reyn gediert seven en seven, van 
't onreyn twee en twee, manneken en wijf ken in waren, doe 
de Watervloed over de gantsche Aarde kwam , soo die schrijver 
meende: dan, 't is die man goed te vergeeven, hy heeft niet 
beter geweeten of de Aarde is plat geweest, en daarom heeft 
hy gemeent, dat de gantsche Aarde van eenige dagen regens 
kon bedekt worden. En daar kan men hem nog al te gemoet 
komen in 't beschrijven van de kist, omdat hy der niet 
by geweest is, nog de selve gesien heeft, en de maat 
is hem vergeeten , en een kunstig rekenaar is 't niet 
geweest om de maat weer uyt te vinden: want anders 
soude het my wat vreemd dunken, hoe in soo kleynen kist, 
welkers langte maar was dry hondert ellen, de breette 
vijftig, de hoogte dertig ellen, soo grooten menigte van 
dieren , en soo veel voeder voor meer als een jaar heeft 
konnen zijn. Dog hy heeft ervan geschreven gelijk hy'er van 
gehoort had." 

„Propheet, een voorsegger, waarsegger, die iets voorsegt, 
in toekomende te sullen geschieden: maar dat het waar is, 
gebeurt selden, dog loogen is het die meesten tijd, of dubbel- 
sinnig en duyster is het altijd, dat een voorsegger voorsegt. 
Want alsser dan eens iet komt te gebeuren, datmen der soo 
ten naasten by, met wat by te doen of met wat af te doen, 
of wat wonderlijk en oneygentlijk uyt te leggen, toe trekken 
kan , soo segt men ja ! die man heeft waar voorsegt ,' al had 
hy der schoon nimmer van gedroomt. Gelijk sulks de schriften 
der voorseggers in 't oude verbond-boek genoegsaam te kennen 

1) Op Diluvie. 


286 

geeven; om de heydense voorseggers of waarseggers niet eens 
bij te brengen." 

vDemoniadk, een verrukte van sinnen , kranksinnige of onsin- 
nige, dolle of besetene, die van een onreyne geest, dat sijn 
onreyne bedenkingen gekwelt zijn : dit is een seer swaare siekte 
of gebrek ; 't welk veroorsaakt word door een kwaade gestelt- 
heyd des bloeds, en een kwaade gesteltheyd en swakkeyd der 
hersenen , waardoor 't gemoed ontroert en van allerley kwaade 
en ongerijmde bedenkingen overheert word; onweetenheyd en 
kleynmoedigheyd doen hier ook al veel toe." 

Doch, genoeg om Koerbagh's betoogtrant in het licht te 
stellen. Kortelijk moeten wij nog aanstippen , dat hij Jezus 
wel beschouwde als een groot en goed man, die echter noch 
Joden noch Christenen „behouden" had: immers zij staken nog 
even vol bijgeloof als altijd. Uitdrukkelijk ontkende hij , dat 
Jezus Gods zoon zou zijn, en noemde hem op grond van zijne 
schriftverklaring, een kind van een onbekenden vader. 1) Het 
woord diabolos wilde hij overzetten als „aanklager" of „las- 
teraar", en die waren er genoeg onder de menschen; den 
Duivel of Satan echter achtte hij een droombeeld , een fictie. 2) 
Zoo ook de engelen. Hemel en hel lagen in ons. 3) Hij ont- 
kende de Drieëenheid : „een versiering der geestelijken , buyten 
de Schrift." 4) In de apostolische geloofsbelijdenis vond hij 
tegenstrijdige stellingen, en van de apostelen afkomstig was 
't formulier waarschijnlijk niet. 5) Ook in den Heidelbergschen 
Catechismus vond hij tal van leerstukken, „die onwaar, onmo- 
gelijk, en buiten de Schrift zijn"; hij zei dus 't geloof daaraan 
op, en meende, dat ieder „Hervormde" daartoe 't recht had. 6) 
Bande men hem dan uit de staatskerk — wel, hij leefde in 
een land, waar men gelukkig het recht had zich in kleinere 
„ kouwekens "  te  vereenigen ,  „ en  somtijds  heeft  een kleyn 


1) Bloemhof, op Jesus (in 't bijvoegsel). Vgl. Evangelium. 

2) Op Dnyvel, Duyvelerij en Satan ('t laatste in 't bijvoegsel). 

3) Op Paradijs. 

4) Op Triniteyt. Vgl. Persoon. 

5) Op Symbole. 

6) Op Catechismus. 


287 

kouweken meer gemak en ligt als de grooten." 1) Eén rustdag 
in de week , achtte hij een zeer goede instelling. Doch welken 
dag de overkeyd daarvoor uitkoos was hem onverschillig, 
„want geen dag of tijd is heylig in sik self." 2) 

't Is moeielijk te bepalen in hoeverre Spinoza op deze kritiek 
van het Christendom van invloed is geweest. Waarschijnlijk 
was hij 't met de begrippen geheel, met de wijze waarop zij 
uitgesproken werden slechts ten deele eens. Doch vermoedelijk 
stond Koerbagh in sommige opzichten ook bij Dr. Van den 
Enden en Jan Knol in 't krijt. 

Op 10 Juni 1666 deelde Ds. Leupen (Leupenius) in den Amster- 
damschen Kerkeraad mede , dat hij geweest was ten huize van 
de gebroeders Koerbagh, en met Johannes, den proponent, 
gesproken had over eenige ^stucken des geloofs, waer in hij 
seer ketters, en ongesondt gevoelen hadt"; dat hij ook 't een 
en ander op papier had gebracht, en daarbij hardnekkig vol- 
hield , gestijfd in zijne meeningen door zijn broer , den advocaat. 
Dezelfde aanklager berichtte, dat Adriaan Koerbagh een kind 
had verwekt buiten huwelijk, een misslag die hij erkend had, 
doch niet zoo erg opnam. 3) De kerkeraad besloot beide ge- 
broeders tegen den volgenden Donderdag voor zich te dagen, 
den een wegens kettersche gevoelens, den ander wegens hoererij, 
en tevens Ds. d' Am out, predikant te Sloten, schriftelijk te 
verbieden den proponent Joh. Koerbagh tot den kansel toe te 
laten. 4) Vermoedelijk wel bewust, dat „men er horens bran- 
den" zou, gaven de Koerbagh's aan Ds. Homma te kennen, 
dat zij geen plan hadden te verschijnen: zij werden nogmaals 
ontboden, doch misten ook op den 24sten Juni nog op 't appèl. 


1) Op Excommuniceerde, een uitvoerig en merkwaardig artikel. Vgl. 
Heresie en Hereticq. 

2) Op  Sabbath, een uitvoerig, sarkastisch, doch logisch gedacht artikel. 

3) Merkwaardig is zijn oordeel daarover in den Bloemhof: «Boelschap of 
bijsitschap en is mede in sik self niet kwaad, alhoewel sulks, als ook het 
veelhouwlrjk , bij de land-wet, niet sondenshalven , maar om eenige goede 
insigt en rede verbooden werd.» (Op Concubine). 

4) Protokollen van den kerkeraad. Vol. XI, f. 225. 


288 

De derde oproeping gewerd hun met de boodschap „ niet te 
compareeren aan de tafel des Heeren", vóór zij zich vertoond 
hadden. 1) 

Op den lsten van de volgende maand kwamen de „ zondaars " 
opzetten. Adriaan Koerbagh werd door den voorzitter (Havicius) 
vermaand over zijne ,, oncuyschheyt en hoererye "; hij betoonde 
leedwezen, beloofde beterschap, werd „onder censure gesteld", 
en kreeg de aanmaning „zich in de vreemde gevoelens van 
zijn broeder niet te mengen." Johannes Koerbagh werd onder- 
vraagd betreffende zijne gevoelens over „verscheyde voorname 
poincten der Christelijke religie", doch antwoordde zoo ver- 
ward, confuus en tegenstrijdig, 2) dat men besloot Ds. Rulaeus 
en Ds. Langelius, benevens den broeders des kwartiers, op te 
dragen, diezelfde gevoelens „pertinent wt te halen en op pam- 
pier te brengen, en devoir te doen om hem tot afstandt van 
die syne dwalingen te brengen." 3) Nog had deze inquisitoriale 
commissie hare taak niet volbracht, of de vraag rees: moest 
de Classis niet van dit alles op de hoogte gesteld worden, 
opdat men den proponent overal van den predikstoel kon weren? 
Men besloot dit met weinig woorden te doen , wat kort daarop 
geschiedde. 4) 

Donderdag, den 22sten Juli 1666 berichtte de commissie aan 
den kerkeraad, dat zij van den proponent Pr. Johannes Koer- 
bagh een overzicht van zijne gevoelens op schrift had gekregen 
met de belofte, daar nog „bewijzen" te zullen bijvoegen, 
waarop werd goed gevonden „hem op de sachtste wijse door 
de broeders des quartiers te ontbieden, opdat de vergaderinge 
in sijn persoon te beter mocht gerust sijn." 5) 

Den 13den Juli was de commissie begonnen hem af te vragen 


1) Protokollen van den kerkeraad. Vol. XI, f. 226, 227. 

2) Waarschijnlijk begreep de kerkeraad in 't eerst tittel noch jota van zijn 
Spinozisme. 

3) ibid., Vol. XI, f. 229. 

4) ibid., Vol. 'XI, f. 230. Vergadering op 8 Juli 1CG6. Mijne aanteeke- 
ning uit de notulen van de Classis draagt den datum 7 Juni 1666. Dit is 
blijkbaar eene vergissing. Ik vermoed dat het 17 Juli moet zijn. (N. S.). 

5) Protokollen van den kerkeraad. Vol. XI, f. 233. 


289 

of hij den catechismus en de belijdenis van de Nederlandsche 
kerk , mitsgaders de nadere verklaring over eenige stukken 
der leer, in de Synode Nationaal te Dordrecht vastgesteld, voor 
overeenkomstig hield met Gods woord, volgens zijne onder- 
teekening in 1660 gedaan. Hij antwoordde bevestigend, er 
bijvoegende „pro hoc tempore" en B in fondamentalibus ". Daar- 
enboven werden hem door den weleerwaarden Pieter Leupen 
vijf vragen gesteld. 1° Wat hij van God gevoelde? Zijn ant- 
woord daarop, in de verklaring en de bijgevoegde bewijzen, 
luidde vrij Spinozistisch : hij verklaarde nl. ,,dat Godt, zijnde 
een oneyndig weesen, buyten hetselve geen weesens meer 
konde sijn , dat alle schepselen sijn , geen weesens , maer 
modificatiën oft wijse van bestaan, door haer ruste en bewe- 
ginge bepaalt off uytgebreydt." Maar in dit opzicht liet hij 
zich wat ,, onderrichten", en hield ook niet al te hardnekkig 
vast aan de leer, dat de wereld niet uit niet geschapen was. 
2° Wat hij van de Drieëenheid hield? Hij ontkende, dat 
daaromtrent iets in de Schrift stond, of te bewijzen viel, 
doch plooide langzamerhand ook in dezen bij. 3° Wat hij dacht 
van de Heilige Schrift. Hier luidde zijn antwoord nog vrij 
rechtzinnig , zoodat er bijna geen aanmerking op gemaakt werd. 
4o Hoe hij gezind was jegens de verkondiging van Gods woord ? 
Hij was welgezind jegens de trouwe , waarachtige verkondiging 
des woords , en achtte , hetgeen daarin door de Gereformeerde 
kerk gedaan werd, voor zuiver, „in fondamentalibus". 5° Wat 
zijne meening was van de opstanding der dooden? Daarvan 
erkende hij geen duidelijk denkbeeld te hebben en stelde 
daarin ook niet ten voornaamste zijne zaligheid. Doch, nader 
onderricht , draaide hij in dezen , alsook in 't geloof aan hemel 
en hel, eenigermate bij. 1) 

Bij zijne verschijning voor den kerkeraad werd dit alles 
voorgelezen , en hem daarna aangezegd , dat „ het de vergadering 
seer had bedroeft , dat hij , hebbende verscheyde bedenckelyke 
gevoelens,   qualyck  had  gedaen,  deselve  onder  gemene  en 


1) Beide stukken zijn in extenso overgenomen in de Protokollen van den 
kerkeraad. Vol. XI, fol. 234, 235. 

19 


290 

geringe luyden gemeen te maken", doch dat het haar ver- 
heugde ,, dat hij nu naerder tot het gemeene gevoelen der 
kerke kwam." Of hij zich nu in alles ,, gelijckformich" gevoelde 
met de Gereformeerde kerk? Op zijn bevestigend antwoord 
werd hij aangemaand zich zorgvuldig te wachten voor zulke 
„ bedenckelycke wijsen van spreecken by geringe en slechte 
luyden"; men zou hem „dulden" doch, op zijn vraag of' men 
Ds. d'Amour wilde aanschrijven, hem weer tot den kansel toe 
te laten, volgde het antwoord, dat dit niet stond bij den kerke- 
raad, maar bij de Classis. 1) 

Ds. Leupenius deelde haar op 23 Augustus mede , dat Koer- 
bagh aan den kerkeraad ,, contentement" had gegeven. Onge- 
veer veertien dagen later riep zij , vooraf op de hoogte gesteld 
van al wat er voorgevallen was, den lastigen proponent voor 
zich, en gaf hem, met dezelfde vermaning als de kerkeraad, 
het recht terug den kansel te betreden. 2) 

De rol, die Johannes Koerbagh in dit eerste bedrijf van het 
ketterproces heeft gespeeld , is niet erg schitterend. Hij stond 
nog niet vast in zijne schoenen, en liet zich misschien wel 
wat al te gauw van ongelijk overtuigen. Maar, wij moeten 
bedenken, dat het waarschijnlijk Adriaan Koerbagh geweest 
is , die 't meest met Spinoza omging ; dat deze mogelijk lang 
geaarzeld heeft vóór hij zijn broeder in de nieuwe leer inwijdde ; 
dat Johannes , bij hardnekkig volhouden , gevaar liep alle kans 
op eene betrekking te verliezen. 

Het valt niet te ontkennen , dat de kerkeraad van zijn kant 
vlug en verstandig heeft gehandeld. Zijn wij ook geneigd alle 
geloofsonderzoek en geloofsdwang af te keuren, het gold hier 
iemand , die krachtens zijn beroep behoorde tot de woordvoerders 
der kerk, die zich eens vrijwillig verplicht had, haar en hare 
leer te verdedigen , die er blijkbaar op gesteld was in die kerk 
te blijven. Men begreep echter, dat geen vijand zoozeer te 
vreezen staat als de vijand binnen de muren. Tijdens dit 
eerste  bedrijf van de zaak Koerbagh heeft de kerkeraad naar 


1) Protokollen van den kerkeraad. Yol. XI, fol. 234. Vergad. op 5 Aug. 1666. 

2) Notulen van de Classis, op 23 Aug. 1666, en 6 Sept. 1666. 


291 

geen andere „ketters" omgezien. Of daarvoor geen reden was ? 

In het laatst van 1664 was Adam Boreel op zeventigjarigen 
leeftijd gestorven. 1) In Louwmaand 1665 was het College, in 
het huis dat hij gehuurd had op 't Rokin, door de magistraat 
„ gedissolveerd ". Met 1 Mei 1665 huurden echter een twintig- 
tal Collegianten het huis opnieuw, voor den tijd van twee 
jaren , gezamenlijk de kosten dragende. 2) Tot de contribuanten 
behoorden o. a. Dr. Galenus Abrahamsz. , de Sociniaan Frans 
Kuyper, Michiel Comans, en Vondels' verwant Jacob Linnich 
de jonge. Eerst in December 1665 liepen „ de dwaalgeesten " 
weer bij den kerkeraad in de gaten; Gralenus, Moorman, Jan 
Knol en Pieter Serarius traden op als sprekers, naar bericht 
werd , en telden soms meer dan twee honderd menschen onder 
hun gehoor. 3) 

Wel hadden Burgemeesteren beloofd te zullen „ vigeleeren" 4) 
doch een jaar later vergaderden de Collegianten er nog lustig 
op los. o) Xadat Ds. Schulerus eens weder „ eenige openinge 
nopende de schandaleuse vergaderinge " gedaan had, werd 
besloten aan de magistraat te remonstreeren , dat de Colle- 
gianten opnieuw „sterker en frequenter" bijeen kwamen dan 
ooit te voren, en te verzoeken hunne vergadering te dissol- 
veeren en tegen te gaan. Op den laatsten Maart 1667 kreeg de 
kerkeraad het geruststellende bericht, dat Burgemeesteren „den 
verhuurder van 't vergaderlokaal aan de Socianen" — die 
slechts tot 1 Mei recht hadden — „ op straffe van ongenade 
hadden gelast zijn lokaal daarvoor niet meer te verhuren; en 
't zou niet meer geschieden. " 6) 


1) Yan Slee, de Rijnsb. Collegianten, blz. 13S, noot. 

2) Yan Slee geeft op blz. 161, noot, de volledige lijst der deelnemers. 
Doch hij las enkele namen, ö. a. Jacob Linnich, minder juist. Natuurlijk 
heb ik 't oorspronkelijke stuk gezien. 

3) Protokollen van den kerkeraad, Yol. XI, f. 192, 199. (Vergad. van 
10 en 17 Dec. 1665). 

4) (bid. Yol. XI, f. 206. (Vergad. 11 Febr. 1666). 

5) ibid. Yol. XI, f. 264. (Vergad, 27 Dec. 1666). 

6) ibid. Yol. XI, f. 283, 286, 288. (Vergad. 24 Febr., 24 en 31 Maart 
1667). Voor eene grondige beoordeeling van J. C. van Slee's bekroond werk 


292 

't Is  te  hopen,  dat  de  eerwaarde  kerkeraad  niet  al  te 
zeer  in  de  wolken  is   geweest  over  deze  blijde  tijding. 

"Want de  ronde  goden der Collegianten vermochten meer 

op  't gemoed  van  den  verhuurder  dan de Burgemeesterlijke 
ongenade ! 


over  de  Kijnsburger Collegianten vergelijke men eens wat hier medegedeeld 
wordt, met hetgeen de heer Van Slee over 't Amsterdamsche College wist! 


Een Ketterproces. 

Op den 19den Juni 1667 werd aan den kerkeraad bekend 
gemaakt, dat de proponent Johannes Koerbagh opnieuw „ seer 
lasterlijck" begon te spreken over de Heilige Schriftuur en 
den Catechismus , waarop besloten werd , dat de broederen van 
't kwartier hem daarover zouden aanspreken en rapport doen 
van hunne bevinding. 1) Nog vóór zij die taak hadden uitge- 
voerd , „ werd ingebracht , dat die schandelycke vergaadering 
der Galenisten, niettegenstaande expres verbodt van den 
gerechte, alsnoch vergadert, de voldoeninge Christi opentlick 
lochent, en aanneemt sulx te bewijsen, indien men haer 
licentie procureert, en meer diergelycke stouticheden pleeght ". 

Men besloot dat de voorzitter (Ds. Sam. Coop a Groen) met 
zijn ouderling de zaak aan Burgemeesteren zou remonstreeren; 2) 
deze beloofden de vergaderingen te zullen weren „ indien eenige 
vilipendie geschiedde". Ook werd medegedeeld dat Johannes 
Koerbagh de feiten, hem ten laste gelegd, loochende, zoodat 
den broederen verzocht werd „verders een ooge in het zeylte 
houden". 3) 

Of Dr. G-alenus inzag, dat de stoutigheden , die in zijn 
college op het Rokin „ geventileerd " werden , per slot van 
rekening op zijn kerfstok zouden gebracht worden ? Wij weten 


1) Protokollen van den kerkeraad, Vol. XI, f. 303. 

2) ibid., Vol. XI, f. 305. (Verg. 16 Juni 1667). 

3) ibid., Vol. XI, f. 306, 307. (Verg. 23 Juni 1667). 


294 

het niet; doch zooveel is zeker, dat hij zeer verstandig han- 
delde, door omstreeks dezen tijd Amsterdam als woonplaats 
met Beverwijk te verwisselen : 1) hij kon als van ouds voortgaan 
met college houden , zonder dat de Amsterdamsche kerkeraad 
vat op hem had. Het scheen wel, dat de bijeenkomsten te 
drukker bezocht werden, naarmate de ketterijen, die men er 
leerde, toenamen; daar echter het voortdurende ,,remon- 
streeren " zonder bewijsstukken weinig hielp, droeg de ker- 
keraad aan Ds. Schulerus op „documenten" te zoeken. 2) Een 
gevolg van die opdracht was misschien , dat in eene volgende 
vergadering der Collegianten ,, eenige proponenten " aanwezig 
waren, 3) die er o. a. ook.... JohannesKoerbagh ontmoetten. 
Ds. Leupenius waagde het, hem daarover aan te spreken , maar 
werd zoo onvriendelijk afgescheept, dat hij voorstelde Koer- 
bagh opnieuw voor den kerkeraad te dagen. 4) Vóór dit 
geschiedde werd een der bedoelde proponenten uitgehoord, die 
mededeelde, dat in het college openlijk was beweerd, dat 
Christus geen God , doch slechts een voornaam leeraar geweest 
was, wat men al reden genoeg vond om hem te vereeren. 
Johannes Koerbagh had ,, onder de voorste hoofden" gezeten 
en „opentlyck gesustineert, dat sulcke vergaderingen wel 
geoorloft waren"; een' proponent, die daar tegen opkwam, 
had hij geantwoord, dat men „by form van dispuyt wel yet 
mochte voorstellen, schoon men sulx niet gevoelde". Men 
besloot niet alleen hem voor den kerkeraad te roepen , maar 
ook opnieuw de „schadelijkheden en gruwelen", die in het 
College werden voorgestaan , te remonstreeren aan Burge- 
meesteren. 5) 

Was de kerkeraad weinig gesticht over Koerbagh's gedrag , 


1) Notulen van de Classis. Vergad. van 25 — 27 Juli 1667. Als de heer 
van Slee dit feit geweten had, zou hem veel zonderlings in Galenus' vol- 
gend leven verklaarbaar zijn geworden. 

2) Protokollen van den kerkeraad. Vol. XI, f. 344. (Vergad. 24 Nov. en 
8 Dec. 1667). 

3) ibid. Vol. XI, f. 348. (Vergad. 15 Dec. 1667). 

4) ibid. Vol. XI, f. 350. (Vergad. 22 Dec. 1667). 

5) ibid. Vol. XI, f. 351. (Vergad. 29 Dec. 1667). 


295 

hij van zijn kant kon 't maar moeielijk verkroppen, dat men 
zoo nauwlettend toezag op zijn gangen, en hem zoo onophou- 
delijk lastig viel. Toen hem dus, op 5 Januari 1668 voor den 
kerkeraad verschenen, zijn begane fout en onvoorzichtigheid 
onder het oog werd gebracht , voer hij uit „ met een groote 
onstuymicheyt , niet als een theologiae doctor, noch als een 
discipel van de Meester der sachtmoedicheyt, maer als een 
rasent off beseten mensch." Nadat hij een poosje buiten gestaan 
had , vroeg men hem af , of hij vergaderingen als die op 't Rokin 
goedkeurde? Wel ter snede antwoordde hij, dat Paulus ze goed- 
keurde, en verwees daarbij op 1 Corinthen, Hst. 14. Opnieuw 
gevraagd, wat hem dacht van confessie en catechismus, ant- 
woordde hij, dat hij die aannam, voor zooverre zij met Gods 
woord overeenkwamen. Herinnerd aan zijne onderteekening der 
formulieren, liet hij zich ontvallen, dat hij toen niet beter 
wist, maar nu wijzer was. De eerwaarde vergadering wist 
nauwelijks , wat te doen met iemand , die „ sulck een mercke- 
lycke oneerbiedicheyt en genoechsame verachtinge" jegens haar 
betoonde; zij vroeg hem dus ten laatste af: Of hij de kerk 
beschuldigd had , dat zij zocht den catechismus te canoniseeren ? 
't Welk hij erkende en met genoegen zou bewijzen. Of hij 
confessie en catechismus hield voor overeenkomstig met Gods 
woord? Hij was niet voornemens zich daarover uit te 
laten.  1) 

Na veertien dagen bedenktijd werd hem de laatste vraag 
opnieuw gesteld. Weer luidde zijn antwoord, dat hij belijdenis 
en catechismus aannam, voor zooverre de „ fondamentalia " 
aanging, maar dat hij niet in bijzonderheden wilde treden. 2) 
Men besloot hem nog acht dagen bedenktijd te geven , en de 
zaak aan de Classis mede te deelen. Ook den 24sten Januari 
weigerde hij echter nadere opheldering te geven, als vroeger 
ontkennende , dat de kerkeraad het recht had , hem dergelijke 
vragen  te  stellen. 3)  Tegen  den 30sten dier maand werd hij 


1) Protokollen van den kerkeraad. Vol. XI, f. 353. 

2) ibid. Vol. XI, f. 361. (Vergad. 19 Januari 1G68). 

3) ibid. Vol. XI, f. 364. 


296 

dns voor de Classis bescheiden , die echter te vergeefs wachtte 
op zijne komst. 1) 

De geneesmeester en advocaat Adriaan Koerbagh had onder- 
tusschen bij den drukker Herman Aeltsz, woonachtig in de 
Kalverstraat bij den Dam 2) het boekje laten verschijnen, 
waaruit wij , in een vorig hoofdstuk , een overzicht samen lazen 
zijner Spinozistische en godsdienstige gevoelens. Het droeg 
den titel : „ Een Bloemhof van allerley lieflijkheyd sonder 
verdriet, geplant door Vreederijk Waarmond, ondersoeker der 
waarheyd , tot nut en dienst van al die geen , die der nut en 
dienst uyt trekken wil. Of een vertaaling en uytlegging van 
al de Hebreusche , Grieksche , Latijnse , Franse , en andere 
vreerade bastaartwoorden en wijseri van spreeken , die ('t welk 
te beklaagen is) soo in de Godsgeleertheyd , regtsgeleertheyd , 
geneeskonst, als in andere konsten en weetenschappen, en ook 
in het dagelijks gebruyk van spreeken, in de Nederduytse 
taal gebruykt worden." Sommige exemplaren droegen daar- 
onder de valsche aanwijzing : „ Gedrukt te Leyden voor Goed- 
aart Onderwijs, in 't Jaar 1668", doch de meeste terecht: 
,,gedaen door Mr. Adr. Koerbagh, regtsgel. en geneesmr. 
't Amsterdam, Gedrukt voor den Schrijver, In 't jaar 1668". 3) 

Volijverig voor den bloei onzer taal, deed het hem leed te 
zien , hoe nog dagelijks door allerlei vakgeleerden eene taal 
gebruikt werd, zoo doorspekt met uitheemsche, voor het volk 
onverstaanbare, woorden, dat het den gemeenen man uiterst 
moeielijk, zoo niet onmogelijk gemaakt werd, voort te komen 
op de baan der ontwikkeling, of zelfs de eerste gronden der 
wetenschap te leeren kennen. Er is wel eens beweerd , dat 
Koerbagh slechts voor den vorm een woordenboek had ver- 
vaardigd om  zijne „goddelooze" meeningen te beter aan den 


1) Notulen van de Classis op 30 Jan. 1668. 

2) De naam blijkt uit de Amst. Confessieboeken. Aeltsz of Aaltsz staat 
vermeld bij Ledeboer, De Boekdrukkers, Dev. 1872, als werkzaam tusschen 
1663—1684. 

3) Het boekske heeft een voorwoord van 1 2 blz. ; een lofdicht , geteekend : 
«Zijt Voor Ider», en 672 dicht bedrukte bladzijden tekst. 


297 

man te brengen , 1) doch dat geheel ten onrechte. Immers ook 
vroeger had hij reeds een woordenboekje samengesteld 2) en 
ook hier van duizenden uitheemsche woorden eene korte doch 
zeer juiste verklaring gegeven. Overal waar hij het noodig 
vond, gaf hij daarbij breedvoerige uitleggingen, zoowel waar 
onderwerpen uit de plantenkunde , als waar rechtsgeleerde of 
geneeskundige kwesties ter sprake kwamen. En zoomin als 
Koerbagh daar schroomde meeningen aan ten dag te leggen, 
die van de algemeen geldende afweken, zoomin ontzag hij 
zich zijne opinie te verkondigen , waar hij onderwerpen moest 
aanroeren van wijsgeerigen of godgeleerden aard. Nu wilde 
ongelukkig het toeval, dat door zijn omgang met Spinoza, 
Van den Enden en Jan Knol, in geen enkel vak van kennis 
zijne gevoelens sterker tegen de heerschende indruischten dan 
juist daar. Begrijpt men,  dat hij niet zwijgen kon? 

Uit taalkundig oogpunt is zijn werk niet onverdienstelijk. 
Meestal is zijne vertaling der woorden nauwkeurig en goed; 
slechts waar hij op etymologisch gebied treedt, doet hij ons 
vaak lachen. Doch men moet bedenken , dat die tak van kennis 
toen nog niet was uitgeschoten. Wat taalgevoel betreft, kan 
zijn arbeid de vergelijking met die van zijn tijdgenoot en vriend 
Lodewijk Meijer zeer wel doorstaan. Onmogelijke Hollandsche 
woorden als bij den laatste zoo dikwijls voorkomen, vindt 
men bij Koerbagh slechts zelden. 

«Men vlegt dit hoofd een krans van Myrten en Lauwrier, 
Dat ons de weetenschap in suy ver Duyts wil leeren » . . . . 

Zoo schreef waarschijnlijk een van Koerbagh's vrienden, 
een  zekere  Iderhoff,  in  zijn  lofdicht  vóór den Bloemhof. 3) 

1) In den Catalogus van Crevenna heet het van hem: «auteur scélérat, 
qui a pris occasion de ce Dictionnaire pour produire les plus abominables 
impiétés, dont un fanatique incrédule puisse être capable». 

2) Zie boven , blz. 234. Daar mij van dat eerste , rechtsgel. woordenboekje 
slechts één exemplaar bekend is , en Koerbagh in den Bloemhof opnieuw aan 
dat vak eene groote plaats inruimt, vermoed ik, dat misschien de geheele 
oplaag van 't eerste boekje door brand of iets dergelijks vernietigd is. 

3) De veronderstelling van den heer Leendertsz. dat deze — in de proces- 
stukken eenige malen genoemde persoon — zich achter de spreuk «Zijtvoor 
Ider» verborg, lijkt mij niet kwaad. 


298 

„Maar, heeft hij dat gemeend, dan heeft hij of den tijd waarin 
hij leefde , of het boek van zijn vriend in het geheel niet 
begrepen. Geheel iets anders dan een myrte- of lauwerkrans 
had hij te wachten, die zich over godsdienst, kerk en kerkleer 
uitlaten dorst als deze/' 

Ongeveer half Februari 1668 zag de Bloemhof het licht, 
en vond terstond talrijke koopers, want nog nooit was zóó 
boud gesproken als hier! Den 23sten dier maand was het werkje 
reeds ter kennisse gekomen van den kerkeraad, die terstond 
besloot de voornaamste staaltjes aan Burgemeesteren en den 
Voorzitter der Schepenbank te „ remonstreeren ", „ opdat sulck 
een lastermont en penne door haer Autoriteyt mocht werden 
ingetoomt." Beide broeders werden tegen den volgenden Don- 
derdag voor den kerkeraad bescheiden , Johannes tegelijkertijd 
aangezegd, dat zijne zaak voor de Classis „bankvast" was, 
en hij zich dus van het avondmaal moest onthouden. 1) Den 
24sten Februari trokken Ds. Kieft en Ds. Heydanus , vergezeld 
van den ouderling Bailli , ten stadhuize om de zaak te remon- 
streeren. Burgemeesteren antwoordden, dat ,,alberijts alle de 
exemplaren van het geseyde Boeck waren opgehaelt", en dat 
zij ,,allé verdere ordre souden stellen die haer E. sullen oor- 
deelen met de eere Godes, desselfs kerck en stat, te conve- 
nieeren." 2) Doch, wie ook gaarne zijne handen in een bosch 
doornen en brandnetels mocht steken, Amsterdams Burger- 
vaderen niet. En toen de zaak-Koerbagh den volgenden dag 
opnieuw ,,in deliberatie gelegd" werd, besloten zij „zich de 
zaak niet aan te trekken , maar aan den heer Hoofdofficier 
(Cornelis Witsen) over te laten, „of, en hoedanig een actie hij 
tegen Koerbagh dacht in te stellen." In eene vergadering van 
alle de Burgemeesteren, op één na, werd Witsen, den derden 
Maart, van dit besluit kennis gegeven. 3) Maar ook Schout 
"Witsen had weinig zin zijn hand te steken in een wespennest; 
hij  deed  intusschen  wat hij doen kon , ging naar Koerbagh's 


1) Protokollen van den kerkeraad. Vol. XT, f. 372. (Vergad. 23 Febr. 1668). 

2) Dagelijksche Notulen van Heeren Burgemeesteren, op 'tAmst. archief. 

3) ibid. Dit is 't eenige feit van dien aard , wat daarin — voor zoover ik 
kon nagaan — vermeld wordt. 


299 

huis , die bekende 't boekje gemaakt te hebben , en beloofde , 
ingeval hij ontboden werd, altijd te zullen compareeren. Ook 
nam de Schout alle exemplaren, die nog op Koerbagh's kantoor 
gevonden werden , in beslag , doch den schrijver zelf gevangen 
nemen dorst hij niet, daar „Burgemeesteren daarin zwarigheid 
maakten." 1) Wijl echter de ontzetting en het misbaar over- 
't „godslasterlijke" boek bij den dag toenam, meende Adriaan 
Koerbagh wijs te doen, zijne minder vrijzinnige stadgenooten 
wat uit den weg te loopen , en begaf zich naar Kuilenburg — 
in dien tijd eene heerlijkheid, behoorende aan den graaf van 
Waldeck , waar onze Staten niets te zeggen hadden , en dus 
tal van voortvluchtigen eene schuilplaats zochten. Vandaar 
uit gaf hij Schout en Schepenen van zijn vertrek, en de redenen 
daarvoor, schriftelijk kennis. 2) 

Johannes Koerbagh , op Donderdag 1 Maart voor den kerke- 
raad verschenen, stond nu vaster in zijne schoenen dan ooit; 
hij loochende, dat er over de Drieëenheid iets in de Schrift 
stond ; ontkende de schepping uit niets ; betreurde het feit , 
dat hij vroeger de formulieren onderteekend had, en vond 
„ dat het concept van datter alleen een oneyndige geest , en 
een oneyndich lichaam is , alleen onderscheyden in verscheyde 
modificatiën , begrijpende in sich de Schepper en alle schep- 
selen , so heel vreemt niet en is." Betreffende het „ lasterboeck" 
van zijn broer bekende hij , daarin enkele dingen gecorrigeerd 
te hebben. Zijne zaak werd verwezen naar de Classis ; 3) deze 
hield den 19den Maart eene buitengewone vergadering, waarin 
de gedaagde verscheen. Hij bleef in alle opzichten volharden 
bij zijne gevoelens , en verklaarde bovendien „ niet gehouden 
te zijn sijne conformiteyt te verclaren met de Catechismus 
en confessie." Wie dat van hem eischten, approbeerden daar- 
mede de traditie van het Pausdom ; „ dat sulcks alsdan is 
ingevoert , als wij afgedwaelt sijn van het woort der waarheyt ; 


1) Volgens Bontemantel's aanteekeningen. 

2) ibid. 

3) Protokollen van den kerkeraad. Vol. XI, f. 374. 


300 

dat hij wel eer onnoosel was, doe hij onderteeckende , maer 
nu hadde een beter gevoelen." De Classis besloot, dat hij 
wegens zijn „ ongesonde leere" onwaardig was voortaan, zoo- 
lang zij daarbij bleef, den preekstoel te betreden; intusschen 
gaf zij hem nog tot de gewone vergadering in Mei bedenktijd. 
Toen den proponent dit op allesbehalve vriendelijke wijze werd 
medegedeeld, werd ook hij „onstuimig" en verbolgen, 1) en 
voerde Ds. Homma, die scherpe woorden tegen hem bezigde, 
te gemoet: „Ds. Homma, 't is goed, dat gij geen mes hebt", 
daarmede zinspelende op het feit, dat Homma, nog proponent 
zijnde , iemand met een mes had verwond. Dominee Danckerts, 
die ook tegen Koerbagh uitvaarde , slingerde hij in 't gezicht : 
„Wat wil Kampen, Deventer en Zwol?" gevende daarmede 
te kennen dat Danckerts gaarne vroolijk is, en alsdan voor 
gewoonte geeft drie roemers tegelijk op zijn hand te nemen , 
daarbij zeggende: „daar gaat Kampen, Deventer en Zwol". 
De dominee van 's Graveland , genaamd . . . . , zei stillekens 
tegen zijn buurman: ,,ik zal stilzwijgen, of anders krijg ik 
mede een beurt", willende zeggen: ik heb vroeger ook iemand 
gekwetst. 2) 

Men meene niet, dat de kerkeraad intusschen stil zat. Op 
den 8sten Maart kon Ds. Heydanus, op den 22sten daaraanvol- 
gende Ds. Kieft, Heydanus en broeder Bailli , op den 26sten April 
wederom Ds. Heydanus aan de eerwaarde vergadering rappor- 
teeren, dat zij óf Burgemeesters, óf Schout en Schepenen over 
de zaak hadden aangesproken , en toen de kerkeraad „ van 
ter zijde" vernam, dat Adriaan zich te Kuilenburg ophield, 
werd dat door zooveel monden mogelijk aan de magistraat 
bekend gemaakt. 3) Op den 7den Mei verscheen Johannes nog- 
maals voor de Classis , en hoewel hij ongeschokt bij zijne over- 
tuiging bleef volharden, wist hij te verkrijgen, dat men eene 


1) Notulen van de Classis, extraord. verg. op 19 Maart 1668. 

2) Anecdote bij Bontemantel opgeteekend, en hier op den juisten datum 
gesteld. Ik oordeelde het wenschelijk ze te vermelden , om de soort van men- 
schen  te  kenschetsen,  die zich opwierpen als rechters in geestelijke zaken. 

3) Protokollen, Vol. XI, f. 377, 379, 383, vergad. op de genoemde datums. 


301 

commissie van vier predikanten benoemde , om nog eens met 
hem over de twistpunten te onderhandelen. Vóór echter die 
commissie hare taak aanvatten kon , gebeurde er iets , waarop 
de kerkeraad het toegelegd, Johannes Koerbagh zeker alles- 
behalve gerekend had: Op den 10den of llden Mei 1668 werd 
deze, toen hij vóór het stadshuis den Schout ontmoette, in 
hechtenis genomen en „naar beneden gebracht." 1) 

„ Tot op vloeck en op hoope , dat hij de banden des Satans 
moght ontgaan en behouden worden ", zoo was er in de laatste 
vergadering der Classis tot hem gezegd, en nu was hem tijd 
gegeven om over die schrikwekkende woorden na te denken, 
na te denken in den kerker. 

Wat wel den Hoogschout plotseling zoo doortastend maakte ? 
Niet het aanhouden van de predikanten : immers daaraan was 
de Amsterdamsche magistraat wel gewend. Andere dingen 
waren er gebeurd, die Witsen wel tot handelen dwongen. 
Onderwijl de „Bloemhof" werd afgedrukt, had Adriaan Koer- 
bagh een nieuw boekske samengesteld, waarin hij breedvoerig 
zijne kritiek ontwikkelde van de hoofdzaken der Christelijke 
leer, en aanwees, wat men zijns inziens voor waar of valsch 
te houden had. Het was verdeeld in zestien hoofdstukken , 
handelende achtereenvolgens: 1. Van Wesen, Jehova, en de 
Wereld; 2. Van de Drie-eenheyd , de Trinitate; 3. Van de 
Behouder, gesegt Jesus; 4. Van den Heyligen Geest; 5. Van 
Goed en Kwaad; 6. Van de Godsdienst; 7. Van de Heylige 
Schrift ; 8. Van de Ketters en Ketteryen ; 9. Van den Hemel ; 
10. Van de Hel; 11. Van de Godspraaken; 12. Van de Booden, 
die men segt te sijn goede geesten, de Angelis; 13. Van de 
Lasteraars of Tegenstanders, die men segt te sijn kwaade 
geesten, de diabolis, satanis; 14. Van de Spokerijen en Ver- 
schijningen, de spectris; 15. Van de Wysen en Wysheyd , welke 
van de Geestelijken gesegt worden te sijn Tovenaers of boos- 
geestige konstenaars en Tovery of boosgeestige konst, Magoi 
et  Magia;  16.  Van  de Wonderwerken, de Miraadis. Was dit 


1) De heer Leendertsz spreekt (blz. 546) van 17 Mei, doch dat is onjuist. 


302 

werkje ook meer in betoogenden trant geschreven, doorregen 
met Hebreeuwsche bewijsplaatsen , aan het Oude , en Grieksche 
aan het Nieuwe Testament ontleend, toch trad ook hier bij 
elke gelegenheid de ijveraar voor een nieuwe waarheid, de 
apostel der nieuwe leer, met de gewone heftigheid op den 
voorgrond. Het droeg den titel: „Een Ligt, schynende in 
Duystere Plaatsen , om te verligten de voornaamste saaken 
der Gods geleertheyd en Godsdienst, ontsteeken door Vreederijk 
Waarmond , ondersoeker der waarheyd ; anders Mr. Adr. Koer- 
bagh , Regts-gel. en Genees-Mr." 

Voor kosten van den schrijver had de drukker Everardus 
van Eede, 1) te Utrecht, het werkje ter perse gelegd; eene 
enkele maal kwam Adriaan zelf uit Kuilenburg om de proeven 
na te zien ; doch vaker werd dat gedaan door zijn jongen 
academie-vriend, den arts Abraham van Berckel, 2) die zich 
na zijne promotie in de vrijstad gevestigd had. 

De Leidenaar Van Berckel en de Amsterdammer Koerbagh. 
voeren vrij wel in één schuitje; het vermoeden ligt voor de 
hand, dat de eerste in zijn studententijd ook met Spinoza 
omgegaan had, en daar hij ons beschreven wordt als „een 
gaeuw man" — een feit, bevestigd door zijn latere loopbaan — 
mag hij , wat zijne Godsdienstige inzichten betreft , wel met 
Koerbagh in één vaarwater gekomen zijn. Onlangs had hij te 
Kuilenburg „in gijzeling" — d. w. z. in hechtenis — gezeten. 3) 
Of ook hij bijgeval te boud tegen de predikanten in 't krijt 
trad? Zooveel is zeker, dat „Pieter Wilte" — Koerbagh had, 
op Van Berckel's aanraden, te Kuilenburg dien naam aange- 
nomen — ook met de predikanten der vrijstad spoedig in 
dispuut geraakte. 

Tot den aanvang van Mei liep alles goed van stapel; reeds 
waren tien vellen van het nieuwe boekje afgedrukt , en in even 
zoovele  pakken  aan Koerbagh's Amsterdamschen vriend Ider- 


1) De naam blijkt uit de Confessieboeken. Volgens Ledeboer was hij reeds 
in 1659 werkzaam. 

2) Zie boven, blz. 184. Ik volg hier de Confessieboeken. 

3) Volgens Bontemantel, 't Volgende blijkt uit de Confessieboeken. 


'€  3 <5  c 

5>cfjtjneïi§em 

antpttetc ïölaatfen / 

<©m te berltgtcn öt boojnaani' 

ffefaaömDtr^oDg grlferti 
fjegD en «3oD£ öienft/ 

Ontfïtcïtetï boa,? 

©?eeöerp$ ©aarmcmö/ onöerfoeöer 
öce H&aarfKpö. 

NfcHfe fioerbagfj/fiegtg-sel. 
m<&enecs^t\ 


303 

hoff 1) verzonden, toen Johannes Koerbagh zoowel door zijn 
broer als door Dr. Van Berckel plotseling te Utrecht ontboden 
werd. De eerste had geld noodig , en wilde dat in de bisschops- 
stad in ontvangst nemen; Van Berckel echter begon bang te 
worden wegens den toon, dien Everardus van Eede, de drukker, 
aansloeg: bezig met het elfde vel, weigerde hij voort te gaan, 
daar het „vol vremde gevoelen" was. Johannes kwam Don- 
derdagsavonds , den 3den Mei te Utrecht aan en werd aan de 
schuit opgewacht door Dr. Van Berckel, met wien hij zich 
naar den drukker begaf. Zij spoorden Van Eede aan voort 
te gaan, zeggende, dat Adriaan het boekske niet gemeen zou 
maken zonder dat het goedgekeurd was door den raadpen- 
sionaris , het Hof en de magistraat te Amsterdam. De drukker 
bleef echter bij zijn voornemen, en hield vol, dat het niet 
deugde. Toen zou Johannes gezegd hebben: „wat wilt gij dan 
drukken, als gij de waarheid niet drukken wilt? Een hoop 
almanakken en leugenboeken? Ga voort met het drukken, ik 
wil 't met mijn bloed bevestigen. Gij zult er geen zwarigheid 
van hebben." Doch Van Eede bleef weigeren, en weigerde ook 
op Van Berckel's vraag het manuscript terug te geven , bewe- 
rende , dat hij 't buitenshuis had gezonden. Na bij den drukker 
gegeten en overnacht te hebben , begaven Johannes en Dr. Van 
Berckel zich des Vrijdags naar Kuilenburg, waar zij Adriaan 
aantroffen, die hen te Utrecht niet had gevonden. Wat nu te 
doen? Zij konden niet tot een besluit komen. Op de terugreis, 
's Zaterdags nogmaals bij Van Eede aangaande, vorderde deze 
van Johannes ook de afgedrukte vellen terug .... 

De drukker had inmiddels het geheele geval aan den Schout 
te Utrecht medegedeeld en hem het manuscript ter hand gesteld. 
Deze briefde alles terstond over aan den Schout te Amsterdam, 
en meldde tevens , waar de gedrukte exemplaren zich bevonden, 
welke dus op den 7den of 8sten Mei ten huize van Iderhoff in 
beslag werden genomen. 2) 


1) Deze,  ons  overigens  onbekend  gebleven,  bad  naar  bet  schijnt ook 
'tbenoodigde papier te Amsterdam gekocbt. 

2) De  gebeele  oplaag  werd  waarschijnlijk  vernietigd. Aan enkele leden 
van den kerkeraad, en eenige magistraatspersonen werd echter een exemplaar 


304 

Zoowel de kerkeraad als Schout en Schepenen verdachten 
Johannes Koerbagh van het auteurschap der beide boeken: 
immers van Adriaan's afwijkende gevoelens had men tot nog 
toe weinig bemerkt, en hoe kwam hij, de geneesmeester en 
advocaat, aan die kennis van het Hebreeuwsch, welke uit 
beide bleek ? Zooveel was zeker , Johannes moest er de hand 
in gehad hebben, al wilde hij het voor den kerkeraad niet 
bekennen. Op dat vermoeden afgaande had de Schout hem op 
den 10de" Mei gevangen genomen, en tevens zijn substituut 
Engelbrecht „met brieven van Burgemeesteren" naar Kuilen- 
burg gezonden, 1) om den stedehouder te bewegen Adriaan 
Koerbagh uit te leveren. Het verlangen van de machtige Am- 
sterdamsche magistraat niet durvende weerstreven, liet de 
stedehouder terstond de poorten sluiten , doch het onderzoek 
bracht aan het licht, dat de vogel reeds een dag of wat 
gevlogen was. Waarschijnlijk had Adriaan, begrijpende dat 
door den onwil van den drukker alles in 't riet zou loopen , 
ingezien, dat hij te Kuilenburg niet meer veilig was, en in 
alle stilte de plaat gepoetst. 

Op den Uden Mei werd Johannes in verhoor genomen, 
hoofdzakelijk over zijn reis naar Utrecht en Kuilenburg, en 
wat hij daar gedaan en gezegd had. Onbekend met hetgeen 
er gebeurd was, schreef Adriaan hem op den 14den Mei nog 
een brief, waarin hij hem aanried „het hoofd in den schoot te 
leggen", wijl het toch „een onmogelicke saeck is voor ons 
alleen alles t'effenen" — doch dat schrijven kwam te laat, 
en  werd  natuurlijk niet aan zijn adres bezorgd. 2) Den 17den 


gegeven, en zóó zijn er twee bewaard gebleven, bevattende : titel , voorwoord, 
lofdicht, en elf vel druks (176 blz.) d. w. z. ongeveer de helft van 't boek; 
de rest is in handschrift bijgeschreven. Ik bezit een volledig afschrift. 

Dr. A. van der Linde, die dit werkje in zijne bibliografie vermeldt (N° 149), 
beschrijft onder N° 150 een «tweede deel», in 1711 te Keulen gedrukt. 

Dit is echter een tweede deel van een ander verboden boek, dat zelfs 
in de verte niet op Koerbagh's werk lijkt. Zie daarover Sepp, Het Staats- 
toezicht, blz. 15'4. (Dr. Sepp heeft het niet gezien). 

1) Bontemantel, 't Is mij niet mogen gelukken copieën van die brieven 
te vinden. 

2) Doch bij de verhooren voorgelezen. Vgl. Bontemantel en de confessies. 


305 

Mei werd aan den kerkeraad medegedeeld , dat Jokannes Koer- 
bagk in kecktenis was, wegens 't doen drukken van zeker 
„godslasterlijk" geschrift, genaamd „Het Licht sckynende in 
Duystere Plaatsen." Eenige staaltjes, die werden voorgelezen , 
hoorde de vergadering ,,met groote ontsteltenisse des gemoeds." 
De heer Officier had „ openinge " gevraagd van hetgeen er 
tusschen Johannes Koerbagh en den kerkeraad gepasseerd was. 
De eerwaarde vergadering besloot , dat de voorzitter, Ds. Abra- 
ham de Roy , met zijn ouderling , Joannes Ryckers , den heeren 
van den Gerechte zou gaan bedanken „ voor hun ijver in dezen", 
hun verzoeken, daarin te „continueeren", den dienst van den 
kerkeraad aanbieden , en , zoo noodig , mededeeling te doen 
van 't gepasseerde. 1) Den volgenden dag verrichtte Ds. 
de Roy deze commissie, eerst bij heeren Burgemeesteren, 
daarna bij de Schepenen, eindelijk bij den heer Officier, 2) 
welke laatste verzocht , dat de kerkeraad 't hem mocht mee- 
deden , als men bijgeval vernam , waar Adriaan Koerbagh zich 
ophield. 3) Dien eigen dag (18 Mei), vaardigde Mr. Cornelis Witsen, 
„ hoochschout deser stede", ratione officii, eene indaging van 
Adriaan Koerbagh uit, die, bij „ non-comparitie " ten eeuwigen 
dage zou gebannen worden uit den lande van Holland en 
West-Friesland, met confiscatie van al zijne goederen. 4) 

De gedaagde, nu waarschijnlijk wel bekend met hetgeen er 
gebeurd was , en wel vermoedende, hoe 't bier smaken zou, dat 
voor hem gebrouwen werd, liet den Schout fluiten. Inmiddels 
maakte de kerkeraad den 2den Juni , op verzoek van den Officier , 
een overzicht gereed van hetgeen met Johannes Koerbagh 
alzoo verhandeld was , 5) en den volgenden dag besloot de 
Classis hetzelfde te doen , en tevens Ds. Clerckius en Ds. Sloot 
naar  de  magistraat  af  te  vaardigen  om  haar  te bedanken 


1) Protokollen van den kerkeraad, Vol. XI, f. 385. 

2) 't Verslag ibid. f. 386; vgl. Bontemantel. 

3) Bontemantel. 

4) In afschrift bij Bontemantel. In druk draagt het stuk den datum 1 
Mei , doch dit is , zooals uit Dr. Kernkamp's afschrift , en ook uit 't beloop 
van zaken blijkt, foutief. 

5) Protokollen van den kerkeraad op dien datum, (Vol. XI, f. 387 vlgd.). 

20 


306 

„ in desen over haar goede devoiren , met versoek daar in te 
continueren." 1) Koerbagh's beweringen schriftelijk te weder- 
leggen, ziedaar iets, dat noch bij den kerkeraad, noch bij de 
Classis opkwam. „Wij ergeren ons", zegt de heer Leendertsz, 
die zeer weinig van het gedrag van kerkeraad en Classis 
weten kon , ,, wij ergeren ons , als wij zulke handelingen zien. 
"Wanneer een roomsch inquisiteur, inderdaad geloovende, dat 
de leer zijner kerk volkomene waarheid is , en dat wie er van 
afwijkt, zich voor eeuwig ongelukkig maakt, andersdenkenden 
naar het schavot of den brandstapel verwijst, dan betreuren 
wij zijne kortzichtigheid en hebben medelijden met de slacht- 
offers daarvan. Maar voor de laagheid en oneerlijkheid van 
lieden, die zoozeer overtuigd zijn van de onhoudbaarheid van 
hun stelsel, dat zij vreezen, dat de gemeente het begint te 
onderzoeken, en daarom hen, die er zich tegen durven laten 
hooren , liever opsluiten of verbannen dan weerleggen , hebben 
wij niets dan afkeer en verachting." 2) Vrage: Wat zou 
Leendertsz gezegd hebben, als hij goed op de hoogte ware 
geweest ? 

Slechts  van  één  man  lezen wij , die ten minste zijn geloof 
dorst verdedigen en misschien begreep , dat er anders gehandeld 

moest worden onze oude bekende, Jan Pietersz. Beelthouwer. 

Hij schreef eene weerlegging van den Bloemhof, doch was , 
door de ervaring geleerd, zoo wijs zijn handschrift eerst aan 
Burgemeester Valckenier en Schepen Bontemantel te laten lezen. 
De laatste sprak er met zijne ambtgenooten over, die oor- 
deelden , dat het beter was , dat Koerbagh's boek niet dan wel 
gelezen werd; kwam er nu een „ Antwoord ", dan zou ieder ook 
„ 't principael " willen zien : dus werd Beelthouwer eerst door 
den Schout, daarna door den president van Schepenen in de 
volle vergadering aangezegd , dat hij wegens zijn „ goeden 
y ver " werd bedankt , maar men liever had , dat alle antwoorden 
op Koerbagh's boek achterwege bleven : „om de gemeente tot geen 


1) Notulen  van  de  Classis  op  4  Juni,  16G8. Verslag over de gedane 
commissie ibid. op 18 Juni, 1GG8. 

2) Navorscher, 1877, blz. 544. 


307 

ondersouck te verwecken"; zij gelastten hem dus zijn Antwoord 
stil te houden, wat hij beloofde 1) . . . . en gehouden heeft. 

Het gerucht, dat de Magistraat van Amsterdam Adriaan 
Koerbagh zocht, en heel wat voor zijne gevangenneming scheen 
over te hebben, was intusschen overal doorgedrongen. Dien- 
volgens ontving de Schout op 6 Juli 1668 een ongeteekend 
schrijven van iemand, die beweerde, den delinquent in hech- 
tenis te kunnen leveren, mits men hem daarvoor eene goede 
som gelds gaf. Na wat ruggespraak met Burgemeester Val- 
ckenier, besloten Schepenen den Schout een crediet te ver- 
leenen van 1000 a 1500 gl. Terstond zond deze zijn gewezen 
knecht, nu klerk ter „tresory extra-ordinaris " Arnout Mergel- 
camp, met bericht naar Utrecht, dat den 8sten daaraanvolgende 
reeds door een „ vrouwspersoon ", die tegen den volgenden dag 
antwoord beloofd had, was afgehaald. Den Uden Juli berichtte 
de ongenoemde Judas , dat Adriaan Koerbagh „ hem een goeden 
vriend was, maer niet presteert (had) dat behoorde, en over- 
sulx ten dienst van de godsdienst en justitie hem wilde leveren, 
maer dat de uytgeloofde somme te laech was , en dat moest 
hebben, soo hem in handen levert, duysent ryxdalers, te betaelen 
contant." Zoo hij zijn vriend „ leverde " met al zijne „ pampieren ", 
verlangde de ellendeling drieduizend gulden, waarvoor Schout 
en Schepenen eene obligatie op zegel moesten geven. Nog 
meldde hij, dat „Dr. Berckel, een gaeuw man, wonende tot 
Cuylenburg met hem veel converseert ende wel de meeste 
aenlijder van de boeken schijnt te weesen", 2) en dat hij 
Vrijdag — 13 Juli — tusschen drie en vier uur antwoord 
wachtte te Everdingen , tusschen Kuilenburg en Vianen , in de 
herberg waar ,,de waerdin is genaempt Joppie". Daar zou 
een  man  komen,  ,,met  een  dassie,  gebonden  met een root 


1) Bij Bontemantel ; het laatste gebeurde op 24 Juli 1668. 

2) Dit is geheel bezijden de waarheid. Adriaan K. was de man niet om 
zijn naam te zetten voor andermans werk, en verklaarde uitdrukkelijk — 
wat ook niet betwijfeld kan worden, — dat hij in de laatste jaren weinig 
of geen omgang met Van Berckel had gehad, 't Vertelsel bewijst dus alleen, 
dat de Judas geen intieme vriend was. 


308 

lint,  die  sal  vraegen:  brengt  ghij  wat  nieuws van Amster- 
dam?" — aan wien de brief moest gegeven worden. 

Op  den  bepaalden  tijd  was  Arnout  Mergelcamp  met een 
schrijven van den Schout ter bestemder plaatse , waarin gezegd 
werd,  dat  de  belooning  moest  staan „ter discretie", en dat 
men niet gewend was zulke dingen ,,op zegel te geven". Ook 
de Judas kwam opdagen; het was een man van 35 of 36 jaren, 
die  te  Kuilenburg woonde, en, naar gezegd werd, druk met 
Dr.  Van  Berckel  omging.  Nog eenmaal zond hij Mergelcamp 
terug met een nieuwen eisch, 1) doch Cornelis Witsen, Hoog- 
schout der stede Amsterdam , liet niet met zich marchandeeren, 
en  handhaafde  zijn  eerste  bod.  't Werd  nu aangenomen. Na 
geschreven te hebben, wanneer en waar hij zijn verradersloon 
hoopte te ontvangen , meldde hij , dat Adriaan Koerbagh zich 
onthield te Leiden , vermomd met een zwarte pruik ; hij noemde 
de  straat  en  het  huis ,  beschreef de  trap ,  de  kamer  en de 
bedstede, berichtte, dat men hem 's morgens moest gevangen- 
nemen,  en  op  welke  wijze.  Op den 17den Juli las de Schout 
dien  brief  aan  Schepenen  voor;  na  overleg  werd  besloten 
Mergelcamp  terstond  naar  Leyden  te  zenden  met  een brief 
aan  den  opperschout  Hoogeveen. 's Avonds om zeven uur be- 
zorgde  Mergelcamp 'het  schrijven;  den volgenden morgen om 
zes  uur  viel  de Leidsche Schout met zijne rakkers in 't aan- 
gewezen huis , vond , zooals gemeld was , de sleutel van Koer- 
bagh's  kamer  op  de  richel boven de deur, lichtte de aange- 
klaagde  van  het  bed  en  bracht  hem in de boeien. Terstond 
daarop  zond hij Mergelcamp terug met de boodschap, dat hij 
Koerbagh  had gevangen genomen en eenige papieren op zijne 
kamer had gevonden , en niet twijfelde , of de Magistraat van 
Leiden zou hem uitleveren, indien de Heeren van Amsterdam 
het  verzochten. Alles met dien verstande, dat, zoo Koerbagh 
werd veroordeeld in geldelijke boeten , hij , Hoogeveen , daarvan 


1) Hij vroeg nu 1000 gl. vooraf en andermaals 1000 gl. als de zaak in 
orde was , en voegde er bij : « Dat hij wellicht meerder somme van hem , 
Koerbagh, sal connen crygen, soo daertoe aen wilde leggen, maar alsoo dat 
ontrouwelyck met syn vrind soude gehandelt weesen, soo sal dat niet doen». 


309 

zijn  rechtmatig  deel  zou  ontvangen.  Na  de  Burgemeesters 
Valckenier  en  Vlooswijck,  juist  op het Oost-Indische huis te 
gast,  geraadpleegd  te hebben, werd Arnout Mergelcamp nog 
op denzelfden 18den Juli naar Leiden teruggezonden, met een 
omstandig schrijven, waarin verzocht werd, dat één van Hooge- 
veen's  substituten den  gevangene  met  geboeide  voeten (pede 
ligato) voor rekening der stad Amsterdam mocht overbrengen, 
en beloofd werd , dat men tot wederdienst bereid was ; en opdat 
dit geval later niet als een antecedent zou beschouwd worden , 
zond men tevens eene afzonderlijke acte van non-praejuditie. 1) 
Den 19den Juli 1668 werd Adriaan Koerbagh door een substituut 
met  „dienders",  vergezeld  door  Arnout Mergelcamp, op een 
wagen  gevankelijk  naar  Amsterdam ,  en  daar  's avonds  om 
negen uur in de boeien gebracht. 2) 

Op Vrijdag 20 Juli 1668 onderging Adriaan Koerbagh zijn 
eerste verhoor. Daar zat de Hoogschout , Mr. Cornelis Witsen , 
daar zaten de Schepenen Van Waveren , Bontemantel , Van de 
Capelle, Huift, Corver en Johan Hudde. Vóór hen eene reeks 
van stukken, deels in de kantoren der beide broeders, deels op 
Adriaan' s kamer te Leiden in beslag genomen; voor hen ook 
een of meerdere exemplaren van den „ Bloemhof", en het andere 
boekske , half gedrukt , half in handschrift. Als getuigen : 
Everardus van Eede, de drukker uit Utrecht, Herman Aeltsz, 
uit Amsterdam. 3) 

„Adriaan Koerbagh , rechtsgeleerde en doctor medicinae, van 
Amsterdam, oud 35 jaren, gevraagd, of hij een boekje, getiteld 
„Een Bloemhof van allerley lieflijkheyd sonder verdriet" heeft 
gemaakt'? zegt ,,ja". Of hij het alleen gemaakt heeft? zegt 
„ja", en door niemand geholpen te zijn. Grevraagd, of Dr. Van 
Berckel hem niet heeft geholpen? zegt „neen". Toch kon het 


1) Beide stukken in afschrift op 't Amst. archief bewaard. Ik bezit 
afschriften. 

2) Voor dit alles zijn Bontemantel's aanteekeningen de eenige bron. 

3) Ik geef het eerste verhoor, in de Confessieboeken opgeteekend, in extenso, 
wegens de groote merkwaardigheid. Alleen wijzig ik de spelling, plaatslees- 
teekens, en zal hier en daar eene verklarende aanteekening bijvoegen. 


310 

wel zijn, zoo vervolgde hij, dat hij er met iemand over 
gesproken had. Zijn broeder had echter het boek niet gelezen, 
vóór het geheel gedrukt was ; wel had deze met zijn voorkennis 
een vel gecorrigeerd, maar geen vel, dat aanstootelijk was. Ge- 
vraagd, wie met hem van 't zelfde gevoelen zijn ? zegt : „niemand, 
mijns wetens". Zegt met Van Berckel, noch met iemand anders 
daarover gesproken te hebben, ook niet met Spinoza of zijn 
broeder, 1) ofschoon de laatste een vel — hij was vergeten 
welk — had gecorrigeerd. Hij bekende, omgang te hebben 
gehad met Spinoza, en eenige malen bij hem geweest te zijn, 
doch nooit met hem over deze zaak te hebben gesproken; dat 
hij den Bloemhof alleen vervaardigd .had met het doel, de 
menschen goed Hollandsen te leeren spreken. Gevraagd, of hij 
Hebreeuwsch verstond? zegt: „alleen met behulp van een 
woordenboek". Gevraagd, wat het Hebreeuwsche woord „ scha- 
bunoth" wil zeggen? antwoordt: „ik weet het niet, en moet 
't zoeken uit 't Lexicon Buxtorpi". 2) Zegt, met Van Berckel 
en de anderen 3) omgegaan te hebben , doch met Spinoza nooit 
over deze leer te hebben gesproken. Naar aanleiding van de 
plaats in den „Bloemhof" op blz. 664, luidende: „Wie eygent- 
lijk de vader van dese Behouder {Jezus) is geweest en iveet men 
niet, en daarom hebben eenige onwetende luyden hem gesegt te zijn 
geweest God, God van eeuwigheyd, en een soone Gods vaneenwig- 
heyd, en dat hij in der tijd is gebooren van een maagd, sonder 
toedoen des mans: maar die stellingen zijn ook buyten de schrift en 
tegen de waarheyd", gevraagd: of hij niet met Spinoza over deze 
leer had gesproken? Zegt „neen"; wel met Dr. Van Berckel, 
maar niet met zijn broeder; toch kon het wel zijn, dat ook 
zijn broeder van die leer was. 4) Hij erkende wel eens of 
twee  malen  bij  Van  den  Enden,  voor  een jaar vijf of zes, 


1) Dit zijn natuurlijk antwoorden op vragen, die door den klerk niet 
genoteerd zijn. Waarschijnlijk waren er brieven van Spinoza onder de stukken 
gevonden; ook staat te bedenken, dat Johan Hudde dezen persoonlijk kende. 

2) rWDV jn (chagh schabunoth = pinksteren ; vgl. Bloemhof op pinxter). 

3) Iderhoff en zijn broer? 

4) Men herinnert zich de boven beschreven Collegianten vergadering (blz. 
294) waarin Johannes Koerbagh tegenwoordig was. 


311 

geweest te zijn ; ook was hij, een keer twee drie, ten huize van 
Jan Knol geweest, 1) doch had met hem niet van deze leer 
gesproken. Voor een jaar twee drie was hij in de vergaderingen 
van Jan Knol in de Nes tegenwoordig geweest, en toen daar 
de vraag gesteld werd, of te bewijzen viel , dat de Heere Jezus 
uit de stam Davids was, hij, Koerbagh, van meening was, 
dat men het niet wel zou kunnen bewijzen. Gevraagd, waar en 
wanneer hij het boekje, getiteld ,,Een Licht (schynende in 
Duystere Plaatsen") gemaakt had, zei hij: meerendeels hier 
te Amsterdam , een klein gedeelte te Utrecht en Kuilenburg ; 2) 
en nadat hij den „Bloemhof" gemaakt had, om daarmede de 
dingen te beter uit te leggen. Dat hij voornemens was het eerst 
aan de Magistraat bekend te maken, en daarna, met hare 
toestemming, uit te geven. Het eene boek was een maand of 
twee na het andere gedrukt. 3) In gezelschap van Dr. Van 
Berckel was hij naar den drukker (Van Eede) gegaan, en zijn 
broeder was later ook gekomen , om hem te waarschuwen , dat 
men hem zocht in hechtenis te nemen. Het laatste boekje had 
hij alleen gemaakt; zijn broeder had er niet in gecorrigeerd, 
wel af en toe Dr. Van Berckel. 4) Gevraagd, of hij niet wist, 
dat zijn broeder tegen den drukker had gezegd, dat hij vrijelijk 
drukken kon, dat het de zuivere waarheid was, en dat hij 
(Adriaan) 't niet zou uitgeven, dan met goedvinden van de Hooge 
Regeering? antwoordde hij, dat hij daarvan niet wist. Einde- 
lijk,  of  hij  niet  een boekje vertaald en uitgegeven had met 


1) Oorspronkelijk stond er «vier a vijf maal», doch dat is doorgehaald. 
Op Koerbagh's omgang met Van den Enden doelt ook Goeree (hlz. GG5). 
«Insgelijk had ook den geneesheer Coerbach door verkeering met dien man, 
niet veel goeds uyt zijn vergiftige prammen gezogen», enz. 

2) De gedrukte aanteekeningen van Bontemantel spreken van «een half 
jaar» geleden; 't afschrift van Dr. Kernkamp van «IV, jaar», 't Laatste 
is blijkbaar verkeerd. 

3) De druk van den Bloemhof was in Dec. 16G7 zeker afgeloopen, maar 
't boek eischte nog tijd voor innaaien, enz.; in 't laatst van Februari of 
begin Maart was men daarop te Utrecht begonnen met « Een Ligt schynende 
in Duystere Plaatsen». 

4) Fouten in beide boeken verraden, dat de auteur zelf er niet altijd zorg 
aan kon besteden. 


312 

den titel „Een kort en vlijtig Ondersoeck"? bekende hij 't ver- 
taald te hebben met het voornemen het te laten drukken". 1) 

Reeds werd de beschuldigde weggebracht, toen de Schout 
hem nog even terug liet roepen en vroeg: Of hij Pieter Wilte 
wel kende ? Hij antwoordde, op aanraden van Dr. Van Berckel 
dien naam aangenomen te hebben, opdat de brieven, die men 
aan hem schreef, te beter mochten bezorgd worden. Schepen 
Bontemantel, die dit verhoor bijwoonde, teekende aan in zijn 
dagboek : De gevangene „was seer weemoedich , willende (zich) 
de kerck en haer ordre onderwerpen , doch bleef evenwel altyt 
by  syn  gevoelen , als yts uyt de boecken wierde gevraecht." 

Den volgenden dag , zijnde Zaterdag 21 Juli 1668 , werd 
ook Johannes Koerbagh opnieuw verhoord. Langer dan tien 
volle weken was het geleden , sedert men den armen theologiae 
doctor en proponent „ naar beneden " had gebracht , om — in 
de hemel weet welk afschuwelijk gevangeniskot — over zijne 
euveldaden (?) na te denken. Weer trachtte men uit hem te 
krijgen, in hoeverre hij als mede-auteur der drie boekjes kon 
beschouwd worden. Hij kon echter weinig meer bekennen dan 
vroeger; niet hij, doch zijn broer was de schrijver; hij had 
hoogstens een vel gecorrigeerd. Opmerkelijk is het, dat — 
zooals Adriaan zijn best deed bij het verhoor al zijne vrienden : 
Spinoza, Van Berckel, Jan Knol en zijn broer, te sparen — 
Johannes van zijn kant trachtte zoo min mogelijk te zeggen, 
dat tot bezwaarnis van zijn broer kon strekken. Zelfs wilde 
hij geen „ja" zeggen op de vraag, of de „Bloemhof" een 
„godslasterlijk" boek was. 2) 


1) Ik geloof, dat het woord «uitgeven» (in de origineele tekst staat « uvt- 
gaen en drukken ») hier eene misstelling is. Uit volgende verhooren blijkt nl. 
dat het boekje hier bedoeld, handelde over de Drieëenheid (de Triniiate)r 
door Adriaan was vertaald, doch — waarschijnlijk in manuscript — in 
Johannes' lessenaar was gevonden. Adriaan nu spreekt slechts van 't plan 
't te laten « uitgaan ». Het was dus nog niet gedrukt. Ik heb dan ook geen 
exemplaar kunnen vinden, en 't dossier van dit proces is natuurlijk — met 
alle andere dossiers uit de 17de eeuw — zoek. Waarschijnlijk zijn ze allen 
te bevragen aan den papiermolen! 

2) Ofschoon Bontemantel bij dit verhoor wel tegenwoordig was, heeft hij 
daaromtrent niets opgeteekend. Eenige bron zijn dus de Confessieboeken. 


313 

Eerst op den volgenden Woensdag (25 Juli 1668) werden 
de verhooren hervat. Nu trachtte de Schout op eene andere 
wijze gewaar te worden, of niet Johannes de medeplichtige was 
van Adriaan? en vroeg den een na den ander, of zij niet hier 
ter stede samen in één huis hadden gewoond? Beiden bekenden 
sedert Mei laatstleden (1667) bij hunne moeder gewoond te 
hebben; zij hadden wel dagelijks samen gegeten, doch ieder 
had een afzonderlijk „comptoir" gehad. Of zij samen veel over 
de boeken gesproken hadden? Beiden ontkenden, doch lieten 
zich eindelijk de verklaring ontwringen , dat de rechtsgeleerde 
den proponent wel eens naar den wortelvorm van een of 
ander Hebreeuwsch woord gevraagd had. Daarna las men 
beiden voor hetgeen zij bekend hadden , waarbij zij „ persi- 
steerden ". Toch waren Schout en Schepenen nog niet geheel 
overtuigd : Op den 26sten Juli moest de arme proponent nog- 
maals een lang verhoor doorstaan over de wijze, waarop de 
boekjes gedrukt waren; doch slechts weinig nieuws kwam 
daarbij aan den dag. 

Op den 27sten Juli , 's morgens te tien uren , vergaderden 
de Schepenen op verzoek van den Schout in de pijnkamer, en 
werd Adriaan Koerbagh binnen gebracht. Nadat hem nogmaals 
zijne bekentenis voorgelezen was, deed de Schout zijn eisch, 
inhoudende , dat Adriaan Koerbagh zou gebracht worden op 
't schavot , te dien einde voor 't stadhuis op de gewone plaats 
op te richten, en, nadat hem zijn rechterduim was afgehouwen , 
met een gloeiende priem zou gestoken worden door zijne tong ; 
dat hij dertig jaren zou opgesloten blijven ; de ordinaris- en 
extraordinaris kosten en mise van justitie betalen ; zijne res- 
teerende goederen zouden geconfisqueerd worden, en zijne boe- 
ken, naar 't goedvinden van den rechter, in 't openbaar of op 
eene stille plaats verbrand. 

Plechtig herhaalde de voorzitter der Schepenbank het gespro- 
kene, en vroeg den beklaagde of hij nog iets op den eisch 
had aan te merken? waarop Koerbagh antwoordde, dat hij 
berouw en leedwezen voelde over het voorgevallene en beloofde 
een „ beter " leven te zullen lijden. 

Daarna gingen Schout Witsen en zijn zoon — secretaris van 


314 

Schepenen — niet den gevangene 1) heen, om den Heeren 
gelegenheid te geven tot beraadslagen. Nadat de verschillende 
inzichten waren gehoord , kwam men ten slotte overeen : Adriaan 
Koerbagh tien jaren te houden in besloten hechtenis , tien jaren 
daarenboven te bannen uit deze stad en jusrisdictie eene mijl 
in 't ronde ; hem eene boete van 4000 guldens op te leggen , 
de eene helft voor de armen , de andere helft voor den Schout ; 
en hem te veroordeelen in de gewone en buitengewone kosten 
en mise van justitie, ter somme van 2000 gulden. Na den 
middag overlegde men nog, of men hem niet bannen zou uit 
Holland en West-Friesland. Doch wijl in dat geval het vonnis 
moest afgelezen worden van het Stadhuis na klokgeslag ; moest 
bekend gemaakt worden, aan alle Schouten door 't gansche land 
enz. en „ de intentie was, het gerucht van deze feiten zoo stil 
onder de gemeente te houden als doenlijk is , om alle aanleiding 
weg te nemen, dat de gemeente de boeken gaat lezen , over- 
mits de ooren teer en de nieuwigheden kittelachtig zijn ", werd 
besloten zich aan de eerste lezing te houden en het vonnis 
binnenskamers uit te spreken. 2) Alzoo geschiedde. 

Nadat ook Johannes Koerbagh zijne bekentenissen en verdere 
stukken waren voorgelezen , eischte de Schout : dat hij binnens- 
kamers zou worden gegeeseld, twaalf jaren zou opgesloten 
blijven , eene boete zou betalen naar discretie van den rechter, 
en verder de kosten en mise van justitie. De gevangene ant- 
woordde , dat hij zich hield aan 't geen hij gezegd en geschreven 
had , dat hij meende dat daarin niets onbillijks of goddeloos 
was; dat hij de boeken van zijn broeder niet had gelezen, en 
dat — zoo voegde hij er onverschrokken bij — al wat men 
tegen hem had kerkelijk was, en tot oordeel stond der kerk. 
Waarop Schepen Van de Cappelle hem in de rede viel, bewe- 


1) Deze laatste wordt bij Bontemantel — hier de eenige bron — niet 
uitdrukkelijk genoemd; doch 't spreekt van zelf, dat hij niet tegenwoordig bleef. 

2) Hoe het precies geluid heelt, weten wij niet. In de Sententieboeken is 
van beide vonnissen' slechts den eersten regel te vinden (!). In de Confessie- 
boecken staat bij Adriaan's eerste verhoor op den kant de hoofdzaak aange- 
teekend als in den tekst vermeld , doch met verbanning uit Holland, Zeeland 
en West-Friesland. 


315 

rende , dat deze zaken tot oordeel stonden van Schepenen , en 
dat hem , Koerbagh , niet toestond te zeggen , wien het oordeel 
toekwam. 

Toen sommigen der Schepenen voorstelden den gevangene een 
jaar of wat in hechtenis te houden, eene boete op te leggen 
van 2000 gulden en de kosten, en hem later te verbannen, 
merkte Schepen Bontemantel op, dat hij zich zou bezwaard 
gevoelen, den gevangene, die eigenlijk niets bekend had, en 
wien men hoogstens eenige „verkeerde discoursen" kon ten laste 
leggen, gedurende eenige jaren op te sluiten cf te bannen. 
Hij was van meening, dat men den beschuldigde moest ont- 
slaan, onder handtastinge van weer te compareeren, wanneer 
hij van Schout en Schepenen ontboden werd, met de belofte 
zich onderwijl goed te gedragen en betaling der kosten en 
mise van justitie. Te meer, aangezien de gevangene nu reeds 
langer dan tien weken 1) had „ gezeten " — wat men toch 
ook als eene straf beschouwen kon , en „ men hier te lande , als 
geen boeken werden geschreven of vergaderingen geleid, op 
de opinie die ieder voor zichzelven van den godsdienst heeft, 
zoo nauw geen regard sloeg." Na nog eenige deliberatie werd 
alzoo besloten , en ook Johannes Koerbagh op den 27sten Juli 
zijn vonnis binnenskamers aangezegd. 2) 

Wat er tijdens dit alles is omgegaan in het gemoed der 
oude moeder van beide „misdadigers", — eens zulke hoopvolle 
jongelieden — ; wat er gewoeld en gewerkt heeft in de hoofden 
hunner Amsterdamsche vrienden, in de ziel van den wijsgeer, 
die daar te Voorburg bezig was met het schrijven van 't The- 
ologisch Politiek Vertoog — immers ook tot hem zullen af en 
toe de geruchten doorgedrongen zijn — ik laat het den lezer 
over, zich daar in te denken. De taak van den biograaf is 
eene andere, zoolang er feiten te melden zijn. 

Achter het bekende poortje op den Heiligenweg , waar voor- 
tijds  de  eerzame  nonnen  van  Sinte  Clara  hunne  woonstee 


1) 't Waren er ruim elf, welgeteld. 

2) Tot hier too volgens Bontemantel. 


316 

hadden , bevond zich sedert 1595 het Amsterdamsche Rasphuis. 
„De gene die men daer in set, werden gedwongen te werken 
en hun brood met swaren arbeyd te winnen. Ik sag 'er die 
Brasiliën hout raspten, hebbende ieder dag een sekere takx, 
doen soo harden werk dat se naakt en besweet , en 't stof van 
't Brasiliën hout haer op 't lijf vliegende , het gantsche Lijf over 
van een schoone roode verwe beschildert hebben. Sij verhaelden 
ons dat sommige die men beval te arbeijden, en die men met 
slagen aen haer werk niet brengen konde , in een groote 
Regenbak wierden geset, daer men het water liet inloopen, 
doende daer alleen een pomp bij tot hun verligting, waer se 
werken mosten wouden se leven , en hun selven van verdrinken 
bevrijden. Wij sagen er een die in een naau gat sat, en van eten 
onthouden. Sommige sitten hier langer, sommige korter, 't Is 
in 't gemeen een straf voor Messe-trekkers , of die iemand 
soeken te quetsen of te steken". 1) Ziedaar, wat een Engelsch 
reiziger in het jaar 1668 opteekende betreffende de plaats , waar 
Adriaan Koerbagh , volgens besluit van Schepenen van 29 Juli 
van datselfde jaar, werd onder dak gebracht. ^2) Langer dan 
zeven weken zat de man, wiens eenige misdaad was, dat hij 
gedacht, onderzocht en gesproken had, te midden van deze 
schurken en rabauwen. Of Schepenen zelve de straf te wreed 
vonden? Op 19 September 1668 werd besloten, den „misda- 
diger" te zetten in het Willige Rasphuis 3) — gelegen aan 
den  Buitenkant, bij het Schippersgrachtje — eene inrichting, 


1) Nauwkeurige en gedenkwaardige Reysen van Edward Brown, M. Dr. 
Afgesonden van 't Collegie tot Londen, Lid van 't Kon. Soc. en Medicyn 
van Syn Kon. Maj. in Engelandt: Door Nederland, etc. aangevangen 1668. 
Uit het Engels vertaelt door Jacob Leeuw, 't Amst. by Jan ten Hoorn, 
anno 1682. 

2) Volgens eene aanteekening aan het slot van Bontemantel's meraoriën 
(bij Dodt van Flensburg, Archief II, p. 367.) In Dr. Kernkarap's exemplaar 
kwam deze aanteekening niet voor. En op 't Amst. archief is over 't gevan- 
geniswezen van dien tijd niets te vinden. De aanteekening lijkt mij echter 
juist wegens 't geen volgt. 

3) Volgens eene tweede kantteekening bij Bontemantel (ook bij Dodt van 
Flensburg voorkomend). 


317 

die  in  de  vorige  eeuw  reeds  verdwenen is en waaromtrent 
naar het schijnt zoo goed als niets geboekt staat. 

Op den 20sten September besloot de kerkeraad, in de volgende 
vergadering in overweging te nemen, wat wegens hem — 
Adriaan — kerkelijk te doen stond. Doch het duurde tot den 
gden December, vóór aangenomen werd, dat de weleerwaarde 
Ds. Vinckius, met zijn ouderling, in 't Rasphuis „ alwaer men 
meent, dat Adriaan Koerbagh sitten soude, ondersoecken (zal) 
oft niet gelegentheyt is om hem te spreecken, om aldus, voor 
soo veel ons aengaet, voor syn ziele te waecken , of God gaeve, 
hem door sulcke middelen uyt de stricken des Satans te ver- 
lossen, ende oock alsdan by eerste occasie met hem soecken 
te spreecken, waar over het rapport sal afgewacht worden." 1) 
Gevangenisbezoek was echter iets geheel nieuws voor Amster- 
dam's volijverige predikanten. Toen de eerwaarde Vinckius 
den „ godslasteraar " niet vond in 't Rasphuis op den Heiligen- 
weg, schijnt hij een langen tijd ten einde raad geweest te zijn. 
Zoo liet het rapport op zich wachten tot .... 10 October 1669. 
Het luidt als volgt: „Ds. Vinckius, nevens syn Ouderlingh 
hebben volgens Resolutie van 13 Dec. 1668 2) Adriaan Koer- 
bagh soeken te spreecken, gelyck geschiet is, voor wien de 
genoemde Koerbagh betuygt heeft, met uytterlycke teeckenen 
van boetveerdicheyt , berou te hebben van syn Godtlasterlicke 
schriften, wenschende noyt sulx geschreven te hebben, belo- 
vende noyt sulcken gevoelen of te voeden of te leeren , gelyck 
hy tot continuatie van dit syn voornemen is aengemaent. 
Hebben evenwel uyt de Binnen-Moeder van het huys soo heel 
veel goets van hem niet vernomen , als die van hem getuygde 
bequaem te syn het geheele huys in roere te stellen, en genegen 
om syn bederflick saet by een yder te strooyen. Doch dat nu 
eenige maanden sich veel sediger had aengestelt. Worden de 
Eerw. Broederen voor hare moeyte bedankt. Voorts laat het 
de Eerw. kerkeraad hier bij berusten, en sal, wanneer geoor- 
deelt wert, dat hij dient aengesproocken te sijn, dese of gene 


1) Protokollen van den kerkeraad, Vol. XII, fol. 10. 

2) Hier is de Scriba onnauwkeurig geweest, zooals men ziet. 


318 

uyt de Eerw. Broederen daertoe gecommitteeren, en sal by 
gelegentheyt gelet worden, hoe met sulcke gemene huysen 
handelen sal." 1) 

Behoef ik den lezer mede te deelen , waarom Adriaan Koer- 
bagh zoo „ veel sediger" en „ boetveerdiger " was? De arme man 
was ziek, zoo ziek, dat enkele dagen na het bezoek van Ds. 
Vinckius zijn lijk kon weggedragen worden uit 't Willige 
Rasphuis. Waarschijnlijk op verzoek van de familie werd het 
in de stilte van den avond naar eene woning in de Oude 
Nieuwstraat gebracht — misschien het huis zijns broeders. 
Doch niet zoo geheel onopgemerkt was het gebeurd of buren 
en voorbijgangers — die niet gedacht, niet onderzocht, en 
nooit eene „godslastering" gesproken hadden: menschen, die 
hooger stonden aangeschreven bij Amsterdam's eerwaarden ker- 
keraad — zullen wel gemompeld hebben : „ Daar ligt 't stroo 
voor de deur en de ziel voor den Duivel." En toen op den 
15den October 1669 de mannen in 't zwart met hun baar de 
smalle en donkere Oude Nieuwstraat binnenstapten, stroomde 
binnen enkele oogenblikken eene groote menigte nieuwsgierigen 
samen , elkander verdringende om toch iets te zien. En er was 
iets te zien! Want het noodlot wilde dat „zijn dood Lijk 
zullende gravewaards gedragen worden , vloog bij toeval onder 
't henen gaan, een Pik-swarte-Hen op de kist, die 'er lang op 
bleef zitten, zonder dat ze met dreygen , goojen, en weuven 
met de hoeden, daar was af te jagen; gelijk honderden van 
Menschen gezien hebben, en elk 'er zijn beduyding over 
maakte." 2) 

Die pik- zwarte hen .... was het niet de euvele Satan zelf, 
die de ziel van den „Godslasteraar" in ontvangst kwam nemen 
om haar mede te voeren ter helle? 

„ Cornelis  Witsen,  hoofdofficier, op de Keysersgraft , f 8", 


1) Protokollen van den kerkeraad, Vol. XII fol. 59. (Wanneer die «gele- 
genheid» gekomen is heb ik niet kunnen vinden.) 

2) Goeree, Kerk- en Wereldlijke Historiën, 1730, blz. GG5. Vgl. het 
overeenkomstige verhaal in den brief van Phil. van Limborch, hier in de 
bijlagen (X.) voor 't eerst gedrukt. 


319 

zoo luidt het op 16 Maart 1669 in het begrafenis-register der 
Nieuwe Kerk ; en op 15 October van datzelfde jaar leest men : 
„ Adriaen Coerbag in de Oude Nieuwe straet , f 8 " — zij hebben 
elkaar niet lang overleefd. In het jaar 1672 verscheen te Hoorn 
een dichtbundel, 1) waarin o. a. een gedicht voorkomt „ Aen 
den gevangen Koerbagh" gewijd: De aanhef luidt: 

«Geluckigh waert gy Koerbagh , dat 
Ghy in de groote Amstelstadt 
Wierd om "Woorden boeck gevangen: 

Had Spanjen of Italiën 

U binnen hare Traliën 
Uw' straf soud swaerder zyn als hangen . . . ." 

Gelukkig? Zou voor een welopgevoed jonkman, doctor in 
de geneeskunde en de beide rechten , eene parate executie door 
strop of houtmijt niet te verkiezen zijn geweest, boven een 
langzamen dood onder 't geboefte in Amsterdam's rasphuizen ? 2) 

Doch, wij zijn nog niet aan het einde. Johannes Koerbagh 
was waarschijnlijk op den avond van den 27sten Juli 1668 in 
vrijheid gesteld: dat was op Vrijdag, 's Maandags daaraan- 
volgende vergaderde de Classis , die „ verstaan hebbende de 
loslatinge van Joh. Koerbagh", aan de daartoe aangewezen 
commissie bevel gaf, met de afgebroken „conferentie" voort 
te gaan. 3) 

Op den 3den September werd verslag uitgebracht betreffende 
hare bemoeiingen. In verscheiden opzichten was gebleken , dat 
hij nog altijd zeer onrechtzinnige gevoelens aankleefde , zoodat 
hem „ dikmaals de mont gestopt" was, en men hem tenslotte 


1) Het Nieuwe Hoornsche Speelwerck, Hoorn, bij Cornelis Croock, 1G72. 

2) Ter wille van de volledigheid zij nog meegedeeld, dat in 't Tijdschrift 
voor  Geschied,  en  Oudheden, Utrecht, 1841, blz. 105 een brief voorkomt 

van  Prof.  J.  Diemerbroeck  aan ?  luidende: «De Heer Graevius 

doet zijn gebiedenis aan DL; en alsoo onlancx een dispuyt is geweest over 
het Woordenboeck van dien Goddeloozen Kourbach, zoo wenschte ick wel, 
dat het uwe goedheyt beliefde, hetzelve te leenen voor eenighe daghen. 
Utrecht, den 25 May 1672.» (Navorscher, 1854, blz. 285). 

3) Notulen van de Classis op 30 Juli 16G8. 


320 

liad aangemaand „ sigh voor verleydende persoonen en verga- 
deringen te waghten " ; hij had „ sulx aangenomen , thoonende 
met schreyende oogen seer gedwee en beweeght te sijn ": Toen 
echter de delinquent „binnen gestaan sijnde", de Classis „in 
"'t minste gheen contentement " gaf, werd hem opnieuw bedenk- 
tijd gegeven, de commissie bestendigd. 

Deze rapporteerde op den lsten October (1668) onder meer, 
„dat hy nogh stak in syn voorgaande dwalingen." Het (leer)- 
„stuk van het weesen Gods'' liet hij echter vallen . . . doch 
toen de Classis hem nog in dezelfde vergadering ontbood, kon 
zij ook met zijne „antwoorden dies aangaande nogh gheen con- 
tentement" nemen; „en vreesende, dat hy , vol synde van vuyle 
ketterijen, noghtans hier of daar den stoel der waarheyt, tot 
veeier ergernisse en ontstightinghe soude mogen betreeden," 
werd besloten zijne censuur te handhaven , en naar alle pro- 
vinciën te schrijven zijn , „ persoon niet tot den preekstoel te 
admitteeren". 1) Niet langer werd daarmede geaarzeld, toen 
men den 5den November vernam, dat hij in den laatsten tijd Remon- 
strantsche en „andere kettersche conventiculen" bezocht. Op 
zijn verzoek, hem afschrift te verstrekken van dat schrijven, 
ontving hij weigerend antwoord. 2) 

„Kettersche conventiculen". — Kort voor Johannes Koer- 
bagh in hechtenis genomen was, had Ds. Nieuwenhuysen den 
presideerenden Burgemeester nog eens begroet over dien steen 
des aanstoots, het College op 't Rokin. Hij had ten antwoord 
gekregen, dat Zijn Grootachtbare onlangs de „hoofden" bij 
zich had ontboden, en aangezegd „deselve byeencomste voortaan 
heymelicker en sonder ergernisse te houden , doch dat sy lieden 
oock daagden, dat door onse proponenten en catechisanten 
somtyds werden geturbeert": een antwoord, dat den kerkeraad 
maar matig beviel ; 't werd echter „ niet raadtsaam geoordeelt de 
saack voor tegenwoordich verder aan te dringen." 3) Een rond jaar 


1) Notulen van de Classis op den gemelden datum. 

2) ibid. Op 19 November 16G8. 

3) Protokollen  van  den   kerkeraad,   Vol.  XI,  fol.  384.  (Verg.  26 
April 1G68). 


321 

hield de eerwaarde vergadering zich aan dat kloek besluit. 
Toen werden er op 't Rokin weer zoo groote „stouticheden 
geventileerd", dat de kerkeraad onderzoek noodig vond. Jan 
Knol toch had eene verschrikkelijke „blasphemie" uitgesproken 
tegen den Christus. Dat moest een einde nemen, het kostte 
wat het wilde. Er zouden dus nogmaals „personen in de theo- 
logie wel gefondeert" naar 't College gezonden worden, ook 
om de „schadelycke dwalingen" van Dr. Galenus Abrahamsz 
op het spoor te komen. 1) Eerst na eenige maanden van harden 
arbeid kwam men er achter, hoe die godslastering eigenlijk 
geluid had : „Christus heeft nooit gezegd , dat hij de waarachtige 
God was ; hadde hij dat gezegd , dan hadden de Joden recht 
gehad hem te dooden; en indien hij nog op aarde verkeerde, 
en zoo iets durfde beweren, dan wilde ik wel de eerste zijn 
om de hand aan hem te slaan." 2) Eindelijk werd besloten de 
zaak te remonstreeren aan Burgemeesteren , die aanrieden, zich 
„met documenten" te vervoegen bij den politieken rechter. 3) 
Dat werd gedaan: enkele leden der gemeente gaven, na lang 
dralen, voor notaris en getuigen eene schriftelijke verklaring 
van hetgeen zij Knol hadden hooren zeggen , welke acte door 
Burgemeesteren in handen van den Officier werd gesteld, 
't Schijnt, dat de zaak tot den aanvang van 1670 „op de rol" 
gestaan heeft, 4) doch na dien tijd hooren wij er niet meer 
van, ofschoon de Officier dikwijls genoeg tot handelen aan- 
gespoord werd. Wat er van dezen ketter geworden is? Wij 
weten het niet. Doch men heeft een met de pen geteekend 
portretje van een zekeren Jan Knol gezien, waaronder dit 
versje geschreven stond: 


1) Protokollen  van  den  kerkeraad,  Vol.  XII,  fol. 33. (Verg. 13 Juni 
1669). 

2) Md. Vol. XII, fol. 35, 37, 40, 41, 45, 46, 48 , 49 (Vergaderingen 
van 27 Juni, 4, 18 en 25 Juli, 1 en 8 Aug. 1669). 

3) ibid.  Vol.  XII,  fol. 50, 53, 54, 55. (Vergaderingen op 29 Aug., 
5, 12 en 15 Sept. 1669). 

4) ibid.  fol. 55, 56, 57, 69, 70. (Vergaderingen van 19 en 26 Sept., 
3 en 11 Oct., 12 en 19 Dec. 1669, 2 Jan. 1670). 

21 


322 

Wel doorsiepen 

In snoö knepen 
Ben ik als een Knipperdol 
Bij 't gemeen genoemd Jan Knol; 
Maar gegeesseld om mijn leeren, 
Zey 'k, «het was de hand des Heeren!» 1) 

Betreffende Johannes Koerbagh werd in den zomer van 1669 
aan den kerkeraad bericht, dat hij „alsnoch verre afweek van 
de bekentenisse en suy verheydt der ware gereformeerde leere , 
bysonderlyck dat geensints wil bekennen den sone Godts te 
wesen eenwesich met den vader"; dat hij getracht had „met 
de Remonstranten gemeenschap des avondmaals te houden", 
en nog altijd weigerde zich te houden aan zijne onderteekening 
der formulieren. „In alles was de bejegheninge seer beleeft, 
maer geen minste blyck van sich afgekeert te hebben van 
vorighe dwalinghen." De „broederen" werden uitgenoodigd „in 
het waken over hem te continueeren." 2) Na het overlijden 
van zijn broeder in het Willige Rasphuis, en diens „Lyk- 
staatzie, die zoo'n koddige naspraak onder 't gemeene volk 
agter liet ," 3) hield de arme man zich een tijdlang stil. Maar 
nog was de kracht niet gebroken. Op 11 Januari 1671 werd 
eene vergadering op het Rokin gehouden , waarin ook hij als 
spreker optrad. Het gehoor bestond uit „wel 400 menschen". 
Opnieuw zou hij daar, zooals de kerkeraad het noemde „las- 
terlijk" gesproken hebben van „Jezus Christo onser Saligmaecker, 


1) Bij Goeree, Kerk- en Wereldl. Historiën, 1730, blz. 598. Goeree noemt 
hem een bekenden dweeper en schijnheiligen Wederdooper uit de zestiende 
eeuw. Doch voor zoover ik weet, is in dien tijd geen Jan Knol bekend. 
Mogelijk is Goeree, die in 1703 of 4 schreef, met de eeuwen eenigszins in 
de war geweest. Want op onzen Jan Knol past het volkomen, 't Mocht mij 
echter nog niet gelukken documenten te vinden, die van zijne terechtstelling 
spreken. — Jan Knol's portret komt voor op de schilderij van Egbert Heems- 
kerck den jongen, (in het Weeshuis «de Oranjeappel»), voorstellende de 
barbiers- en chirurgijns winkel van Jacob Fransz. Hercules in het jaar 1G69. 
Hij is afgebeeld '«de krant lezende». 

2) Protokollen van den kerkeraad. Yol. XII, fol. 40, 41. (Verg. 18, 25 
Juli 1669). 

3) Goeree, blz. 665. 


323 

tegen syn eeuwige godtheyt en voldoeninge." De vergadering, 
„sich hierover seer bedroevende , heeft goetgevonden naer waer- 
heyt van deze gevoelen te vernemen." Daarna zou eene com- 
missie ten stadhuize de zaak remonstreeren en de broederen 
des kwartiers Koerbagh aanspreken. 1) Burgemeesteren wensch- 
ten echter schriftelijke bewijzen, en daar Koerbagh het voor 
zijn deur nog al schoon schrobde — hoewel de broederen hem 
nog altijd „seer ongesont en los" vonden „in de leere der 
godtheyt Christi en syn voldoeninge, smaeckende na de Soci- 
niaensche ketterije" — besloot men, het met hem nog wat 
aan te zien, en alleen aan te dringen op sluiting van het 
College. 2) Eene week later verzocht de proponent den kerkeraad : 
„dat men syn naem soude sparen en verschoonen bij de magi- 
straet." De vergadering vond goed alle discretie en voorzich- 
tigheid te gebruiken en hem te recommandeeren „sich maer 
wel te dragen." Doch toen in Februari de gewone jaarlijksche 
verandering in de magistraat geschied was , remonstreerde de 
kerkeraad zoo ijverig tot sluiting van het gehate College , dat 
de nieuwe Burgemeesteren verlangden de namen der leiders 
te kennen. 3) Opgegeven werden als zoodanig : de oude Michiel 
Comans , „in de Son op de Baangracht", en zijn zoon N. Comans 4), 
„schoolmeester, die te May in dat huys op 't Rokin was komen 
te wonen"; Barent Joosten, „cleermaker in de Langestraat "; 
Isaac Jansen Voocht, „wever in de Xieuwstraat"; Abraham 
Lemmermans, in de Warmoesstraat , Isaac Pieters, en ... . 
Koerbagh. 5) 

Daarna verdwijnt zijn naam uit de protokollen van Amster- 
dams eerwaarden kerkeraad. 


1) Protokollen van den kerkeraad. Vol. XII, fol. 151. (Verg. 15 Jan. 1671). 

2) ibid. Vol. XII, fol. 153. (Verg. 22 Jan. 1671). 

3) ibid. Vol. XII, fol. 156, 159, 162, 165, 166 (Vergad. 29 Jan. 5, 
12, 19, 26 Febr. 1671). 

4) Verkeerd. De jonge Comans heette ook Michiel. Hij vestigde zich later 
als schoolmeester te «Noortwijck». Zie zijne advertentie in de Extraord. 
Haerl. Donderd. Courant van 19 Febr. 1683, of Oud-Holland, 1885, blz. 79. 

5) Protokollen van den kerkeraad, Vol. XII, fol. 167 (Vergad. 12 Maart 
1671). 


324 

In het begrafenisregister van de Nieuwe Kerk werd op den 
llden September 1672 geschrapt uit de boeken der levenden: 
„Johannes Koerbagh op de Bloemgraft, f 8;" op den 29sten 
October van hetzelfde jaar „Lucia Koerbagh 1) op 't Waater , 
f8" en daarmede verdwijnt de naam uit de geschie- 
denis. Of men ook de gebroeders Koerbagh eenmaal rekenen 
zal tot de „Ridders van den Heiligen Geest ?" Martelaren voor 
de vrijheid van denken mogen zij ongetwijfeld genoemd worden. 
"Want veel hebben zij geleden. 

Ook Jan Pietersz. Beelthouwer trad in dezen tijd af van het 
wereldtooneel. Veel had hij den kerkeraad te doen gegeven, 
het laatst in Augustus 1669, toen eenige zijner boekjes waren 
herdrukt. 2) Green doordenker, maar een denker tóch, wel 
waard herdacht te worden. 

Is het in voorgaande hoofdstukken duidelijk geworden, wat 
Spinoza bewoog tot het opstellen van zijn „ Godgeleerd-Staat- 
kundig Vertoog, bevattende ettelijke verhandelingen, waarin 
wordt aangetoond: dat men niet alleen vrijheid van denken kan 
toestaan behoudens de vroomheid en de rust van het Gemeenebest, 
maar dat zij zelfs niet dan ten koste van de rust van den Staat 
en de vroomheid zelve kan worden opgeheven ", dit laatste verklaart 
genoegzaam, wat er den wijsgeer toe bracht zijn boek spoedig 
na de voltooiing ter perse te zenden; verklaart ongetwijfeld 
ook zijne bitter scherpe voorrede en zoo menig bijtenden uitval 
in het werk zelf. Het kwam , alsof het geroepen was , inslaande 
als de bliksem — een nieuwe daad van die „ forza vindice della 
ragione", die daar kampt van den aanvang tegen de duisternis 
en den chaos. 3) Ondanks den wijsgeer zelven was er iets in 
van Mefisto , van Satan ! Dat gewilde , doch schijnheilige zwijgen 
over het Nieuwe Testament — waar het Oude op de snijbank 


1) Haar echtgenoot, «Johannes van Ravesteyn op 't Water" werd begra- 
ven op 26 Maart 1675, in de Zuiderkerk. (f. 8). Na 1672 trof ik den naam 
Koerbagh in geen' trouw- of begrafenisboeken meer aan. 

2) Men dacht eerst, dat het weer nieuwe dwalingen waren. Protokollen , 
Vol. XII. fol. 46, 48. (Vergad. S en 15 Aug. 1669). 

3) Giosuè Carducci, Satana. 


325 

der historische kritiek met onverstoorbare kalmte ontleed werd; 
dat roemen op de vrijzinnigheid van Amsterdam — waar in 
geen andere stad van ons vaderland de vrijheid van spreken 
zoo voortdurend belaagd werd als juist daar; die onderwor- 
penheid van den schrijver aan de goedkeuring der gestelde 
machten — nadat hij gezegd had , wat hij zeggen wilde .... 
ziedaar staaltjes van een taktiek, die menig bekrompen tijd- 
genoot aan den Euvele zelven moesten herinneren. 

Is het boek ter perse gezonden met voorkennis van Jan de 
Witt ? Het is verschillende malen beweerd en ... . niet zoo 
geheel onwaarschijnlijk. "Waar wij weten, dat de raadpensionaris 
ook zelf allesbehalve bevriend was met de groote meerderheid 
der predikanten , 1) waar wij weten , dat hij stellig in één , 
waarschijnlijk in meerdere der als „ kettersch " en „ schadelijk " 
uitgekreten boeken van zijn vriend Pieter de la Court de hand 
had, 2) waar wij bedenken, dat Spinoza's veelgescholden ver- 
handeling niet verboden is zoolang de Witt leefde , daar mogen 
wij de volksopinie niet geheel verwerpen. 

In 1668 had de wijsgeer zijn boek, uitgezonderd de voorrede 
misschien, te Voorburg voltooid. Er bestaat reden voor het 
vermoeden, dat hij er in persoon mede naar Amsterdam 
getogen is, om het, in overleg met drukker en uitgever, ter 
perse te leggen. Immers op den 21sten Maart 1669 lezen wij 
in de Protokollen van den kerkeraad : „ Wert gedaan openinge 
dat de schriften van verscheyde Sociniaenen by malkanderen 
syn gedruckt in folio , ses ofte 7 volumina , die ook binnen dese 
stadt werden vercoft. De vergadering hoort met hertelycke 
droef heyt , dat dese godtslasterlycke ketterye soo stoutelijck 
het hooft opsteeckt, oordeelt ten hoochste nodich hier tegens 
uit alle vermogen te vigeleeren : men zal op 't nauste vernemen 
wie de autheurs zijn, hoe distraheert werden, gedrukt zijn, en 
wat eenigsints te vernemen zij, ten eynde met nader rapport 
te disponeeren, wat gedaan moet worden." 


1) Ik herinner hier aan de kwestie over het «publiek gebed» (1663— 66). 

2) Zie  O.  van Eees'  monografie over de la Courts Politieke gronden en 
maximen. 


326 

„ Ad notam werdt genomen, dat acht gegeven werde op de 
winckel van Jan Rieuwartz in de Dirck van Assensteech". 1) 

Den 28sten dier maand werd ingebracht, dat gedrukt waren 
zes folianten , dragende den titel : Bibliotheca Fratrum Polonorum , 
quos unitarios vocant, Irenopoli post annum 1656, bevattende 
werken van Socinus , Crellius , Slichtingius , en Wolzogenius. 
Wat den drukker betrof vielen „ de meeste gedachten op eenen 
Kuyper, hebbende syn drukkerye op de Braack". Met die 
kennis toog men ten stadhuize. 2) 

Op den 4Aen April 1669 werd aangeteekend : „Van de winckel 
van Jan Rieuwertsz. heeft niet meerder konnen werden ver- 
nomen , dan dat verscheyde menschen , van alderhande soorte, daer 
in de winckel komen , en vreemde discoursen houden; andere seggen 
wel van in een kamer by een te comen, doch is niet zeecker, wort 
dit tot memorie aengeteekent". 3) 

De kerkeraad bracht , zooals men ziet , geen verband tusschen 
Rieuwertsz.' winkel en de Sociniaansche bibliotheek. Het was 
iets anders, dat zoovelen lokte naar de Dirk van Assensteeg. 
Zij bezochten er den wijsgeer uit Voorburg , die daar toefde ; 
„vreemde discoursen" werden er gehouden, tenminste voor den 
kerkeraad, en een potje te vuur gezet, dat den naam droeg: 
„ Tractatus Theologico-Politicus" . 

Het boek werd gedrukt bij Ckristoffel Koenraad op de 
Egelantiersgracht, 4) voor rekening van Jan Rieuwertsz. Er 
bestaan vier drukken , die alle het jaartal 1670 op den titel 
voeren. Drie daarvan zijn slechtere nadrukken uit lateren tijd; 5) 
de oudste en beste is ongetwijfeld door Spinoza zelven gecor- 
rigeerd, terwijl hij nog te Voorburg woonde. 

Reeds had hij zich „in 's Gravenhage vele vrienden , zoowel 
onder militaire als andere personen van stand en aanzien ge- 
maakt,  die  gaarne  met  hem  omgingen  en  redeneerden." 6) 


1) Tol. XII, fol. 22.     2) Vol. XII, fol. 23. 
3) Vol. XII, fol. 2G.     4) Colerus, blz. 46. 

5) Zie het scherpzinnig betoog van Prof. J. P. N. Land, in de Verslagen 
en Mededeel, der Koninkl. Akad. afd. Letterk. 2e reeks, Deel XI. 
G) Colerus, blz. 28. 


327 

Was het alleen op hun aanhoudend verzoek , dat hij tegen den 
aanvang van het jaar 1670 1) Voorburg vaarwel zeide, en 
zich in den Haag vestigde? Mogen wij bovendien niet aanne- 
men, dat de wijsgeer, nu zijn boek op 't verschijnen stond, 
zich veiliger gevoelde onder de onmiddellijke bescherming van 
Jan de Witt zelven? Maar misschien is hier ook de weten- 
schap van belang, dat Margarita Karels, de echtgenoote van 
Spinoza's eerzamen kostbaas Daniel Tydeman , omstreeks dezen 
tijd overleden is. 2) 

Spinoza had er kost en inwoning gevonden bij de bedaagde 
weduwe van den advocaat Willem van de Werve, die van 
zich zelve Johanna van Dobben heette en uit Rotterdam af- 
komstig was. 3) In hare woning op de Stille Veerkade — 
tegenwoordig No. 12 — had hij eene boven-achterkamer betrok- 
ken, waar hij werkte, studeerde en sliep. Een kwart eeuw 
later zou dat vertrek gedeeltelijk tot hetzelfde doel dienen 
aan den meer ijverigen dan nauwkeurigen levensbeschrijver van 
onzen  wijsgeer, den Lutherschen predikant Johannes Colerus. 


1) De laatste brief uit Voorburg, aan Jarig .Telles, dagteekent van 5 Sept. 
1669. 

2) Daniel Tydeman volgde Spinoza's voorbeeld en verhuisde in 1673 ook 
naar den Haag, waar hij op den 29 Oct. van dat jaar hertrouwde met 
Annetje Moor, de weduwe van Corn. van Ouwendyck. (Op den kant van 
't Haagsche trouwregister wordt daarbij uitdrukkelijk aangeteekend : «attes- 
tatie op Voorburg, waar de bruydegom binnens sjaers heeft gewoont.») 

3) Ik controleerde de desbetreffende mededeelingen van den Heer Frederiks 
in de Ned. Spectator voor 1871, blz. 156 (vgl. Van Vloten , Ben. de Spinoza, 
1871, blz. 262). Juffr. Van de Werve was in 1644 gehuwd, dus in 1670 
waarschijnlijk de 50 gepasseerd. Haar man wordt in de Quohieren van 't 
straetgeldt dikwijls bij vergissiDg «Steven» genoemd. Zijn naam komt nog 
in 1670 voor. 


XI. 


De kluizenaar van de Paviljoensgracht. 

Is het bloot toeval, of een nieuw staaltje van Jan Rieuwertsz' 
doorslepenheid , dat het Theologisch-Politiek Vertoog, in de 
eerste weken van 1670 — zonder naam van den schrijver, en 
met de valsche aanwijzing H Hamburgi , apud Henricum Kiin- 
raht" — bij hem verschenen, in het buitenland nog eerder 
de aandacht trok dan in Holland, ja te Amsterdam zelf? 
Heeft misschien de gewikste boekverkooper uit de Dirk van 
Assensteeg de slimheid zoo ver gedreven , om het grootste deel 
der oplaag naar zijne uitheemsche afnemers te verzenden, vóór 
hij aan stadgenooten de rest zocht te slijten? Als dan straks 
de Schout en zijn rakkers mochten komen om de boeken in 
beslag te nemen, kon hij een dom gezicht trekken, den Heer 
Officier  wijzen  op  het  „Hamburg"  van  het titelblad, op de 

weinige exemplaren , die hij slechts in voorraad had om na 

hun vertrek in zijne binnenkamer te lachen in zijn vuistje. 

Zooveel is zeker , dat de Duitsche hoogleeraar Jacobus 
Thomasius reeds op den 8sten Mei 1670 een uitvoerig opstel 
gereed had „tegen een ongenoemde, over de vrijheid van 
philosopheeren ", en dat zijn land- en standgenoot Friederich 
Rappolt op den lsten Juni 1670 een intree-rede hield te 
Leipzig „tegen de Naturalisten", waarmede eveneens Spinoza 
bedoeld werd. 1) Eerst op den 30sten Juni 1670 maakte de 
Amsterdamsche  kerkeraad  het volgend lijstje van „gravanüna 


1) Zie de volledige titels bij Dr. A. Yan der Linde, Bibliografie , N° 358. 


329 

voor de Classis: worde gelet op de stouticheyt van het paus- 
dom, der Sociuianen en het licentiens boeckdrukken , en met 
namen op het schadelijcke boeck genaempt Tractatus Theologico- 
Politicus." 1) Of men misschien niet begreep wie de schrijver 
was? In het buitenland wist men het wèl, getuige eene latijn- 
sche weerlegging in Augustus 1670 door den predikant J(ohan) 
M(elchior) te Frech bij Bonn voltooid, en in 't volgend jaar 
te Utrecht in het licht gezonden. 2) Daar toch wordt de 
ongenoemde wijsgeer meermalen aangeduid als „ Zinospa " of 
„Xinospa", en uitdrukkelijk verzekerd, dat hij dezelfde is, 
die reeds een boekje schreef over de wijsbegeerte van Descartes. 3) 


1) Protokollen van den kerkeraad, Vol. XII, fol. 110. 

2) J. M. (V. D. M.) Epistola ad Amicum, continens Censuram Libri,cui 
titulus Tractat. Theo]. Polit. Ultraj. 1671. (48 blz.) (Pamflet 9910 der 
Koninkl. Bibliotheek). 

3) A.nnus fere est, quum mihi Herberti de Eeligione Gentilium Conimen- 

tationera commendares examinandam Sed et eandem ferè rem mme agam 

tecum, mi frater, strophas audacissimi cujusdam hominis dissol vendo quas 
ad irretiendam fidei nostrae veritatem nexuit. Prorupit ille nuperrimè neseio 
qua ex machina, encomium fronte praeferens Tractatus Theologo politici. 
Xinospa parente iste partus habentur , genitus , si modo monstra quacunque 
similitudine genitorem referre possunt. Ipsus ille est qui nobis olim scripto 
quodam, quo magnum hujus seculi authorem mala methodo tantum non 
corruperat,  innotuit,  cum Myrtilleti philosopharemur. (p. 3) At irreligiosus 

fuit Xinospa (p. 6) ; Ipsum signum circumcisionis , concisionis inquam , 

quod gestat si Xinospa est (p. 7) ; Falsa jam simt quae addit Xinospa 

infelix Heberi propago (p. 12). Zinospae sophismata (p. 34) Quod 

ex Zinospae hypothesi (p. 44) Tu verö ineptis Zinospa, et insanis, et 
indiges  Helleboro (p. 45); etc. Dabam apud Ubios sextileis, 1670. (p. 46). 

Ik was hier uitvoerig om aan te toonen, dat men niet lang behoefde te 
raden naar den schrijver van het Theol. Polit. Vertoog, en dit boekje zich 
verheugen mag in algemeene onbekendheid. Dat Melchior en niemand anders 
de schrijver is, blijkt uit het feit, dat niet alleen in 1672 te Utrecht een 
herdruk verscheen (Bibliografie N° 360), die zijn vollen naam draagt, maar 
ook, doordat het opgenomen is in deel II (p. 1 — 50) zijner Opera Omnia 
exeget., didact, polem. Herborn, 1693, (niet in de Bibliografie vermeld). 
Daar is er een voorwoord aan toegevoegd , en wordt doorloopend het anagram 
«Zinospa» gebruikt. 

Melchior, geboren te Solingen, 1646, had te Heidelberg, Groningen en 
Leiden gestudeerd; werd in 1667 predikant te Frech, in 1672 te Kaltekirchen, 
in 1677 te Dusseldorf, en stierf als Theol. Prof. te Duisburg in 1689. (Jöcher). 


330 

De Hollandsche godgeleerden en predikanten vonden het gemak- 
kelijker boeken te verbieden — als zij bet konden — dan te 
weerleggen, en wachtten dus met bet laatste, tot ook in het 
eerste geen nut meer stak. 

Ondertusschen werd te Amsterdam een huwelijk voorbereid, 
dat onzen denker daar op de Stille Veerkade stellig niet geheel 
koel liet. Immers het gold de oudste dochter van zijn leer- 
meester, Dr. Franciscus van den Enden, de gebrekkige doch 
hoogst ontwikkelde Clara Maria, en zijn voormaligen mede- 
leerling, den arts Dirck Kerckrinck. Had Spinoza, misschien 
bij een uitstapje naar Amsterdam, 1) werkelijk aanzoek gedaan 
naar hare hand, zooals verteld wordt? Geheel onmogelijk is 
het niet. Met het jaargeld , dat de goede Simon Joosten de Vries 
hem vermaakt had, de tweehonderd gulden, die daar — naar 
men wil ■ — nog door een machtig begunstiger werden bijge- 
voegd, en de opbrengst van de glazen die hij sleep , hadden zij 
allicht een redelijk bestaan kunnen voeren: doch schitterend 
waren de vooruitzichten allesbehalve. Ook Kerckrinck hield 
van het verstandige meisje .... Is er misschien van weers- 
zijden lang geaarzeld? 

Wij bezitten een onvoltooid gebleven gedicht op „ Het 
Huwelijk van den Eed. Heere Theodoor Kerkring en d'Ed. 
jonkvrouw Klara Maria van den Enden" vervaardigd door 
Antonides van der Goes. 2) Op de ongeschroefde wijze dier 
dagen laat hij Cupido verslag uitbrengen bij vrouw Venus, 
over de pogingen, aangewend om in beider hart den minne- 
brand te ontsteken: 

. . . « toenge uit Pafos en d'Idalische lantsdouwen , 
My op de vleugelen belastte lucht te bouwen 
Naer 't prachtich Amsterdam , dat alle watren peilt , 
En als een zeevorstin om beide poolen zeilt , 


1) Er pleit niets tegen de veronderstelling, dat Spinoza ook tusschen de 
jaren 1GG5 en 1G70 meermalen zijn vaderstad bezocht heeft, al blijkt het 
niet uit de briefwisseling. 

2) Bilderdijk's uitgave I, blz. 2GS, vlg. (Naar 't schijnt bleef ook dit 
godicht onbekend aan Van Vloten.) 


331 

Quam ik in 't boekzalet van Klara ingeslopen 
Met mijn gevolg, die alle op d'overwinning hopen; 
Maer zy gewaerdigt zich niet eens dat schoon gezicht 
Op my te slaen. Haer geest van hooger drift verlicht 
Boort door de wolken hene en alle starrentransen. 
De kamer was vervult van ongemeene glansen. 
Ik zagh 'er Pallas zelve en d'eige kracht en zwier 
Van wezen, vyant en tieran van 't minnevier. 

Ik stont terwijl gereet, om, eerze 't kon beseffen, 
Door borst en ribben haer in 't ingewant te treffen; 
Maer zy bleef pal, en gaf den boezem nimmer bloot. 
Een schans van boeken keert de pijlen die ik schoot. 
En hoe ik poogde met mijn schichten door te breken, 
Ik zagze lillende in papieren blyven steken.» 

Doch, bereidde Clara Maria den kleinen schutter niet ter- 
stond eene welwillende ontvangst , ook zijn bezoek aan Kerck- 
rinck had niet den gewenschten uitslag. Deze toch , druk met 
chemische of alchemistische proefnemingen, toefde te midden 
zijner kromhalzen en distilleerkolven : 

«De kamer stont vol vier. Ik zag de vlammen spelen, 
En zwieren met de tonge uit blakende ovenkeien » . . . . 

De „minnetoorts" van 't arme Venuskind smolt weg eer hij 
't wist. Maar toch gaf hij den moed niet op. 

«Noch volge ik hem, daer hy mijn flitze zocht t'ontwyken; 

Maer 'k voel mijn beenen noch van kouden schrik bezwyken: 

Die zael was met tapijt noch schilderkunst versiert; 

Maer bekkeneelen en geraemten van gediert 

En mensch. De bleke doot had daer haer plaets genomen. 

't Scherminkelleger scheen ontstelt, toen 't my zag komen. 

De knokkels, wervels, borst en ribben slaen geluit 

En dry ven my, bezweet van schrik, dat kerkhof uit». 1) 

Het bleek echter, dat Kerckrinck's gemoed niet geheel 
„ onwinnelijk "  was.  Volgens  het verhaal van Colerus zou hij 


1) Men ziet dat het beroemde kabinet van Kerckrinck's vriend Frederik 
Kuysch, sedert 10 Dec. 1666 burgemeester in «Snyburgh» ('t Theatrum 
Anatomicum), niet het eerste van dien aard was te Amsterdam. — Ik spaar 
den lezer gaarne de rest van het gedicht! 


332 

wel haast Spinoza's liefde bemerkt hebben .... „ en , jaloers 
daarover werdende, gewon hij eindelijk hare gonst (waartoe 
een kostelijke parelsnoer, zijnde eenige duizenden waardig , door 
hem aan haar geschonken, niet weiuig holp), zoodat ze hem 
tot haar echtgenoot verkoos, nadat hij alvorens zijn eigen 
Godsdienst, nl. de Luthersche, verloochend, en de Roomsche 
aangenomen had." 

Of van deze mededeeling nog meer betrouwbaar is dan de 
eerste en de laatste regel , weten wij niet. Kerckrinck is stellig 
tot het Katholiek geloof overgegaan 1) op uitdrukkelijk ver- 
langen van den ouden Van den Enden, die 't — hoe weinig 
kerksch hij zelf ook mag geweest zijn — vermoedelijk beter 
vond voor de toekomst van zijn kind. En dat Kerckrinck 
werkelijk Clara's „gonst" gewonnen heeft, wordt bevestigd 
door het Puyboeck van Stad Amsterdam, waarin op 5 Febr. 
1671 opgeteekend staat: 

„ Compareerden .... Dirck Kerckeringh van A'dam , mede- 
cynen doctor, oud 32 jaren, ouders doot, geass. met syn muy 
Petronella Kerckring, woont op de Keizersgracht, en Clara 
Maria van den Enden van Antwerpen, oud 27 jaren, geass. 
met Dr. Franciscus van den Ende, woont op de Cingel." 


i 


^^n/rih 


2 <fW<2/£ 


1) Daar ik op het Amsterd. Archief in de doopboeken te vergeefs naar 
zijne opname zocht, moet ik -wel vermoeden, dat hij, om opzien te vermij- 
den, zich buiten de stad heeft laten aannemen. Wanneer het is geschied 
weten  wij  niet. Doch is hier misschien de mededeeling van belang, dat de 


333 

Nadat de gewone „ drie sondaeghse uytroepingen " geschied 
waren , werd het huwelijk op 27 Februari 1671 in de Fransche 
Kapel der Karmelieten voltrokken : 

„ Mr. Theodore Kerckering et Made Claire Marie van den 
Ende ont été mariés Ie 27 Fev. 1671 en présence de Mr. 
Francois van den Ende Ie père et de Madelle Aldegonde van 
den Ende , témoins , après la proclamation des bans." 1) 

In de Fransche Kapel der Karmelieten .... De oude school- 
meester was benoemd tot raadsheer en lijfarts van Lodewijk 
XIV, 2) en stond gereed met zijne overige kinderen — zijn 
vrouw was reeds lang overleden — naar Parijs te vertrekken. 
Dat hij op meer dan zeventigjarigen leeftijd nogmaals een 
nieuwe toekomst te gemoet ging , vond zeker meer zijn oorzaak 
in den dwang der omstandigheden dan in roemzucht alleen. 
Zijn  omgang  met  Lodewijk  Meijer,  het  voorgevallene  met 

Adriaan Koerbagh , het boek van Spinoza men kan begrijpen 

dat de meening veld won „ dat hij zijn leerlingen wat meer 
dan latijn, namelijk de eerste zaden en grondbeginselen der 
ongodisterij zocht bij te brengen." 3) Zóó zal zijn school ver- 
loopen zijn. 

Wie ook op de bruiloft van dit tweetal moge geweest zijn , 
Spinoza zeker niet. Sedert hij zich te Voorburg gevestigd had, 
en kennis maakte met de gebroeders Huygens, was hij in 
aanraking gekomen met verschillende bewoners van 's Graven- 
hage, en had onder hen vele vrienden verworven. Wij zagen 
reeds, dat in 1667 de philoloog Isaac Vossius tot zijne bekenden 
behoorde; ter zelfder tijd woonde in den Haag de Fransche 
letterkundige en vrijgeest Charles de St.-Denis, Sieur de Saint 


Luthersche kerkeraad op 19 Mei 1666 overwoog, zelf een «Latijns school- 
meester, die de leere en confessie toegedaan is, toe te stellen»? Protokollen 
van dien kerkeraad. Vol. III, f. 17). 

1) Doop- en Trouwregister op 't Amst. Archief, N° 334. 

2) Antonides van der Goes betitelt hem alzoo, en ook Kerckrinck schrijft 
«Franciscus van den Enden , Regis Christianissimi nunc Consiliarius et Medicus.» 
Opera Omnia, Lugd. Batav. 1717, p. 199. 

3) Colerus, blz. 3. 


334 

Evremond. Zijn vaderland om licht te bevroeden redenen ont- 
weken, had hij zich in 1665 te 's Gravenhage neergezet, en 
omgang gezocht met denzelfden Isaac Vossius en Nicolaas 
Heinsius. Ook met Spinoza maakte hij kennis. „ Deze laatste", 
zoo vertelde hij later, „was van een middelmatige gestalte en had 
een innemend gelaat. Zijn geleerdheid, zedigheid en belange- 
loosheid maakten hem geëerd en gezocht bij alle geleerden 1) 
die in den Haag woonden. In zijne gewone gesprekken bleek 
in 't geheel niet, dat hij zulke gevoelens koesterde, als men 
later in zijne nagelaten werken gevonden heeft." 2) 

Nog een anderen philoloog zien wij weldra tusschen Spinoza's 
kennissen opduiken: de Utrechtsche professor Johan George 
Graevius. In hetzelfde jaar als onze wijsgeer, doch te Naum- 
burg in Saksen geboren, was hij al vroeg zijne opleiding 
binnen de Nederlanden komen voltooien, en maakte zooveel 
naam, dat hij in 1656 hoogleeraar werd te Duisburg, in 1658 
te Deventer, op 21 Augustus 1661 te Utrecht. "Waarschijnlijk 
werd hij door Vossius met Spinoza in aanraking gebracht. 
Geleerd moge hij geweest zijn, maar hij bleek allesbehalve 
een karaktervol vriend. 

Waren deze mannen nieuwsgierig naar de wijsgeerige denk- 
beelden van den Joodschen lenzenslijper? De reden, waarom 
zij zijn omgang zochten, was vermoedelijk eene andere. Sinds 
de geleerde Menasseh ben Israël op zijn terugkeer uit Londen 
te Middelburg gestorven was (1657) 3), had de Amsterdamsche 
Synagoge geen tweeden rabbijn opgeleverd, wiens licht zoo 
ver scheen in de duisternis, als eenmaal het zijne. Desniet- 
temin hadden de philologen af en toe de voorlichting noodig 
van iemand, even doorkneed in de moeielijkheden van het He- 
breeuwsch taaieigen, als zij zelve waren in het Latijn. En niet 
alleen door zijn afval van het Jodendom reed Spinoza's naam 
op de tong : ook de roem van zijne geleerdheid kon niet geheel 


1) Personnes d'esprit. 

2) Oeuvres de Monsieur de Saint-Evremond. Vie de 1' Auteur par Mr. des 
Maizeaux. Amst. 1726. Tom. I, p. 108. 

3) Graetz, Geschichte der Juden X, S. 122. 


335 

verborgen blijven. Zijne kennis van het Hebreeuwsch deed 
stellig niet onder voor die van Menasseh, en waar het op 
helderheid van oordeel en doordringend vernuft aankwam, 
kon hij den beroemden rabbijn gemakkelijk in de schaduw 
stellen. 

Niet alleen Colerus, maar ook Kortholt, die zijne mededeelingen 
uit dezelfde bron putte, verzekert ons, dat Spinoza, behalve 
door geleerden — waarvan wij er nu enkelen leerden kennen 
— ook door mannen van rang en stand van tijd tot tijd 
bezocht werd. „ Hij liet ze meer tot zich toe, dan dat hij hen 
tot komen uitnoodigde , en sprak dan met hen over staats- 
aangelegenheden." 1) Reeds meermalen noemden wij den naam 
van den grooten raadpensionaris Jan de "Witt, die, naar ge- 
meld wordt, gaarne met hem redeneerde over onderwerpen 
van wiskundigen aard, en hem dikwijls ook over staatszaken 
raadpleegde. 2) Blijkens het Godgeleerd-Staatkundig Vertoog, 
en de latere Tractatus Politicus , was de wijsgeer van de Stille 
Veerkade daarin geen vreemde, en wij weten, dat hij de ge- 
schriften van Macchiavelli en ïïobbes goed bestudeerd had. 
Hogelijk was het wel bij zijne verhuizing naar den Haag geweest, 
dat de Witt hem het jaargeld van tweehonderd gulden toekende , 
waarover een der oudere biografen 3) spreekt. Immers het 
leven in de stad eischte grootere uitgaven dan het wonen op 
een dorp, zelfs al was men zoo matig in zijne behoeften als 
Spinoza. 

Ook den goeden Coenraad van Beuningen , bekend en bevriend 
met al wat zijn tijd aan geleerds en uitstekends opleverde, 
die, belangeloos als weinigen, immer gereed stond de beurs 
te trekken voor wie hulp noodig had, en allerlei groote en 
kleine ketters de hand boven het hoofd hield, behoorde tot 
Spinoza' s  vrienden.  Hij , en niemand anders , was de Amster- 


1) Seb. Kortholt, Praef. 

2) Zoo  meen  ik de woorden van Lucas («Il eut 1'avantage d'être connu 
de Monsieur Ie Pensionnaire de Witt», etc.) te moeten teruggeven. 

3) Lucas,  't Komt  mij  voor dat zijne mededeeling, al werd zij nog niet 
door het vinden van documenten bevestigd, moeielijk in twijfel te trekken is. 


336 

damsche  raadsheer  „Beugheim  genaamd, die echter vóór zijn 
dood nog op andere gedachten kwam/' 1) 

Door al het misbaar, dat er over het Godgeleerd-Staatkundig 
Vertoog gemaakt werd kon het niet missen of ook de kleine 
luiden, welke geen Latijn kenden, moesten nieuwsgierig worden 
naar den inhoud van het verketterde boek. Om aan de tal- 
rijke aanvragen te voldoen had een ongenoemde — doch die 
waarschijnlijk niemand anders is dan Jan Rieuwertsz — al 
spoedig den ouden Jan Hendriksz. Glazemaker, befaamd door 
't vertalen van Seneca, Montaigne, Descartes en tal van 
andere schrijvers, te werk gesteld om eene goede vertaling 
te vervaardigen. 2) En stellig zou deze nog in het jaar 1671 
gedrukt zijn geworden , hadde niet Spinoza zelf op den 17den 
Februari 1671 — dus terwijl Clara Maria van den Enden de 
bruid was — uit den Haag aan zijn vriend Jarig Jelles ge- 
schreven : 

„Waarde Vriend, Professor Graevius 3) mij onlangs bezoe- 
kende, zei, onder andere dingen, dat hij gehoord had, dat 
mijn Tractatus Theologico- Politicus in de Nederlandsche taal 
vertaald was, en dat iemand — wie was hem onbekend — 
had voorgenomen het te doen drukken. Ik verzoek U derhalve 
ernstig , daarnaar te willen vernemen , om , indien het mogelijk 
is, het drukken te beletten. Dit is niet alleenlijk mijn verzoek 
maar tevens dat van veel mijner goede bekenden , die niet 
gaarne zouden zien , dat dit boek verboden werd , gelijk zonder 
twijfel  geschieden  zou als het in de Nederlandsche taal werd 


1) Bericht van den ouden man aan Stolle, in de Amsterdamsche herberg 
«de Bremer Hopman». Zie bijlage V. 

2) Mededeeling in «'t Vervolg van 't Leven van Philopater». Tot Groe- 
ningen. 1697, blz. 231. 

3) Hoogstwaarschijnlijk is deze, en geen ander, de ongenoemde. Wel wordt 
in «'t Vervolg van het Leven van Philopater». Prof. Chr. Wittichius ook 
als vriend van Spinoza gedoodverfd, maar deze kan het moeielijk geweest 
zijn, wijl hij van 1G55 — 71 te Nijmegen werkzaam was, en eerst in Novem- 
ber 1G71 te Leiden als Professor optrad. 


337 

uitgegeven. Ik vertrouw vastelijk dat gij dit ten gevalle van 
mij en de goede zaak zult doen." 

De trouwe Jarig Jelles heeft zijn plicht gedaan : Glaze- 
makers vertaling bleef liggen tot het jaar 1693 en werd toen 
onverwachts, onder den titel „de Rechtzinnige Theologant", 
in het licht gezonden. 1) 

„ Een zeker vriend " — zoo vervolgde Spinoza zijn schrijven — 
„ heeft mij eenigen tijd geleden een boekje thuis gestuurd , 
getiteld Homo Politicus, waarover ik te voren veel gehoord 
had. Ik heb het doorgelezen en bevonden, dat geen verder- 
felijker boek door menschen kon bedacht worden. Des schrij- 
vers hoogste goed is rijkdom en eer; daarnaar richt hij zijne 
leering in en wijst den weg aan om daartoe te geraken, door 
namelijk innerlijk allen Godsdienst te verwerpen en voor 't oog 
der wereld diengene te belijden, welke het meest bevorderlijk 
is voor het doel. Voorts behoeft men niemand zijn woord 
te houden, dan voor zoover het eigenbelang dat meebrengt. 
Veinzen, beloven zonder geven, liegen, bedrieglijke taal 
voeren, ziedaar dingen, die de schrijver hemelhoog prijst. 
Toen ik het uitgelezen had kreeg ik zin, om er van ter zijde 
een boekje tegen te schrijven , waarin ik wilde handelen van 
't hoogste goed, den ongerusten en ellendigen toestand aan- 
toonen van wie geldgierig en eerzuchtig zijn , en eindelijk 
duidelijk, en met tal van voorbeelden bewijzen, dat zulk een 
onverzadelijke dorst naar eer en rijkdom de ondergang van 
den staat moet zijn en geweest is." 

Eerst in 1890 is een lijstje van zeldzame boeken aan den 
dag gekomen , 2) onder Spinoza's nagelaten papieren gevonden, 
waarin het bedoelde geschrift nader wordt aangeduid als 
„ Franciscus Datisii homo politicus , lïber rarissimus" . Vermoedelijk 


1) 't Vervolg van 't Leven van Philopater. Groen. 1697, laat boven- 
dien nog doorschemeren, dat het handschrift lang onder Lod. Meyer berustte, 
die er de « kunstwoorden » op den kant bij aanteekende; en dat er verschil- 
lende afschriften van gemaakt werden. 

2) Spinoza's vriend, de arts G. H. Schuller, zond een afschrift aan 
Leibnitz; te vinden bij Dr. Ludw. Stein, Leibniz und Spinoza. Berlin 1890, 
S. 287. 

22 


338 

echter is deze titel — voor zoover wij weten bij geen enkelen 
boekenbeschrijver te vinden — niet juist. Voor ons ligt nl. 
een latijnsch boekje in kwarto, dat den titel voert: HOMO 
POLITIC VS , hoc est : consiliarius novus, officiarius et aulicus, secun- 
dum hodiernam praxin , auctore Pacifico a Lapide. JEditio Secunda , 
auctior et emendatior. Cui accesserunt Monita Privata Societatis Jesu. 
Cosmopoli, MDCLXVIII. (56 + 46 pag.) 1). Men behoeft slechts 
het tweede hoofdstuk van dat werkje te lezen, om in te zien, 
dat Spinoza — zooal niet hetzelfde — dan toch een geheel 
overeenkomstig boekje gelezen heeft. Het heet daar namelijk : 
„Om te beginnen dient ieder de bekwaamheden van zijn 
aard, zijne krachten en zijn geest te kennen, en nauw- 
keurig te overwegen, waartoe hij al dan niet geschikt is. 
Want het is beter de kiemen, welke de natuur in ons gelegd 
heeft , aan te kweeken , dan , door ze tegen te werken , moeite 
en tijd te verspillen. Wie echter niet op en top oliedom van 
verstand is, kieze zich geschikte, trouwe en ijverige leer- 
meesters en leiders , die hem vormen naar de zeden dezer eeuw 
en den geest beschaven. Hun vertrouwt gij uwe studie , ja uw 
geheele leven. Hen volgt gij na in zeden en streeft hen in 
alles op zijde ! Daardoor zullen zij u te meer vertrouwen, meer 
zorg aan u besteden, en trachten u, zoo al niet tot huns 
gelijke, dan toch tot een waardig mededinger te vormen. 
Zulke leermeesters zijn in onzen tijd de navolgers vanLojola, 
of de monniken der broederschap van Jezus , die — God weet 
door welke kunst en welke vlijt — de zeden in elke tak van 
kennis naar de eischen des tijds kunnen vormen. En laat 
u niet weerhouden door den Godsdienst, die niets is dan een 
waan, een bijgeloovig geloof; beschouw hem als klinkklaar 
bedrog, dat de Staatsman (Homo Politicus) — wil hij zijn doel 
bereiken, geen zier waard moet achten. Wie was het ook, die 
niet geloofde , dat uit een goed Christen een goed veldheer 
groeien kon? Na rijp beraad, zou ik er willen bijvoegen: hij 
kan  noch  een, goed raadsheer, noch een goed hoveling, noch 


1)  Tot  op  heden  schijnt  het aan de aandacht van Spiuoza's biografen 
ontsnapt te zijn. 


339 

een goed beambte zijn naar den tegenwoordige gang van zaken, 
die een goed Christen zijn wil. 

Want de Godsdienst is heden een ijdele naam 
En meer niets. 1) 

Een stervend Protestantsch vorst heeft een schoone getui- 
genis voor de waarheid van mijne politiek nagelaten. Toen in 
het laatste uur vóór zijn dood een hoveling, vergezeld van 
twee of drie anderen , tot hem kwam en , aan zijn bed getreden , 
hem uit naam der geheele kerk bezwoer, eene getuigenis te 
geven van het geloof dat hij beleed, en zijne belijdenis in 
tegenwoordigheid der omstanders op te zeggen : opdat de laatste 
woorden van zóó machtig een vorst mochten bewaard blijven 
in de herinnering der menschen , en aanzien schenken aan de 
richting , die hij gevolgd was .... antwoordde de vorst , na 
eens geglimlacht te hebben over dat verzoek : „ Mijn Heer en 
Vriend, het spijt mij, dat ik niet aan uw verlangen voldoen 
kan. G-ij ziet immers, dat ik mij niet meer in een toestand 
bevind, die mij vergunt lang te redeneeren of eene nauw- 
keurige belijdenis te geven van mijn geloof. Dus zal ik slechts 
weinig woorden gebruiken. Ik geloof, dat twee en twee vier 
maakt, en vier en vier acht, en de resteerende punten van 
mijn credo kan die heer daar — met wees hij op een wiskun- 
dige, daar aanwezig — U beter verklaren." 2) Ziedaar de 
ware politieke godsdienst: zoo moet men er hedendaags mee 
spelen. Anders moet men gelooven met den mond, anders met 
het hart, op de wijs van sommige monniken in Spanje, die na 
twintig jaren de Heilige Mis gevierd, den Godsdient onder- 
wezen te hebben, eindelijk, als hun laatste uurtje sloeg, 
bekenden, dat zij naar hun geloof Joden, naar hunne belijdenis 
Christenen geweest waren. Of als een ander, die op een synode 
der Spaansche monnikorden geestig verklaarde , dat hij nu al 
vijftien jaren monnik, doch nog slechts vijf jaren Christen 
geweest was. 3) 

1) Nam Eeligio hodie inane nomen est ... . Praetereaque nihil. 

2) Socrate Chrestien du Sr. Balzac, p. 126. (Aanteek. van den schrijver). 

3) Sr. de Balzac dans 1'Apologie contre Ie Docteur Louvain, p. 191,192. 
(Kantteek. van den schrijver.) 


340 

Ook moet gij u aan geen enkelen Godsdienst, 't zij de 
Roomsche, 't zij de Luthersche, 't zij de Calvinistische of 
welke andere ook, zoo geheel verhangen, dat gij er hard- 
nekkig aan vasthoudt. Leer ze liever in alles veinzen of ont- 
veinzen, al naar gelang het voor u, tijd, zaak en plaats in 
aanmerking genomen, van nut is. Desgevorderd zij mijn Paus 
uw Paus, mijn Luther uw Luther, mijn Calvijn uw Calvijn. 
"Want alle Godsdiensten , louter voortbrengselen van den geest, 
die het doel en streven hebben God te vereeren, zijn Hem 
aangenaam , en door die allen blijft het eeuwige Heil te hopen. 
Zóó luidt de grondstelling der vrijgeesten, door een machtig 
vorst vromelijk verdedigd. Volgt dus de leiding der Jezuieten 
in zeden en kunsten, ja in alle dingen." 

Dat deze gruwelijke zedenleer, met ijzingwekkend cynisme 
gepredikt, onzen edeldenkenden wijsgeer ten hoogste moest 
ergeren, valt te begrijpen. Zijn plan het boekje van ter zijde 
te weerleggen, bleef echter onuitgevoerd. Misschien wel werd 
hij door dezelfde overweging daarvan afgehouden, die de 
Amsterdamsche magistraat dreef, alle geschrijf tegen Koer- 
bagh's boek te onderdrukken: opdat ook 't „principaal" niet 
gelezen werd. Is dat zoo , dan kunnen wij 't in hem slechts 
prijzen. Want huichelarij , schijnheiligheid en gouddorst zijn 
niet zoo onbekend onder de kinderen der menschen, dat zij 
nog aanwakkering noodig hebben. 1) 

Hoe teekenachtig in zijn gemoedelijken eenvoud is de slot- 
beschouwing, door den wijsgeer aan zijne bespreking van het 
schandelijke boekske vastgeknoopt: 

„Waarlijk, hoeveel beter en voortreffelijker redeneerde niet 
Thales van Milete dan deze schrijver. Alle dingen, zoo zeide 
hij , zijn onder vrienden gemeen. De wijzen zijn de vrienden 
der Goden, deze heer over alles: dus behooren alle dingen 
aan   de  wijzen.  Zoo  toonde  die  wijze  man  zich* de  aller- 


1) In plaats van den Homo Politicus te weerleggen is Spinoza in dezen 
tijd begonnen met den Tractatus Politicus op te stellen, die onvoltooid 
bleef. De brief, door de vrienden als voorwoord vóór dat werk gesteld, was 
in  't Hollandsch  geschreven,  en ongetwijfeld ook aan Jarig Jelles gericht. 


341 

rijkste, door liever den rijkdom grootmoedig te verachten dan 
hem begeerig te bejagen. Toch bewees hij op een ander pas, 
dat de wijzen niet uit dwang , maar vrijwillig van den rijkdom 
afstand doen. Toen hem toch zijne vrienden eens zijne armoede 
verweten, beloofde hij hun te bewijzen, dat hij der moeite 
niet waard achtte, wat zij met zooveel ijver najaagden. Daar 
hij, in den loop der sterren zeer ervaren, een overvloedigen 
olijvenoogst voorzag, huurde hij alle persen van het land, en 
verhuurde ze later voor een zóó hoogen prijs , dat hij zich in 
één jaar groote schatten verwierf, die hij toen even mild weder 
ronddeelde, als hij ze schrander had verworven." 1) 

Misschien was het nog in dezelfde Sprokkelmaand van het 
jaar 1671, dat Spinoza een bezoek ontving van een — voor 
hem en ons — ouden bekende, den leider der Eotterdamsche 
Collegianten Jacob Ostens. Ook hij had het opzienbarend ver- 
toog van den Joodschen wijsgeer gelezen, en, eigen oordeel 
wantrouwende, had hij aangeklopt bij zijn meer geleerden 
tijdgenoot — misschien weleer zijn schoolmakker — Dr. Lam- 
bert van Velthuysen, die nog altijd in dat Utrecht woonde, 
waar ook de chirurg Ostens geboren en getogen was. 2) Doch , 


1) De anecdote staat o. a. geboekt bij Diog. Laertius 1 , 26. Ietwat anders 
voorgesteld bij Cicero, de Divinat. I, 111. 

2) Meende men vroeger dat Veltbuysens schrijven gericht was aan Isaac 
Orobio (de Castro) , sedert een briefje van Spinoza's vriend, den arts G. H 
Schuller, aan Leibnitz teruggevonden werd, dacht men met zekerheid te 
weten, dat de «I. O." der Opera Posthuma niemand anders was dan 
Johannes Oosten, Chirurg te Kotterdam. In de uitgave Yan Vloten-Land 
is dan ook die naam boven de brieven te vinden. Eeeds lang vermoedde ik, 
dat wij hier met eene vergissing van Schuller te doen hadden , die , Duitscher 
van afkomst, de Hollandsche namen op den klank af schreef, en b.v. Hugo 
Boxel als Hugo Buxen spelde. Dat wij waarschijnlijk Jacob Ostens moesten 
lezen , stond bij mij vast , ofschoon ik niet wist , welk beroep deze Collegiant 
had uitgeoefend. Een bezoek aan 't Eotterdamsch archief bracht terstond de 
gewenschte zekerheid. In de lijst van 't ChirurgynsgMe der Eottestad vond 
ik wel Jacob Ostens vermeld, doch een «Johannes Oosten» is daarin niet 
te vinden. Het feit, dat deze Ostens uit Utrecht afkomstig, en Collegiant 
was, bewijst, dunkt mij, afdoende, dat nu eerst het ware verband van zaken 


342 

stond Dr. Van Velthuysen, zelf ijverig waarheidzoeker, hoog 
genoeg om het nieuwe te aanvaarden, waar hij het met al 
zijne gevolgen kon overzien : niet zoo geheel ontgroeid aan de 
oude vooroordeelen was onze Utrechtenaar, dat hij in dezen 
op alles ja en amen zeggen kon. Immers, uit datzelfde God- 
geleerd-Staatkundig Vertoog stormde eene geheele armee van 
nieuwe gedachten — over God, wereld en wereldbestuur — 
over Schrift en Schriftverklaring — over vrijheid van onder- 
zoek en van spreken — op hem toe, voor iemand op zijn 
leeftijd moeielijk ineens te omvatten, met al hare gevolgen te 
overzien. 

Dus schreef de Utrechtsche geneeskundige in den aanvang 
der Februari-maand aan den Rotterdam schen heelmeester: 

„Tot welk volk de schrijver van dat boek behoort , of welken 
regel van leven hij volgt , weet ik niet , en 't doet ook niets 
ter zake. De inhoud van zijn werk bewijst genoegzaam, dat 
hij allesbehalve dom is , en de godsdienstige geschillen , die in 
Europa onder de Christenen gedreven worden , niet oppervlakkig 
en luchthartig behandeld en ingezien heeft. Hij gaat uit van 
de overtuiging, dat hij de meeningen, waardoor de menschen 
in sekten en partijen gesplitst worden, met beter gevolg zou 
kunnen onderzoeken, indien hij de vooroordeelen aflegt en 
uitschudt. Dieshalve heeft hij meer dan genoeg gedaan, om 
zijn geest van alle bijgeloof te bevrijden; want, om zich 
daarvan genezen te betoonen, is hij al te zeer in het andere 
uiterste vervallen: en, om het verwijt van bekrompenheid te 
ontgaan, schijnt hij allen Godsdienst van zich geworpen te 
hebben." 

Klinkt deze aanhef niet bijzonder welwillend, ook Velthuy- 
sen's eindoordeel , opgemaakt nadat hij een uitvoerig overzicht 
gegeven had van de „ verderfelijke " meeningen en leerstukken , 
in Spinoza's boek gevonden, luidt allesbehalve gunstig. En dat 
te minder, wijl de Utrechtsche arts zich nog al eens veroor- 
loofde, tusschen de regels dingen te lezen, die er niet stonden, 


aan den dag komt. 't Een en ander betreffende zijn leven, bij hetzelfde uit- 
stapje naar Eotterdam verzameld , vindt men hiervoren , blz. 228. 


343 

soms ook eene andere beteekenis aan de woorden te hechten, 
dan de schrijver bedoeld had. 

„ Hier hebt gij , waarde Vriend , den korten inhoud van de 
leer van den Godgeleerden Staatkundige, die, mijns inziens, 
alle vereering en godsdienst wegneemt en met wortel en tak 
uitroeit; die heimelijk het atheïsme invoert, of zoodanig een 
God verdicht , dien de menschen niet noodig hebben te vereeren, 
omdat hij zelf aan het noodlot onderworpen is ; zoodat er geen 
plaats blijft voor een Godsbestuur of Voorzienigheid, en alle 
toekenning van straf en vergelding achterwege blijft. Immers , 
dit blijkt duidelijk uit het boek van dien schrijver, dat door 
zijne redeneeringen en bewijzen het aanzien en 't gezag van de 
Heilige Schrift ten eenenmale te niet gedaan , en deze , zooals 
gij zegt, slechts welstaanshalve besproken wordt. Valt niet 
uit zijne stellingen af te leiden, dat ook de Koran met het 
Woord Gods moet gelijk gesteld worden? Want niet de minste 
bewijsgrond rest den schrijver , om aan te toonen , dat Mohammed 
geen waar profeet is geweest, wijl ook de Turken, volgens 
zijn voorschrift, de zedelijke deugden in praktijk brengen, 
waarover geen verschil is onder de volkeren .... 

Ik meen daarom ook niet ver van de waarheid te zijn, 
noch den schrijver onrecht te doen , als ik hem beschuldig met 
bedekte en verniste bewijsgronden niets dan louter atheïsme te 
preêken." 

Niet terstond bij Ostens' bezoek vermocht Spinoza op een 
schrijven van zoo langen adem te antwoorden; en toen hij 
daartoe ging zitten, werd ook hem de wrevel en afkeer jegens 
een man , die hem zoo roekeloos betichtte , een oogenblik te 
machtig. 

„Mijn vriend", zoo schreef hij aan Ostens, „zonder twijfel 
zijt gij verwonderd , dat ik II zoo lang liet wachten , maar tot 
dusver heb ik mijn gemoed nog nauwelijks kunnen bewegen, 
om op 't geschrijf van dien man, waarvan gij mij deelgenoot 
gemaakt hebt, te antwoorden. Ik doe dat dan thans ook om 
geen andere reden, dan dat ik het U beloofd heb. Maar, om 
mijne wenschen zooveel mogelijk te gemoet te komen, zal ik 
slechts weinig woorden gebruiken, en kortelijk aantoonen hoe 


344 

averechts hij mijne meening — hetzij uit boosheid of onkunde — 
opgevat en uitgelegd heeft. Dergelijke even sluwe als bijge- 
loovige weetnieten toch hebben gewoonlijk een boosaardigen 
geest. Wat er ook van zij , zijn laster deert mij niet , daar ik 
weet , hoe die soort van lieden rechtschapen mannen pleegt te 
behandelen." Toen Spinoza volgens zijne gewoonte , een afschrift 
van dezen brief maakte voor de verzending, liet hij den laatsten 
scherpen uitval weg , en ging onmiddellijk tot de zaak over : 

„Vooreerst zegt hij, dat er weinig aan gelegen is, van wat 
volk ik ben, of welken regel van leven ik volg. Doch indien 
hij dat geweten had, zou hij zich niet zoo lichtelijk ingebeeld 
hebben, dat ik het atheïsme predik. Want de godloochenaars 
plegen bovenal eer en rijkdom te zoeken, die ik altijd veracht 
heb, gelijk allen, die mij kennen, weten." Kalm en bedaard, 
doch met de meeste beslistheid, wees hij vervolgens Velthuy- 
sen's aantijgingen stuk voor stuk van de hand, 1) en besloot: 
„ Zoo ziet gij , waarde vriend , dat deze man verre van de 
waarheid afdwaalt. Ik vermeen , dat hij niet mij , maar voor- 
namelijk zichzelveh ongelijk doet, als hij zich niet schaamt te 
beweren, dat ik door bedekte en looze vonden de godlooche- 
ning leer en onderwijs. Naar ik vermoed, zult gij hier niets 
vinden, dat gij tegen dezen man al te scherp zult gezegd 
oordeelen. Mocht U echter iets dergelijks voorkomen, dan 
verzoek ik U, het uit te delgen of naar uw goeddunken te 
veranderen. Want mijne bedoeling is niet, hem, wie hij ook 
zijn mag, te verbitteren, en mij, door mijn arbeid, vijanden 
te maken, zooals dikwijls door zulk twistgeschrijf geschiedt. 
Nauwelijks kon ik van mij zelven verkrijgen , hem te antwoorden, 
en ik had het zeker niet gedaan , als ik het niet beloofd had." 

Ongetwijfeld heeft Spinoza's bezadigde toon er toe bijge- 
dragen om, toen hij in lateren tijd persoonlijk met den Utrecht - 
schen  geneesheer  in  aanraking  kwam, een vriendschappelijk 


1) De lezer houde voortdurend in 't oog, dat ik slechts biograaf wil zijn, 
en wegens het vele nieuwe, dat ik breng, niet meer van het bekende geef 
dan hoogst noodzakelijk is. Wie ze niet mocht kennen , wordt dus tot Spinoza's 
brieven zelve verwezen. 


345 

verkeer tusschen beide mannen mogelijk te maken. Doch , hoe 
kalm ook gesteld, zijn brief was niet bij machte, Dr. Van 
Velthuysen van ongelijk te overtuigen. Slechts weinigen stonden 
toen hoog genoeg om den Joodschen denker te begrijpen en te 
waardeeren. De Remonstrantsche predikant Philips van Lim- 
borch — als Velthuysen zijn tijd vooruit, als Velthuysen 1) 
gesmaad en verketterd wegens zijne gevoelens en den omgang, 
dien hij pleegde met vrijgeesten van allerlei slag — oordeelde 
niet anders. „Uwe beoordeeling van Spinoza's boek" — zoo 
schreef deze eenige maanden later aan Velthuysen, die hem 
een afschrift daarvan , met Spinoza's antwoord, te lezen gegeven 
had — „heb ik aan den heer Nieuwpoort ter hand gesteld, 
die ze U, naar ik vertrouw, reeds teruggegeven heeft. Ik 
ben 't geheel met U eens, dat de auteur in zijn Vertoog op 
schelmsche wijs, en bedektelijk het atheïsme predikt .... want , 
geen God te erkennen buiten dit heelal, dat is metterdaad 
God verloochenen." En, na 't een en ander medegedeeld te 
hebben over een gesprek, weleer met een van Spinoza's vol- 
gelingen — wij herkennen terstond Adriaan Koerbagh — 
gevoerd, voegt hij er de onbeschoftheid bij: „Wat hij" — 
Spinoza — „in zijn brief tot zijne verdediging bijbrengt, heeft 
niets te beteekenen, en is niet waard met een woord weder- 
legd te worden." 2) 

Dat mannen als Velthuysen en Limborch, onbekend met 
Spinoza's leven en streven, hem, alleen afgaande op den inhoud 
vaD zijn boek, verdacht maakten van bedoelingen zóó onmo- 
gelijk, als hier uitgesproken werden — het valt in zekeren 
zin nog te begrijpen en te vergeven. Minder gemakkelijk valt 
ons dat, waar wij zien, dat Spinoza's „vriend", Professor 
Graevius, achter zijn rug hetzelfde deed. Deze toch schreef 
op den 12den April 1671 een briefje aan zijn jongen, als 
rechtsgeleerde  en  wijsgeer  reeds naam-makenden , landgenoot 


1) Lambert van Velthuysen had in 1669 weer een geweldigen pennestrrjd 
moeten voeren over zijne verhandeling: de Idolatria et Super stit ione , dien 
ik hier niet hespreken kan. 

2) Zie den Latijnschen brief van 13 Sept. 1671, in Bijlage VII, hier 
achter voor 't eerst gedrukt. 


346 

G-ottfried Wilhelm Leibnitz — sedert 1670 raadsheer 1) aan 
't hoog gerechtshof van 't aartsbisdom Mainz — waarin o. a. 
gezegd werd: 

„In het vorige jaar verscheen hier een allerverderfelijkst 
boek (lïber pestilentissimns) , waarvan de titel luidt Discursus 
Theologico- Politicus. De schrijver heeft den weg van Hobbes 
gevolgd, doch daarvan dikwijls en verre afwijkende, stelde hij 
een alleronrechtvElardigst natuurrecht op , en , na het gezag 
der Heilige Schrift op losse schroeven gezet te hebben , opende 
hij het venster zoo wijd mogelijk voor het atheïsme. Men wil, 
dat de schrijver een Jood is , Spinoza met name , reeds sedert 
lang wegens zijne monsterachtige meeningen uit de Synagoge 
gestooten. Om dezelfde reden is ook zijn boek door de overheid 
verboden. 2) Ik vermoed, dat gij 't al gezien hebt; zoo niet, 
dan zal ik moeite doen om 't U te zenden." 3) 

Het zij nu, dat de Maintzer raadsheer zeer goed op de hoogte 
was, hetzij, dat eerst door dit schrijven zijne aandacht op 
Spinoza gevestigd werd , in zijn streven om alle wijsheid ter 
wereld te omvamen, en alle geleerden te kennen, die er iets 
aan zouden toevoegen, zocht hij weldra in nadere betrekking 
te komen tot den schrijver van het „ goddelooze " boek. Doch, 
tegelijkertijd trachtende naar rang en aanzien, wilde hij zelfs 
den schijn vermijden , dat het hem om Spinoza's wijsgeerige 
inzichten te doen was; dus zocht en vond hij eene gereede 
aanleiding hem te schrijven in het feit, dat met zijn boek ook 
Spinoza's werkzaamheid als lenzenslijper over de grenzen 
besproken  werd.  Zoo  schreef  hij  dus  den  5den  October uit 


1) Zijn eigenlijke titel luidde «Kanzleirevisionsrath.» 

2) Dit is oDJuist. De Tract. Theol. Polit. is eerst verboden bij plakkaat 
van 19 Juli 1674. Ook de veronderstelling, dat de Utrechtsche Staten hem 
eerder zouden verboden hebben, is ongegrond: in Van deWater's Utrechtsch 
Placcaatboek wordt hij eerst genoemd in 1678, tegelijk met de Op. Posth. 
Niet onmogelijk is echter, dat hier of daar eenige exemplaren in beslag 
genomen zijn. 

3) Dit briefje bij Gerhardt, Die Philos. Schriften von G. W. Leibniz. 
Berlin, 1875 , I, S. 115 ; en bij Van Vloten en Land, Spinoza Opera. II, p. 184. 


347 

Frankfort „a Monsieur Spinosa, Medccin tres celebre et plnlosophe 
tres profond a Amsterdam", een briefje, waarin het heet: 
„ Onder de andere lof, welke de faam betreffende LT verkon- 
digd heeft, verneem ik, dat gij ook in de Optica ten zeerste 
ervaren zijt. Daarom heb ik U ook eene poging van mij, om 
in dat vak iets te leveren — zoo goed en zoo slecht als ze 
uitviel — willen toezenden, overtuigd als ik ben, dat ik 
daarvoor geen beter beoordeelaar dan U kan vinden. Ik heb 
het blaadje, dat ik U doe toekomen Notitia Opticae promotae 
betiteld, en in het licht gegeven om het gemakkelijker aan 
vrienden en nieuwsgierigen te kunnen meedeelen. Ook verneem 
ik dat de heer Hudde in deze kunst uitsteekt, en twijfel niet 
of hij is LT bekend. Indien gij dus ook zijn oordeel en gunst 
voor mij kondet verwerven, zoudt gij mij daarmee te meer 
verplichten .... 

Indien gij mij met eenig antwoord verwaardigen wilt, zal 
de heer Diemerbroeck , rechtsgeleerde, zich, naar ik hoop, 
gaarne met de verzending belasten. Ik vermoed, dat gij mijne 
„Hypothesis nova Physica" 1) hebt gezien; zoo niet, dan zal ik 
ze U zenden." 

Niettegenstaande het onjuiste opschrift werd de brief wel 
degelijk aan zijn adres bezorgd. Ruim een maand later zond 
Spinoza hem eene korte beoordeeling van het geschriftje , 
nadere inlichting verzoekende , en er aan toevoegende : „ Het 
tweede afdrukje heb ik volgens uw bevel aan den heer Hudde 
gezonden; hij antwoordde oogenblikkelijk geen tijd te hebben 
het te lezen, maar verhoopte dat met een week of wat te 
kunnen doen. Mocht ik U nog in wat anders van dienst kunnen 
zijn, dan wil ik dat gaarne. De heer Diemerbroeck woont 
echter niet hier, zoodat ik gedwongen ben, dit schrijven met 
de gewone post te verzenden. Ik twijfel niet of gij kent hier 
in den Haag wel iemand, die voor onze brieven zorgen wil; 
wijs mij dus zoo iemand aan, dan gaat de briefwisseling gemak- 


1) Verschenen 1671; deel I, Theoria motus abstracti, was aan de Eoyal 
Society te Londen, II, Theoria motus concreti, aan de Academie te Parijs 
opgedragen. 


348 

keiijker en zekerder. Indien de Tractatus Theologico-Politicus U 
nog niet in handen kwam, zal ik U, als gij er niet op tegen 
hebt, een exemplaar sturen. Vaarwel." 

Kort daarop heeft de jonge Duitsche geleerde vermoedelijk 
een nieuw schrijven aan Spinoza gezonden, waarin hij zijn 
oordeel over het beruchte vertoog — natuurlijk met de noodige 
dubbelhartigheid — uitsprak. 1) Tot op heden is het echter 
niet gelukt dien brief terug te vinden. Dubbelhartig — want 
terwijl zijn eerste schrijven aan den Haagschen wijsgeer met 
loftuitingen begint en eindigt, schreef dezelfde Leibnitz in 
Januari 1672 aan zijn vroegeren leermeester Jacob Thomasius : 
„ De schrijver van het boek over de vrijheid van philosopheeren, 
waarvan gij in uw program eene korte doch fraaie weder- 
legging gegeven hebt, is Benedictus Spinoza, een wegens zijne 
afgrijselijke meeningen uit de synagoge gestooten Jood , zooals 
mij uit Nederland gemeld wordt, doch overigens een zeer 
geletterd mensch , vooral vermaard als opticus , en vervaardiger 
van voortreffelijke verrekijkers." 2) 

Eenige weken later reisde de Maintzer „ Kanzleirevisionsrath " 
met een gezantschap naar het Fransche hof, om te trachten 
den veertienden Lodewijk over te halen Egyptenland te gaan 
veroveren op de Turken, en zóó de gevaren af te wenden, 
welke het Duitsche Rijk van weerszijden bedreigden. 

Ondertusschen was Spinoza nogmaals verhuisd. Het wonen 
bij de weduwe Van de Werve tastte hem te diep in de beurs 
naar gemeld wordt , dan dat hij het met zijne bekrompen geld- 
middelen op den duur kon volhouden. 3) Omstreeks den aan- 
vang van Mei 1671 4) was hij dus eene woning gaan zoeken, 
waar hij de tering beter naar de nering kon zetten, en had 
die, niet ver van de Stille Veerkada, gevonden op de Paviljoens- 


1) Vgl. Ep. LXX (Van Vloten en Land, p. 235) en Ep. LXXII (p. 238) 
« per epistofas » ; quantum ex ipsius episto^'s coniicere potui ...» 

2) Gerhardt, die Philos. Schriften von G. W. Leibniz, I, 39. 

3) Colerus, blz. 29. 

4) Colerus (blz. 30) deelt mede, dat hij ruim zesdehalf, Kortholt (Praef.), 
dat hij nauwelijks zes jaren bij Van der Spyck woonde. 


349 

gracht , bij den Lutherschen Mr. schilder Hendrik — of, zooals 
hij zelf schreef: „Henderyck" — van der Spyck. Deze was in 
Augustus 1666 in den echt getreden met Ida Margareta 
Ketteringh, 1) en zal dus in 1671 wel niet veel ouder dan 
dertig jaren geweest zijn. Van der Spyck stond bij 't Sint 
Lukasgild als „ camerverver " bekend, en zou mettertijd zelfs 
hoofdman bij zijn gild worden. 2) Af en toe, zoo wordt ons 
meegedeeld, vergaapte hij zich ook wel eens aan de hoogere 
schilderkunst, en bezondigde zich aan het maken van por- 
tretten, 3) die echter niet in staat zijn geweest zijn naam te 
vereeuwigen. Zooals uit de kohieren der belasting blijkt, had 
hij niet alleen vrij ruim zijn brood , maar zelfs een stevig glas 
wijn bovendien. Daartoe mag wel bijgedragen hebben , dat Van 
der Spyck, als de omstandigheden het zoo meebrachten, soms 
meerdere snaren op zijne viool spande en bv. ook optrad als 
solliciteur-militair , 4) eene functie , die nog al eens buitenkansjes 
opleverde. 

Voor tachtig gulden per jaar 5) huurde Spinoza bij deze 
eerzame burgers eene ruime achterbovenkamer — niet geheel 
ongemeubeld, want stoelen bv. bezat hij zelf niet — met een 
kleiner voorkamertje, waarop zich eene bedstede bevond. De 
eerste werd vermoedelijk tot werk- en studeervertrek inge- 
richt; op het laatste sliep hij op zijn eigen bed, het voor- 
naamste, zoo niet het eenige erfstuk uit den ouderlijken boedel 


1) Volgens de Trouwboeken op 't Haagsch archief. Zij was afkomstig uit 
«Luynen». Ouderdom wordt daar nooit opgegeven. 

2) Ned. Spectator. 1871, blz. 156. 

3) Servaas van Rooyen, Inventaire des Livres de B. Sp. p. 28. 

4) Tot op heden weten wij dit alleen uit Monnikhoff's aanteekening , om- 
streeks 1750 geboekt. Colerus en Kortholt noemen hem slechts «schilder». 
Toch vertrouw ik de mededeeling. Zij verklaart o. a. eenigermate het feit, 
bij verschillenden geboekt, dat Spinoza vele vrienden en kennissen opdeed 
uit den militairen stand. Een solliciteur-militair toch was iemand, die gel- 
delijke voorschotten gaf aan kolonels en kapiteins, die de soldij voor hun 
regiment of compagnie in eens van den Staat ontvingen (als er geld in kas 
was) en dan met de mindere militairen afrekenden. Doch niet altijd konden 
deze zoolang wachten. 

5) LXXX aureos belgicos, zegt Kortholt, en dat zal wel juist zijn. 


350 

afkomstig. Naar het schijnt maakte juffrouw Van der Spyck 
gewoonlijk zijn middagmaal gereed, en, zegt Colerus, die 
't van haar zelve vernam: „'t Is bijna ongeloofelijk , hoe zuinig 
en matig hij geleefd heeft, niet door armoede gedwongen, 
want hem werd geld genoeg aangeboden, maar uit een aan- 
geboren soberheid en vergenoegzaamheid, en omdat hij den 
naam niet wilde hebben van eens anders brood te eten. Ik 
vind daarvan onder zijne nagelaten papieren verscheiden klad- 
rekeningetjes. Nu eens bestond zijn middagmaal uit zoete- 
melksche pap met boter, voor drie stuivers, en een kan bier 
van anderhalve stuiver; dan weer uit gort met boter en 
rozijnen , voor vier stuivers en acht penningen. In eene geheele 
maand vind ik slechts twee halve pinten wijn op zijne rekening 
staan ; 1) en hoewel hij dikwijls door anderen te gast genoodigd 
werd, wilde hij liever zijn eigen brood eten, dan lekkernijen 
van anderen. Ruim zesdehalf jaar, tot aan zijn einde toe, 
heeft hij alzoo bij voornoemden huisheer gewoond, alle vieren- 
deeljaars zijne rekening afdoende, om bij 't eind van het jaar 
weder op effen grond te staan. Dikwijls zeide hij tot zijne 
huisgenooten : „ ik doe gelijk de slang , die bij 't eind van 
't jaar hare staart in den bek houdt: ik tracht niets over te 
houden dan zooveel als tot eene eerlijke begrafenis noodig is. 
Mijne verwanten zullen niets van mij erven : zij hebben 't daar 
niet naar gemaakt." 2) 

Wel mocht men het een „ rechte philosophen-inboedel " heeten, 
het weinige, waarmede de wijsgeer Van der Spyck's boven- 
kamer stoffeeren kon! Minder „koddig" in elk geval, dan wel 
stemmend tot nadenken. Eén kleine eikenhouten tafel; een 
hoektafel op drie pooten; twee wit werkers tafeltjes, één 
geverfde , nog een oude koffer ; een bed met dekens , gordijnen 
en verder toebehooren, ziedaar zijn meer dan sober huisraad. 
Tot wandversiering niets dan een enkel portret in een glim- 
mend zwarte lijst — misschien wel eene afbeelding van zijn 
vader of moeder. Voor vermaak en ontspanning .... een klein 


1) Kortholt, Praef.: «Hij dronk zeer weinig wijn en leefde zeer zuinig.» 

2) Colerus, blz. 31. 


351 

schaakspel. Wat hij bovendien , buiten zijn kleederen en linnen- 
goed, nog het zijne noemen kon, was óf noodig voor het hand- 
werk, dat hij beoefende, óf voor de levenstaak, die hij zich 
opgelegd had: een molen voor het slijpen van lenzen, met 
bijbehoorend gereedschap, en — van alles het beste — zijn 
bibliotheek. 1) 

Eene eenvoudige vurenhouten kast met vijf schappen her- 
bergde den hoogstmerkwaardigen boekenschat, dien Spinoza 
langzamerhand had bijeengebracht. Al biedt ons de eenige 
jaren geleden teruggevonden lijst niet alles, wat wij in die 
kast verwacht hadden; al spreekt het van zelf, dat hij door 
hulp van vrienden veel gelezen heeft, wat hij niet in eigen- 
dom bezat , — toch bewijst die simpele opsomming van namen 
en titels ons niet alleen, met hoeveel zorg en nauwgezetheid 
hij datgene heeft bijeengebracht wat hem noodig en dienstig 
was bij de studie , maar werpt af en toe ook een helder licht 
over aard en karakter van den verzamelaar zelven. 

Daar stond de groote bijbeluitgaaf van Buxtorf, in twee 
machtige folianten, behalve den Hebreeuwschen tekst ook de 
commentaren van Abraham ibn Esra en Levi ben Grerson 
omvattend; een kwarto-uitgaaf, vermoedelijk van Robert Ste- 
phanus; 2) de iatijnsche vertaling van Santes Pagninus en die 
van Junius en Tremellius; de Hebreeuwsche Concordantie van 
rabbi Isaak Nathan; het Hebreeuwsch-Chaldeeuwsch woorden- 
boek van den bekeerden Jood Philippe d'Aquino; de He- 
breeuwsche grammatica's van Elias Levita (Sebastiaan Munster) 
en Buxtorf: toenmaals wel zoowat het beste, wat er voor 
grondige studie van het Oude Testament te verkrijgen viel. 
Bovendien Maimonides' beroemd hoofdwerk: de Gids der 
Dwalenden {MoreNebucIdm) , en een oude , slechte , Latijnsche 
vertaling der werken van den geschiedschrijver Flavius Josephus. 


1) Vgl. : Inventaire des livres formant la Bibliotn. de B. Spinoza , par A. J. 
Servaas van Booijen, La Haye 1889. Niet ondienstig is het , daarbij ook Prof. 
Land's beoordeeling van deze uitgave na te slaan. Ned. Speet. 1889, blz. 117. 

2) Naar 't schijnt wordt hetzelfde exemplaar tegenwoordig op de K. Bibl. 
te Berlijn bewaard. Zie: Inventaire, etc. p. 210. 


352 

Joseph del Medigo's kabbalistische bibliotheek (Abscondita 
Sapientiaé) herinnert er ons aan, dat de wijsgeer eenmaal ook 
in die schijnwetenschap belang stelde; Menasseh ben Israël's 
boekske ^Esperanga de Israël" (Amst. 1650) bracht hem waar- 
schijnlijk het beeld voor den geest van een niet geheel vergeten 
leermeester, terwijl het hem tevens herinnerde aan zijn vader: 
want die eerste druk is opgedragen „ aan de zeer edele , ver- 
standige en beroemde Heeren afgevaardigden en Parnassim 
van de Heilige Talmoed-Tora gemeente", onder welke toen 
ook voorkwam Michaël Espinosa. 1) Ook Leon Templo's 
„Afbeelding van den Tempel" (Amst. 1650) en een Joodsch 
Paaschrituaal , verwijzen wel naar Spinoza's leerjaren binnen* 
Amsterdam. 

Voor de studie van den Christelijken Godsdienst vinden wij 
in zijne boekerij het Nieuwe Testament van Tremellius met 
de Latijnsche en Syrische vertaling. Over de voorbeschikking : 
een boek van Joannes de Bononia en Calvijn's Institutiones , in 
Spaansche overzetting. Over de leer der voldoening: een werk 
van Hugo de Groot. 

Ook de noodige hulpmiddelen tot recht verstand der talen 
van Hellas en Latium ontbreken niet. Vossius en Scioppius' 
grammatica's, verschillende Grieksch-Latijnsche woordenboeken, 
een Latijn-Fransch-Spaansch lexicon, het negentalig woorden- 
boek van Calepinus , twee Grieksche schoolboeken en eene 
verzameling van aanhalingen uit Virgilius en Horatius, zie- 
daar het voornaamste. De Grieksche schrijvers zijn vertegen- 
woordigd door Aristoteles (Rhetor. ?), Arrianus , Cebes, Epictetus 
en  Lucianus  (Dooden-gesprekken).  Van  de Latijnsche treffen 


1) A los muy noblos, prudentes y magnificos Senores, Deputados y 
Parnassim deste K. K. de Talmud-Tora: Josseph da Costa, Ishak Jesurun, 
Michaël Espinosa, Abr. Enr. Faro, Gabriël de Rivos Altas, Ishak Belnionte, 
Abr. Franc. Gabay. Gedateerd: Amst. a 13de Sebat Anno 5110. Hiermee 
breng ik eene minder juiste bewering van Dr. Kaufmann (op pag. 216 van 
1'Inventaire des Livres, etc. te vinden) terecht. Onbekend met de princeps 
in 't Spaansch, vermoedde nl. Dr. K. , op grond der Hollandsche vertaling 
van 1666, waarin ook de opdracht eenvoudig overgezet is, dat nog toen een 
Michaël Espinosa onder de Kerkmeesteren voorkwam. 


353 

wij Caesar, Curtius, Livius en Sallustius, de brieven van 
Cicero en Plinius den jongere, Seneca, Petronius, en de 
gedichten van Martialis , Ovidius , Plautus , Virgilius en Seneca 
Tragoedus aan. 

Met de moderne talen is het eenigszins bevreemdend, hoewel 
niet onverklaarbaar gesteld. Wie eene bloemlezing verwachten 
mocht uit de fraaie letteren van het land, waarin Spinoza 
geboren en getogen was, vindt zich bedrogen. Hooft noch 
Huygens, Cats noch Vondel waren bij hem te vinden. Slechts 
verschillende Hollandsche leerboeken , Mostart's brievenboek , 
en enkele vertaalde werken herinneren ons aan het feit. Slechter 
nog staat het met 't Portugeesch : geen letter , die ons daarop 
terug wijst , zelfs niet de Lusiaden van Camoèns ! Daarentegen 
is de Spaansche literatuur vrij ruim vertegenwoordigd , en dat 
behoeft ons niet te verwonderen , waar wij weten, dat de voor- 
namere Joden die taal meestal bleven gebruiken, en een groot 
deel van het schoolonderricht in het Spaansch gegeven werd. 
Dus treffen wij niet alleen Eaetken's Spaansche grammatica, 
en een foliant met het opschrift „Tesoro delaïengua Castéllana" 
aan, maar ook de „ Novellas Exemplares" van den genialen 
Cervantes; een band bijbelsche poëzie van Juan Pinto Delgado ; 
twee uitgaven van den gezochten , moeielijk verstaanbaren 
Gongora; een blijspel van Juan Perez de Montalvan; verschil- 
lende drukken van den snaakschen Quevedo, en Saavedra's 
„Corona Gothica". Ook de beschrijving van een reis in Spanje, 
Spaansche vertalingen van den Bijbel , Calvijn en van Leo Abar- 
banel's „ Dicüogi di Amore " toonen duidelijk , welke taal onzen 
wijsgeer het naast aan het hart lag. Ofschoon wij weten, dat 
hij ook met het Italiaansch vertrouwd was, en bv. Ariosto's 
Orlando Furioso gelezen had, 1) worden wij daaraan slechts 
herinnerd door een woordenboek, een werkje dat den titel 
droeg „ Visioni politieke " en den naam van Petrarca. "Want de 
verhandeling, die Spinoza van den beroemden Italiaan bezat — 
„ Over het eenzaam leven " — was in 't Latijn. Het Fransch 
is  slechts  vertegenwoordigd  door  een woordenboek van Jean 


1) Opera, ed. Van Vloten et Land, I, p. 472. 

23 


354 

Nicot, eene verzameling Fransche samenspraken, een boek 
over logica , en eene reisbeschrijving. De nieuw-latijners Domi- 
nicus Baudius en Janus Secundus mogen het veld der taai- 
studie besluiten. 

De werken over astronomie, wis-, ontleed- en natuurkunde 
vormen eene flinke verzameling, afdoend bewijzend, hoezeer hun 
bezitter overtuigd was van het nut der exacte wetenschappen. 
Boeken van Bartholinus, Kepler, van Lansberghe, Longomontanus, 
Sacrobosco en onzen landgenoot Adriaan Metius, voor sterren- 
kunde ; Diophantes , Euclides , Scheiner, Vieta, en de Hollanders : 
de Graaf, Kinckhuyzen , Frans van Schooten , Snellius en Wouter 
Verstap voor wiskunde ; werken van Hobert Boyle , Christiaan 
Huygens , Steno , en Kerckrinck 1) — tevens aan vriendschappe- 
lijke betrekkingen herinnerend — van natuurkundigen aard; 
ontleedkundige geschriften van Bartholinus, Kerckrinck, Riolanus, 
Tulp en Vesling, benevens ïïippocrates' Aphorismen, — eene 
verzameling , die men nauwelijks vollediger zou verwacht hebben. 
Verschillende boeken over optica, o. a. van den Engelschman 
James Gregory, en een herdruk van het werkje over de 
glasslijphunst van den Italiaan Antonio Neri bewijzen , aan wie 
het nog niet wist, dat Spinoza ook in de theorie van zijn 
handwerk belang stelde. 

In staats- en rechtswetenschap zocht hij voorlichting bij 
Macchiavelli en Hobbes — dien hij , hoewel slechts door één 
boek {de Cive) vertegenwoordigd, wel geheel zal gekend 
hebben ; bij den Spanjaard Antonio Perez , en den Hollander 
Pieter van den Hove (de la Court, de vriend van Jan de Witt); 
daarbenevens bezat hij nog boeken van de Groot, Clappmayer, 
de Utopia van Thomas Morus en Justinianus. 

Het slechtst beantwoordt zeker Spinoza's wijsgeerige boeken- 
schat aan de verwachtingen : Bruno , en verschillende Scholastici, 
die men er vermoedde te vinden, schitteren door algeheele 
afwezigheid. Van Aristoteles bezat hij naar 't schijnt alleen 
de  Rhetoriek;- van  Baco  —  dien  hij wel geheel zal gekend 


1) Namelijk diens Commentarium in Ourrum trnmipkalem Antimonü, 
Amst. 1661; en Spicilegium Anatomicum, Amst. 1670. 


355 

hebben — alleen de Sermones fideles; Descartes in verschillende 
uitgaven en Glazemakers vertalingen; de logica's van Clauberg, 
Keckermann en van „ Port-Royal". Waarschijnlijk is 't, dat 
een niet onbelangrijk gedeelte zijner philosophische bibliotheek, 
enkele, door den schrijver met aanteekeningen voorziene 
exemplaren van den Tractatus Theologico-Politicus en Meijer1 s 
Exercitaüo Paradoxa kort voor zijn dood door de vrienden zijn 
verdonkeremaand. 

Yan der Spijck en zijne echtgenoote zullen getracht hebben 
door voorkomendheid en vriendelijke hulpvaardigheid goed 
te maken , wat Spinoza aan rust en kalmte te hunnent te 
kort kwam. Want een bijzonder stille en kalme huishouding 
kan die van den Lutherschen schilder niet geweest zijn. Reeds 
driemaal vóór onze wijsgeer zich bij hem vestigde, had Van 
der Spyck een jonge spruit in zijne kerk ten doop gehouden; 
en tusschen de jaren 1671 en 1677 kwam daar nog een viertal 
kinderen bij ! 1) 

Spinoza van zijn kant was in zijn omgang en levenswijs stil 
en ingetogen, en zal zich spoedig de achting en liefde zijner 
huisgenooten verworven hebben. „Hij was vriendelijk en gemeen- 
zaam in het dagelijksch verkeer. Bij kraam of ziekte van de 
huisvrouw of andere huisgenooten liet hij niet na hen aan te 
spreken, te troosten en tot lijdzaamheid te vermanen, door 
hen er op te wijzen, dat dit nu eenmaal het lot was, hun van 
God beschoren. De kinderen des huizes wekte hij op tot 
onderdanigheid , gehoorzaamheid jegens hunne ouders , en trouwe 
plichtsbetrachting. 2) Wanneer zijne huisgenooten uit de kerk 


1) Doopboek van de Luthersche kerk op 't Haagsen archief. Juffrouw Van 
der Spyck beviel in Februari 1684 van haar twaalfde, kind. Af en toe blijkt 
uit de namen der getuigen bij de doopplechtigheid, dat de Mr. Schilder bij 
zijne gemeenteleden een zeer gezien man was: meermalen trad als zoodanig 
Ds. Cordes zelf op, soms ook «Mynheer Pauly, president van de Vorstinne 
van Oost-Frieslant.» 

2) Colerus, dien ik hier volg, zegt: «tot 't frequenteeren van den Open- 
baren Godsdienst». Dat lijkt mij wat op een lapsus calami, aangezien Van 
der Spyck's oudste bij Spinoza's overlijden nog geen negen jaar was. 


356 

terug kwamen, vroeg hij dikwijls wat stichtelijks hun uit de 
predikatie was bijgebleven." Colerus' voorganger, dominee 
Henricus Cordes , „ een geleerd man en oprecht van karakter , 
stond bij hem in hooge achting, en werd deswege dikwijls 
door hem geprezen. Soms ging hij ook zelf dien predikant wel 
eens hooren en roemde dan zijne geleerde schriftverklaring en 
bondige toepassingen , tevens zijn huisheer en verdere huis- 
genooten aanmanende geen preek van hem te verzuimen. 1) 
Toen de huisvrouw hem eens vroeg of zij, naar zijn oordeel 
in haar eigen geloof kon zalig worden, gaf hij ten antwoord: 
„ uw godsdienst is goed ; gij behoeft geen anderen te zoeken 
om zalig te worden, als gij u maar oefent in stil en godzalig 
te leven." Vaak zat hij weken , soms zelfs maanden achtereen 2) 
thuis, een gedeelte van den dag in zijne eenvoudige kamer- 
japon („Japonsche rok") bezig met het slijpen van lenzen; 
dikwijls in gesprek met vrienden, die hem kwamen bezoeken; 
de stillere avonduren, meermalen naar bericht wordt, 3) 
zelfs de eerste uren van den nacht , verdiept in gepeins of 
wel zijne gedachten op het papier brengend. „ Meestal bleef 
hij stil op zijne kamer en viel niemand lastig; doch soms, 
vermoeid van zijne bespiegelingen , kwam hij naar beneden , 
zette zich aan den haard, en sprak met de huisgenooten over 
de nieuwtjes van den dag, 't beuzelachtigste zelfs niet uitge- 
zonderd. Bovendien stak hij tot zijn vermaak af en toe een 
pijp tabak op, of zocht, tot tijdverdrijf wel eens een paar 
spinnen en liet ze met elkander vechten. Een andermaal ving 
hij eenige vliegen, wierp ze in 't web van een spin, en zag 
den strijd, die tusschen de dieren ontbrandde, met groot ge- 
noegen, soms tot lachens toe aan. Ook nam hij dikwijls zijn 
vergrootglas ter hand , en bekeek daardoor , al sprekend , de 
kleine diertjes die hem in 't oog vielen." 4) 

Wij  plegen  Spinoza's  leven te  vergelijken met een kalme 


1) 't Zelfde ongeveer bij Kortholt, Praef. 

2) Zie de Praef.  der Opera Posth. en Kortholt's Praef. 

3) Kortholt, Praef. 

4) Colerus , blz. 32 e. v. 


357 

trekvaart, of wel met het stille water van de Paviljoensgracht, 
waarop de hevigste storm, die daar ginds op het strand de 
golven beuken doet met donderend geweld, nauwelijks een 
rimpeltje te voorschijn roept. Of ook het rampjaar 1672 zoo 
kalm langs zijne deur voorbij gleed ? Of hij niet gevreesd heeft 
met de bevreesden, gehoopt met hen die nog niet alle hoop 
verloren gaven , toen het onweer , dat zich boven de Geünieerde 
Provinciën had saamgepakt, losbarstte in een viervoudigen 
oorlog? Wij mogen vermoeden, dat hij, als goed republikein, 
niet zonder bezorgdheid de oorlogsverklaring van twee groote 
mogendheden te gelijk heeft vernomen; niet zonder eenige 
bekommering het voortrukken van den vijand heeft gade 
geslagen. 

Wij behoeven hier nauwelijks aan te stippen, hoe men kort 
na het uitbreken van den oorlog den man, die bijna twintig 
jaren lang het schip van staat met vaste hand en onkreukbare 
trouw bestuurd had, begon verdacht te maken van verstand- 
houding , van heulen met den vijand. Het is ons allen bekend, 
hoe op den avond van den 21sten Juni 1672 de dolken van 
een viertal sluipmoordenaars gericht werden naar de borst van 
Hollands grootsten raadpensionaris. Hoe Jan de Witt op den 
20sten Augustus , nauwelijks van zijne wonden hersteld , tegelijk 
met zijn even onschuldigen broeder door het opgeruide grauw 
van den Haag uit de Gevangenpoort gesleurd, op de afschuwe- 
lijkste wijze werd om hals gebracht. Wij weten allen wat er 
geschreven staat op die vuilste bladzijde uit Nederlands geschie- 
denis, voor de zooveelste maal de woorden bevestigend van 
den dichter: 

der schrecklichste der Schrecken, 
Das ist der Mensch in seinem Wahn. 

Wat er bij dat alles omgegaan is in 't gemoed van den een- 
zamen wijze op de Paviljoensgracht , de Witt's vriend , kunnen 
wij slechts vermoeden. Het eenige wat ons met zekerheid bekend 
is, houdt in, dat hem de ontzetting en toorn over de afschuw- 
lijk laaghartige euveldaad dermate overmeesterde, dat hij een 
stuk  opstelde waarin het gebeurde scherp werd afgekeurd en 


358 

de bedrijvers als „ellendige barbaren" werden gebrandmerkt. 
Doch , toen hij tegen middernacht wilde uitgaan om het aan 
te plakken op de plaats , waar het gruwelijk moordtooneel was 
afgespeeld , sloot Van der Spyck de deur om hem dat te be- 
letten, wijl ook hij kans zou loopen levend te worden verscheurd. 1) 

Hoe goed Van der Spijck daaraan gehandeld had, bleek 
weinige dagen later. Ook na den moord hield de verdacht- 
making aan , en weldra kreeg een van 's raadpensionaris vijan- 
den het lumineuse idee, een lijst op te maken van al de ware 
of vermeende stoute stukjes, die de Witt op zijn kerfstok 
had , bij wijze van titels van boeken gerangschikt. In pamflet- 
vorm gedrukt verscheen deze onder den titel: 

„Appendix van 't Catalogus van de Boecken van Mr. Jan de 
"Witt , bestaende in een partye Curieuse en Secrete Manuscripten. 
Welcke verkocht sullen werden op de Zael van 's Grravenhage , 
Maendag den 5 September 1672 en de volgende dagen.'1 2) 

Daarin leest men onder N°. 33: 

„ Tractatus Theologico- Politicus. 

Door den afvalligen Joodt te samen met den Duyvel in de 
Hel gesmeedt, en met kennis van Mr. Jan en syn Complicen 
uytgegeven." 

In een tweede schotschrift van denzelfden aard , tot titel 
voerende : 

„Sleutel, Ontsluytende de Boeckekas van de Witte Bibliotheek, 
met syn Appendix. "VVaer in de duystere namen der Boecken 
klaerlijck werden vertoont en bekent gemaeckt. Door J. B. 
Bibliothecarius" 3) 


1) Aanteekeni